Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Geleneksel ve Beceri Temelli Gerçek Yaşam Problemlerindeki Çözümlerinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 1483 - 1528, 31.08.2022

Öz

Bu araştırmanın amacı, ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin geleneksel ve beceri temelli problem başlığı altında yer alan “fazla bilgi içeren, eksik bilgi içeren, çelişkili bilgi içeren ve birden fazla çözümü olan” 4 farklı türdeki problemlere oluşturdukları çözüm yollarını incelemektir. Bu araştırma, kesitsel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmaya 27 ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın verileri 2020-2021 öğretim yılının ikinci döneminde toplanmıştır. Veriler, açık uçlu matematiksel problemlerden oluşan anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada kullanılan anket 2 farklı bölümden ve her bir bölümde 4 adet olmak üzere toplam 8 açık uçlu problemden oluşmaktadır. Verilerin toplanması 2 haftalık ara ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere ilk olarak geleneksel problemlerin yer aldığı, 2 hafta sonra da beceri temelli problemlerin yer aldığı anlet uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin problem çözme yollarını geleneksel ve beceri temelli problemler değiştirmemişken, alt kategoride yer alan problemler öğrencilerin çözüm yollarını değiştirmiştir. Eksik bilgi içeren problemlerin çözümünde öğrenciler geleneksel problemlere kıyasla beceri temelli problemlerde doğru ve yeterli açıklamalar yapamamışlardır. Öğrencilerin hem geleneksel hem de beceri temelli problemlerin çözümünde henüz 3. sınıfta iken ortaya koydukları bu durum, onların matematik okuryazarlığı için geliştirilmeye açık olduklarını göstermektedir.

Kaynakça

 • Altun, M. (2018). Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. sınıflarda) Matematik Öğretimi (13. Baskı). Aktüel.
 • Bozkurt, I., & Altun, M. (2019). Matematik Okuryazarliği Problemlerinin Diğer Problem Türlerinden Farki: Ortaokul Öğrencilerinin Değerlendirmeleri. Academy Journal of Educational Sciences, 3(1), 84–100. https://doi.org/10.31805/acjes.569937
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2020). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (28. Baskı). Pegem Akademi.
 • Catrambone, R. (1998). The subgoal learning model: Creating better examples so that students can solve novel problems. Journal of Experimental Psychology: General, 127, 355-376. doi:10.1037/0096- 3445.127.4.355
 • Çepni, S. (Ed.). (2019). PISA ve TIMSS Mantığını ve Sorularını Anlama (2. Baskı). Pegem Akademi.
 • Çontay, E. G., & İymen, E. (2011). İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Okul Matematiğini Günlük Hayata Uygulama Becerileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 63–77.
 • Cotič, M. (2010). Razvijanje matematične pismenosti na razredni stopnji. Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1(61), 264–282.
 • Durmaz, B., & Altun, M. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(30), 73–94. https://doi.org/10.21764/efd.36347
 • Erden, B. (2020). Türkçe , Matematik ve Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorularına İlişkin Öğretmen Görüşleri. AJER-Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270–292.
 • Gurel, D. K., Eryilmaz, A., & McDermott, L. C. (2015). A review and comparison of diagnostic instruments to identify students’ misconceptions in science. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1369a
 • Hendroanto, A., Istiandaru, A., Syakrina, N., Setyawan, F., Prahmana, R. C. I., & Hidayat, A. S. E. (2018). How Students Solves PISA Tasks: An Overview of Students’ Mathematical Literacy. International Journal on Emerging Mathematics Education, 2(2), 129. https://doi.org/10.12928/ijeme.v2i2.10713
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (23rd ed.). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kertil, M., Dede, H. G., & Ulusoy, E. G. (2021). Skill-based mathematics questions: What do middle school mathematics teachers think about and how do they implement them? Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(1), 151–186. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.774651
 • Lee, W., & Lutz, B. D. (2016). An anchored open-ended survey approach in multiple case study analysis. In ASEE Annual Conference & Exposition. New Orleans: Louisiana. Retrieved from https://peer.asee.org/26566
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2019). PISA 2018 Türkiye Ön Raporu. http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf
 • Olabe, J. C., Basogain, X., Olabe, M. Á., Maíz, I., & Castaño, C. (2014). Solving math and science problems in the real world with a computational mind. Journal of New Approaches in Educational Research, 3(2), 72–78. https://doi.org/10.7821/naer.3.2.75-82
 • Özsoy, G. (2005). Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179–190. https://doi.org/10.17152/gefd.92241
 • Schonlau, M., & Couper, M. P. (2016). Semi-automated categorization of open-ended questions. Doi.Org. https://doi.org/10.18148/srm/2016.v10i2.6213
 • Uysal, E., & Yenilmez, K. (2011). Sekizinci Sinif Ogrenciierinin Matematik Okuryazarligi Düzeyi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1–15.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2018). İlkokul ve ortaokul matematiği: gelişimsel yaklaşımla öğretim (7. Basım). Nobel Akademik Yayıncılık.

Investigations of Third Grade Students’ Solutions to Traditional and Skill Based Real World Problems

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 1483 - 1528, 31.08.2022

Öz

The purpose of this study is to examine the solutions of third grade students to 4 different types of problems under the title of traditional and skill-based problems: "containing excess information, containing incomplete information, containing contradictory information and having more than one solution". This research is a cross-sectional survey model. 27 third grade students participated in this research. The data of the research were collected in the second semester of the 2020-2021 academic year. Data were collected through a questionnaire consisting of open-ended mathematical problems. The questionnaire used in the research consists of 2 different sections and a total of 8 open-ended problems, 4 in each section. Data collection was carried out with an interval of 2 weeks. First, the students were given a narrative that included traditional problems, and then 2 weeks later, skill-based problems were included. The findings of the study did not change the students' problem solving ways with traditional and skill-based problems, while the problems in the sub-category changed the students' solution ways. In solving problems with incomplete information, students could not make correct and sufficient explanations in skill-based problems compared to traditional problems. This situation, which students revealed when they were in the 3rd grade in solving both traditional and skill-based problems, shows that they are open to development for mathematical literacy.

Kaynakça

 • Altun, M. (2018). Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. sınıflarda) Matematik Öğretimi (13. Baskı). Aktüel.
 • Bozkurt, I., & Altun, M. (2019). Matematik Okuryazarliği Problemlerinin Diğer Problem Türlerinden Farki: Ortaokul Öğrencilerinin Değerlendirmeleri. Academy Journal of Educational Sciences, 3(1), 84–100. https://doi.org/10.31805/acjes.569937
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2020). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (28. Baskı). Pegem Akademi.
 • Catrambone, R. (1998). The subgoal learning model: Creating better examples so that students can solve novel problems. Journal of Experimental Psychology: General, 127, 355-376. doi:10.1037/0096- 3445.127.4.355
 • Çepni, S. (Ed.). (2019). PISA ve TIMSS Mantığını ve Sorularını Anlama (2. Baskı). Pegem Akademi.
 • Çontay, E. G., & İymen, E. (2011). İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Okul Matematiğini Günlük Hayata Uygulama Becerileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 63–77.
 • Cotič, M. (2010). Razvijanje matematične pismenosti na razredni stopnji. Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1(61), 264–282.
 • Durmaz, B., & Altun, M. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(30), 73–94. https://doi.org/10.21764/efd.36347
 • Erden, B. (2020). Türkçe , Matematik ve Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorularına İlişkin Öğretmen Görüşleri. AJER-Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270–292.
 • Gurel, D. K., Eryilmaz, A., & McDermott, L. C. (2015). A review and comparison of diagnostic instruments to identify students’ misconceptions in science. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1369a
 • Hendroanto, A., Istiandaru, A., Syakrina, N., Setyawan, F., Prahmana, R. C. I., & Hidayat, A. S. E. (2018). How Students Solves PISA Tasks: An Overview of Students’ Mathematical Literacy. International Journal on Emerging Mathematics Education, 2(2), 129. https://doi.org/10.12928/ijeme.v2i2.10713
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (23rd ed.). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kertil, M., Dede, H. G., & Ulusoy, E. G. (2021). Skill-based mathematics questions: What do middle school mathematics teachers think about and how do they implement them? Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(1), 151–186. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.774651
 • Lee, W., & Lutz, B. D. (2016). An anchored open-ended survey approach in multiple case study analysis. In ASEE Annual Conference & Exposition. New Orleans: Louisiana. Retrieved from https://peer.asee.org/26566
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2019). PISA 2018 Türkiye Ön Raporu. http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf
 • Olabe, J. C., Basogain, X., Olabe, M. Á., Maíz, I., & Castaño, C. (2014). Solving math and science problems in the real world with a computational mind. Journal of New Approaches in Educational Research, 3(2), 72–78. https://doi.org/10.7821/naer.3.2.75-82
 • Özsoy, G. (2005). Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179–190. https://doi.org/10.17152/gefd.92241
 • Schonlau, M., & Couper, M. P. (2016). Semi-automated categorization of open-ended questions. Doi.Org. https://doi.org/10.18148/srm/2016.v10i2.6213
 • Uysal, E., & Yenilmez, K. (2011). Sekizinci Sinif Ogrenciierinin Matematik Okuryazarligi Düzeyi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1–15.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2018). İlkokul ve ortaokul matematiği: gelişimsel yaklaşımla öğretim (7. Basım). Nobel Akademik Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Abdullah TOPCU>
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2295-1475
Türkiye


Deniz EROĞLU> (Sorumlu Yazar)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7863-5055
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 28 Temmuz 2021
Kabul Tarihi 26 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Topcu, A. & Eroğlu, D. (2022). Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Geleneksel ve Beceri Temelli Gerçek Yaşam Problemlerindeki Çözümlerinin İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 1483-1528 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/72605/975524

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124