502 Bad Gateway


nginx
Yıl 2015, Cilt 23 , Sayı 4, Sayfalar 1723 - 1736 2015-12-15

Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Analizi
The Motivation For Individual Instrument Classes Scale: Analysis Of Validity and Reliability

Demet GİRGİN [1]


Bu çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı derslerine yönelik motivasyonlarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 25 madde ve üç alt boyuta sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach Alfa değerleri sırasıyla; motivasyonsuzluk . 90, başarı motivasyonu . 88 , çalışma motivasyonu . 76’ dır. Ölçeğin bütününü Cronbach Alfa değeri . 77’dir. Açımlayıcı faktör analizinin ardından doğrulayıcı faktör analiziyle 3 faktörlü yapı sınanmış ve modelin oldukça iyi uyum indekslerine sahip olduğu görülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği’ nin müzik öğretmeni adaylarının çalgı derlerine yönelik motivasyonlarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır.
The purpose of the present study is to develop a valid and reliable scale to be used for measuring prospective music teachers’ motivations for individual instrument classes. The exploratory factor analysis revealed that the scale contained 25 items loaded under three sub-scales. Cronbach’s Alpha coefficients for the sub-scales were as follows: 0. 90 for lack of motivation, 0. 88 for achievement motivation, and 0. 76 for motivation for studying. Cronbach’s Alpha coefficients for the whole scale was found .77. The confirmatory factor analysis, which followed the exploratory factor analysis, tested the three-factor structure and confirmed that the model had considerably decent goodness-of-fit indices. The findings suggest that the Motivation for Individual Instrument Classes Scale can be used for measuring prospective music teachers’ motivations for instrument classes in a valid and reliable manner.
 • Acat, M.B. & Özabacı, N. (2008). Learning Motivation of Teacher Candidates. World Applied Sciences Journal 4 (2), 206-213.
 • Aktan, S. & Tezci, E. (2013). Matematik Motivasyon Ölçeği (MMÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Ça- lışması. International Journal of Social Science, 6 (4), 57-77.
 • Brophy, J. (1998). Motivating Students to Learn. Madison. WI:McGraw Hill.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research (1st ed.). NY: Guilford Publications, Inc.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (17. bs.). Ankara: Pegem Aka- demi.
 • Colquitt, J. A., & Simmering, M. J. (1998). Conscientiousness, goal orientation, and motivation to learn during the learning process: A longitudinal study. Journal of Applied Psychology, 83, 654–665.
 • Çoban, S. &Çalışkan, T. (2010). Relatıonshıp Between The Motıvatıon Levels Of The Musıc Teacher Candıdates Related To Learnıng Musıcal Instruments And Theır Selectıons Of Career Traınıng. The International Journal of Educational Researchers, 4 (1). 1-14.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İsta- tistik SPSS ve LISREL Uygulamaları (2. bs. ). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dereli, E. & Acat, M. B. (2010). Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Mo- tivasyon Kaynakları ve Sorunları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 24, 173-187.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme (3.bs). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Eymur, G. & Geban, Ö. (2011). Kimya Öğretmeni Adaylarının Motivasyon ve Akademik Başarı- ları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim. 36 (161), 246-255.
 • Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. (2008). Structual Equation Modeling: Guidelines for De- termining Model Fit. The Electronic Journal of Business Research Methods. 6 (1), 53-60.
 • Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventaional Criteria Versus New Alternatives. Sructual Equation Modeling, 6, 1-55.
 • Jöreskog, K. G. & Sörborm, D. (1993). Lisrel 8: Structual Equation Modeling with the Simples Command Language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc.
 • Kayadibi, F. (2001). Eğitim Kalitesine Etki Eden Faktörler ve Kaliteli Eğitimin Üretime Etkisi. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 3 (1), 71-94.
 • Kara, A. (2008). İlköğretim Birinci Kademede Eğitimde Motivasyon Ölçeğinin Türkçe’ ye Uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi. 2 (9), 59-78.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and Practise of Structual Equaion Modeling. (2nd ed.). NY: Guil- ford Publications, Inc.
 • Mahadi, T.S. & Jafari, S. M. Motivation, Its Types, and Its Impacts in Language Learning. Inter- national Journal of Business and Social Science. 3 (24), 230-235.
 • Modırı, I. G. (2012). Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Piyano Dersi Motivasyonları İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 74-98.
 • Nolen, S. B. (2003). Learning Environment, Motivation, and Achievement in High School Scien- ce. Journal of Research in Science Teaching. 40 (4), 347-368.
 • Özçelik, D. A., (2010). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özevin Tokinan, B. (1998). Yaratıcı Dans Etkinliklerinin Motivasyon, Özgüven, Özyeterlik ve Dans Performansı Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversi- tesi, İzmir.
 • Özevin, B. (2006). Oyun, Dans ve Müzik Dersine İlişkin Motivasyon Ölçeği. Ulusal Müzik Eğiti- mi Sempozyumu. Denizli : Pamukkale Üniversitesi.
 • Packer, J. (2004). Motivational Factors And The Experience Of Learning In Educatıonal Leisure Settings. Unpublisehed doctoral dissertation. Queens-land University of Technology, Brisba- ne.
 • Renchler, R. (1992). Student motivation, School Culture, and Academic Achievement. What School Leaders Can Do. ERIC/CEM Trends and Issues Series. 7, USA.
 • Sabuncuoğlu, Z. & Tüz, M. (1998). Örgütsel psikoloji, Bursa: Alfa Basım Yayın Dağıtım.
 • Steinmayr, R. & Spinath, B. (2009). The Importance of Motivation as a Predictor of School Achi- evement. Learning and Individual Diffirences. 19, 80-90
 • Sternberg, R. J. & Williams, W.M. (2002). Educational Psychology. USA: Allyn and Bacon.
 • Sungurtekin, M. (2010). Motivasyon ve Çalgı Eğitimindeki Yeri. E-journal of New World Sciences Academy. 5(1), 28-34.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel.
 • Tabachnick, B. G. & Fiedel, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics (4th ed.). MA: Allyn & Bacon, Inc.
 • Yılmaz, H. & Huyugüzel Çavaş, P. (2007). Reliability and Validity Study of the Students’ Moti- vation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire. İlköğretim online, 6 (3), 430-440.
 • Yu, Y. ( 2011). Pre-Servıce Teachers‘ Motıvatıons For Choosıng A Teachıng Career And Intentıon To Teach In Urban Settıngs: A Multılevel Analysıs.Unpublished doctoral dissertation. Indiana University, Pennsylvania.
 • Zoabi, K. (2012). Self-Esteem and Motivation for Learning among Minority Students: A Com- parison between Students of Pre-Academic and Regular Programs. Creative Education. 3(8), 1397-1403.
Diğer ID JA42VN74BU
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Demet GİRGİN
Kurum: Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2015

Bibtex @ { kefdergi241380, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1723 - 1736}, doi = {}, title = {Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Analizi}, key = {cite}, author = {GİRGİN, Demet} }
APA GİRGİN, D . (2015). Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 23 (4) , 1723-1736 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22597/241380
MLA GİRGİN, D . "Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Analizi". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 1723-1736 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22597/241380>
Chicago GİRGİN, D . "Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Analizi". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 1723-1736
RIS TY - JOUR T1 - Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Analizi AU - Demet GİRGİN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1723 EP - 1736 VL - 23 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Analizi %A Demet GİRGİN %T Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Analizi %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 4 %R %U
ISNAD GİRGİN, Demet . "Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Analizi". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 4 (Aralık 2015): 1723-1736 .
AMA GİRGİN D . Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1723-1736.
Vancouver GİRGİN D . Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1736-1723.