Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of the Effect of Middle School Students' Mathematical Belief on their Mathematical Resilience

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 426 - 450, 30.04.2023

Öz

The aim of the study is to reveal the relationship between the mathematical beliefs of secondary school students and their mathematical resilience.. The study was designed in a quantitative research design. Among the quantitative research methods, causal comparison and correlational study methods were used. The sample of the study consists of 191 (one hundred and ninety-one) middle school students. Data collection tools of the research are “Mathematics Belief Scale” developed by Yıldız and Çiftçi (2020) and the “Mathematical Resilience Scale” adapted into Turkish by Durmaz and Girit-Yıldız (2018). SPSS 20 statistical program was used for data analysis. First, it was examined whether the data were normally distributed. Then, correlation analysis was used to examine the relationship between mathematical belief and mathematical resilience. The sub-dimensions of both scales were analyzed by using correlation analysis. Regression analysis was used to examine the prediction of mathematical resilience of belief in mathematics. Multiple linear regression analysis was used to examine the sub-dimensions of the scale of belief in mathematics and the prediction of mathematical resilience. As a result of the study, a statistically significant positive moderate correlation was found between belief in mathematics and mathematical resilience. Another result is that belief in mathematics significantly predicts mathematical resilience in a positive way.

Kaynakça

 • Ayan, A. (2014). Ortaokul öğrencilerinin matematik özyeterlik algıları, motivasyonları, kaygıları ve tutumları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Doruk, M., Öztürk, M., ve Kaplan, A. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematiğe yönelik öz-yeterlik algılarının belirlenmesi: kaygı ve tutum faktörleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 2149-2727.
 • Dweck, C. (2017). Mindset: changing the way you think to fulfil your potential. (6.th ed.) Robinson: London
 • Furinghetti, F. & Pehkonen, E. (2002). Rethinking characterizations of beliefs. In E. Pehkonen, G. C. Leder & G. Törner (Eds.), Beliefs: A hidden variable in Mathematics education? (pp. 39–57). Dordrecht: Kluwer.
 • Goldin, G.A. (2002). Affect, Meta-Affect, and Mathematical Belief Structures. In: Leder, G.C., Pehkonen, E., Törner, G. (Eds), Beliefs: A Hidden Variable in Mathematics Education?. Mathematics Education Library, (pp. 59-72). Springer, Dordrecht.
 • Hart, L. E. (1989). Describing the affective domain: Saying what we mean. In D. B. McLeod& V. Adams (Eds.), Affect and mathematical problem solving (pp. 37-45). New York: Springer-Verlag
 • Haşlaman, T., ve Aşkar, P. (2007). Programlama dersi ile ilgili özdüzenleyici öğrenme stratejileri ve başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 110-122.
 • Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88–140.
 • İlhan, A., Gemcioğlu, M., ve Poçan, S. (2021). Matematik başarısının geometriye yönelik tutum ve geometri inancı ile ilişkisinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 77-91.
 • Karadağ, E., ve Karadeniz, İ. (2014). Kırsal bölgelerdeki ortaokul öğrencilerinin matematik kaygı ve tutumları: korelasyonel bir araştırma. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 5(3), 259-273.
 • Kesici, A. (2018). Lise öğrencilerinin matematik motivasyonunun matematik başarısına etkisinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 177-194.
 • Leder, G. C., Pehkonnen, E., & Törner, G. (Eds.). (2002). Beliefs: A hidden variable in mathematics education?. Dordrecht: Kluwer.
 • Lester, F. K., Garofalo, J., &Kroll, D. L. (1989). Self-confidence, interest, beliefs, and metacognition: Key influences on problem-solving behavior. In D. B. McLeod& V. Adams (Eds.), Affect and mathematical problem solving: A new perspective (pp. 75-88). New York: Springer-Verlag.
 • Li, Q., Cho, H., Cosso, J., &Maeda, Y. (2021). Relations between students’ mathematics anxiety and motivation to learn mathematics: a meta-analysis. Educational Psychology Review, 33(3), 1017-1049. McLeod, D. B., &McLeod, S. H. (2002). Synthesis-beliefs and mathematics education: Implications for learning, teaching and research. In G. Leder, E. Pehkonen, & G. Törner (Eds.), Beliefs: A hidden variable in mathematics education? (pp. 115–123). Dordrecht: Kluwer
 • Nicolaidou, M., &Philippou, G. (2003). Attitudes towards mathematics, self-efficacy and achievement in problem solving. European Research in Mathematics Education III. Pisa: University of Pisa, 1(11).
 • Pehkonen, E., &Hannula, M. S. (2004). Mathematical belief research in Finland. Nordic Studies in Mathematics Education, 9(2), 23–38
 • Pehkonen, E., &Pietilä, M. S. (2003). On relationships between beliefs and knowledge in mathematics education. In M. A. Mariotti (Ed.), Proceedings of CERME-3 conference: Third conference of the European society for research in mathematics education Belaria, Italy.
 • Schoenfeld, A. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition and sense-making in mathematics. In D. Grouws (Ed.), Handbook of Research in Mathematics Teaching and Learning (pp. 334–370). New York: Macmillan Publishing Company.
 • Thompson, A. G. (1992). Teachers’ beliefs and conceptions: A synthesis of the research. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics learning and teaching (pp. 127–146). New York: Macmillan.
 • Wilkins, J. L., &Ma, X. (2003). Modeling change in student attitude toward and beliefs about mathematics. The Journal of Educational Research, 97(1), 52-63.
 • Wolters, C. A. &Rosenthal, H. (2000). There relations between students’ motivational beliefs and their use of motivational strategies. International Journal of Educational Research, 33, 801-820.
 • Yalçin, M. O. (2012). Lise öğrencilerinin matematik dersine ilişkin mecazları, tutumları ve başarı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Yilmaz, Ç. (2011). 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik güdüsü, kaygısı, öz yeterlik inancı ve öz kavramı ile matematik dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkiler: Şereflikoçhisar örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara

Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel İnancının ile Matematiksel Dayanıklılığına Etkisinin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 426 - 450, 30.04.2023

Öz

Çalışmanın amacı, ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin matematiksel inançları ile matematiksel dayanıklılıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmada nicel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden nedensel karşılaştırma ve korelasyonel çalışma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 191 (yüz doksan bir) ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçları; Yıldız ve Çiftçi (2020) tarafından geliştirilen “Matematik İnancı Ölçeği” ve Durmaz ve Girit-Yıldız (2018)’in Türkçe’ye uyarladığı “Matematiksel Dayanıklılık Ölçeği”’dir. Veri anali için SPSS 20 istatistik programı kullanılmıştır. Önce verilerin normal dağılıp dağılmadığı incelenmiştir. Sonra, matematiksel inanç ile matematiksel dayanıklılık ilişkisini incelemek için korelasyon analizi yapılmıştır. Her iki ölçeğin alt boyutları da korelasyon analizi yapılarak incelenmiştir. Matematiğe yönelik inancın matematiksel dayanıklılığı yordama durumunu incelemek için regresyon analizinden yararlanılmıştır. Matematiğe yönelik inanç ölçeğinin alt boyutları ile matematiksel dayanıklılığın yordanma durumunu incelemek için çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Çalışma neticesinde, matematiğe yönelik inanç ile matematiksel dayanıklılık arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Matematiğe yönelik inancının matematiksel dayanıklılığı anlamlı olarak pozitif yönde yordadığı ulaşılan diğer bir sonuçtur.

Kaynakça

 • Ayan, A. (2014). Ortaokul öğrencilerinin matematik özyeterlik algıları, motivasyonları, kaygıları ve tutumları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Doruk, M., Öztürk, M., ve Kaplan, A. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematiğe yönelik öz-yeterlik algılarının belirlenmesi: kaygı ve tutum faktörleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 2149-2727.
 • Dweck, C. (2017). Mindset: changing the way you think to fulfil your potential. (6.th ed.) Robinson: London
 • Furinghetti, F. & Pehkonen, E. (2002). Rethinking characterizations of beliefs. In E. Pehkonen, G. C. Leder & G. Törner (Eds.), Beliefs: A hidden variable in Mathematics education? (pp. 39–57). Dordrecht: Kluwer.
 • Goldin, G.A. (2002). Affect, Meta-Affect, and Mathematical Belief Structures. In: Leder, G.C., Pehkonen, E., Törner, G. (Eds), Beliefs: A Hidden Variable in Mathematics Education?. Mathematics Education Library, (pp. 59-72). Springer, Dordrecht.
 • Hart, L. E. (1989). Describing the affective domain: Saying what we mean. In D. B. McLeod& V. Adams (Eds.), Affect and mathematical problem solving (pp. 37-45). New York: Springer-Verlag
 • Haşlaman, T., ve Aşkar, P. (2007). Programlama dersi ile ilgili özdüzenleyici öğrenme stratejileri ve başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 110-122.
 • Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88–140.
 • İlhan, A., Gemcioğlu, M., ve Poçan, S. (2021). Matematik başarısının geometriye yönelik tutum ve geometri inancı ile ilişkisinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 77-91.
 • Karadağ, E., ve Karadeniz, İ. (2014). Kırsal bölgelerdeki ortaokul öğrencilerinin matematik kaygı ve tutumları: korelasyonel bir araştırma. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 5(3), 259-273.
 • Kesici, A. (2018). Lise öğrencilerinin matematik motivasyonunun matematik başarısına etkisinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 177-194.
 • Leder, G. C., Pehkonnen, E., & Törner, G. (Eds.). (2002). Beliefs: A hidden variable in mathematics education?. Dordrecht: Kluwer.
 • Lester, F. K., Garofalo, J., &Kroll, D. L. (1989). Self-confidence, interest, beliefs, and metacognition: Key influences on problem-solving behavior. In D. B. McLeod& V. Adams (Eds.), Affect and mathematical problem solving: A new perspective (pp. 75-88). New York: Springer-Verlag.
 • Li, Q., Cho, H., Cosso, J., &Maeda, Y. (2021). Relations between students’ mathematics anxiety and motivation to learn mathematics: a meta-analysis. Educational Psychology Review, 33(3), 1017-1049. McLeod, D. B., &McLeod, S. H. (2002). Synthesis-beliefs and mathematics education: Implications for learning, teaching and research. In G. Leder, E. Pehkonen, & G. Törner (Eds.), Beliefs: A hidden variable in mathematics education? (pp. 115–123). Dordrecht: Kluwer
 • Nicolaidou, M., &Philippou, G. (2003). Attitudes towards mathematics, self-efficacy and achievement in problem solving. European Research in Mathematics Education III. Pisa: University of Pisa, 1(11).
 • Pehkonen, E., &Hannula, M. S. (2004). Mathematical belief research in Finland. Nordic Studies in Mathematics Education, 9(2), 23–38
 • Pehkonen, E., &Pietilä, M. S. (2003). On relationships between beliefs and knowledge in mathematics education. In M. A. Mariotti (Ed.), Proceedings of CERME-3 conference: Third conference of the European society for research in mathematics education Belaria, Italy.
 • Schoenfeld, A. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition and sense-making in mathematics. In D. Grouws (Ed.), Handbook of Research in Mathematics Teaching and Learning (pp. 334–370). New York: Macmillan Publishing Company.
 • Thompson, A. G. (1992). Teachers’ beliefs and conceptions: A synthesis of the research. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics learning and teaching (pp. 127–146). New York: Macmillan.
 • Wilkins, J. L., &Ma, X. (2003). Modeling change in student attitude toward and beliefs about mathematics. The Journal of Educational Research, 97(1), 52-63.
 • Wolters, C. A. &Rosenthal, H. (2000). There relations between students’ motivational beliefs and their use of motivational strategies. International Journal of Educational Research, 33, 801-820.
 • Yalçin, M. O. (2012). Lise öğrencilerinin matematik dersine ilişkin mecazları, tutumları ve başarı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Yilmaz, Ç. (2011). 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik güdüsü, kaygısı, öz yeterlik inancı ve öz kavramı ile matematik dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkiler: Şereflikoçhisar örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Sistemleri (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Zekiye MORKOYUNLU
KIRSEHIR AHI EVRAN UNIVERSITY
0000-0002-1978-4525
Türkiye


Gülşah SALTIK AYHANÖZ
Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi
0000-0003-0174-9999
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 15 Ekim 2022
Kabul Tarihi 6 Mart 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Morkoyunlu, Z. & Saltık Ayhanöz, G. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel İnancının ile Matematiksel Dayanıklılığına Etkisinin İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 426-450 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/77061/1189717

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124