Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

COVID-19 sürecinde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algıları: Bir metafor analizi

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 1764 - 1796, 31.08.2022

Öz

Bu araştırmanın amacı; COVID-19 sürecinde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin “uzaktan eğitim” kavramına ilişkin algılarının incelenmesidir. Araştırma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki çeşitli üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde eğitim alan 510 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim modeli kullanılmıştır. Katılımcılardan demografik özelliklerinin yanı sıra “Uzaktan Eğitim …. gibidir. Çünkü ….” ibaresindeki boşlukları çevrimiçi bir form aracılığıyla doldurmaları istenmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek, kategoriler ve temalar oluşturulmuştur. Katılımcıların 118 metafor ürettiği görülmüştür. Üretilen metaforlar olumlu ve olumsuz iki temada toplanmıştır. Olumlu metaforlar toplam 3 kategori ve bu kategoriler altında yer alan toplam 7 alt kategoriden; olumsuz metaforlar temasında toplam 5 kategori ve bu kategoriler altında yer alan 8 alt kategoriden oluşmaktadır. Katılımcıların uzaktan eğitim kavramına ilişkin en çok “eğitim” kategorisinde metaforlar geliştirdikleri belirlenirken, bu kategorileri “eleştirel yaklaşım” ve “öğretim” kategorileri izlemiştir. Katılımcıların en fazla ürettiği metaforlar verimsiz öğrenim, katkısız eğitim, saçma öğrenim, zorluk ve boşluk şeklinde sıralanmıştır. COVID-19 ve uzaktan eğitim sürecinde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin yüksek çoğunluğunun (%73,70) olumsuz metafor ürettikleri ve uzaktan eğime yönelik algılarının negatif yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Acar, K., Mor, A., Baynaz, K. & Arslanoğlu E. (2020). An Investigation on Anxiety States of Students in Faculty of Sport Sciences During COVID-19. International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, 3(1):66-73. DOI: 10.33438/ijdshs.736875
 • Acar, K. & Yılmaz A. (2021). Üniversite öğrencilerinin serbest zaman doyumları ile yaşam doyumları arasındaki ilişki. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1):25-35.
 • Aziz, A. & Dicle, Ü. (2017). Örgütsel iletişim. İstanbul: Hiperyayın.
 • Balıkçıoğlu, N., Çınar, Ö. D. & Işın N. (2019). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim derslerindeki memnuniyet araştırması: Aşık veysel meslek yüksekokulu örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,20(1):462-473.
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. & Şahin E. (2020). Koronavirüs (covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2):368-397.
 • Bayköse, N., Ceylan, G. & Yazıcı, A. (2021). A metaphor: does covıd-19 ıs an obstacle for adolescent athletes? International Journal of Life science and Pharma Research, SP14:204–210. Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3):112-142.
 • Ceylan., G. & Kozak, M. (2021). Aktif zumbaya katılan üyelerin “zumba” kavramına ilişkin algıları: Bir metafor analizi çalışması. Journal of Human Sciences, 18(2):233–242. https://doi.org/10.14687/jhs.v18i2.6149
 • Clark, C., Strudler, N. & Grove, K. (2015). Comparing asynchronous and synchronous video vs. text based discussions in an online teacher education course. Online Learning, 19(3):48-69.
 • Desai, S. A. (2008). Higher education at a crossroads, Journal of Higher Education. 79(5):608-610. https://doi.org/10.1080/00221546.2008.11772119
 • Dikmen, S. & Bahçeci, F. (2020). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitime Yönelik Stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2):78-98.
 • Doğan, E., Yılmaz. A. K., Kabadayı, M. & Mayda, M. H. (2018). Spor bilimleri öğrencileri ile farklı fakültelerde okuyan öğrencilerin sosyalleşme ve mutluluk düzeylerinin incelenmesi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 22:403-411.
 • Dursun, M., Arı, Ç., Adaş, S. K. & Ulun, C. (2019). Spor örgütlerinde çalışan bireylerin lider kavramına ilişkin metaforik algıları. Kızar, O. T. Spor bilimleri alanında araştırma makaleleri I (ss. 201-2014). Ankara: Gece Akademi.
 • Faherty, J., Schwartz, H. L., Ahmed, F., Zheteyeva, Y., Uzicanin, A. & Uscher-Pines, L. School and preparedness officials’ perspectives on social distancing practices to reduce influenza transmission during a pandemic: Considerations to guide future work. Preventive Medicine 2019 Reports, 14, 100871. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2019.100871.
 • He, F., Deng, Y & Li W. (2020). Corona virus disease 2019 (COVID-19): What we know? Journal of Medical Virology, 0(2);1-7.
 • Ignatowicz, A., Atherton, H., Bernstein, C. J., Bryce, C., Court, R., Sturt, J. & Griffiths, F. (2019). Internet video conferencing for patient-clinician consultations in long-term conditions: a review of reviews and applications in line with guidelines and recommendations. Digit Health, (5):1-7.
 • Keskin, M. & Kaya, Ö. D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2):59-67.
 • Koçoğlu, E. & Tekdal, D. (2020). Analysis of distance education activities conducted during covid-19 pandemic. Educational Research and Reviews Academic Journals, 15(9):536-543.
 • Korucuk, M. (2019). İşlevselci kurama göre öğrenme ortamlarının değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(93):260-270.
 • Kozak, M., Bayrakdar, A., Karaman, M. & Zorba, E. (2020). Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin wellness kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi: Bir metafor analizi çalışması. Afrika Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1):43-48.
 • Kurtipek, S., Çelik, O. B., Yılmaz, B. & Yenel, İ. F. (2016). Determination of the thoughts of national team athletes on the concept of doping: a study of metaphor. Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, 10(2):318327.
 • Kurtipek, S. (2019). Spor kulüplerine üye bireylerin spor kulübü kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi: bir metafor analizi çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1):209-145. https://doi.org/10.33689/spormetre.474481
 • Lai, C. H., Lin, H. W., Lin, R. M. & Tho P. D. (2019). Effect of peer interaction among online learning community on learning engagement and achievement. International Journal of Distance Education Technologies, 17(1):66-77.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Nagi, K. (2006). Solving ethical ıssues in elearning Bangkok, Thailand : One Learning for Knowledge-Based Society.
 • Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D. & Russell, J. D. (2006). Educational technology for teaching and learning. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • O’sullivan, T. L., Amaratunga, C., Phillips, K. P., Corneil, W., O’connor, E.,Lemyre, L. & Dow D. (2012). If schools are closed, who will watch our kids? Family caregiving and other sources of role conflict among nurses during large-scale outbreaks. Prehospital Disaster Me, 24(4);321–325. https://doi.org/10.1017/S1049023X00007044.
 • Olympia, R. P, Wan, E. & Avner, J. R. (2005). The preparedness of schools to respond to emergencies in children: A national survey of school nurses. Pediatrics, 116(6):738-745. https://doi.org/10.1542/peds.2005-1474.
 • Patton, Q. M. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemi. (Çev. Bütün M, Demir SB) Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.
 • Priya S. Singapore Government Launches COVID-19 Chatbot. [Internet]. [cited 2021 Marc 24]. Available from: https://www.opengovasia.com/singapore-government-launches-covid-19-chatbot/
 • Spandler, H., Mckeown, M., Roy, A. & Hurley M. (2013). Football metaphor and mental well-being: An evaluation of the It's a Goal! programme. Journal of Mental Health, 22(6);544-554. https://doi.org/10.3109/09638237.2013.819420.
 • Traxler, J. (2018). Distance Learning-predictions and Possibilities. Education Sciences, 8(1):2-13. https://doi.org/10.3390/educsci8010035
 • Uğur, O. A. & Yenel, F. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1):149-173.
 • Wang, G., Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, J & Jiang, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. Lancet 395(10228):945-947. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30547-X
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (2nd Ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, E., Güner, B., Mutlu, H., & Doğanay, G. (2020). Veli Algısına Göre Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinin Niteliği. Konya: Palet Yayınları.
 • Yolcu, H. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi sürecinde sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. 6(4):237-250. Yorgancı, S. (2015). Web tabanlı uzaktan eğitim yönteminin öğrencilerin matematik başarılarına etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 23(3):1401-1420.
 • Yükseköğretim Kurulu (2020). Basın açıklaması. Erişim Adresi: https://www.yok. gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ 26.03.2021

Perceptions of sport sciences faculty students regarding distance education during COVID-19 process: A metaphor analysis

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 1764 - 1796, 31.08.2022

Öz

The aim of our study is to examine the perceptions of sports sciences faculty students regarding the concept of “distance education” during the COVID-19 process. The research group consists of 510 students studying in sport sciences faculties of various universities in Turkey during the 2020-2021 academic year. Phenomenology model, one of the qualitative research designs, was used in the study. In addition to their demographic characteristics, the participants were asked to fill in the gaps in the expression “Distance education is like ….. because …..” through an online form. The data were analysed with content analysis method and categories and themes were formed. It was found that the participants generated 118 metaphors. These metaphors were grouped under two themes as positive and negative. The positive metaphors consist of a total of 3 categories and 7 sub-categories under these categories, while the negative metaphors consist of a total of 5 categories and 8 sub-categories under these categories. The participants generated the highest number of metaphors regarding the concept of distance education in “education” category, followed by “critical approach” and “teaching” categories. The metaphors most generated by the participants were listed as insufficient learning, non-contributory education, nonsense learning, difficulty and emptiness. It was concluded that during the COVID-19 and distance education process, a great majority of sport sciences faculty students (73.70%) had negative perceptions towards distance education.

Kaynakça

 • Acar, K., Mor, A., Baynaz, K. & Arslanoğlu E. (2020). An Investigation on Anxiety States of Students in Faculty of Sport Sciences During COVID-19. International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, 3(1):66-73. DOI: 10.33438/ijdshs.736875
 • Acar, K. & Yılmaz A. (2021). Üniversite öğrencilerinin serbest zaman doyumları ile yaşam doyumları arasındaki ilişki. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1):25-35.
 • Aziz, A. & Dicle, Ü. (2017). Örgütsel iletişim. İstanbul: Hiperyayın.
 • Balıkçıoğlu, N., Çınar, Ö. D. & Işın N. (2019). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim derslerindeki memnuniyet araştırması: Aşık veysel meslek yüksekokulu örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,20(1):462-473.
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. & Şahin E. (2020). Koronavirüs (covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2):368-397.
 • Bayköse, N., Ceylan, G. & Yazıcı, A. (2021). A metaphor: does covıd-19 ıs an obstacle for adolescent athletes? International Journal of Life science and Pharma Research, SP14:204–210. Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3):112-142.
 • Ceylan., G. & Kozak, M. (2021). Aktif zumbaya katılan üyelerin “zumba” kavramına ilişkin algıları: Bir metafor analizi çalışması. Journal of Human Sciences, 18(2):233–242. https://doi.org/10.14687/jhs.v18i2.6149
 • Clark, C., Strudler, N. & Grove, K. (2015). Comparing asynchronous and synchronous video vs. text based discussions in an online teacher education course. Online Learning, 19(3):48-69.
 • Desai, S. A. (2008). Higher education at a crossroads, Journal of Higher Education. 79(5):608-610. https://doi.org/10.1080/00221546.2008.11772119
 • Dikmen, S. & Bahçeci, F. (2020). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitime Yönelik Stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2):78-98.
 • Doğan, E., Yılmaz. A. K., Kabadayı, M. & Mayda, M. H. (2018). Spor bilimleri öğrencileri ile farklı fakültelerde okuyan öğrencilerin sosyalleşme ve mutluluk düzeylerinin incelenmesi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 22:403-411.
 • Dursun, M., Arı, Ç., Adaş, S. K. & Ulun, C. (2019). Spor örgütlerinde çalışan bireylerin lider kavramına ilişkin metaforik algıları. Kızar, O. T. Spor bilimleri alanında araştırma makaleleri I (ss. 201-2014). Ankara: Gece Akademi.
 • Faherty, J., Schwartz, H. L., Ahmed, F., Zheteyeva, Y., Uzicanin, A. & Uscher-Pines, L. School and preparedness officials’ perspectives on social distancing practices to reduce influenza transmission during a pandemic: Considerations to guide future work. Preventive Medicine 2019 Reports, 14, 100871. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2019.100871.
 • He, F., Deng, Y & Li W. (2020). Corona virus disease 2019 (COVID-19): What we know? Journal of Medical Virology, 0(2);1-7.
 • Ignatowicz, A., Atherton, H., Bernstein, C. J., Bryce, C., Court, R., Sturt, J. & Griffiths, F. (2019). Internet video conferencing for patient-clinician consultations in long-term conditions: a review of reviews and applications in line with guidelines and recommendations. Digit Health, (5):1-7.
 • Keskin, M. & Kaya, Ö. D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2):59-67.
 • Koçoğlu, E. & Tekdal, D. (2020). Analysis of distance education activities conducted during covid-19 pandemic. Educational Research and Reviews Academic Journals, 15(9):536-543.
 • Korucuk, M. (2019). İşlevselci kurama göre öğrenme ortamlarının değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(93):260-270.
 • Kozak, M., Bayrakdar, A., Karaman, M. & Zorba, E. (2020). Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin wellness kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi: Bir metafor analizi çalışması. Afrika Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1):43-48.
 • Kurtipek, S., Çelik, O. B., Yılmaz, B. & Yenel, İ. F. (2016). Determination of the thoughts of national team athletes on the concept of doping: a study of metaphor. Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, 10(2):318327.
 • Kurtipek, S. (2019). Spor kulüplerine üye bireylerin spor kulübü kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi: bir metafor analizi çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1):209-145. https://doi.org/10.33689/spormetre.474481
 • Lai, C. H., Lin, H. W., Lin, R. M. & Tho P. D. (2019). Effect of peer interaction among online learning community on learning engagement and achievement. International Journal of Distance Education Technologies, 17(1):66-77.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Nagi, K. (2006). Solving ethical ıssues in elearning Bangkok, Thailand : One Learning for Knowledge-Based Society.
 • Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D. & Russell, J. D. (2006). Educational technology for teaching and learning. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • O’sullivan, T. L., Amaratunga, C., Phillips, K. P., Corneil, W., O’connor, E.,Lemyre, L. & Dow D. (2012). If schools are closed, who will watch our kids? Family caregiving and other sources of role conflict among nurses during large-scale outbreaks. Prehospital Disaster Me, 24(4);321–325. https://doi.org/10.1017/S1049023X00007044.
 • Olympia, R. P, Wan, E. & Avner, J. R. (2005). The preparedness of schools to respond to emergencies in children: A national survey of school nurses. Pediatrics, 116(6):738-745. https://doi.org/10.1542/peds.2005-1474.
 • Patton, Q. M. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemi. (Çev. Bütün M, Demir SB) Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.
 • Priya S. Singapore Government Launches COVID-19 Chatbot. [Internet]. [cited 2021 Marc 24]. Available from: https://www.opengovasia.com/singapore-government-launches-covid-19-chatbot/
 • Spandler, H., Mckeown, M., Roy, A. & Hurley M. (2013). Football metaphor and mental well-being: An evaluation of the It's a Goal! programme. Journal of Mental Health, 22(6);544-554. https://doi.org/10.3109/09638237.2013.819420.
 • Traxler, J. (2018). Distance Learning-predictions and Possibilities. Education Sciences, 8(1):2-13. https://doi.org/10.3390/educsci8010035
 • Uğur, O. A. & Yenel, F. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1):149-173.
 • Wang, G., Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, J & Jiang, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. Lancet 395(10228):945-947. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30547-X
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (2nd Ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, E., Güner, B., Mutlu, H., & Doğanay, G. (2020). Veli Algısına Göre Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinin Niteliği. Konya: Palet Yayınları.
 • Yolcu, H. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi sürecinde sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. 6(4):237-250. Yorgancı, S. (2015). Web tabanlı uzaktan eğitim yönteminin öğrencilerin matematik başarılarına etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 23(3):1401-1420.
 • Yükseköğretim Kurulu (2020). Basın açıklaması. Erişim Adresi: https://www.yok. gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ 26.03.2021

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kürşat ACAR> (Sorumlu Yazar)
SINOP UNIVERSITY
0000-0001-8908-4404
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 25 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 30 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Acar, K. (2022). COVID-19 sürecinde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algıları: Bir metafor analizi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 1764-1796 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/72605/986952

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124