Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yabancı Dil Eğitiminde Web 2.0 Araçlarının kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 1717 - 1743, 21.12.2023

Öz

In foreign language education, the use of Web 2.0 tools has attracted great interest in recent years. These tools allow students to improve their language skills, support interactive learning, and participate actively in the global network. Thanks to these tools, they can easily access learning materials, making learning more fun and exciting. The use of Web 2.0 tools allows students to direct their learning processes and become active participants. The research "Attitude Scale Towards Web 2.0 Tools in Foreign Language Education" was developed to measure the attitude towards learning a Web 2.0 supported foreign language. In the study, Exploratory Factor Analysis was performed to measure the scale's validity, and Confirmatory Factor Analysis was performed to test its accuracy. According to the structure of the research, the scale has a structure with 3 factors (interest and desire, belief, and negative attitude). 266 students studying in Foreign Language Education participated in the research. As a result of the analysis, the 3-factor structure of the scale was confirmed. The Cronbach Alpha (α) internal consistency coefficient was calculated for the reliability analysis of the scale whose validity was demonstrated. In line with the data obtained, it was seen that the reliability of the scale was relatively high.

Kaynakça

 • Aced, C. T. (2013). Web 2.0: The origin of the word that has changed the way we understand public relations. Barcelona International PR Conference, 2-3 July 2013, 1-12.
 • Altunışık, M. & Aktürk, A. O. (2021). Türkiye’de web 2.0 araçlarının eğitim-öğretim ortamlarında kullanımına bir bakış: 2010-2020 dönemi tezlerinin incelenmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi 5(2), 205-227.
 • Balbay, S. & Doğan, C. (2018). Web 2.0 araçlarının üniversite ortamında İngilizce öğretiminde işlevsel olarak kullanılması. İçinde Ö. Balcı, F. Çolak (Ed.), Her yönüyle yabancı dil üzerine araştırmalar II içinde (s. 23-30). Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Balkaya, Ş. & Akpınar Dellal, N. (2022). Einstellungen, Vorurteile und Stereotype von türkischen Gymnasiast(inn)en gegenüber der deutschen Sprache. Muttersprache, 132(2), 151–175.
 • Bohner, G. & Dickel, N. (2011). Attitudes and attitude change. Annual Review of Psychology, 62, 391-417.
 • Breckler, S. J. (1984). Empirical validation of affect, behavior, and cognition as distinct components of attitude. Journal of Personality and Social Psychology, 47(6), 1191-1205.
 • Browne, M.W. & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In Bollen, K.A. & Long, J.S. (Ed.) Testing structural equation models (s. 136–162). Newbury Park, CA: Sage.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2017). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi. Costello, A. B. & Osborne, J. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical assessment, research, and evaluation, 10(7), 1-9.
 • Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334.
 • Çakmak, E. K., Çebi, A. & Kan, A. (2014). E-öğrenme ortamlarına yönelik “sosyal bulunuşluk ölçeği” geliştirme çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2), 755-768.
 • Çıldır, M. & Koçak, M. (2022). Web 2.0 araçlarının ikinci yabancı dil Almanca dersinde kullanılmasına yönelik öğrenci görüşleri. Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi, 4(7). 52-88.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Deperlioğlu, Ö. & Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim, 10, 337-342.
 • DeVellis, R. (2003). Scale development: Theory and applications (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed methodologies. Oxford University Press.
 • Eagly, A. H. & Chaiken, S. (2007). The advantages of an inclusive definition of attitude. Social Cognition, 25(5), 582-602.
 • Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I. Ankara: Pegem Akademi.
 • Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C. & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological methods, 4(3), 272.
 • Garson, G. D. (2009). Computerized simulation in the social sciences: A survey and evaluation. Simulation & Gaming, 40(2), 267-279.
 • Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. R. (2008). Equation modeling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Hu, L. T. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: A multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.
 • Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 141-151.
 • Karaman, S., Yıldırım, S., & Kaban, A. (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları. XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Kılıç Ç. & Kan, A. (2020). Çevre sorunlarına yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(4), 1676-1690.
 • Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford Press.
 • Künye, N. & Kan, A. (2020). Taklit ürüne yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. B.U.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39(1), 71-103.
 • Lance, C. E., Butts, M. M. & Michels, L. C. (2006). The sources of four commonly reported cutoff criteria: What did they really say? Organizational Research Methods, 9(2), 202-220.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C. & Morgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. Mahwah, NJ: Psychology Press.
 • Mete, F. & Batıbay, E. F. (2019). Web 2.0 uygulamalarının Türkçe eğitiminde motivasyona etkisi: Kahoot örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1029-1047.
 • Özgür, H. (2020). Web 2.0 teknolojileri. Rumeli Köprüsü, Covid-19 Özel Sayısı, 34-45.
 • Petty, R. E., Wegener, D, T. & Fabriga, L, R. (1997). Attitudes and attitude change. Annual Review of Psychology, 48, 609–647.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6th ed.). New York: Harper and Row.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tinsley, H.E.A. & Tinsley, Diane J. (1987). Uses of factor analysis in counseling psychology research. Journal of Counseling Psychology. 34(4), 414-424.
 • Vogel, T. & Wanke, M. (2016). Attitudes and attitude change. New york: Routledge.
 • Yalçın, C. (2020). Yabancı dil olarak Almanca öğreniminde Web 2.0 araçlarının kullanımı. International Journal of Language Academy, 8, 344-357.
 • Yaşar Sağlık, Z. & Yıldız, M. (2021). Türkiye’de dil öğretiminde web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik yapılan çalışmaların sistematik incelemesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (2), 418-442.

Development of the Attitude Scale towards the Use of Web 2.0 Tools in Foreign Language Education

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 1717 - 1743, 21.12.2023

Öz

In foreign language education, the use of Web 2.0 tools has attracted great interest in recent years. These tools allow students to improve their language skills, support interactive learning, and participate actively in the global network. Thanks to these tools, they can easily access learning materials, making learning more fun and exciting. The use of Web 2.0 tools allows students to direct their learning processes and become active participants. The research "Attitude Scale Towards Web 2.0 Tools in Foreign Language Education" was developed to measure the attitude towards learning a Web 2.0 supported foreign language. In the study, Exploratory Factor Analysis was performed to measure the scale's validity, and Confirmatory Factor Analysis was performed to test its accuracy. According to the structure of the research, the scale has a structure with 3 factors (interest and desire, belief, and negative attitude). 266 students studying in Foreign Language Education participated in the research. As a result of the analysis, the 3-factor structure of the scale was confirmed. The Cronbach Alpha (α) internal consistency coefficient was calculated for the reliability analysis of the scale whose validity was demonstrated. In line with the data obtained, it was seen that the reliability of the scale was relatively high.

Kaynakça

 • Aced, C. T. (2013). Web 2.0: The origin of the word that has changed the way we understand public relations. Barcelona International PR Conference, 2-3 July 2013, 1-12.
 • Altunışık, M. & Aktürk, A. O. (2021). Türkiye’de web 2.0 araçlarının eğitim-öğretim ortamlarında kullanımına bir bakış: 2010-2020 dönemi tezlerinin incelenmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi 5(2), 205-227.
 • Balbay, S. & Doğan, C. (2018). Web 2.0 araçlarının üniversite ortamında İngilizce öğretiminde işlevsel olarak kullanılması. İçinde Ö. Balcı, F. Çolak (Ed.), Her yönüyle yabancı dil üzerine araştırmalar II içinde (s. 23-30). Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Balkaya, Ş. & Akpınar Dellal, N. (2022). Einstellungen, Vorurteile und Stereotype von türkischen Gymnasiast(inn)en gegenüber der deutschen Sprache. Muttersprache, 132(2), 151–175.
 • Bohner, G. & Dickel, N. (2011). Attitudes and attitude change. Annual Review of Psychology, 62, 391-417.
 • Breckler, S. J. (1984). Empirical validation of affect, behavior, and cognition as distinct components of attitude. Journal of Personality and Social Psychology, 47(6), 1191-1205.
 • Browne, M.W. & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In Bollen, K.A. & Long, J.S. (Ed.) Testing structural equation models (s. 136–162). Newbury Park, CA: Sage.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2017). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi. Costello, A. B. & Osborne, J. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical assessment, research, and evaluation, 10(7), 1-9.
 • Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334.
 • Çakmak, E. K., Çebi, A. & Kan, A. (2014). E-öğrenme ortamlarına yönelik “sosyal bulunuşluk ölçeği” geliştirme çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2), 755-768.
 • Çıldır, M. & Koçak, M. (2022). Web 2.0 araçlarının ikinci yabancı dil Almanca dersinde kullanılmasına yönelik öğrenci görüşleri. Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi, 4(7). 52-88.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Deperlioğlu, Ö. & Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim, 10, 337-342.
 • DeVellis, R. (2003). Scale development: Theory and applications (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed methodologies. Oxford University Press.
 • Eagly, A. H. & Chaiken, S. (2007). The advantages of an inclusive definition of attitude. Social Cognition, 25(5), 582-602.
 • Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I. Ankara: Pegem Akademi.
 • Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C. & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological methods, 4(3), 272.
 • Garson, G. D. (2009). Computerized simulation in the social sciences: A survey and evaluation. Simulation & Gaming, 40(2), 267-279.
 • Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. R. (2008). Equation modeling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Hu, L. T. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: A multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.
 • Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 141-151.
 • Karaman, S., Yıldırım, S., & Kaban, A. (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları. XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Kılıç Ç. & Kan, A. (2020). Çevre sorunlarına yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(4), 1676-1690.
 • Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford Press.
 • Künye, N. & Kan, A. (2020). Taklit ürüne yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. B.U.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39(1), 71-103.
 • Lance, C. E., Butts, M. M. & Michels, L. C. (2006). The sources of four commonly reported cutoff criteria: What did they really say? Organizational Research Methods, 9(2), 202-220.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C. & Morgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. Mahwah, NJ: Psychology Press.
 • Mete, F. & Batıbay, E. F. (2019). Web 2.0 uygulamalarının Türkçe eğitiminde motivasyona etkisi: Kahoot örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1029-1047.
 • Özgür, H. (2020). Web 2.0 teknolojileri. Rumeli Köprüsü, Covid-19 Özel Sayısı, 34-45.
 • Petty, R. E., Wegener, D, T. & Fabriga, L, R. (1997). Attitudes and attitude change. Annual Review of Psychology, 48, 609–647.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6th ed.). New York: Harper and Row.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tinsley, H.E.A. & Tinsley, Diane J. (1987). Uses of factor analysis in counseling psychology research. Journal of Counseling Psychology. 34(4), 414-424.
 • Vogel, T. & Wanke, M. (2016). Attitudes and attitude change. New york: Routledge.
 • Yalçın, C. (2020). Yabancı dil olarak Almanca öğreniminde Web 2.0 araçlarının kullanımı. International Journal of Language Academy, 8, 344-357.
 • Yaşar Sağlık, Z. & Yıldız, M. (2021). Türkiye’de dil öğretiminde web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik yapılan çalışmaların sistematik incelemesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (2), 418-442.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Aygül ŞAHİN TOPTAŞ 0000-0002-8468-1688

Erken Görünüm Tarihi 23 Ekim 2023
Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA ŞAHİN TOPTAŞ, A. (2023). Development of the Attitude Scale towards the Use of Web 2.0 Tools in Foreign Language Education. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 1717-1743. https://doi.org/10.29299/kefad.1324647

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124