Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi İçin Mezun İstihdam Edilebilirlik Göstergeleri: Eğitim Yönetimi Akademisyenlerinin Bakış Açısı

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 776 - 815, 30.08.2021

Öz

Üniversitelerin, toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikte, çağın gerekliliklerine uyum sağlayacak bilgi beceri ve yetkinliklere sahip insan gücünü yetiştirerek çıktılarını iş piyasasına sunmaları beklenmektedir. Bu beklenti, bireylerin mesleklerinde başarılı olma olasılığı artıran ve mesleklerini iş gücünün, ekonominin ve en önemlisi toplumun yararına icra etmelerini sağlayan özellikler olarak tanımlanabilecek mezun istihdam edilebilirliği kavramını doğurmuştur. Bu kavram, tüm yükseköğretim sisteminde olduğu gibi, hizmet öncesi öğretmen eğitiminde de önemlidir. Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin, Avrupa Komisyonunun belirlediği bir dizi parametreyi içeren Mezun İstihdam Edilebilirlik Göstergeleri (MİEG) bağlamında değerlendirilmesini amaçlayan bu araştırmada nitel bir yaklaşım ve olgubilim deseni kullanılmıştır. Türkiye’deki çeşitli üniversitelerin eğitim fakültelerinde görev yapan 14 eğitim yönetimi akademisyeninin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla elde edilerek veriler temalara göre gruplandırılmış ve betimsel analiz yapılmıştır. Sonuç olarak akademisyenler hizmet öncesi öğretmen eğitimini genel olarak değerlendirdiğinde, istihdam edilebilirlik açısından kuram-uygulama boşluğu olduğunu düşünmektedirler. Çalışmadan elde edilen diğer bulgular, akademisyenlerin her bir göstergenin hizmet öncesi öğretmen eğitiminde uygulanmasının avantaj ve dezavantajlarına ilişkin görüşlerini ve alternatif uygulama önerilerini içermektedir.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. (2008). Eğitim fakültelerinde öğretmen eğitimi program standartlarının gerçekleşme düzeyi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Aksoy, E. (2013). A.B.D (New York), Finlandiya, Singapur ve Türkiye’de öğretmen eğitimindeki dönüşümler (2000-2010).( Yayımlanmamışm Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Aslan, M., & Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 144-162. doi: 10.16986/HUJE.2017030313
 • Baskan, G. A. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetistirmede yeniden yapılanma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 16 – 25. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/87949
 • Bozak, A., Özdemi̇r, T. & Seraslan, D. (2016). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin eğitim fakültelerinde almış oldukları öğretmenlik eğitimine ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36), 0-0. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/44301/547063
 • Çepni, O., Aydın, F. & Şahiin, V. (2015). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 4(1), 35-49. doi: 10.30703/cije.321361
 • Eret, E. (2013). An assessment of pre-service teacher education in terms of preparing teacher candidates for teaching. Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Ertürk, G., Özen Altınkaynak, Ş., Vezi̇roğlu, M. & Erkan, S. (2016). Okul öncesi öğretmenlerin üniversite deneyimlerinin mesleki yaşantılarına etkisine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi . Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 897-908. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22601/241472
 • Eskici, M. (2019). Öğretmen yetiştirme sürecinin bir parçası: öğretmenlik uygulaması. 6. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi bildirileri (s. 544-548)
 • European Commission/EACEA/Eurydice (2016). Structural indicators for monitoring education and training systems in europe - 2016. Eurydice background report to the Education and Training Monitor 2016. Eurydice Report.. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/structural-indicators-monitoring-education-and-training-systems-europe-2016_en. on.the 12.08.2020.
 • European Commission/EACEA/Eurydice (2018). Structural indicators for monitoring education and training systems in europe - 2018. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/ structural_indicators_2018.pdf. on the 12.08.2020.
 • Gaebel, M., Hauschildt, K., Mühleck, K. & Smidt, H. (2012). Tracking learners’ and graduates’ progression paths. Retrieved from: https://eua.eu/downloads/publications/tracking%20 learners%20and %20 graduates%20progression%20paths%20%20trackit.pdf. on the 12.08.2020
 • Kahramanoğlu, R. (2010). Eğitim fakültelerinde okutulmakta olan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğretmen görüslerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Koçak, K. (1992). İlköğretimde öğretmen yetistirme ve istihdamı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 395–402. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/88326
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2018). 2023 Eğitim Vizyonu. Milli Eğitim Bakanlığı. Erişim adresi: http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf .
 • Özdemir, S. M., Ceylan, M., & Canoğlu, S. N. (2015). To what extent can pre-service teachers turn theoretical knowledge they have acquired into practice?. International Online Journal of Educational Sciences, 7(2), 265-282. http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2015.03.020
 • Özden, Y. (1999). Eğitimde dönüşüm eğitimde yeni değerler. Ankara, Türkiye: Pegem
 • Özder, H., Birinci, M., Zaifoğlu, P., & Işıktaş, S. (2018). Okulöncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının işsizlik kaygılarına ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması. Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources, 20(2). 39-56. doi: 10.4026/isguc.422377
 • Senemoğlu, N. (2011). How effective are ınitial primary teacher education curricula in Turkey? student teachers, faculty, and teachers let us know. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalısmaları Dergisi,1 (1), 35-47. Erişim adresi: http://www.ijocis.com/index.php/ ijocis/article/view/49.
 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019). Onbirinci kalkınma planı. Erişim Adresi: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/On-Birinci-Kalkinma-Plani.pdf.
 • Topal, T., Aksu, H. H. & Karadeniz, M. (2011). Sınıf öğretmenliği lisans programının içerik yönünden öğretmen adaylarının görüslerine göre değerlendirilmesi. I. Uluslar arası eğitim programları ve öğretim kongresi özet kitabı. (s. 608)
 • Ünver, G. (2014). Öğretmen eğitiminde kuram ve uygulama arasında bağlantı kurma üzerine bir durum çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1385-1407. doi: 10.12738/estp.2014.4.216
 • Yeşi̇l, R. & Çalışkan, N. (2006). Okul deneyimi ı dersinden öğrencilerin beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 55-72. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26121/275173
 • Yeşilyurt, E. (2010). Öğretmenlik uygulaması öğretim programının standart temelli ve ihtiyaca cevap verici modeller ışığında değerlendirilmesi,. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye: Seçkin.
 • Yorke, M. & Knight, P. (2006). Embedding employability into the curriculum (Vol. 3). York: Higher Education Academy.
 • Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kuruluna Dair Yönetmelik. (2017). T.C. Resmi Gazete, 30262, 6 Aralık 2017.

Graduate Employability Indicators for Pre-Service Teacher Education in Turkey: The Perspective of Educational Administration Academicians

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 776 - 815, 30.08.2021

Öz

Universities are expected to present their outputs to the labour market by raising human resources with the qualifications required by the society, having the knowledge, skills and competencies that adapt to the requirements of the age. This expectation gave rise to the concept “graduate employability” which can be defined as the characteristics that increase the probability of individuals to be successful in their professions and enable them to perform their profession for the benefit of the workforce, the economy and most importantly the society. This situation, which is important for the whole higher education system, is also important in pre-service teacher education (PTE). A qualitative approach and a phenomenological design were used in this study aiming to evaluate PTE in the context of Graduate Employability Indicators (GEI), which includes a number of parameters determined by the European Commission. The data were obtained from 14 educational administration academicians through a semi-structured interview form and analysed descriptively. As a general result, academicians think that there is a theory-practice gap in PTE in terms of employability. Other findings obtained from the study include the opinions of the academicians about the advantages and disadvantages of applying each indicator in PTE and their alternative recommendations.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. (2008). Eğitim fakültelerinde öğretmen eğitimi program standartlarının gerçekleşme düzeyi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Aksoy, E. (2013). A.B.D (New York), Finlandiya, Singapur ve Türkiye’de öğretmen eğitimindeki dönüşümler (2000-2010).( Yayımlanmamışm Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Aslan, M., & Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 144-162. doi: 10.16986/HUJE.2017030313
 • Baskan, G. A. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetistirmede yeniden yapılanma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 16 – 25. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/87949
 • Bozak, A., Özdemi̇r, T. & Seraslan, D. (2016). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin eğitim fakültelerinde almış oldukları öğretmenlik eğitimine ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36), 0-0. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/44301/547063
 • Çepni, O., Aydın, F. & Şahiin, V. (2015). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 4(1), 35-49. doi: 10.30703/cije.321361
 • Eret, E. (2013). An assessment of pre-service teacher education in terms of preparing teacher candidates for teaching. Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Ertürk, G., Özen Altınkaynak, Ş., Vezi̇roğlu, M. & Erkan, S. (2016). Okul öncesi öğretmenlerin üniversite deneyimlerinin mesleki yaşantılarına etkisine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi . Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 897-908. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22601/241472
 • Eskici, M. (2019). Öğretmen yetiştirme sürecinin bir parçası: öğretmenlik uygulaması. 6. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi bildirileri (s. 544-548)
 • European Commission/EACEA/Eurydice (2016). Structural indicators for monitoring education and training systems in europe - 2016. Eurydice background report to the Education and Training Monitor 2016. Eurydice Report.. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/structural-indicators-monitoring-education-and-training-systems-europe-2016_en. on.the 12.08.2020.
 • European Commission/EACEA/Eurydice (2018). Structural indicators for monitoring education and training systems in europe - 2018. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/ structural_indicators_2018.pdf. on the 12.08.2020.
 • Gaebel, M., Hauschildt, K., Mühleck, K. & Smidt, H. (2012). Tracking learners’ and graduates’ progression paths. Retrieved from: https://eua.eu/downloads/publications/tracking%20 learners%20and %20 graduates%20progression%20paths%20%20trackit.pdf. on the 12.08.2020
 • Kahramanoğlu, R. (2010). Eğitim fakültelerinde okutulmakta olan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğretmen görüslerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Koçak, K. (1992). İlköğretimde öğretmen yetistirme ve istihdamı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 395–402. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/88326
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2018). 2023 Eğitim Vizyonu. Milli Eğitim Bakanlığı. Erişim adresi: http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf .
 • Özdemir, S. M., Ceylan, M., & Canoğlu, S. N. (2015). To what extent can pre-service teachers turn theoretical knowledge they have acquired into practice?. International Online Journal of Educational Sciences, 7(2), 265-282. http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2015.03.020
 • Özden, Y. (1999). Eğitimde dönüşüm eğitimde yeni değerler. Ankara, Türkiye: Pegem
 • Özder, H., Birinci, M., Zaifoğlu, P., & Işıktaş, S. (2018). Okulöncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının işsizlik kaygılarına ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması. Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources, 20(2). 39-56. doi: 10.4026/isguc.422377
 • Senemoğlu, N. (2011). How effective are ınitial primary teacher education curricula in Turkey? student teachers, faculty, and teachers let us know. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalısmaları Dergisi,1 (1), 35-47. Erişim adresi: http://www.ijocis.com/index.php/ ijocis/article/view/49.
 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019). Onbirinci kalkınma planı. Erişim Adresi: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/On-Birinci-Kalkinma-Plani.pdf.
 • Topal, T., Aksu, H. H. & Karadeniz, M. (2011). Sınıf öğretmenliği lisans programının içerik yönünden öğretmen adaylarının görüslerine göre değerlendirilmesi. I. Uluslar arası eğitim programları ve öğretim kongresi özet kitabı. (s. 608)
 • Ünver, G. (2014). Öğretmen eğitiminde kuram ve uygulama arasında bağlantı kurma üzerine bir durum çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1385-1407. doi: 10.12738/estp.2014.4.216
 • Yeşi̇l, R. & Çalışkan, N. (2006). Okul deneyimi ı dersinden öğrencilerin beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 55-72. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26121/275173
 • Yeşilyurt, E. (2010). Öğretmenlik uygulaması öğretim programının standart temelli ve ihtiyaca cevap verici modeller ışığında değerlendirilmesi,. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye: Seçkin.
 • Yorke, M. & Knight, P. (2006). Embedding employability into the curriculum (Vol. 3). York: Higher Education Academy.
 • Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kuruluna Dair Yönetmelik. (2017). T.C. Resmi Gazete, 30262, 6 Aralık 2017.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Çiğdem ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8664-3899
Türkiye


Ferudun SEZGİN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-7645-264X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2021
Başvuru Tarihi 24 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 24 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şahin, Ç. & Sezgin, F. (2021). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi İçin Mezun İstihdam Edilebilirlik Göstergeleri: Eğitim Yönetimi Akademisyenlerinin Bakış Açısı . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 776-815 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/62829/784632

19122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124