Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Eğitimde Etikle İlgili Yapılan Çalışmaların Analizi: Meta-Sentez Çalışması

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 2, 990 - 1027, 31.08.2023

Öz

Etik ve eğitim konularının iç içe olması, eğitimcileri pedagojik uygulamalar, müfredat içeriği, ölçme ve değerlendirme, öğrenciler, ebeveynler ve meslektaşları ile ilişkileri gibi konularda etiğe dayalı uygulamalara yönlendirmiştir. Etik ve eğitim ilişkisi ve etiğin eğitime entegresi arttıkça bu konuda yapılan bilimsel çalışmaların sayısı da artmıştır. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, etik ve eğitim alanında yapılan çalışmaları farklı değişkenlere göre incelemek ve mevcut durumu ortaya çıkarmak olarak belirlenmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden meta-sentez yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada meta-sentezi gerçekleştirilen çalışmalara ERIC ve TR Dizin veri tabanlarından ulaşılmıştır. Tam metinlerine ulaşılan 353 çalışmanın meta-sentezi gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar yıllarına, çalışma alanlarına, araştırma desenlerine, çalışma grupları/örneklem büyüklüklerine, örnekleme yöntemlerine, veri toplama araçlarına, veri analiz yöntemlerine ve sonuçlarına göre analiz edilmiştir. Analizler sonucu elde edilen bulgular araştırmanın alt problemi kapsamında sunulmuş ve mevcut alan-yazın ile tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Acar, A. G. (2000). Etik değerlerin kurumsallaştırılması üzerine bir araştırma. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Altınkurt, Y. & Yılmaz, K. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlerin mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(22), 113-128.
 • Arslan, M., & Ağdelen, B. (2020). Teacher and administrator perceptions of religion and ethics education practices in the primary schools of trnc. International Journal of Curriculum and Instruction, 12(1), 225-234.
 • Adami, R. (2014). Toward cosmopolitan ethics in teacher education: an ontological dimension of learning human rights. Ethics and Education, 9(1), 29-38.
 • Adem, M. (1980). Eğitimin kalkınmadaki yeri ve önemi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 13(1), 1-16.
 • Arslan, S. (2015). Eğitim ve etik. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 111-124.
 • Ashby-King, D. T. & Boyd, K. D. (2020). Integrative ethical education: An exploratory investigation into a relationally based approach to ethics education. Journal of Communication Pedagogy, 3, 65-81.
 • Ayeni, M. A. & Adeleye, J. O. (2014). Teacher education and social ethics. International Journal of Education and Literacy Studies, 2(2), 1-3.
 • Aynal, ş., Kumandaş, h. & Ersanlı, K. (2013). Okul öncesi öğretmenlerine yönelik mesleki etik ilkeleri ölçeği geliştirme çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 429-442.
 • Bhardwaj, A. (2016). Importance of education in human life: A holistic approach. International Journal of Science and Consciousness, 2(2), 23-28.
 • Boon, H. J. & Lewthwaite, B. E. (2016). Teacher ethics: The link between quality teaching and multi-ethnic and multiracial education. Athens Journal of Education, 3(4), 331-344.
 • Boon, H. J., & Maxwell, B. (2016). Ethics education in Australian preservice teacher programs: A hidden imperative?. Australian Journal of Teacher Education (Online), 41(5), 1-20.
 • Burroughs, M. D. & Barkauskas, N. J. (2017). Educating the whole child: Social-emotional learning and ethics education. Ethics and Education, 12(2), 218-232.
 • Canary, H. E., Taylor, J. L., Herkert, J. R., Ellison, K., Wetmore, J. M. & Tarin, C. A. (2014). Engaging students in integrated ethics education: A communication in the disciplines study of pedagogy and students' roles in society. Communication Education, 63(2), 83-104.
 • Chang, Y. H., Chang, C. Y. & Tseng, Y. H. (2010). Trends of science education research: An automatic content analysis. Journal of Science Education and Technology, 19(4), 315-331.
 • Chowdhury, M. (2018). Emphasizing morals, values, ethics, and character education in science education and science teaching. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 1-16.
 • Coşkun, B. & Çelikten, M. (2020). Öğretmenlik meslek etiği üzerine bir inceleme. OPUS International Journal of Society Researches, 15(21), 686-710.
 • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174).
 • Demir, G. (2020). Akademisyenlik mesleğinde etik kod arayışı. Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 6(6), 65-80.
 • Demirtaş, E. (2019). Öğretmen adaylarının sağlık okuryazarlıkları ve sağlıkla ilgili yaygın inanışlara ilişkin biyolojik muhakemeleri (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından erişilmiştir.
 • Edling, S., Sharp, H., Löfström, J. & Ammert, N. (2020). Why is ethics important in history education? A dialogue between the various ways of understanding the relationship between ethics and historical consciousness. Ethics and Education, 15(3), 336-354.
 • Elçi, B., & Elçi, G. (2022). Eğitimde önemli bir motivasyon unsuru; Yaştan bağımsızlık düşüncesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 17-26.
 • Em, A. (2005). Küreselleşen dünyada öğretim ve eğitimin önemi ve bu kapsamda hukuk öğretimi ve eğitimi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 18(61), 27-34.
 • Erdem, A. R., & Altunsaray, M. (2016). Eğitimde niteliği belirleyen önemli bir etken: Eğitim etiği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23, 21-30.
 • Escámez, J., García López, R. & Jover, G. (2008). Restructuring university degree programmes: A new opportunity for ethics education?, Journal of Moral Education, 37(1), 41-53.
 • Fantus, S. (2020). Teaching note—theatre of the oppressed and social work ethics education: An innovative teaching module. Journal of Social Work Education, 56(3), 607-613.
 • Ferrell, O.C., Fraedrich, J. & Ferrell, L. (2010). Business ethics: Ethical decision making and cases. (8th edition). South-Western: Cengage Learning.
 • Finfgeld, D. L. (2003). Metasynthesis: The state of the art—so far. Qualitative Health Research, 13(7), 893-904.
 • Gardelli, V., Alerby, E. & Persson, A. (2014). Why philosophical ethics in school: Implications for education in technology and in general. Ethics and Education, 9(1), 16-28.
 • Gülcan, N. Y. (2015). Discussing the importance of teaching ethics in education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2622-2625.
 • Güven, İ. (2019). Eğitim tarihi. Ankara: Pegema Yayınları. Herkert, J. R. (2002). Continuing and emerging issues in engineering ethics education. The Bridge, 32(3), 8-13.
 • Ilgaz, S. & Bilgili, T. (2006). Eğitim ve öğretimde etik/ethıcs ın traınıng and teaching. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 199-210.
 • Jafralie, S. N. & Zaver, A. (2019, February). Teaching religious education: The ethics and religious culture program as case study. In FIRE: Forum for International Research in Education, 5(1), 89-106.
 • Joiner, J. M. (2019). Digital ethics in social work education. Journal of Teaching in Social Work, 39(4-5), 361-373.
 • Jokhi, M. E. & Jokhi D. M. (2014). Values & ethics ın education: “need of the day”. International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research, 1(5), 117-123.
 • Karatay, M. Akademik etik. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 196-214.
 • Kıroğlu, K. (2020). Eğitimle ilgili temel kavramlar. K. Kıroğlu & C. Elma (Ed.), Eğitime giriş (10. baskı) içinde (ss. 2-17). Ankara: PegemA.
 • Kidd, D., Miner, J., Schein, M., Blauw, M. & Allen, D. (2020). Ethics across the curriculum: Detecting and describing emergent trends in ethics education. Studies in Educational Evaluation, 67, 100914.
 • Korim, V. & Hanesová, D. (2010). The role of character education and its equivalent subjects in the school curriculum in Slovakia and selected European countries. The New Educational Review, 21(2), 81-96.
 • Lau, C. L. (2010). A step forward: Ethics education matters!. Journal of Business Ethics, 92(4), 565-584.
 • Levent, F. & Kınık, F. Ş. F. (2017). Türkiye’de eğitim-öğretim alanında etik konulu yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. İş Ahlakı Dergisi, 10(1), 99-114.
 • Mahmutoğlu, A. (2009). Etik ve ahlâk; benzerlikler, farklılıklar ve ilişkiler. Türk İdare Dergisi, 81, 463-464.
 • Malone, D. M. (2020). Ethics education in teacher preparation: a case for stakeholder responsibility. Ethics and Education, 15(1), 77-97.
 • Martin, C. (2013). On the educational value of philosophical ethics for teacher education: The practice of ethical inquiry as liberal education. Curriculum Inquiry, 43(2), 189-209.
 • Mayhew, B. W. & Murphy, P. R. (2009). The impact of ethics education on reporting behavior. Journal of Business Ethics, 86(3), 397-416.
 • Mion, G., & Bonfanti, A. (2019). Drawing up codes of ethics of higher education institutions: evidence from Italian universities. International Journal of Educational Management, 33(7), 1526-1538.
 • National Communication Association. (2015). Drawing learning outcomes in communication into meaningful practice.
 • Nirupama, M., & D’Souza, M. D. J. Values and ethics in education. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science, 3(2), 732-741.
 • Okougbo, P. O., Okike, E. N. & Alao, A. (2021). Accounting ethics education and the ethical awareness of undergraduates: an experimental study. Accounting Education, 30(3), 258-276.
 • Onumah, R. M., Simpson, S. N. Y. & Kwarteng, A. (2021). The effects of ethics education interventions on ethical attitudes of professional accountants: evidence from Ghana. Accounting Education, 30(4), 413-437.
 • Özen, E. (2019). Eğitimde dijital dönüşüm ve eğitim bilişim ağı (EBA). (editöre mektup). Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 5(1), 5-9.
 • Özgen, C. (2015). Ethics education in undergraduate engineering curricula. Türkiye Biyoetik Dergisi, 2(2), 104-116.
 • Özkan, H. H. & Çelikten, M. (2018). Öğretmenlik meslek eğitimi ile ilgili etik olmayan durumlar. Turkish Journal of Educational Studies, 5(2), 76-84.
 • Polat, S. & Ay, O. (2016). Meta-sentez: Kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(2), 52-64.
 • Sethy, S. S. (2018). Academic ethics: Teaching profession and teacher professionalism in higher education settings. Journal of Academic Ethics, 16(4), 287-299.
 • Smith, W. C., Fraser, P., Chykina, V., Ikoma, S., Levitan, J., Liu, J., & Mahfouz, J. (2017). Global citizenship and the importance of education in a globally integrated world. Globalisation, Societies and Education, 15(5), 648-665.
 • Sporre, K. (2019). Assessing ethics education through national tests—an advantage or not?. Journal of Curriculum Studies, 51(2), 262-278.
 • Taş, C. & Bulut, K. (2020). 1994-2020 yılları arasında eğitim-öğretim alanında yapılan etik konulu bilimsel çalışmaların farklı değişkenlere göre incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(46), 234-264.
 • Tabensky, P. (2020). Ethics and education as practices of freedom. Educational Philosophy and Theory, 53(6), 568-577.
 • Thorne, S., Jensen, L., Kearney, M. H., Noblit, G. & Sandelowski, M. (2004). Qualitative metasynthesis: reflections on methodological orientation and ideological agenda. Qualitative Health Research, 14(10), 1342-1365.
 • Timulak, L. (2009). Meta-analysis of qualitative studies: A tool for reviewing qualitative research findings in psychotherapy. Psychotherapy Research, 19(4-5), 591-600.
 • UNESCO (2009) Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution, UNESCO Report Prepared for the World Conference on Higher Education.
 • Uğurlu, H. (2020). Bilimsel araştırmalarda etik. Ahi Evran Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 67-78.
 • Yıldırım, B. (2016). An analyses and meta-synthesis of research on STEM education. Journal of Education and Practice, 7(34), 23-33.
 • Yıldız, N. (2012). Etik ile ahlak ayırımı. Felsefe Arkivi, (35), 23-36.

Analysis of the Studies Conducted on Ethics in Education: A Meta-Synthesis Study

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 2, 990 - 1027, 31.08.2023

Öz

The intertwining of ethics and educational issues has led educators to ethics-based practices on issues such as pedagogical practices, curriculum content, assessment and evaluation, and relationships with students, parents and colleagues. As the relationship between ethics and education and the integration of ethics into education has increased, the number of scientific studies on this subject has also increased. For this reason, the aim of this research was determined as to examine studies in the field of ethics and education according to different variables and to reveal the current situation. Research was conducted using meta-synthesis method which is one of the qualitative research methods. Meta-synthesis studies in the study were accessed from ERIC and TR Index databases. Meta-synthesis of 353 studies whose full texts were reached was carried out. Studies were analyzed according to their years, study areas, research designs, study groups/sample sizes, sampling methods, data collection tools, data analysis methods and results. The findings obtained as a result of the analyzes were presented within the scope of the sub-problem of the research and discussed with the existing field literature.

Kaynakça

 • Acar, A. G. (2000). Etik değerlerin kurumsallaştırılması üzerine bir araştırma. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Altınkurt, Y. & Yılmaz, K. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlerin mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(22), 113-128.
 • Arslan, M., & Ağdelen, B. (2020). Teacher and administrator perceptions of religion and ethics education practices in the primary schools of trnc. International Journal of Curriculum and Instruction, 12(1), 225-234.
 • Adami, R. (2014). Toward cosmopolitan ethics in teacher education: an ontological dimension of learning human rights. Ethics and Education, 9(1), 29-38.
 • Adem, M. (1980). Eğitimin kalkınmadaki yeri ve önemi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 13(1), 1-16.
 • Arslan, S. (2015). Eğitim ve etik. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 111-124.
 • Ashby-King, D. T. & Boyd, K. D. (2020). Integrative ethical education: An exploratory investigation into a relationally based approach to ethics education. Journal of Communication Pedagogy, 3, 65-81.
 • Ayeni, M. A. & Adeleye, J. O. (2014). Teacher education and social ethics. International Journal of Education and Literacy Studies, 2(2), 1-3.
 • Aynal, ş., Kumandaş, h. & Ersanlı, K. (2013). Okul öncesi öğretmenlerine yönelik mesleki etik ilkeleri ölçeği geliştirme çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 429-442.
 • Bhardwaj, A. (2016). Importance of education in human life: A holistic approach. International Journal of Science and Consciousness, 2(2), 23-28.
 • Boon, H. J. & Lewthwaite, B. E. (2016). Teacher ethics: The link between quality teaching and multi-ethnic and multiracial education. Athens Journal of Education, 3(4), 331-344.
 • Boon, H. J., & Maxwell, B. (2016). Ethics education in Australian preservice teacher programs: A hidden imperative?. Australian Journal of Teacher Education (Online), 41(5), 1-20.
 • Burroughs, M. D. & Barkauskas, N. J. (2017). Educating the whole child: Social-emotional learning and ethics education. Ethics and Education, 12(2), 218-232.
 • Canary, H. E., Taylor, J. L., Herkert, J. R., Ellison, K., Wetmore, J. M. & Tarin, C. A. (2014). Engaging students in integrated ethics education: A communication in the disciplines study of pedagogy and students' roles in society. Communication Education, 63(2), 83-104.
 • Chang, Y. H., Chang, C. Y. & Tseng, Y. H. (2010). Trends of science education research: An automatic content analysis. Journal of Science Education and Technology, 19(4), 315-331.
 • Chowdhury, M. (2018). Emphasizing morals, values, ethics, and character education in science education and science teaching. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 1-16.
 • Coşkun, B. & Çelikten, M. (2020). Öğretmenlik meslek etiği üzerine bir inceleme. OPUS International Journal of Society Researches, 15(21), 686-710.
 • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174).
 • Demir, G. (2020). Akademisyenlik mesleğinde etik kod arayışı. Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 6(6), 65-80.
 • Demirtaş, E. (2019). Öğretmen adaylarının sağlık okuryazarlıkları ve sağlıkla ilgili yaygın inanışlara ilişkin biyolojik muhakemeleri (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından erişilmiştir.
 • Edling, S., Sharp, H., Löfström, J. & Ammert, N. (2020). Why is ethics important in history education? A dialogue between the various ways of understanding the relationship between ethics and historical consciousness. Ethics and Education, 15(3), 336-354.
 • Elçi, B., & Elçi, G. (2022). Eğitimde önemli bir motivasyon unsuru; Yaştan bağımsızlık düşüncesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 17-26.
 • Em, A. (2005). Küreselleşen dünyada öğretim ve eğitimin önemi ve bu kapsamda hukuk öğretimi ve eğitimi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 18(61), 27-34.
 • Erdem, A. R., & Altunsaray, M. (2016). Eğitimde niteliği belirleyen önemli bir etken: Eğitim etiği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23, 21-30.
 • Escámez, J., García López, R. & Jover, G. (2008). Restructuring university degree programmes: A new opportunity for ethics education?, Journal of Moral Education, 37(1), 41-53.
 • Fantus, S. (2020). Teaching note—theatre of the oppressed and social work ethics education: An innovative teaching module. Journal of Social Work Education, 56(3), 607-613.
 • Ferrell, O.C., Fraedrich, J. & Ferrell, L. (2010). Business ethics: Ethical decision making and cases. (8th edition). South-Western: Cengage Learning.
 • Finfgeld, D. L. (2003). Metasynthesis: The state of the art—so far. Qualitative Health Research, 13(7), 893-904.
 • Gardelli, V., Alerby, E. & Persson, A. (2014). Why philosophical ethics in school: Implications for education in technology and in general. Ethics and Education, 9(1), 16-28.
 • Gülcan, N. Y. (2015). Discussing the importance of teaching ethics in education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2622-2625.
 • Güven, İ. (2019). Eğitim tarihi. Ankara: Pegema Yayınları. Herkert, J. R. (2002). Continuing and emerging issues in engineering ethics education. The Bridge, 32(3), 8-13.
 • Ilgaz, S. & Bilgili, T. (2006). Eğitim ve öğretimde etik/ethıcs ın traınıng and teaching. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 199-210.
 • Jafralie, S. N. & Zaver, A. (2019, February). Teaching religious education: The ethics and religious culture program as case study. In FIRE: Forum for International Research in Education, 5(1), 89-106.
 • Joiner, J. M. (2019). Digital ethics in social work education. Journal of Teaching in Social Work, 39(4-5), 361-373.
 • Jokhi, M. E. & Jokhi D. M. (2014). Values & ethics ın education: “need of the day”. International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research, 1(5), 117-123.
 • Karatay, M. Akademik etik. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 196-214.
 • Kıroğlu, K. (2020). Eğitimle ilgili temel kavramlar. K. Kıroğlu & C. Elma (Ed.), Eğitime giriş (10. baskı) içinde (ss. 2-17). Ankara: PegemA.
 • Kidd, D., Miner, J., Schein, M., Blauw, M. & Allen, D. (2020). Ethics across the curriculum: Detecting and describing emergent trends in ethics education. Studies in Educational Evaluation, 67, 100914.
 • Korim, V. & Hanesová, D. (2010). The role of character education and its equivalent subjects in the school curriculum in Slovakia and selected European countries. The New Educational Review, 21(2), 81-96.
 • Lau, C. L. (2010). A step forward: Ethics education matters!. Journal of Business Ethics, 92(4), 565-584.
 • Levent, F. & Kınık, F. Ş. F. (2017). Türkiye’de eğitim-öğretim alanında etik konulu yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. İş Ahlakı Dergisi, 10(1), 99-114.
 • Mahmutoğlu, A. (2009). Etik ve ahlâk; benzerlikler, farklılıklar ve ilişkiler. Türk İdare Dergisi, 81, 463-464.
 • Malone, D. M. (2020). Ethics education in teacher preparation: a case for stakeholder responsibility. Ethics and Education, 15(1), 77-97.
 • Martin, C. (2013). On the educational value of philosophical ethics for teacher education: The practice of ethical inquiry as liberal education. Curriculum Inquiry, 43(2), 189-209.
 • Mayhew, B. W. & Murphy, P. R. (2009). The impact of ethics education on reporting behavior. Journal of Business Ethics, 86(3), 397-416.
 • Mion, G., & Bonfanti, A. (2019). Drawing up codes of ethics of higher education institutions: evidence from Italian universities. International Journal of Educational Management, 33(7), 1526-1538.
 • National Communication Association. (2015). Drawing learning outcomes in communication into meaningful practice.
 • Nirupama, M., & D’Souza, M. D. J. Values and ethics in education. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science, 3(2), 732-741.
 • Okougbo, P. O., Okike, E. N. & Alao, A. (2021). Accounting ethics education and the ethical awareness of undergraduates: an experimental study. Accounting Education, 30(3), 258-276.
 • Onumah, R. M., Simpson, S. N. Y. & Kwarteng, A. (2021). The effects of ethics education interventions on ethical attitudes of professional accountants: evidence from Ghana. Accounting Education, 30(4), 413-437.
 • Özen, E. (2019). Eğitimde dijital dönüşüm ve eğitim bilişim ağı (EBA). (editöre mektup). Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 5(1), 5-9.
 • Özgen, C. (2015). Ethics education in undergraduate engineering curricula. Türkiye Biyoetik Dergisi, 2(2), 104-116.
 • Özkan, H. H. & Çelikten, M. (2018). Öğretmenlik meslek eğitimi ile ilgili etik olmayan durumlar. Turkish Journal of Educational Studies, 5(2), 76-84.
 • Polat, S. & Ay, O. (2016). Meta-sentez: Kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(2), 52-64.
 • Sethy, S. S. (2018). Academic ethics: Teaching profession and teacher professionalism in higher education settings. Journal of Academic Ethics, 16(4), 287-299.
 • Smith, W. C., Fraser, P., Chykina, V., Ikoma, S., Levitan, J., Liu, J., & Mahfouz, J. (2017). Global citizenship and the importance of education in a globally integrated world. Globalisation, Societies and Education, 15(5), 648-665.
 • Sporre, K. (2019). Assessing ethics education through national tests—an advantage or not?. Journal of Curriculum Studies, 51(2), 262-278.
 • Taş, C. & Bulut, K. (2020). 1994-2020 yılları arasında eğitim-öğretim alanında yapılan etik konulu bilimsel çalışmaların farklı değişkenlere göre incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(46), 234-264.
 • Tabensky, P. (2020). Ethics and education as practices of freedom. Educational Philosophy and Theory, 53(6), 568-577.
 • Thorne, S., Jensen, L., Kearney, M. H., Noblit, G. & Sandelowski, M. (2004). Qualitative metasynthesis: reflections on methodological orientation and ideological agenda. Qualitative Health Research, 14(10), 1342-1365.
 • Timulak, L. (2009). Meta-analysis of qualitative studies: A tool for reviewing qualitative research findings in psychotherapy. Psychotherapy Research, 19(4-5), 591-600.
 • UNESCO (2009) Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution, UNESCO Report Prepared for the World Conference on Higher Education.
 • Uğurlu, H. (2020). Bilimsel araştırmalarda etik. Ahi Evran Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 67-78.
 • Yıldırım, B. (2016). An analyses and meta-synthesis of research on STEM education. Journal of Education and Practice, 7(34), 23-33.
 • Yıldız, N. (2012). Etik ile ahlak ayırımı. Felsefe Arkivi, (35), 23-36.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Özge SARIKAYA
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-8941-1185
Türkiye


Selda BAKIR
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2169-2910
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Sarıkaya, Ö. & Bakır, S. (2023). Eğitimde Etikle İlgili Yapılan Çalışmaların Analizi: Meta-Sentez Çalışması . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 990-1027 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/79667/1158494

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124