Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türk Eğitim Sisteminin Sorunları: Bir Meta-Sentez Çalışması

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 371 - 425, 30.04.2023

Öz

Bu çalışmada Türk Eğitim Sisteminin sorunlarını inceleyen makalelerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Türk Eğitim Sisteminin sorunlarına yönelik yapılan ampirik makalelerde elde edilen bulguların bir kesitinin sunulduğu çalışma durum çalışması deseninde nitel araştırma yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler doküman incelemesi yolu ile toplanmıştır. Çalışma kapsamına alınacak araştırmalar TR Dizin, ULAKBİM, ResearchGate, www.sciencegate.app/, https://scholar.google.com/, https://atif.sobiad.com/, www.scopus.com/, https://eric.ed.gov/, Web Of Science (SSCI, ESCI) veri tabanlarından taranan ve son 10 yılda (2010-2021) yayımlanan nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiş ampirik araştırma makaleleri seçilerek belirlenmiştir. Belirlenen 30 makalenin incelenmesi ile elde edilen veriler meta-sentez analizi ile çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda Türk Eğitim Sisteminin sorunlarının “Sistemsel ve Yapısal Sorunlar”, “Öğretmenlere/Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Sorunlar”, “Fiziksel Yapı ve Eğitim Materyallerine İlişkin Sorunlar”, “Öğretim Programlarına İlişkin Sorunlar”, “Öğrencilere İlişkin Sorunlar”, “Eğitim Yönetimi/Yöneticilerine İlişkin Sorunlar”, “Velilere İlişkin Sorunlar” ve “Eğitim Finansmanına İlişkin Sorunlar” olmak üzere sekiz tema çerçevesinde ele alınabileceği tespit edilmiştir. Türk Eğitim Sisteminde karşılaşılan sorunların en çok sistemsel ve yapısal sorunlara yönelik olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarının politika yapıcılar ve eğitim yöneticilerince değerlendirilerek eğitim sisteminin yapılandırılması sürecinde göz ardı edilmemesi ve araştırmacılarca gelecek araştırmalar için dikkate alınması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Akbaba, A. & Turhan, M. (2016). İlköğretim okul binalarının fiziksel sorunlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Van il örneği). Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 341-357. https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sbedergisi_e9f19.pdf
 • Akbaşlı, S. (2010). The views of elementary supervisors on teachers’ competencies. Eğitim Araştırmaları, 39, 13-36. https://www.researchgate.net/publication/296837150
 • Akbaşlı, S. & Üredi, L. (2014). Views of Teachers on the 4+4+4 Structure in the Turkish Education System (Eğitim Sistemindeki 4+4+4 Yapılanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri), Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 109-136. Akengin, H. (2008). Coğrafya öğretmenlerinin yenilenen lise coğrafya öğretim programı hakkındaki görüşleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 18, 1-20. https://dergipark.org.tr/tr/pub/marucog/issue/465/3743
 • Akgöz, S., Ercan, İ. & Kan, İ. (2004). Meta-analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 107-112. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421499
 • Altun, S.A., & Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. İlköğretim Online, 7(1), 157-173. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpjM01ERXg
 • Andrews, R., & Harlen, W. (2006). Issues in synthesizing research in education. Educational Research, 48(3), 287-299. https://doi.org/10.1080/00131880600992330.
 • Au, W. (2007). High-stakes testing and curricular control: A qualitative meta synthesis. Educational Researcher, 36, 258- 267. https://psycnet.apa.org/record/2011-14463-002
 • Aycan, Ş. (2015). Liselere öğretmen yetiştirmede geri adım: yüksek öğretmen okullarından pedagojik formasyon kurslarına. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi 2(2), 61-72. https://doi.org/10.21666/mskuefd.98757
 • Aydın, M. (2014). Toplum, Kültür Eğitim. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Bair, C. R. (1999). Meta-synthesis. Paper presented at the annual meeting of the Association for the Study of Higher Education, San Antonio, Texas, November 20, 1999. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED437866.pdf
 • Baş, G. & Kıvılcım, Z. S. (2019). Türkiye’de öğrencilerin merkezi sistem sınavları ile ilgili algıları: bir metafor analizi çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(2), 639-667. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.7c.2s.8m
 • Başdemir, H. Y. (2012). Türk Eğitim Sisteminin yapısal sorunları ve bir öneri. Liberal Düşünce Dergisi, 17(67), 35-53. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/790789
 • Beldağ, A. & Yaylacı, A. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitim sistemi hakkındaki görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 90-107. https://doi.org/10.17755/esosder.28018
 • Büyükaslan, M. A. (1995). Toplumsal Kalkınma ve Eğitim. Eğitim Yönetimi, 1(4). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108690
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri (29. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Can, E. (2015). Qualitative obstacles in Turkish education system and suggestions. Anthropologist, 20(1, 2), 289-296. https://www.researchgate.net/publication/288270801
 • Creswell, J.W. & Miller, D.L. (2000). Determining validity in qualitative ınquiry. Theory into Practice, 39(3), 124-130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
 • Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A. & Sheikh, A. (2011). The case study approach. BMC Med Res Methodol, 11(100), 1-9. https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-100
 • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. TED Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(174), 33-38. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3412
 • Çalışkan, M. & Serçe, H. (2018). Action Research Articles on Education in Turkey: A Content Analysis. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 80-102. http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.003
 • Çam Tosun, F. (2018). Öğrenci Gözüyle Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sistemi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 471-484. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksbd/issue/41531/501236
 • Çetin, B. (2014). Eğitim ve kalkınma ilişkisi: Türkiye örneği. Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman.
 • Çetin, H., Yazar, M.İ., Aydın, S. & Yazıcı, N. (2018). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının Türk eğitim sistemi sorunlarına ilişkin görüşleri ve çözüm önerileri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 117-135. http://dx.doi.org/10.29329/mjer.2018.153.7
 • Çıray, F., Küçükyılmaz, E. A. & Güven, M. (2015). Ortaokullar için güncellenen fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 31-56. https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47936/606382
 • Dağlı, A. & Han, B. (2017). Öğretmen görüşlerine göre Diyarbakır ili eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Electronic Journal of Education Sciences, 6(12), 108-124. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejedus/issue/31928/342117
 • Demir, M. K. & Arı, E. (2013). Öğretmen sorunları-Çanakkale İli örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 107-126. https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/20246/214791
 • Deveci, Ö. & Aykaç, N. (2018). Temel eğitimde yaşanan sorunları inceleyen çalışmaların değerlendirilmesi: Bir meta-sentez çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 277-301. http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.13m
 • Eğmir, E. & Çelik, H . (2021). Öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sisteminin sorunlarına olan yaklaşımı ve kültürel bazda küresel problemlere yakınlık düzeyleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(34), 940-979. https://doi.org/10.26466/opus.773110
 • Engin, İ., Akbaş, Y. & Gençtürk, E. (2003). I. Coğrafya kongresinden günümüze liselerimizde müfredat programındaki değişimler. Milli Eğitim Dergisi, 157. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/milli_egitim_dergisi/157/ergin.htm
 • Erçetin, Ş. Ş., Açıkalın, Ş. N., Akbaşlı, S., Çevik, M. S., Görgülü, D. Güngör, H. & Çelik, M. (2019). Türk eğitim sisteminin temel sorunları ve eğitimle ilgili güncel tartışmalar. Ankara: Uluslararası Bilim Derneği. http://iscass.org/uploads/img/tes-sorunlari-kitapcik-isbn.pdf
 • Erdem, M., Aydın, İ., Taşdan, U. & Akın, U. (2011). Educational problems and solutions in turkey: the views of district governors. Educational Management Administration & Leadership 39(2) 242–256 https://doi.org/10.1177/1741143210390059
 • Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66- 80. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17392/181773
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (3. Basım). (Çev. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gözler, A. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının türk eğitim sistemi algıları: bir metafor çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 1341-1356. https://doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.007
 • Gümüş, A. (2012). Eğitim hakkının dönüşümü. Journal of Social Studies Education Research, 3(1), 119-134. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/179027
 • Gündüz, Y. & Can, E . (2011). Öğretmenlerin eğitim sistemi ve uygulamalarına ilişkin güncel sorunları algılama düzeylerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 745-774. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26098/274985
 • Hareket, E., Erdoğan, E. & Dündar, H. (2016). Eğitim sistemine ilişkin bir durum çalışması, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 287-299. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/31a.erdem_hareket.pdf
 • Kara, M. (2020). Eğitim paydaşlarının görüşleri doğrultusunda Türk eğitim sisteminin sorunları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1650-1694. http://dx.doi.org/10.29299/kefad.853999
 • Karakütük, K. & Özdoğan Özbal, E. (2019). Eğitim yöneticilerinin yaşadıkları sorunlar ile sorun çözmede kullandıkları teknikler. Milli Eğitim Dergisi, 48(223), 33-60. https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/48112/608614
 • Karataş, K. & Çakan, S. (2018). Öğretmenlerin bakış açısıyla eğitim-öğretim sorunları: Bismil İlçesi örneği. İlköğretim Online, 17(2), 834-847. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.419313
 • Kardaş, S. & Meydanoğlu, Z. (2020). Eğitimde işbirliği ve kollektif etki. Eğitim Reformu Girişimi. https://www.egitimreformugirisimi.org/egitimde-isbirligi-ve-kolektif-etki/
 • Kartal, S. (2013). Öğretmen adaylarının görüşlerine göre eğitim sistemimizde değiştirilmesi gereken noktalar. [Özel Sayı]. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 248-262. http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD185
 • Kasapoğlu, H. (2016). Öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemine ilişkin algılarının metaforlar yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(1), 59-80. https://doi.org/10.14527/kuey.2016.003
 • Keser Özmantar, Z. and Aktaş, H. İ. (2018). A Review of current problems in Turkish education system, International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(34), (2254-2288). https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpFeE56RXdNQT09
 • Keser Özmantar, Z., & Yalçın Arslan, F. (2019). Metaphorical perceptions of prospective EFL teachers related to Turkish education system. Pegem Journal of Education and Instruction, 9(1), 255–304. https://doi.org/10.14527/pegegog.2019.009
 • Kızılçelik, S. (2015). An Evaluation of the Turkish Education System outside the Conflict between Old and New. Eurasian Journal of Educational Research, 15(59), 149-164. http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2015.59.9
 • Kızılkaya, H. (2014). Postmodern felsefe ışığında Türk eğitim sistemi sorunlarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Kose, B.W. & Lim, E. Y. (2011). Transformative professional learning within schools: Relationship to teachers’ beliefs, expertise and teaching. The Urban Review, 43(2), 196-216. http://dx.doi.org/10.1007/s11256-010-0155-9
 • Kösterelioğlu, İ. & Bayar, A. (2014). Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin güncel bir değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 177-187. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2279
 • Kutlu Abu, N., Bacanak, A. & Gökdere, M. (2016). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 287-307. https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/24319/257710
 • Lök, N., Başoğul, C. & Öncel, S. (2016). Effects of domestic violence on childrenand significance of psychosocial support. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8(2), 156-161. https://doi.org/10.18863/pgy.05252
 • MEB (2021). Millî Eğitim istatistikleri örgün eğitim 2019-2020. http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=396
 • Merriam, S. B. (2002). Introduction to qualitative research. San Francisco. https://stu.westga.edu/~bthibau1/MEDT%208484%20Baylen/introduction_to_qualitative_research/introduction_to_qualitative_research.pdf
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi: Genişletilmiş bir kaynak kitap (1. Baskı). (Çev. S. Akbaba Altun ve A. Ersoy). Ankara: Pagem Akademi.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (Second Section). Sage Publications. https://vivauniversity.files.wordpress.com/2013/11/milesandhuberman1994.pdf
 • Neyişci, N., Turabik, T., Gün, F., & Kısa, N. (2020). Öğretmen adaylarının perspektifinden Türk eğitim sisteminin sorunları ve olası çözüm önerileri. Kastamonu Education Journal, 28(6), 2257-2270. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.4095
 • Ocak, G. & Gündüz, M. (2011). Öğretmenlik mesleğinin genel sorumluluk ve yeterlikleri. İçinde G. Ocak (Ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Odabaşı, H. F. & Kabakçı, I., (2007). Information and communication technologies in the professional development of teachers. International Teacher Training Policies? and Problems? Symposium Proceedings Book, 39-43, 12-14 May 2007, Baku, Azerbaijan. https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/referencespapers.aspx?referenceid=679944
 • Ozan Leylum, Ş., Odabaşı, H. F., & Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 369-385. http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s16m
 • Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim, 20(3), 327-358. http://dx.doi.org/10.14527/kuey.2014.014
 • Özdemir, F. & Kaplan, A. (2017). Öğretmen adaylarının bakış açısından türk eğitim sisteminin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri. Turkish Studies, 12(28), 577-592. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.12426
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/113287
 • Özdemir, S. M. (2011). Toplumsal değişme ve küreselleşme bağlamında eğitim ve eğitim programları: Kavramsal bir çözümleme. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 85-110. https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makaledetay&Alan=sosyal&Id=AW35ILuoyZgeuuwfTZsB
 • Öztekin-Bayır, Ö. & Tekel, E. (2021). Problems of Turkish education system and suggested solutions: What do pre-service teachers think? Journal of Pedagogical Research, 5(1), 275-292. http://dx.doi.org/10.33902/JPR.2021167894
 • Öztürk Çalıkoğlu, H. & Başar, M. (2019). Öğretmen adaylarının türk eğitim sistemine ilişkin metaforik algıları. Trakya Eğitim Dergisi, 9(4), 892-906. https://doi.org/10.24315/tred.537471
 • Özyılmaz, Ö. (2020). Türk milli eğitim sisteminin sorunları ve çözüm arayışları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Polat, S. & Ay, O. (2016). Meta-sentez: Kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 52-64. http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.4c2s3m
 • Sandelowski, M. & Barroso, J. (2003). Classifying the findings in qualitative studies. Qualitative Health Research, 13(7), 905-923. https://doi.org/10.1177/1049732303253488
 • Sarıbaş, S. & Babadağ, G. (2015). Temel eğitimin temel sorunları. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 3(1), 18-34. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajeli/issue/1524/18724
 • Sarıbaş, S. & Babadağ, G. (2015). Temel eğitimin temel sorunları. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 3(1), 18-34. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajeli/issue/1524/18724
 • Sayılık, A., Sayılık, N. & Sağlam, A. (2020). Eğitimcilerin Gözünden Türk Eğitim Sistemi: Bir Metafor Çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 522-546, https://doi.org/10.33711/yyuefd.919424
 • Sezer, Ş. (2020). Öğretmen adaylarının görüşlerine göre Türk milli eğitiminin genel amaçlarının gerçekleşme düzeyi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(24), 2269-2296. https://doi.org/10.26466/opus.619531
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for Ensuring Trustworthiness in Qualitative Research Projects, Education for Information, 22, 63-75. https://content.iospress.com/articles/education-for-information/efi00778
 • Susam, M. & Demir, M. K. (2020). Öğretim programlarının değişimi üzerine sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 2020, 6(2) 245-267. https://doi.org/10.38089/ekuad.2020.18
 • Şener, G . (2018). Türkiye’de yaşanan eğitim sorunlarına güncel bir bakış. Milli Eğitim Dergisi, 47(218), 187-200. https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/39856/471780
 • Taş, U. ve Yenilmez, F. (2008). Türkiye‟de Eğitimin Kalkınma Üzerindeki Rolü ve Eğitim Yatırımlarının Geri DönüĢ Oranı. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 155-186. http://dergipark.gov.tr/ogusbd/131558
 • Taşdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının Türk mili eğitim sistemi üzerine algıladıkları sorunlar. Turkish Studies, 10(7), 881-898. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7898
 • Timulak, L. (2007). Identifying core categories of client identified impact of helpful events in psychotherapy: A qualitative meta-analysis. Psychotherapy Research, 17, 305–314. https://doi.org/10.1080/10503300600608116
 • Türk, E. (2003). Türk Eğitim sistemi ve yönetimi. Nobel Yayınları.
 • Tüzel İşeri, E. & Akın, U. 82019). Perceptions of primary school teacher candidates towards the Turkish education system, school, teacher, and student: A metaphor analysis. International Journal of Higher Education, 8(4), 239-253. https://doi.org/10.5430/ijhe.v8n4p239
 • Uslu, B. & Çeliköz, M . (2020). The study of preschool teachers’ and principals’ opinions on Turkish education system . International Journal of Modern Education Studies, 4(1), 1-23. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijonmes/issue/56039/769582
 • Yaşar, M. D. & Sözbilir, M. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının Türk eğitim sistemine yönelik görüşleri: Güncel sorunlar ve çözüm önerileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1), 165-201. https://doi.org/10.14812/cuefd.309455
 • Yayla, A. (2015). Nitelikli öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde yeni arayışlar: Sorun-lar ve çözüm önerileri. TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 109-122. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFd09EVTJOZz09
 • Yaylacı, A. F. (2013). Öğretmenlerin Kendilerini Geliştirmelerine İlişkin Yaklaşım Sorunu. [Özel Sayı]. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25-40. www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138975-2014013093946-1.pdf
 • Yeşil, R. & Şahan, E. (2015). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin en önemli sorun, neden ve çözüm yollarına ilişkin algıları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 123-143. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59449/854077
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5326/1485
 • Yıldırım, B. (2004). Sosyolojik Yapı ve Öğretmenlik. İçinde M. Karslı (Ed.) Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Öğreti Yayınları.
 • Yıldırım, İ. & Kızmaz, Z. (2019). Aile İçi Şiddet ile Öğrencilerin Akademik Başarı Durumları Arasındaki İlişki Ortaöğretim Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Mukaddime, 10(2), 662-687. https://doi.org/10.19059/mukaddime.551026
 • Yıldırım, K. (2010). Nitel araştırmalarda niteliği artırma. İlköğretim Online, 9(1), 79-92. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8596/106955
 • Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 942-973. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/ijhs/article/download/1503/692
 • Yue, X. Y. (2019). Exploring effective methods of teacher professional development in university for 21st century education. International Journal of Innovation Education and Research, 7(5), 247-257. https://doi.org/10.31686/ijier.Vol7. Iss5.1506

Turkish Education System Problems: A Meta-Synthesis Study

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 371 - 425, 30.04.2023

Öz

In this study, it is aimed to evaluate the articles examining the problems of the Turkish Education System. The study, in which a cross-section of the findings obtained in empirical articles on the problems of the Turkish Education System are presented, was carried out with a qualitative research approach in a case study design. The data were collected through document analysis. Researches to be included in the study are TR Dizin, ULAKBİM, ResearchGate, www.sciencegate.app/, https://scholar.google.com/, www.scopus.com/, https://eric.ed.gov/, https://atif.sobiad.com/, Web of Science (SSCI, ESCI) databases. Empirical research articles that were made with the qualitative research method and published in the last 10 years (2010-2021) were selected and determined. The data obtained by examining the determined 30 articles were analyzed by meta-synthesis analysis. At the end of the study, it has been determined that issues of Turkish Education System can be addressed in eight themes, namely, “System and Structural Problems", "Problems Regarding Teachers/Teaching Profession", "Problems Regarding Physical Structure and Educational Materials", "Problems Regarding Teaching Programs", "Problems Regarding Students", "Problems Regarding Educational Administration/Administrators", "Parents Related Problems" and "Problems Related to Education Financing ". It has been determined that the problems encountered in the Turkish Education System mostly concern systemic and structural problems. It is recommended that the results of the study should be evaluated by policy makers and education administrators, not ignored during the structuring process of the education system and be taken into consideration by researchers for future research.

Kaynakça

 • Akbaba, A. & Turhan, M. (2016). İlköğretim okul binalarının fiziksel sorunlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Van il örneği). Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 341-357. https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sbedergisi_e9f19.pdf
 • Akbaşlı, S. (2010). The views of elementary supervisors on teachers’ competencies. Eğitim Araştırmaları, 39, 13-36. https://www.researchgate.net/publication/296837150
 • Akbaşlı, S. & Üredi, L. (2014). Views of Teachers on the 4+4+4 Structure in the Turkish Education System (Eğitim Sistemindeki 4+4+4 Yapılanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri), Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 109-136. Akengin, H. (2008). Coğrafya öğretmenlerinin yenilenen lise coğrafya öğretim programı hakkındaki görüşleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 18, 1-20. https://dergipark.org.tr/tr/pub/marucog/issue/465/3743
 • Akgöz, S., Ercan, İ. & Kan, İ. (2004). Meta-analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 107-112. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421499
 • Altun, S.A., & Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. İlköğretim Online, 7(1), 157-173. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpjM01ERXg
 • Andrews, R., & Harlen, W. (2006). Issues in synthesizing research in education. Educational Research, 48(3), 287-299. https://doi.org/10.1080/00131880600992330.
 • Au, W. (2007). High-stakes testing and curricular control: A qualitative meta synthesis. Educational Researcher, 36, 258- 267. https://psycnet.apa.org/record/2011-14463-002
 • Aycan, Ş. (2015). Liselere öğretmen yetiştirmede geri adım: yüksek öğretmen okullarından pedagojik formasyon kurslarına. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi 2(2), 61-72. https://doi.org/10.21666/mskuefd.98757
 • Aydın, M. (2014). Toplum, Kültür Eğitim. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Bair, C. R. (1999). Meta-synthesis. Paper presented at the annual meeting of the Association for the Study of Higher Education, San Antonio, Texas, November 20, 1999. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED437866.pdf
 • Baş, G. & Kıvılcım, Z. S. (2019). Türkiye’de öğrencilerin merkezi sistem sınavları ile ilgili algıları: bir metafor analizi çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(2), 639-667. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.7c.2s.8m
 • Başdemir, H. Y. (2012). Türk Eğitim Sisteminin yapısal sorunları ve bir öneri. Liberal Düşünce Dergisi, 17(67), 35-53. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/790789
 • Beldağ, A. & Yaylacı, A. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitim sistemi hakkındaki görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 90-107. https://doi.org/10.17755/esosder.28018
 • Büyükaslan, M. A. (1995). Toplumsal Kalkınma ve Eğitim. Eğitim Yönetimi, 1(4). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108690
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri (29. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Can, E. (2015). Qualitative obstacles in Turkish education system and suggestions. Anthropologist, 20(1, 2), 289-296. https://www.researchgate.net/publication/288270801
 • Creswell, J.W. & Miller, D.L. (2000). Determining validity in qualitative ınquiry. Theory into Practice, 39(3), 124-130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
 • Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A. & Sheikh, A. (2011). The case study approach. BMC Med Res Methodol, 11(100), 1-9. https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-100
 • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. TED Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(174), 33-38. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3412
 • Çalışkan, M. & Serçe, H. (2018). Action Research Articles on Education in Turkey: A Content Analysis. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 80-102. http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.003
 • Çam Tosun, F. (2018). Öğrenci Gözüyle Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sistemi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 471-484. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksbd/issue/41531/501236
 • Çetin, B. (2014). Eğitim ve kalkınma ilişkisi: Türkiye örneği. Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman.
 • Çetin, H., Yazar, M.İ., Aydın, S. & Yazıcı, N. (2018). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının Türk eğitim sistemi sorunlarına ilişkin görüşleri ve çözüm önerileri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 117-135. http://dx.doi.org/10.29329/mjer.2018.153.7
 • Çıray, F., Küçükyılmaz, E. A. & Güven, M. (2015). Ortaokullar için güncellenen fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 31-56. https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47936/606382
 • Dağlı, A. & Han, B. (2017). Öğretmen görüşlerine göre Diyarbakır ili eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Electronic Journal of Education Sciences, 6(12), 108-124. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejedus/issue/31928/342117
 • Demir, M. K. & Arı, E. (2013). Öğretmen sorunları-Çanakkale İli örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 107-126. https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/20246/214791
 • Deveci, Ö. & Aykaç, N. (2018). Temel eğitimde yaşanan sorunları inceleyen çalışmaların değerlendirilmesi: Bir meta-sentez çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 277-301. http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.13m
 • Eğmir, E. & Çelik, H . (2021). Öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sisteminin sorunlarına olan yaklaşımı ve kültürel bazda küresel problemlere yakınlık düzeyleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(34), 940-979. https://doi.org/10.26466/opus.773110
 • Engin, İ., Akbaş, Y. & Gençtürk, E. (2003). I. Coğrafya kongresinden günümüze liselerimizde müfredat programındaki değişimler. Milli Eğitim Dergisi, 157. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/milli_egitim_dergisi/157/ergin.htm
 • Erçetin, Ş. Ş., Açıkalın, Ş. N., Akbaşlı, S., Çevik, M. S., Görgülü, D. Güngör, H. & Çelik, M. (2019). Türk eğitim sisteminin temel sorunları ve eğitimle ilgili güncel tartışmalar. Ankara: Uluslararası Bilim Derneği. http://iscass.org/uploads/img/tes-sorunlari-kitapcik-isbn.pdf
 • Erdem, M., Aydın, İ., Taşdan, U. & Akın, U. (2011). Educational problems and solutions in turkey: the views of district governors. Educational Management Administration & Leadership 39(2) 242–256 https://doi.org/10.1177/1741143210390059
 • Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66- 80. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17392/181773
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (3. Basım). (Çev. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gözler, A. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının türk eğitim sistemi algıları: bir metafor çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 1341-1356. https://doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.007
 • Gümüş, A. (2012). Eğitim hakkının dönüşümü. Journal of Social Studies Education Research, 3(1), 119-134. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/179027
 • Gündüz, Y. & Can, E . (2011). Öğretmenlerin eğitim sistemi ve uygulamalarına ilişkin güncel sorunları algılama düzeylerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 745-774. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26098/274985
 • Hareket, E., Erdoğan, E. & Dündar, H. (2016). Eğitim sistemine ilişkin bir durum çalışması, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 287-299. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/31a.erdem_hareket.pdf
 • Kara, M. (2020). Eğitim paydaşlarının görüşleri doğrultusunda Türk eğitim sisteminin sorunları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1650-1694. http://dx.doi.org/10.29299/kefad.853999
 • Karakütük, K. & Özdoğan Özbal, E. (2019). Eğitim yöneticilerinin yaşadıkları sorunlar ile sorun çözmede kullandıkları teknikler. Milli Eğitim Dergisi, 48(223), 33-60. https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/48112/608614
 • Karataş, K. & Çakan, S. (2018). Öğretmenlerin bakış açısıyla eğitim-öğretim sorunları: Bismil İlçesi örneği. İlköğretim Online, 17(2), 834-847. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.419313
 • Kardaş, S. & Meydanoğlu, Z. (2020). Eğitimde işbirliği ve kollektif etki. Eğitim Reformu Girişimi. https://www.egitimreformugirisimi.org/egitimde-isbirligi-ve-kolektif-etki/
 • Kartal, S. (2013). Öğretmen adaylarının görüşlerine göre eğitim sistemimizde değiştirilmesi gereken noktalar. [Özel Sayı]. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 248-262. http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD185
 • Kasapoğlu, H. (2016). Öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemine ilişkin algılarının metaforlar yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(1), 59-80. https://doi.org/10.14527/kuey.2016.003
 • Keser Özmantar, Z. and Aktaş, H. İ. (2018). A Review of current problems in Turkish education system, International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(34), (2254-2288). https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpFeE56RXdNQT09
 • Keser Özmantar, Z., & Yalçın Arslan, F. (2019). Metaphorical perceptions of prospective EFL teachers related to Turkish education system. Pegem Journal of Education and Instruction, 9(1), 255–304. https://doi.org/10.14527/pegegog.2019.009
 • Kızılçelik, S. (2015). An Evaluation of the Turkish Education System outside the Conflict between Old and New. Eurasian Journal of Educational Research, 15(59), 149-164. http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2015.59.9
 • Kızılkaya, H. (2014). Postmodern felsefe ışığında Türk eğitim sistemi sorunlarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Kose, B.W. & Lim, E. Y. (2011). Transformative professional learning within schools: Relationship to teachers’ beliefs, expertise and teaching. The Urban Review, 43(2), 196-216. http://dx.doi.org/10.1007/s11256-010-0155-9
 • Kösterelioğlu, İ. & Bayar, A. (2014). Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin güncel bir değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 177-187. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2279
 • Kutlu Abu, N., Bacanak, A. & Gökdere, M. (2016). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 287-307. https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/24319/257710
 • Lök, N., Başoğul, C. & Öncel, S. (2016). Effects of domestic violence on childrenand significance of psychosocial support. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8(2), 156-161. https://doi.org/10.18863/pgy.05252
 • MEB (2021). Millî Eğitim istatistikleri örgün eğitim 2019-2020. http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=396
 • Merriam, S. B. (2002). Introduction to qualitative research. San Francisco. https://stu.westga.edu/~bthibau1/MEDT%208484%20Baylen/introduction_to_qualitative_research/introduction_to_qualitative_research.pdf
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi: Genişletilmiş bir kaynak kitap (1. Baskı). (Çev. S. Akbaba Altun ve A. Ersoy). Ankara: Pagem Akademi.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (Second Section). Sage Publications. https://vivauniversity.files.wordpress.com/2013/11/milesandhuberman1994.pdf
 • Neyişci, N., Turabik, T., Gün, F., & Kısa, N. (2020). Öğretmen adaylarının perspektifinden Türk eğitim sisteminin sorunları ve olası çözüm önerileri. Kastamonu Education Journal, 28(6), 2257-2270. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.4095
 • Ocak, G. & Gündüz, M. (2011). Öğretmenlik mesleğinin genel sorumluluk ve yeterlikleri. İçinde G. Ocak (Ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Odabaşı, H. F. & Kabakçı, I., (2007). Information and communication technologies in the professional development of teachers. International Teacher Training Policies? and Problems? Symposium Proceedings Book, 39-43, 12-14 May 2007, Baku, Azerbaijan. https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/referencespapers.aspx?referenceid=679944
 • Ozan Leylum, Ş., Odabaşı, H. F., & Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 369-385. http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s16m
 • Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim, 20(3), 327-358. http://dx.doi.org/10.14527/kuey.2014.014
 • Özdemir, F. & Kaplan, A. (2017). Öğretmen adaylarının bakış açısından türk eğitim sisteminin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri. Turkish Studies, 12(28), 577-592. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.12426
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/113287
 • Özdemir, S. M. (2011). Toplumsal değişme ve küreselleşme bağlamında eğitim ve eğitim programları: Kavramsal bir çözümleme. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 85-110. https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makaledetay&Alan=sosyal&Id=AW35ILuoyZgeuuwfTZsB
 • Öztekin-Bayır, Ö. & Tekel, E. (2021). Problems of Turkish education system and suggested solutions: What do pre-service teachers think? Journal of Pedagogical Research, 5(1), 275-292. http://dx.doi.org/10.33902/JPR.2021167894
 • Öztürk Çalıkoğlu, H. & Başar, M. (2019). Öğretmen adaylarının türk eğitim sistemine ilişkin metaforik algıları. Trakya Eğitim Dergisi, 9(4), 892-906. https://doi.org/10.24315/tred.537471
 • Özyılmaz, Ö. (2020). Türk milli eğitim sisteminin sorunları ve çözüm arayışları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Polat, S. & Ay, O. (2016). Meta-sentez: Kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 52-64. http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.4c2s3m
 • Sandelowski, M. & Barroso, J. (2003). Classifying the findings in qualitative studies. Qualitative Health Research, 13(7), 905-923. https://doi.org/10.1177/1049732303253488
 • Sarıbaş, S. & Babadağ, G. (2015). Temel eğitimin temel sorunları. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 3(1), 18-34. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajeli/issue/1524/18724
 • Sarıbaş, S. & Babadağ, G. (2015). Temel eğitimin temel sorunları. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 3(1), 18-34. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajeli/issue/1524/18724
 • Sayılık, A., Sayılık, N. & Sağlam, A. (2020). Eğitimcilerin Gözünden Türk Eğitim Sistemi: Bir Metafor Çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 522-546, https://doi.org/10.33711/yyuefd.919424
 • Sezer, Ş. (2020). Öğretmen adaylarının görüşlerine göre Türk milli eğitiminin genel amaçlarının gerçekleşme düzeyi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(24), 2269-2296. https://doi.org/10.26466/opus.619531
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for Ensuring Trustworthiness in Qualitative Research Projects, Education for Information, 22, 63-75. https://content.iospress.com/articles/education-for-information/efi00778
 • Susam, M. & Demir, M. K. (2020). Öğretim programlarının değişimi üzerine sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 2020, 6(2) 245-267. https://doi.org/10.38089/ekuad.2020.18
 • Şener, G . (2018). Türkiye’de yaşanan eğitim sorunlarına güncel bir bakış. Milli Eğitim Dergisi, 47(218), 187-200. https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/39856/471780
 • Taş, U. ve Yenilmez, F. (2008). Türkiye‟de Eğitimin Kalkınma Üzerindeki Rolü ve Eğitim Yatırımlarının Geri DönüĢ Oranı. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 155-186. http://dergipark.gov.tr/ogusbd/131558
 • Taşdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının Türk mili eğitim sistemi üzerine algıladıkları sorunlar. Turkish Studies, 10(7), 881-898. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7898
 • Timulak, L. (2007). Identifying core categories of client identified impact of helpful events in psychotherapy: A qualitative meta-analysis. Psychotherapy Research, 17, 305–314. https://doi.org/10.1080/10503300600608116
 • Türk, E. (2003). Türk Eğitim sistemi ve yönetimi. Nobel Yayınları.
 • Tüzel İşeri, E. & Akın, U. 82019). Perceptions of primary school teacher candidates towards the Turkish education system, school, teacher, and student: A metaphor analysis. International Journal of Higher Education, 8(4), 239-253. https://doi.org/10.5430/ijhe.v8n4p239
 • Uslu, B. & Çeliköz, M . (2020). The study of preschool teachers’ and principals’ opinions on Turkish education system . International Journal of Modern Education Studies, 4(1), 1-23. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijonmes/issue/56039/769582
 • Yaşar, M. D. & Sözbilir, M. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının Türk eğitim sistemine yönelik görüşleri: Güncel sorunlar ve çözüm önerileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1), 165-201. https://doi.org/10.14812/cuefd.309455
 • Yayla, A. (2015). Nitelikli öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde yeni arayışlar: Sorun-lar ve çözüm önerileri. TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 109-122. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFd09EVTJOZz09
 • Yaylacı, A. F. (2013). Öğretmenlerin Kendilerini Geliştirmelerine İlişkin Yaklaşım Sorunu. [Özel Sayı]. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25-40. www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138975-2014013093946-1.pdf
 • Yeşil, R. & Şahan, E. (2015). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin en önemli sorun, neden ve çözüm yollarına ilişkin algıları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 123-143. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59449/854077
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5326/1485
 • Yıldırım, B. (2004). Sosyolojik Yapı ve Öğretmenlik. İçinde M. Karslı (Ed.) Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Öğreti Yayınları.
 • Yıldırım, İ. & Kızmaz, Z. (2019). Aile İçi Şiddet ile Öğrencilerin Akademik Başarı Durumları Arasındaki İlişki Ortaöğretim Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Mukaddime, 10(2), 662-687. https://doi.org/10.19059/mukaddime.551026
 • Yıldırım, K. (2010). Nitel araştırmalarda niteliği artırma. İlköğretim Online, 9(1), 79-92. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8596/106955
 • Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 942-973. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/ijhs/article/download/1503/692
 • Yue, X. Y. (2019). Exploring effective methods of teacher professional development in university for 21st century education. International Journal of Innovation Education and Research, 7(5), 247-257. https://doi.org/10.31686/ijier.Vol7. Iss5.1506

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Sistemleri (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Çiğdem AYANOĞLU
HACETTE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-2117-0872
Türkiye


Sait AKBAŞLI
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9406-8011
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 17 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 28 Mart 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ayanoğlu, Ç. & Akbaşlı, S. (2023). Türk Eğitim Sisteminin Sorunları: Bir Meta-Sentez Çalışması . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 371-425 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/77061/938154

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124