Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Mesleki İş Yükünün Öğretim Performansı Üzerindeki Algısal Etkisi Temelinde Okulların Örgütsel Etkililiğinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 1311 - 1357, 30.08.2021

Öz

Bir okulun temel faaliyeti öğretimdir. Eğer öğretmenin öğretim performansını, diğer mesleki işleri olumsuz etkiliyorsa bu durum okulun örgütsel etkililiğini zayıflatır. Bu öncül temelinde “H0: Okullar, örgütsel etkililiğe sahip değildir” hipotezi test edilmiştir. Karma yöntemin ‘keşfedici sıralı deseni’ çerçevesinde, 2018 yılı Mart-Haziran döneminde Aksaray ili şehir merkezinde kasıtlı örnekleme ile belirlenen üç ayrı çalışma grubundan (N1=10, N2=88, N3=5) veriler elde edilmiştir. Nicel ve nitel veri analizinde sırasıyla tanımlayıcı istatistikler ve içerik analizi kullanılmıştır. Nitel ve nicel verilerin birleştirilmesinde kuramsal birleştirme tekniği uygulanmıştır. Çalışmada öğretmenlerin yılda ortalama 774 saat iş yüküne sahip olduğu ve bunun 167 saatini (% 22) öğretim dışı iş yükünün oluşturduğu belirlenmiştir. Mesleki iş yükünün öğretim performansı üzerindeki algısal etki büyüklüğü pozitif yönde 217.8 hesaplandığı için H0 hipotezi reddedilmiştir. Böylece farklı bağlamlarda gerçekleştirilen önceki çalışmalarda işaret edilenin tersine mesleki iş yükünün öğretmenlerin sınıftaki öğretim performansını negatif yönde etkilemediği saptanmıştır.

Kaynakça

 • Apple, M.W., & Jungck, S. (1990). You don’t have to be a teacher to teach this unit: Teaching, technology, and gender in the classroom. American Educational Research Journal, 27(2), 227–251.
 • Astuti, R.D., & Navi, M.A.H. (2018, February). Designing workload analysis questionnaire to evaluate needs of employees. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1931, No. 1, p. 030027). AIP Publishing.
 • Atkins, J. (2003). Class size and teachers workload: Teachers’ views. Education Review, 16 (2), 13-18.
 • Balcı, A. (2007). Etkili okul ve okul geliştirme. Ankara: PegemA.
 • Bryk, A.S., Bender Sebring, P., Allensworth, E., Luppescu, S., & Easton, J.Q. (2010). Organizing Schools for Improvement: Lessons from Chicago, University of Chicago Press, Chicago.
 • Camgöz, S.M., Ekmekçi, Ö.T., & Karapınar, P.B. (2017). Örgütsel sinizmin iş yükü, algılanan adalet ve kontrol açısından incelenmesi. Journal of Business Research Turk, 9(3), 40-59.
 • Chen, J. (2016). Understanding teacher emotions: The development of teacher emotion inventory. Teaching and Teacher Education, 55, 68-77.
 • Condley, W.A. (1972). The legal and professional aspects of the teachers’ workload [Unpublished doctoral dissertation]. University of Southern California, USA.
 • Creswell, J.W. & Plano Clark, V.L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (Çev.Edt. Y. Dede & S.B. Demir). Ankara: Anı.
 • Çetin, H. (2013). Eğitim kurumlarında stratejik planlama bilinç düzeyi ve stratejik yönetimde karşılaşılan sorunlar: Denizli ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 87-112.
 • Deakin, G., James, N., Tickner, M., & Tidswell, J. (2010). Teachers’ Workload Diary Survey 2010. UK: Infogroup/ORC International.
 • Easthope, C. & Easthope, G. (2000) Intensification, Extension and Complexity of Teachers' Workload, British Journal of Sociology of Education, 21(1), 43-58, DOI:10.1080/01425690095153
 • Elloy, D.F., & Smith, C.R. (2003). Patterns of stress, work-family conflict role conflict, role ambiguity and overload among dual-career and single-career couples: An Australian study. Cross Cultural Management: An International Journal, 10(1), 55-66.
 • Emery, D.L. (2018). The effect on teacher carrier choices: Exploring teacher perceptions on the impact of non-instructional workload on self-efficacy and self-determination. Unpublished doctoral dissertation, University of Southern California, California, USA.
 • Esen, Y. D, Temel, F,& Demir, E.(2017) Türkiye’deki öğretmenlerin karşılaştıkları mesleki sorunların ikili karşılaştırma yöntemi ile ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi,8(1),47-62.
 • EC-European Commission (2018). The organisation of schools time in Europe. Primary and General Secondary Education-2018/19. Luxembourg: European Union Publication.
 • Forrester, G. (2005). All in a day’s work: primary teachers ‘performing’ and ‘caring’. Gender and Education, 17(3), 271-287.
 • Gomendio, M. (2017). Empowering and enabling teachers to improve equity and outcomes for all. International Summit on the Teaching Profession, Paris: OECD Publishing. DOI:10.1787/9789264273238-en
 • Göksoy, S. & Karaokur Akdağ, Ş. (2014). Primary and secondary schools teachers’ perceptions of workload. Scientific Research, 5, 877-885. DOI: 10.4236/ce.2014.511101
 • Ingvarson, L., Kleinhenz, E., Beavis, A., Barwick, H., Carthy, I. & Wilkinson, J. (2005). Secondary teacher workload study: report. http://research.acer.edu.au/workforce/2
 • Johari, J., Tan, F.Y.,& Zulkarnain, Z.I.T.(2018). Autonomy, workload, work-life balance and job performance among teachers. International Journal of Educational Management, 32(1),107-120, DOI: 10.1108/IJEM-10-2016-0226
 • Karaokur Akdağ, Ş. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin İşyükü Algılarının İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Keleş Ay, F. (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Yükü Algısı ve İş-Aile Çatışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Kim, Kyung-Nyun (2019). Teachers’ administrative workload crowding out instructional activities, Asia Pacific Journal of Education, 39(1), 31-49, DOI: 10.1080/02188791.2019.1572592
 • Likert, R. (1987). New patterns of management. New York: Garland.
 • Lunenburg, F.C. & Ornstein, A.C. (2012). Educational Administration. Sixth edition. New York: Wadsworth.
 • Marzano, R.J. (2003). What works in schools? Translating research into action. Alexandria, VA: Association for Supervision & Curriculum Development.
 • Newhook, J. T. (2012). Task-Diaries: A Valuable Qualitative Tool for Occupational Health Research on Teacher Workloads. International Journal of Qualitative Methods. 11(5), 666-683.
 • OECD-Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Education at a glance 2020. Paris: OECD Publication. DOI: 10.1787/69096873-en.
 • OECD-Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). Education at a glance 2019. Paris: OECD Publication. DOI: 10.1787/f8d7880d-en.
 • OECD-Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). Education at a glance 2018. Paris: OECD Publication. DOI: 10.1787/eag-2018-en.
 • Oron-Gilad, T., Szalma, J.L., Stafford, S.C., & Hancock, P.A. (2008). The workload and performance relationship in the real world: A study of police officers in a field shooting exercise. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 14(2), 119-131.
 • Öztürk, M.A. (2019). Sınıf öğretmenlerinin iş yükü algısı ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Özyılmaz, Ö. (2017). Türk Milli Eğitim sisteminin sorunları ve çözüm arayışları [The problems of Turkish National Education and initiatives for solving them], Ankara: PegemA
 • Sabancı, A. & Gök, R. (2015). The views of state primary school teachers about their working conditions. Journal of Theoretical Educational Science, 8(2), 507-538. DOI: 10.5578/keg.8802
 • Sheppard, B.H. (2008). The effect of non-instructıonal workload tasks upon instructional time for classroom teachers in public schools in an urban school district. Unpublished doctoral dissertation, Regent University, Education Faculty, USA.
 • Şahan Özer, S. (2019). Öğretmenlerin öğretim dışı iş yüklerinin algılanan öğretim performansı üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
 • TEDMEM-Türk Eğitim Derneği Yayını.(2019a). TALIS 2018 sonuçları ve Türkiye üzerine değerlendirmeler. Ankara: TED Yayın
 • TEDMEM-Türk Eğitim Derneği Yayını.(2019b). Eğitimi değerlendirme raporu 2018. Ankara: TED Yayın
 • TEDMEM-Türk Eğitim Derneği Yayını.(2020). Eğitimi değerlendirme raporu 2019. Ankara: TED Yayın
 • Töremen, F. & Çankaya, İ. (2008). Yönetimde etkili bir yaklaşım: Duygu yönetimi. Kuramsal Eğitimbilim, 1 (1), 33-47.
 • Tuncer, Ö. (2019). Determinants of counterproductive work behaviours: The role of work load, role ambiquity, leader support and work locus of control. Unpublished master thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Vieluf, S., Kaplan, D., Klieme, E. & Bayer, S. (2012). Teaching Practices and Pedagogical Innovation: Evidence from TALIS, OECD Publishing.DOI:10.1787/9789264123540-en.
 • Yıldırım, K. (2018). Teachers’ characteristics influencing their individual and collective learning preferences. Education and Science, 194, 1-17. DOI: 10.15390/EB.2018.7491

Analyzing the Schools’ Organizational Efficiency Based on the Perceptual Effect of Professional Workload on Teaching Performance

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 1311 - 1357, 30.08.2021

Öz

Teaching is the main activity of a school. If the teacher’s teaching performance is negatively affected by other professional tasks, then that weakens the school’s organizational efficiency. Based on this premise, the null hypothesis of “H0: Schools have not organizational efficiency” was tested. In frame of the exploratory sequential design of mixed-method, the data were collected from three working groups (N1=10, N2=88, N3=5) selected by purposeful sampling, in the city centre of Aksaray province, Turkey in the term of March-June 2018. The quantitative data and the qualitative data were analysed by the descriptive statistics and the content analysis, respectively. The study found out that teachers have an average 774 hours professional workload in a year, of which 167 hours (22 %) belonged to non-teaching professional workload. Because the total magnitude of the perceptual effect of the professional workload on teaching performance was computed as positive 217.8, H0 was declined. Thus, the study concluded that the professional workload has no negative effect on teachers’ teaching performance in the classroom on the contrary to the prevalent suggestion of prior studies carried out in different contexts.

Kaynakça

 • Apple, M.W., & Jungck, S. (1990). You don’t have to be a teacher to teach this unit: Teaching, technology, and gender in the classroom. American Educational Research Journal, 27(2), 227–251.
 • Astuti, R.D., & Navi, M.A.H. (2018, February). Designing workload analysis questionnaire to evaluate needs of employees. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1931, No. 1, p. 030027). AIP Publishing.
 • Atkins, J. (2003). Class size and teachers workload: Teachers’ views. Education Review, 16 (2), 13-18.
 • Balcı, A. (2007). Etkili okul ve okul geliştirme. Ankara: PegemA.
 • Bryk, A.S., Bender Sebring, P., Allensworth, E., Luppescu, S., & Easton, J.Q. (2010). Organizing Schools for Improvement: Lessons from Chicago, University of Chicago Press, Chicago.
 • Camgöz, S.M., Ekmekçi, Ö.T., & Karapınar, P.B. (2017). Örgütsel sinizmin iş yükü, algılanan adalet ve kontrol açısından incelenmesi. Journal of Business Research Turk, 9(3), 40-59.
 • Chen, J. (2016). Understanding teacher emotions: The development of teacher emotion inventory. Teaching and Teacher Education, 55, 68-77.
 • Condley, W.A. (1972). The legal and professional aspects of the teachers’ workload [Unpublished doctoral dissertation]. University of Southern California, USA.
 • Creswell, J.W. & Plano Clark, V.L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (Çev.Edt. Y. Dede & S.B. Demir). Ankara: Anı.
 • Çetin, H. (2013). Eğitim kurumlarında stratejik planlama bilinç düzeyi ve stratejik yönetimde karşılaşılan sorunlar: Denizli ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 87-112.
 • Deakin, G., James, N., Tickner, M., & Tidswell, J. (2010). Teachers’ Workload Diary Survey 2010. UK: Infogroup/ORC International.
 • Easthope, C. & Easthope, G. (2000) Intensification, Extension and Complexity of Teachers' Workload, British Journal of Sociology of Education, 21(1), 43-58, DOI:10.1080/01425690095153
 • Elloy, D.F., & Smith, C.R. (2003). Patterns of stress, work-family conflict role conflict, role ambiguity and overload among dual-career and single-career couples: An Australian study. Cross Cultural Management: An International Journal, 10(1), 55-66.
 • Emery, D.L. (2018). The effect on teacher carrier choices: Exploring teacher perceptions on the impact of non-instructional workload on self-efficacy and self-determination. Unpublished doctoral dissertation, University of Southern California, California, USA.
 • Esen, Y. D, Temel, F,& Demir, E.(2017) Türkiye’deki öğretmenlerin karşılaştıkları mesleki sorunların ikili karşılaştırma yöntemi ile ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi,8(1),47-62.
 • EC-European Commission (2018). The organisation of schools time in Europe. Primary and General Secondary Education-2018/19. Luxembourg: European Union Publication.
 • Forrester, G. (2005). All in a day’s work: primary teachers ‘performing’ and ‘caring’. Gender and Education, 17(3), 271-287.
 • Gomendio, M. (2017). Empowering and enabling teachers to improve equity and outcomes for all. International Summit on the Teaching Profession, Paris: OECD Publishing. DOI:10.1787/9789264273238-en
 • Göksoy, S. & Karaokur Akdağ, Ş. (2014). Primary and secondary schools teachers’ perceptions of workload. Scientific Research, 5, 877-885. DOI: 10.4236/ce.2014.511101
 • Ingvarson, L., Kleinhenz, E., Beavis, A., Barwick, H., Carthy, I. & Wilkinson, J. (2005). Secondary teacher workload study: report. http://research.acer.edu.au/workforce/2
 • Johari, J., Tan, F.Y.,& Zulkarnain, Z.I.T.(2018). Autonomy, workload, work-life balance and job performance among teachers. International Journal of Educational Management, 32(1),107-120, DOI: 10.1108/IJEM-10-2016-0226
 • Karaokur Akdağ, Ş. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin İşyükü Algılarının İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Keleş Ay, F. (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Yükü Algısı ve İş-Aile Çatışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Kim, Kyung-Nyun (2019). Teachers’ administrative workload crowding out instructional activities, Asia Pacific Journal of Education, 39(1), 31-49, DOI: 10.1080/02188791.2019.1572592
 • Likert, R. (1987). New patterns of management. New York: Garland.
 • Lunenburg, F.C. & Ornstein, A.C. (2012). Educational Administration. Sixth edition. New York: Wadsworth.
 • Marzano, R.J. (2003). What works in schools? Translating research into action. Alexandria, VA: Association for Supervision & Curriculum Development.
 • Newhook, J. T. (2012). Task-Diaries: A Valuable Qualitative Tool for Occupational Health Research on Teacher Workloads. International Journal of Qualitative Methods. 11(5), 666-683.
 • OECD-Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Education at a glance 2020. Paris: OECD Publication. DOI: 10.1787/69096873-en.
 • OECD-Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). Education at a glance 2019. Paris: OECD Publication. DOI: 10.1787/f8d7880d-en.
 • OECD-Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). Education at a glance 2018. Paris: OECD Publication. DOI: 10.1787/eag-2018-en.
 • Oron-Gilad, T., Szalma, J.L., Stafford, S.C., & Hancock, P.A. (2008). The workload and performance relationship in the real world: A study of police officers in a field shooting exercise. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 14(2), 119-131.
 • Öztürk, M.A. (2019). Sınıf öğretmenlerinin iş yükü algısı ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Özyılmaz, Ö. (2017). Türk Milli Eğitim sisteminin sorunları ve çözüm arayışları [The problems of Turkish National Education and initiatives for solving them], Ankara: PegemA
 • Sabancı, A. & Gök, R. (2015). The views of state primary school teachers about their working conditions. Journal of Theoretical Educational Science, 8(2), 507-538. DOI: 10.5578/keg.8802
 • Sheppard, B.H. (2008). The effect of non-instructıonal workload tasks upon instructional time for classroom teachers in public schools in an urban school district. Unpublished doctoral dissertation, Regent University, Education Faculty, USA.
 • Şahan Özer, S. (2019). Öğretmenlerin öğretim dışı iş yüklerinin algılanan öğretim performansı üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
 • TEDMEM-Türk Eğitim Derneği Yayını.(2019a). TALIS 2018 sonuçları ve Türkiye üzerine değerlendirmeler. Ankara: TED Yayın
 • TEDMEM-Türk Eğitim Derneği Yayını.(2019b). Eğitimi değerlendirme raporu 2018. Ankara: TED Yayın
 • TEDMEM-Türk Eğitim Derneği Yayını.(2020). Eğitimi değerlendirme raporu 2019. Ankara: TED Yayın
 • Töremen, F. & Çankaya, İ. (2008). Yönetimde etkili bir yaklaşım: Duygu yönetimi. Kuramsal Eğitimbilim, 1 (1), 33-47.
 • Tuncer, Ö. (2019). Determinants of counterproductive work behaviours: The role of work load, role ambiquity, leader support and work locus of control. Unpublished master thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Vieluf, S., Kaplan, D., Klieme, E. & Bayer, S. (2012). Teaching Practices and Pedagogical Innovation: Evidence from TALIS, OECD Publishing.DOI:10.1787/9789264123540-en.
 • Yıldırım, K. (2018). Teachers’ characteristics influencing their individual and collective learning preferences. Education and Science, 194, 1-17. DOI: 10.15390/EB.2018.7491

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Seda ŞAHAN ÖZER Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0000-0000-0000
Türkiye


Kamil YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Aksaray Üniversitesi
0000-0002-5212-3905
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2021
Başvuru Tarihi 26 Aralık 2020
Kabul Tarihi 23 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şahan Özer, S. & Yıldırım, K. (2021). Mesleki İş Yükünün Öğretim Performansı Üzerindeki Algısal Etkisi Temelinde Okulların Örgütsel Etkililiğinin İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 1311-1357 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/62829/847140

19122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124