Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Birleştirilmiş Sınıfta Eğitim Gören Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi: Etkileşimli Kitap Okuma Etkinliği

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 3, 2658 - 2701, 31.12.2022

Öz

İçinde yaşanılan çağda bireylerin üst düzey düşünme becerilerinden biri olan problem çözme becerisine sahip olmaları beklenir. Ancak bunun için problem çözme becerisinin bireylere küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemli olduğu ileri sürülebilir. Özellikle farklı sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için bu sürecin daha da ön plana çıktığı ifade edilebilir. Bu bağlamda küçük yaşlarda bireylere problem çözme becerisinin kazandırılması noktasında farklı yaklaşımların olduğu ve etkileşimli kitap okuma etkinliklerinin de bunlardan biri olduğu bilinmektedir. Nitekim gerçekleştirilen araştırmanın amacı, birleştirilmiş sınıfta eğitim gören ikinci sınıf öğrencilerinin etkileşimli kitap okuma aracılığıyla problem çözme becerisinin geliştirilmesidir. Çalışmada, nitel yaklaşım kapsamında eylem araştırması yöntemi esas alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, uygun durum örneklemesi kapsamında seçilen Kars ili merkez ilçede yer alan bir köy okulunda birleştirilmiş sınıfta eğitim gören 6 ilkokul ikinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları araştırmacı günlüğü, öğretmen gözlem formu, örnek olay formu, ürün değerlendirme formu ve süreç değerlendirme formudur. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, etkileşimli kitap okuma etkinliğinin öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde olumlu katkıları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın bu alanda yapılacak bundan sonraki araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Akoğlu, G., Ergül, C., ve Duman, Y. (2014). Etkileşimli kitap okuma: korunmaya muhtaç çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkileri. İlköğretim Online, 13(2), 622-639.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök yayıncılık.
 • Arastaman, G., Öztürk Fidan, İ. ve Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: Kuramsal bir inceleme. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 37-75.
 • Başaran, M. (2020). Metinler ve metinlerle ilgili anlam kurma soruları. H. Akyol ve A. Şahin (Ed.), Türkçe öğretimi öğretmen adayları ve öğretmenler için (2. baskı) içinde (s. 283-310). Ankara: Pegem.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.
 • Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. NursingPlus Open, 2, 8-14.
 • Blanchard-Fields F. ve Mienaltowski A. (2006). Decision making and everyday problem solving. In encyclopedia of gerontology. 2nd ed. Birren J.E. JE (Eds). 350-358. New York: Academic Press.
 • Bulunuz ve Koç (2018). The evaluation of pre-service preschool teachers’ experiences and views regarding integrated guided reading practices. European Early Childhood Education Research Journal, DOI: 10.1080/1350293X.2018.1556458.
 • Burns, G. W. (2016). Çocuklar ve Ergenler İçin 101 Tedavi Edici Öykü: Terapide Metafor Kullanımı. Ankara: Nobel.
 • Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130.
 • Çelebi Öncü, E. (2016). Etkileşimli kitap okumanın beş-altı yaş çocuklarının sosyal durumlara yaklaşımlarına etkisinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(4), 489-503.
 • Çetin, Ö. ve Kurudayıoğlu, M. (2015). Temel beceriler ve Türkçe öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 1-19.
 • Çetinkaya, F. Ç., Öksüz, H. G. ve Öztürk, M. (2018). Etkileşimli okuma ve kelime hazinesi. Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, 11(60), 705-715.
 • Değirmenci, B. (2020). Yaratıcı drama temelli etkinliklerin okul öncesi çocukların problem çözme ve sosyal beceri düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Elmonayer, R. A. (2013). Promoting phonological awareness skills of Egyptian kindergarteners through dialogic reading. Early Child Development and Care, 183(9), 1229-1241.
 • Ergül, C., Akoğlu, G., Sarıca A.D., Tufan, M. ve Karaman, G. (2015). Ana sınıflarında gerçekleştirilen birlikte kitap okuma etkinliklerinin "etkileşimli kitap okuma” bağlamında incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 603-619.
 • Ergül, C., Akoğlu, G., Tufan, M. ve Kesiktaş, D. (Eylül 2011 – Eylül 2013) – TÜBİTAK tarafından desteklenen 5-6 Yaş Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Etkileşimli Kitap Okuma Programı’nın Etkililiğinin İncelenmesi (Proje No.111K161).
 • Ergül, C., Sarıca, A. D., ve Akoğlu, G. (2016). Etkileşimli kitap okuma: dil ve erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17 (02), 193-204.
 • Fettig, A., Cook, A. L., Morizio, L., Gould, K. & Brodsky, L. (2018). Using dialogic reading strategies to promote social-emotional skills for young students: An exploratory case study in an after-school program. Journal of Early Childhood Research, 16(4), 436-448.
 • Forgan, J. W. (2003). “Introduction to problem solving”. Teaching problem solving through children’s literature. America: Teacher Ideas Press.
 • Galili, S. (2014). Cooperative learning by teacher trainers as a tool for improving teacher training in heterogeneous elementary school track classes. American Journal of Educational Research, 2(8), 568- 576.
 • Gormley, S., & Ruhl, K.L. (2005). Dialogic shared storybook readıng: An instructional technique for use with young students in inclusive settings. Reading & Writing Quarterly, 21, 307–313.
 • Gönül, İ. (2019). Birleştirilmiş sınıfta görev yapan öğretmenlerin uygulamada karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya.
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Hargrave, A.C., & Sènèchal, M. (2000). A book reading intervention with preschool children who have limited vocabularies: The benefits of regular reading and dialogic reading. Early Childhood Research Quarterly, 15(1), 75–90.
 • Hesse-Biber, S. N., & Leavy, P. (2011). The practice of qualitative research (2nd. Ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • Honig, A.S. (2000). Promoting Creativity in Young Children.Paper Presented at the Annual Meeting of the Board of Advisors for Scholastic. NY., May 19. ED 442 548.
 • Ilgın, H. (2010). İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerinin metinlerle geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • İlhan, E. (2019). Etkileşimli kitap okuma programının ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin temel dil becerilerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Johnson, A. P. (2014). Eylem araştırması el kitabı. Çeviri Ed. Uzuner Y, Anay M.. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kanbur, İ. N. ve Memnun, D. S. (2020). Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerilerine Göre Problem Çözme Başarıları ve Çözüm Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 15(22), 929-965.
 • Karadoğan, Z. (2020). Etkileşimli kitap okuma uygulamalarının okuduğunu anlama becerisi ve tutuma etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Karakaş, N. M. (2021). Hayat Bilgisi Dersinde Storylıne Yönteminin Kullanılmasının Karar Verme ve Problem Çözme Becerisi Üzerindeki Etkililiği: Üçüncü Sınıf Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karaman, F. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda matematik dersindeki başarı düzeyi ile normal sınıflardaki başarı düzeyinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Kaplan, A., Duran, M., ve Baş, G. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin matematiksel üst biliş farkındalıkları ile problem çözme beceri algıları arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 1-16.
 • Kotaman, H. (2008). Impacts of dialogical storybook reading on young children’s reading attitudes and vocabulary development. Reading lmprovement, 45(2), 55-61.
 • Lever, R., & Sénéchal, M. (2011). Discussing stories: On how a dialogic reading intervention improves kindergartners’ oral narrative construction. Journal of Experimental Child Psychology, 108(1), 1-24.
 • Maul, C. A. & Ambler, K. L. (2014). Embedding language therapy in dialogic reading to teach morphologic structures to children with language disorders. Communication Disorders Quarterly, 35(4), 237-247.
 • McMillan, J. H. & Schumacher. S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry. (7th Edition). London: Pearson.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). İlkokul (1,2,3. Sınıflar) Türkçe dersi öğretim programı. MEB Yayıncılık.
 • Mills, G. E., (2011). Action research: A guide for the teacher researcher (4th edition). Boston: Pearson.
 • Opel, A., Ameer, S. S., & Aboud, F. E. (2009). The effect of preschool dialogic reading on vocabulary among rural Bangladeshi children. International Journal of Educational Research, 48(1), 12-20.
 • Önder, A. (2010). Erken çocukluk eğitiminde eğitici drama. İstanbul: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.
 • Rubin, H.J., & Rubin, I.S. (2005). Qualitative interviewing: The art of hearing data (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • Saraçoğlu, S., Böyük, U. ve Tanık, N. (2012). Birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda öğrenim gören ilköğretim öğrencilerinin bilimsel süreç beceri düzeyleri. Journal of Turkısh Scıence Educatıon 9(1), 83-100.
 • Temiz, Z. (2019). Storytelling intervention to improve the narrative skills of bilingual children coming from low socio-economic status. Early Child Development and Care, 189(1), 16-30.
 • Tetik, G., ve Erdoğan, N. I. (2017). Diyaloğa dayalı okumanın 48-60 aylık çocukların dil gelişimine etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 1-16.
 • Vally, Z. (2012). Dialogic reading and child language growth - combating developmental risk in South Africa. South African Journal of Psychology, 42 (4), 617-627.
 • Ward, T. B. (2007). Creative cognition as a window on creativity. Methods, 42, 28- 37.
 • Whitehurst, G. J., Arnold, D.S., Epstein, J. N., Angell, A. L., Smith, M., & Fischel, J. E. (1994). A picture book reading intervention in day care and home for children from low-income families. Developmental Psychology 30, 679-689.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız Bıçakçı, M., Er, S. ve Aral, N. (2017). Annelerin çocuklarına etkileşimli kitap okuma sürecine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 42 (191), 53-68.
 • Yurtbakan, E. (2020). Etkileşimli okuma: Bir içerik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 135- 156.
 • Zembat, R. ve Unutkan, Ö. P. (2005). Problem çözme becerilerinin gelişimi. Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. Morpa Kültür.

Developing Problem Solving Skills of Students Studying in Multigrade Class: Interactive Book Reading Activity

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 3, 2658 - 2701, 31.12.2022

Öz

In the age we live in, individuals are expected to acquire problem-solving skills, which are one of the higher-order thinking skills. However, it can be argued that for this purpose, it is important for individuals to acquire problem-solving skills from an early age. It can be stated that this process becomes even more important especially for students studying in different classes. In this regard, it is known that there are different approaches to equipping individuals with problem-solving skills at a young age, and one of these is interactive (dialogic) book reading activities. Hence, the aim of the current study is to develop the problem-solving skills of second grade students studying in a multigrade class through interactive book reading. In the study, within the scope of a qualitative approach, the action research method was taken as the basis. The study group of the research consists of 6 second grade primary students selected by convenience sampling and studying in a multigrade class in a village school located in the central district of Kars province. The data collection tools are the researcher’s diary, teacher observation form, case study form, product evaluation form, and process evaluation form. Descriptive and content analysis were used in the analysis of the data. According to the results obtained from the study, it was concluded that the interactive book reading activity contributed positively to the development of students’ problem-solving skills. It is thought that this study will shed light on future research in this area.

Kaynakça

 • Akoğlu, G., Ergül, C., ve Duman, Y. (2014). Etkileşimli kitap okuma: korunmaya muhtaç çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkileri. İlköğretim Online, 13(2), 622-639.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök yayıncılık.
 • Arastaman, G., Öztürk Fidan, İ. ve Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: Kuramsal bir inceleme. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 37-75.
 • Başaran, M. (2020). Metinler ve metinlerle ilgili anlam kurma soruları. H. Akyol ve A. Şahin (Ed.), Türkçe öğretimi öğretmen adayları ve öğretmenler için (2. baskı) içinde (s. 283-310). Ankara: Pegem.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.
 • Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. NursingPlus Open, 2, 8-14.
 • Blanchard-Fields F. ve Mienaltowski A. (2006). Decision making and everyday problem solving. In encyclopedia of gerontology. 2nd ed. Birren J.E. JE (Eds). 350-358. New York: Academic Press.
 • Bulunuz ve Koç (2018). The evaluation of pre-service preschool teachers’ experiences and views regarding integrated guided reading practices. European Early Childhood Education Research Journal, DOI: 10.1080/1350293X.2018.1556458.
 • Burns, G. W. (2016). Çocuklar ve Ergenler İçin 101 Tedavi Edici Öykü: Terapide Metafor Kullanımı. Ankara: Nobel.
 • Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130.
 • Çelebi Öncü, E. (2016). Etkileşimli kitap okumanın beş-altı yaş çocuklarının sosyal durumlara yaklaşımlarına etkisinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(4), 489-503.
 • Çetin, Ö. ve Kurudayıoğlu, M. (2015). Temel beceriler ve Türkçe öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 1-19.
 • Çetinkaya, F. Ç., Öksüz, H. G. ve Öztürk, M. (2018). Etkileşimli okuma ve kelime hazinesi. Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, 11(60), 705-715.
 • Değirmenci, B. (2020). Yaratıcı drama temelli etkinliklerin okul öncesi çocukların problem çözme ve sosyal beceri düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Elmonayer, R. A. (2013). Promoting phonological awareness skills of Egyptian kindergarteners through dialogic reading. Early Child Development and Care, 183(9), 1229-1241.
 • Ergül, C., Akoğlu, G., Sarıca A.D., Tufan, M. ve Karaman, G. (2015). Ana sınıflarında gerçekleştirilen birlikte kitap okuma etkinliklerinin "etkileşimli kitap okuma” bağlamında incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 603-619.
 • Ergül, C., Akoğlu, G., Tufan, M. ve Kesiktaş, D. (Eylül 2011 – Eylül 2013) – TÜBİTAK tarafından desteklenen 5-6 Yaş Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Etkileşimli Kitap Okuma Programı’nın Etkililiğinin İncelenmesi (Proje No.111K161).
 • Ergül, C., Sarıca, A. D., ve Akoğlu, G. (2016). Etkileşimli kitap okuma: dil ve erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17 (02), 193-204.
 • Fettig, A., Cook, A. L., Morizio, L., Gould, K. & Brodsky, L. (2018). Using dialogic reading strategies to promote social-emotional skills for young students: An exploratory case study in an after-school program. Journal of Early Childhood Research, 16(4), 436-448.
 • Forgan, J. W. (2003). “Introduction to problem solving”. Teaching problem solving through children’s literature. America: Teacher Ideas Press.
 • Galili, S. (2014). Cooperative learning by teacher trainers as a tool for improving teacher training in heterogeneous elementary school track classes. American Journal of Educational Research, 2(8), 568- 576.
 • Gormley, S., & Ruhl, K.L. (2005). Dialogic shared storybook readıng: An instructional technique for use with young students in inclusive settings. Reading & Writing Quarterly, 21, 307–313.
 • Gönül, İ. (2019). Birleştirilmiş sınıfta görev yapan öğretmenlerin uygulamada karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya.
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Hargrave, A.C., & Sènèchal, M. (2000). A book reading intervention with preschool children who have limited vocabularies: The benefits of regular reading and dialogic reading. Early Childhood Research Quarterly, 15(1), 75–90.
 • Hesse-Biber, S. N., & Leavy, P. (2011). The practice of qualitative research (2nd. Ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • Honig, A.S. (2000). Promoting Creativity in Young Children.Paper Presented at the Annual Meeting of the Board of Advisors for Scholastic. NY., May 19. ED 442 548.
 • Ilgın, H. (2010). İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerinin metinlerle geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • İlhan, E. (2019). Etkileşimli kitap okuma programının ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin temel dil becerilerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Johnson, A. P. (2014). Eylem araştırması el kitabı. Çeviri Ed. Uzuner Y, Anay M.. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kanbur, İ. N. ve Memnun, D. S. (2020). Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerilerine Göre Problem Çözme Başarıları ve Çözüm Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 15(22), 929-965.
 • Karadoğan, Z. (2020). Etkileşimli kitap okuma uygulamalarının okuduğunu anlama becerisi ve tutuma etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Karakaş, N. M. (2021). Hayat Bilgisi Dersinde Storylıne Yönteminin Kullanılmasının Karar Verme ve Problem Çözme Becerisi Üzerindeki Etkililiği: Üçüncü Sınıf Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karaman, F. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda matematik dersindeki başarı düzeyi ile normal sınıflardaki başarı düzeyinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Kaplan, A., Duran, M., ve Baş, G. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin matematiksel üst biliş farkındalıkları ile problem çözme beceri algıları arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 1-16.
 • Kotaman, H. (2008). Impacts of dialogical storybook reading on young children’s reading attitudes and vocabulary development. Reading lmprovement, 45(2), 55-61.
 • Lever, R., & Sénéchal, M. (2011). Discussing stories: On how a dialogic reading intervention improves kindergartners’ oral narrative construction. Journal of Experimental Child Psychology, 108(1), 1-24.
 • Maul, C. A. & Ambler, K. L. (2014). Embedding language therapy in dialogic reading to teach morphologic structures to children with language disorders. Communication Disorders Quarterly, 35(4), 237-247.
 • McMillan, J. H. & Schumacher. S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry. (7th Edition). London: Pearson.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). İlkokul (1,2,3. Sınıflar) Türkçe dersi öğretim programı. MEB Yayıncılık.
 • Mills, G. E., (2011). Action research: A guide for the teacher researcher (4th edition). Boston: Pearson.
 • Opel, A., Ameer, S. S., & Aboud, F. E. (2009). The effect of preschool dialogic reading on vocabulary among rural Bangladeshi children. International Journal of Educational Research, 48(1), 12-20.
 • Önder, A. (2010). Erken çocukluk eğitiminde eğitici drama. İstanbul: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.
 • Rubin, H.J., & Rubin, I.S. (2005). Qualitative interviewing: The art of hearing data (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • Saraçoğlu, S., Böyük, U. ve Tanık, N. (2012). Birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda öğrenim gören ilköğretim öğrencilerinin bilimsel süreç beceri düzeyleri. Journal of Turkısh Scıence Educatıon 9(1), 83-100.
 • Temiz, Z. (2019). Storytelling intervention to improve the narrative skills of bilingual children coming from low socio-economic status. Early Child Development and Care, 189(1), 16-30.
 • Tetik, G., ve Erdoğan, N. I. (2017). Diyaloğa dayalı okumanın 48-60 aylık çocukların dil gelişimine etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 1-16.
 • Vally, Z. (2012). Dialogic reading and child language growth - combating developmental risk in South Africa. South African Journal of Psychology, 42 (4), 617-627.
 • Ward, T. B. (2007). Creative cognition as a window on creativity. Methods, 42, 28- 37.
 • Whitehurst, G. J., Arnold, D.S., Epstein, J. N., Angell, A. L., Smith, M., & Fischel, J. E. (1994). A picture book reading intervention in day care and home for children from low-income families. Developmental Psychology 30, 679-689.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız Bıçakçı, M., Er, S. ve Aral, N. (2017). Annelerin çocuklarına etkileşimli kitap okuma sürecine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 42 (191), 53-68.
 • Yurtbakan, E. (2020). Etkileşimli okuma: Bir içerik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 135- 156.
 • Zembat, R. ve Unutkan, Ö. P. (2005). Problem çözme becerilerinin gelişimi. Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. Morpa Kültür.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ezgi ÇETİNKAYA ÖZDEMİR> (Sorumlu Yazar)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-4341-7864
Türkiye


Ela KURNAZ>
Milli Eğitim Bakanlığı Kars
0000-0002-9986-1614
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 2 Eylül 2022
Kabul Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Çetinkaya Özdemir, E. & Kurnaz, E. (2022). Birleştirilmiş Sınıfta Eğitim Gören Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi: Etkileşimli Kitap Okuma Etkinliği . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (3) , 2658-2701 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/72994/1170283

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124