Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Cümle Düzeyinde Yaşadıkları Yazma Becerisi Sorunları

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 1218 - 1246, 30.08.2021

Öz

Araştırmanın amacı, 8. sınıf öğrencilerinin yazma becerisinde cümle düzeyinde yaşadıkları sorunları ortaya çıkarmaktır. Cümle düzeyinde karşılaşılan sorunlar; söz diziminden kaynaklanan sorunlar, noktalama işaretleri ve imla kurallarından kaynaklanan sorunlar, cümlelerin mantıksal bütünlük içinde olmamasından kaynaklanan sorunlar ve cümleleri birbirine bağlayan bağlaçların yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar şeklinde sınıflandırılmıştır. Araştırma nitel bir araştırma olup araştırmanın modeli doküman incelemesidir. Çalışma, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin güney doğusunda yer alan bir ilin ilçe merkezinde yer alan bir ortaokulunda yapılmıştır. Okulun 8. sınıf öğrencilerinden gönüllü 45 öğrenciye yazma etkinlikleri yaptırılarak araştırmanın verileri elde edilmiştir. Araştırmanın verileri ise içerik analizi tekniğiyle incelenmiş, öğrencilerin sınıf içi yazma çalışmalarında cümle düzeyinde karşılaştığı sorunlar tespit edilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda sekizinci sınıf öğrencilerinin yazma çalışmalarında cümle düzeyinde karşılaştığı sorunlar çeşitlilik göstermektedir. En çok yapılan hatalar; yazım ve noktalama yanlışları, cümlelerin uzun ve anlamsal bütünlük bakımından kopuk olması ve ögelerin yanlış dizilmesinden kaynaklanan hatalardır.

Kaynakça

 • Akbaba, R. S. & Yalçın, S. K. (2016). 6. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinde görülen hataların sınıflandırılması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(3), 1320-1338
 • Akkaya, A. & Doyumğaç, İ. (2020). Türkçe eğitiminde temel kavramlar. İçinde Ahmet Zeki Güven (Ed.), Türkçe Eğitimine Genel Bir Bakış (ss. 21-38). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Akman, E. (2004). Belirtisiz İsim tamlaması mı sıfat tamlaması mı? V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı. Ankara. I, 119-124
 • Aktaş, Ş. & Gündüz, O. (2002). Yazılı ve sözlü anlatım. Akçağ Yayınları.
 • Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Alpay, N. (2004). Dilimiz, dillerimiz uygulama üzerine yazılar. Metis Yayınları.
 • Babayiğit, Ö. (2019). Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım bozukluklarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 45, ss. 117-132.
 • Büyükikiz, K. K. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin söz dizimi ve anlatım bozuklukları üzerine bir araştırma. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1(4), ss. 167-178.
 • Coşkun, E. (2015). Yazma eğitiminde aşamalı gelişim. İçinde Murat Özbay (Ed.), Yazma Eğitimi (ss. 49-87). Pegem Akademi Yayıncılık. Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (3. baskıdan çeviri). Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir (Çev. Ed.). Siyasal Kitabevi.
 • Çiçekli Koç, G. (2009). Türkiye’de ve batı’da paragraf yazma öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Delice, H. İ. (2003) Türkçe sözdiziminde tümleç. Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, 3, ss. 1-36.
 • Delice, H. İ. (2007) Yüklemin özne ve nesne ilişkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31 (2), ss. 155-159
 • Delice, H. İ (2012) Cümle nasıl tanımlanmalıdır? Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1), ss. 37-40, https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.2954.
 • Demir, T. (2013). Yazma becerisine yönelik kazanımların ortaokulda gerçekleşme düzeyi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(1), ss. 45-56.
 • Eraslan, K. (2012). Gramer yazımıyla ilgili metot sorunları. Türk Gramerinin Sorunları I-II. Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın öğretimi. Gül Yayıncılık.
 • Gündüz, O. & Şimşek, T. (2012). Anlatma teknikleri ıı: yazma eğitimi. Grafiker Yayıncılık
 • Güneş, F. (2014). Türkçe eğitimi/ yaklaşımlar ve modeller. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Hayes, D. (2010). Encyclopedia of primary education. Routledge.
 • İlanbey, Ö. & Can, R. (2016). Ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımlarında konuşma dili unsurlarının incelenmesi. Journal of World of Turks, 8(2), 241-256.
 • Karahan, L. (2012). Türkçede söz dizimi. Akçağ Basım Yayım.
 • Kerimoğlu, C. (2007) Türkçe dil bilgisi öğretiminde yapı bakımından cümle sınıflandırmaları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 21, ss. 98-107
 • Kıymaz, M. S. & Doyumğaç, İ. (2020). Consistency of the narrative texts written by middle school students and their textual creation levels. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), 207-232. https://doi.org/10.29329/epasr.2020.270.10
 • Özbay, M. (2000). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri-alan araştırması. Ankara.
 • Özbay, M. (2014). Anlama teknikleri II/dinleme eğitimi. Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2015). Yazma Eğitimi. yazma eğitiminde noktalama ve imla. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Özdemir, N. H., Erdem, İ. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlığının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), ss. 102-129.
 • Pilancı, H. (1998). Anlatım Bozuklukları. H. Pilancı (Ed.). Sözlü ve Yazılı Anlatım içinde (s. 219-234). Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • doSönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2016). Sosyal bilimlerde ölçme aracı hazırlama, Anı Yayıncılık.
 • Şişmanoğlu, A. S. (2009). Türkçe dersi öğretim programının amaç ve kazanımları açısından Trabzon ili 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Tansel, A. F. (1985). İyi ve doğru yazma usulleri. Kubbealtı Neşriyatı.
 • Yaman, E. (2014). Yazma sanatı. Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Writing Skill Problems Experienced by Eighth Grade Students at the Sentence Level

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 1218 - 1246, 30.08.2021

Öz

The aim of the study is to reveal the problems experienced by 8th grade students at the sentence level in writing skill. Problems encountered at sentence level are diversified as problems caused by syntax, punctuations and spelling rules; problems caused by the lack of logical integrity of sentences and the misuse of conjunctions bonding sentences. This research is a qualitative research and the model of the research is document analysis. The study in the 2020-2021 academic year, a province located in the central district located southeastern Turkey was made in a secondary school. The data of the research were obtained by doing the writing activities to 45 volunteer students from the 8th grade of the school.The data of the research was analyzed with the content analysis technique and it has been ascertained that the students face problems in writing activities at the sentential level in the classroom. As a result of this research, the problems faced by eighth graders at the level of sentential level recede. Commonly seen mistakes are: spelling and punctuation errors arising from the long and substantive sentences in terms of semantic integrity and misplacement of items.

Kaynakça

 • Akbaba, R. S. & Yalçın, S. K. (2016). 6. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinde görülen hataların sınıflandırılması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(3), 1320-1338
 • Akkaya, A. & Doyumğaç, İ. (2020). Türkçe eğitiminde temel kavramlar. İçinde Ahmet Zeki Güven (Ed.), Türkçe Eğitimine Genel Bir Bakış (ss. 21-38). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Akman, E. (2004). Belirtisiz İsim tamlaması mı sıfat tamlaması mı? V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı. Ankara. I, 119-124
 • Aktaş, Ş. & Gündüz, O. (2002). Yazılı ve sözlü anlatım. Akçağ Yayınları.
 • Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Alpay, N. (2004). Dilimiz, dillerimiz uygulama üzerine yazılar. Metis Yayınları.
 • Babayiğit, Ö. (2019). Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım bozukluklarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 45, ss. 117-132.
 • Büyükikiz, K. K. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin söz dizimi ve anlatım bozuklukları üzerine bir araştırma. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1(4), ss. 167-178.
 • Coşkun, E. (2015). Yazma eğitiminde aşamalı gelişim. İçinde Murat Özbay (Ed.), Yazma Eğitimi (ss. 49-87). Pegem Akademi Yayıncılık. Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (3. baskıdan çeviri). Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir (Çev. Ed.). Siyasal Kitabevi.
 • Çiçekli Koç, G. (2009). Türkiye’de ve batı’da paragraf yazma öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Delice, H. İ. (2003) Türkçe sözdiziminde tümleç. Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, 3, ss. 1-36.
 • Delice, H. İ. (2007) Yüklemin özne ve nesne ilişkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31 (2), ss. 155-159
 • Delice, H. İ (2012) Cümle nasıl tanımlanmalıdır? Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1), ss. 37-40, https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.2954.
 • Demir, T. (2013). Yazma becerisine yönelik kazanımların ortaokulda gerçekleşme düzeyi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(1), ss. 45-56.
 • Eraslan, K. (2012). Gramer yazımıyla ilgili metot sorunları. Türk Gramerinin Sorunları I-II. Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın öğretimi. Gül Yayıncılık.
 • Gündüz, O. & Şimşek, T. (2012). Anlatma teknikleri ıı: yazma eğitimi. Grafiker Yayıncılık
 • Güneş, F. (2014). Türkçe eğitimi/ yaklaşımlar ve modeller. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Hayes, D. (2010). Encyclopedia of primary education. Routledge.
 • İlanbey, Ö. & Can, R. (2016). Ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımlarında konuşma dili unsurlarının incelenmesi. Journal of World of Turks, 8(2), 241-256.
 • Karahan, L. (2012). Türkçede söz dizimi. Akçağ Basım Yayım.
 • Kerimoğlu, C. (2007) Türkçe dil bilgisi öğretiminde yapı bakımından cümle sınıflandırmaları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 21, ss. 98-107
 • Kıymaz, M. S. & Doyumğaç, İ. (2020). Consistency of the narrative texts written by middle school students and their textual creation levels. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), 207-232. https://doi.org/10.29329/epasr.2020.270.10
 • Özbay, M. (2000). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri-alan araştırması. Ankara.
 • Özbay, M. (2014). Anlama teknikleri II/dinleme eğitimi. Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2015). Yazma Eğitimi. yazma eğitiminde noktalama ve imla. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Özdemir, N. H., Erdem, İ. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlığının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), ss. 102-129.
 • Pilancı, H. (1998). Anlatım Bozuklukları. H. Pilancı (Ed.). Sözlü ve Yazılı Anlatım içinde (s. 219-234). Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • doSönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2016). Sosyal bilimlerde ölçme aracı hazırlama, Anı Yayıncılık.
 • Şişmanoğlu, A. S. (2009). Türkçe dersi öğretim programının amaç ve kazanımları açısından Trabzon ili 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Tansel, A. F. (1985). İyi ve doğru yazma usulleri. Kubbealtı Neşriyatı.
 • Yaman, E. (2014). Yazma sanatı. Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Remziye ÇÖLGEÇEN Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-0956-7647
Türkiye


Bahar DOĞAN KAHTALI (Sorumlu Yazar)
İnönü Üniversitesi
0000-0001-6184-2306
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2021
Başvuru Tarihi 24 Şubat 2021
Kabul Tarihi 6 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çölgeçen, R. & Doğan Kahtalı, B. (2021). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Cümle Düzeyinde Yaşadıkları Yazma Becerisi Sorunları . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 1218-1246 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/62829/885918

19122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124