Yıl 2014, Cilt 22 , Sayı 2, Sayfalar 701 - 716 2016-07-15

ÜNİVERSİTELERİN MİSYON İFADELERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ
THE THEMATIC EXAMINATION OF UNIVERSITIES’ EXPRESSIONS OF MISSION

İmam Bakır ARABACI [1] , Gönül ŞENER [2]


Bu araştırmada, Türkiye’deki üniversitelerin misyon ifadelerinde kullandıkları öğeleri tematik açıdan değerlendirmek, bu öğelerden hangilerinin ne sıklıkla kullanıldığını ve benzerliklerini açık bir şekilde ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaçla Türkiye’deki 103 devlet ve 65 vakıf üniversitesinin web sayfalarında yer alan misyon ifadeleri araştırmanın çalışma evrenini oluşturmuştur. Ancak yapılan incelemede 9 devlet ve 19 vakıf üniversitesinin web sayfalarında misyon ifadelerine rastlanmadığı için, ulaşılan 94 devlet ve 46 vakıf üniversitesinin misyon ifadeleri incelemeye alınmıştır. Bu ifadeler genel olarak incelendiğinde; üniversitelerin “Eğitim Öğretim Hizmeti” temasına ilişkin görev tanımlarını daha sıklıkla kullandıkları görülmüştür. Kullanım sıklığına göre bu temayı “Toplumsallık”, “Evrensellik”, “Bilim ve teknoloji”, “Değerler”, “Faaliyet alanı” ve “Demokrasi” temaları izlemiştir.
This study intends to assess thematically the elements used in the Turkish universities’ expressions of mission and to present what items are expressed and how frequent they are used and to exhibit their similarities clearly. To that end, 103 state and 65 foundation universities’ expressions of mission which are published on their web pages in Turkey constituted the target population of this study. However, 94 state and 19 foundation universities’ expressions of mission were addressed in this study because 9 state and 19 foundation universities haven’t published their expressions of mission on their web pages. When those expressions are generally addressed, it is seen that universities express their missions under the theme of “Education and Training Service” more frequently. This theme is followed by “Collectivism”, “Universalism”, “Science and Technology”, “Values”, “Field of Activity” and “Democracy” themes according to the frequency of use.
 • Ackoff, R. (1987). Mission Statements. Planning Review, 15(4), 30-31.
 • Akgemici, T. (2008). Stratejik Yönetim. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Alkoç, G. P. (2010). Misyon ve vizyon ifadelerinin işletme stratejisindeki yeri ve işletme performansı üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Altınkurt, Y., Yılmaz, K. (2011). İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarının Vizyon, Misyon ve Değerleri ile İlgili Bir Çözümleme, Akademik Bakış Dergisi, 23, 1-15.
 • Arabacı, İ.B. (2007). Stratejik Planlamada Amaç, Misyon, Vizyon ve Örgütsel Slogan Gerçekleştir- me Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Malatya MLO Örneği). A.Ü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3), 85-98.
 • Bart, C.K. (1996). The Impact of Mission Statements of Firm İnnovativeness. International Journal of Technology Management, 11(5), 479-493.
 • Bartkus, B., Glasman, M., & Mcafee, R. B. (2000), Mission Statements: Are They Smoke and Mir- rors?. Business Horizons, 43(6), 23-28.
 • Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin Ekonomiye ve Kalkınmaya Etkisi. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 33-41
 • Çelik, A., Tonta, Y. (Ed.) (1996). Düşünce Özgürlüğü, Bilgi Edinme Özgürlüğü ve Bilgi Hizmetleri. Bilgi Edinme Özgürlüğü İçinde, Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, (1-13)
 • Doğan, H. (2008). Örgütlerde Vizyon ve Misyonların Çalışanlarca Kabulü ve Adnan Menderes Üni- versitesi Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3), 93-110.
 • Doğan, S. (2002). İşletmelerde Vizyon ve Misyon Bildirisi Geliştirme ve Önemi Üzerine Bir Araştır- ma. Amme İdaresi Dergisi, 35(1), 143-174.
 • Erdem, A. R. (2005). Üniversitenin Var Oluş Nedeni (Üniversitenin Misyonu). Pamukkale Üniversi- tesi Eğitimi Fakültesi Dergisi, 17, 104–116 , 2005
 • Ertuna, Ö. (2008). Stratejik Yönetim. İstanbul: Okan Üniversitesi Yayınları.
 • Hoài, V. T. T. (2011). A discourse analysis of mission statements of American and Vietnamese Uni- versities (English Versus Vietnamese). Unpublished Master’s Thesis, Ministry of Education and Training University, Danang.
 • Karabulut, E. T. (2009). A Content Analysis of the Mission Statements of Turkish State Universities. <http://www.icabr.com/fullpapers/Temel%20Elif%20Karabulut.pdf> (2013, Mayıs 2).
 • Kılıç, M. (2010). Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Vizyon ve Misyon Kavramları Arasındaki İlişki. Sosyo Ekonomi, 13(2), 81-98.
 • Köseoğlu, M. A., Ocak, S. (2010). Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Ya- pısına Göre Değişir mi?: Özel ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(1), 63-82.
 • Kunt, Ş. (2012). Türkiye’de üniversitelerin stratejik planlarındaki misyon, vizyon ve stratejik amaçla- rın içerik analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Nartgün, Ş. S. (2004). Öğrenen Örgütlerde Strateji ve Planlama. K. Demir ve C. Elma, (Ed.). Öğre- nen Örgütler. ( s.161–194), Ankara: Sandal Yayınları.
 • Önemli, A. (2010). Stratejik performans yönetim modeli olarak dengeli performans yönetimi ve hiz- met sektöründe alan çalışması örnekleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversi- tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özdaşlı, K., Alan, B., Koyuncu, O., Alparslan, A. M. (2012). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çalı- şanlarının Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin Stratejik Yönlendiricileri Konusundaki Tutumla- rı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (6), 1-13.
 • Özdem, G. (2011). Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4),1869-1894.
 • Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.
 • Sabuncuoğlu, A., Gök, O. (2008). Büyük İşletmelerin Web Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon İfadelerinin Pazar Odaklılık Açısından İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Der- gisi, X (I), 123-141.
 • Sönal, M. (2007). Firmaların vizyon ve misyon bildirgelerinin analizi. Yayımlanmamış Yüksek Li- sans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Şengel, S. (2010). Muhasebe Meslek Odalarının Vizyon ve Misyonu Üzerine Bir Araştırma. Ulusla- rarası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), 472-488.
 • Turan, S., Durceylan, B., Şişman, M. (2005). Üniversite Yöneticilerinin Benimsedikleri İdari ve Kül- türel Değerler. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(13), 181-202.
 • Wang, W. N. (2011). A Factor Analysis Study on the Mission Characteristics of Taiwanese Commu- nity Colleges. Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ), 2(4).
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. Tıpkı Basım) An- kara: Seçkin Yayıncılık.
Diğer ID JA43JE56MS
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İmam Bakır ARABACI
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Yazar: Gönül ŞENER
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2016

Bibtex @ { kefdergi241493, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {701 - 716}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTELERİN MİSYON İFADELERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ARABACI, İmam Bakır and ŞENER, Gönül} }
APA ARABACI, İ , ŞENER, G . (2016). ÜNİVERSİTELERİN MİSYON İFADELERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi , 22 (2) , 701-716 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22602/241493
MLA ARABACI, İ , ŞENER, G . "ÜNİVERSİTELERİN MİSYON İFADELERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016 ): 701-716 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22602/241493>
Chicago ARABACI, İ , ŞENER, G . "ÜNİVERSİTELERİN MİSYON İFADELERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016 ): 701-716
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTELERİN MİSYON İFADELERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ AU - İmam Bakır ARABACI , Gönül ŞENER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 701 EP - 716 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi ÜNİVERSİTELERİN MİSYON İFADELERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ %A İmam Bakır ARABACI , Gönül ŞENER %T ÜNİVERSİTELERİN MİSYON İFADELERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD ARABACI, İmam Bakır , ŞENER, Gönül . "ÜNİVERSİTELERİN MİSYON İFADELERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 / 2 (Temmuz 2016): 701-716 .
AMA ARABACI İ , ŞENER G . ÜNİVERSİTELERİN MİSYON İFADELERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 22(2): 701-716.
Vancouver ARABACI İ , ŞENER G . ÜNİVERSİTELERİN MİSYON İFADELERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 22(2): 716-701.