Yıl 2021, Cilt 22 , Sayı 1, Sayfalar 472 - 496 2021-04-30

Öğretmenlerin Teknostres ve Teknopedagojik Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Bayram GÖKBULUT [1]


Eğitime teknoloji entegrasyonun önündeki en büyük engellerden bir tanesi de teknostrestir. Yapılan bu çalışma ile öğretmenlerin Teknopedagojik yeterlikleri ile Teknostres düzeyleri arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma Zonguldak İlinde kamuya bağlı okullarda görev yapan 184 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Öğretmenlerin Teknostres Düzeylerini Belirleme Ölçeği ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği kullanılmıştır. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada öğretmenlerin Teknostres ve Teknopedagojik yeterlikleri ile cinsiyet, mesleki kıdemleri arasındaki farklar incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenler Teknostres düzeyleri orta düzey olarak bulunmuştur. Teknopedagojik yeterlikleri yüksek düzey, alt faktörleri arasında ise en düşük olarak teknoloji boyutu bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine göre Teknolojik Bilgi boyutunda anlamlı bir farka rastlanmış, erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre Teknolojik Bilgi düzeyleri daha yüksek olduğu görülmüştür. Teknostres düzeyinde erkek ve kadın öğretmenler arasında anlamlı bir farka rastlanılmamıştır. Teknopedagojik ve Teknostres değişkenleri ile mesleki kıdemleri arasında anlamlı bir farka rastlanılmamıştır. Öğretmenlerin Teknostres düzeyleri ile Teknopedgojik yeterlikleri arasında negatif yönlü düşük düzey bir ilişki bulunmuştur.
Teknostres, Teknolojik-Pedagojik-Alan Bilgisi, Öğretmenlerin Teknoloji Yeterlikleri
  • Akgün, F. (2019). Öğretim elemanlarinin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kabulleri ve teknostres algilari arasindaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(2), 40-66. http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2019.92.1
  • Al-Fudail, M. & Mellar, H. (2008). Investigating teacher stress when using technology. Computers and Education, 51(3), 1103–1110. http://dx.doi.org /10.1016/j.compedu.2007.11.004
  • Basarmak, U., Hamutoglu, N. B., & Sahin, Y. L. (2020). The Effects of Perceived Internal and External Barriers to Technology Integration on Lifelong Learning Tendencies among Teacher Candidates. International Online Journal of Educational Sciences, 12(2). https://doi.org/10.15345/iojes.2020.02.011
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7218-5900
Yazar: Bayram GÖKBULUT
Kurum: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 3 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2021

APA Gökbulut, B . (2021). Öğretmenlerin Teknostres ve Teknopedagojik Yeterlikleri Arasındaki İlişki . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 472-496 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/60452/929603