Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Assessing the Self-Efficacy in Inclusive Education among Pre-Service Social Studies Teachers*

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 1787 - 1814, 21.12.2023

Öz

This study aims to assess the self-efficacy levels of pre-service social studies teachers concerning inclusive education. A total of 211 pre-service teachers (135 female, 76 male) voluntarily participated in the research. The study, which employed a survey method, gathered data through a "Personal Information Form" and the "Scale for Determining Prospective Teachers' Self-Efficacy for Inclusive Education." In analyzing the data, descriptive statistics such as mean (M), standard deviation (SD), frequency (f), and percentage (%) were used, along with ANOVA and independent t-tests. The study found that the self-efficacy levels of the pre-service teachers were high. There was no significant difference in the self-efficacy levels of the pre-service teachers regarding inclusive education based on variables such as gender, the presence of individuals with special needs in their environment, or the university they attended. In simpler terms, factors like gender, educational institution, and proximity to individuals with special needs did not account for any variation in the pre-service teachers' confidence levels towards inclusive education. The findings of this research were examined in conjunction with relevant studies in the existing literature, and several recommendations were proposed based on these outcomes.

Kaynakça

 • Cohen, L. Manion. L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. london. routledge. https://doi.org/10.4324/9780203029053
 • Karasar N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Teke, D., & Sözbilir, M. (2021). Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öz Yeterliklerini Belirlemek İçin Ölçek Geliştirme. Eurasian Journal of Teacher Education, 2(1), 55-68.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 20. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • George, D. ve M. Mallery (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. 17,0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Taşdemir, M. (2003). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. 2.Baskı. Ankara: Ocak Yayınevi.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 1787 - 1814, 21.12.2023

Öz

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik öz yeterliklerinin betimlenmesidir.
Bu araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın ulaşılabilen evreni, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencileridir. Bu evrenden, random belirlenen 218 öğrenci çalışma örneklemini oluşturmaktadır. Adaylara gönderilen ölçme araçlarından 7 tanesi hatalı kodlama, boş vb. nedenlerden dolayı değerlendirmeye alınmamış, toplam 211 adaydan elde edilen veriler değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu (KBF) ve Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öz Yeterliklerini Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler analiz için SPSS 25.00 paket programına yüklenmiştir. Araştırmada 0.05 düzeyi alınmıştır. Çalışmada frekans (f), yüzde (%), ağırlıklı ortalama (X̅) ve standart sapma (SS) değerleri kullanılmıştır. İlişkisel istatistik yöntemleri yapılmadan önce verilerin homojenliğine bakılmış ve normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitiminde kendilerini yeterli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik öz -yeterlik düzeyleri cinsiyete, eğitim alınan üniversiteye ve yakınında özel gereksinimli birey olup olmama durumuna göre anlamlı farklılık göstermemiştir.

Kaynakça

 • Cohen, L. Manion. L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. london. routledge. https://doi.org/10.4324/9780203029053
 • Karasar N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Teke, D., & Sözbilir, M. (2021). Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öz Yeterliklerini Belirlemek İçin Ölçek Geliştirme. Eurasian Journal of Teacher Education, 2(1), 55-68.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 20. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • George, D. ve M. Mallery (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. 17,0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Taşdemir, M. (2003). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. 2.Baskı. Ankara: Ocak Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilgiler Eğitimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Durdane ÖZTÜRK 0000-0001-5116-7933

Erken Görünüm Tarihi 23 Ekim 2023
Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA ÖZTÜRK, D. (2023). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 1787-1814. https://doi.org/10.29299/kefad.1195939

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124