Yıl 2016, Cilt 24 , Sayı 3, Sayfalar 1213 - 1228 2016-07-15

İlköğretim Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Somut Materyal Kullanmaya Yönelik İnançları ve Sonuç Beklentileri
Elementary Teachers’ Beliefs About Using Manipulatives and Outcome Expectations In Teaching Mathematics

Ali GÖKMEN [1] , Ayfer BUDAK [2] , Erhan ERTEKİN [3]


Bu araştırma; somut matematik öğretim materyallerinin kullanımına yönelik ilköğretim öğretmenlerinin görüşlerini almak; bu materyallerden hangilerini ne oranda kullandıklarını belirlemek;bu materyallere yönelik yeterlik inançları ile kullanım düzeyleri arasında ki ilişkinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Erzincan il merkezinde ve beldelerinde görev yapan 39 ortaokul matematik ve 232 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Bu araştırma için açık uçlu ve Likert tipi maddelerden oluşan yarı yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve gruplar arası ortalamaların karşılaştırılmaları ve korelasyon puanları hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda Öğretmenlerin materyal kullanmaya yönelik yeterlik inançları yüksek olmasına rağmen, derslerinde materyal kullanma düzeyleri ile yeterlik inançları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
This study was conducted to aim at determining: elementary school teachers’ views on the use of mathematics manipulatives, the extent of their manipulative usage in teaching mathematics, and the relationship between their beliefs and frequencies of their manipulative use. The study sample consists of 232 elementary school teachers and 39 elementary mathematics teachers in the city of Erzincan. An instrument which is composed of open-ended and semi-structured questions and Likert-type questionnaire was used in the study. Descriptive, comparative and correlational analyses were conducted. Even though teachers’ beliefs about using manipulatives were very high, no significant relationship was found between the frequencies of their manipulative use, and their beliefs about using manipulatives in teaching mathematics.
 • Akbas, A., ve Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançla- rının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi, Mersin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.
 • Albayrak, M., Işık, C. ve İpek, A. S. (2005). ilköğretim okulu matematik dersi programinin (kapsam ve eğitim durumlari açisindan) incelenmesi, Eğitimde Yansımalar. Yeni İlköğretim Program- larını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Kayseri 14– 16 Kasım 2005, Ankara: Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları, 256-261.
 • Bakkaloğlu, E. (2007). Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Effıcacy Beliefs About Us- ing Manipulatives in Teaching Mathematics, yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Turkey.
 • Bozkurt, A. ve Şahin, S. (2013). İlköğretim matematik öğretiminde materyal kullanilirken karşilaşilan zor- luklar ve bu zorluklarin nedenleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 19-37
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change, Psychological Review, 84, 191-215.
 • Bulut, S. (2004). İlköğretim Programı Yeni Yaklaşımlar MATEMATİK (1-5 sınıf). Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak E.K., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş. Ve Demirel F. (2011). Bilimsel Araştır- ma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Carbonneau, K. J., Marley, S. C. ve Selig, J. P. (2013). a meta-analysis of the efficacy of teaching math- ematics with concrete manipulatives. Journal of Educational Psychology, 105(2), 380 – 400.
 • Clements, D. H. (1999). ‘Concrete’ manipulatives, concrete ideas. Contemporary Issues in Early Childhood, 1(1),45–60.
 • Çakıroğlu, E. ve Yıldız, B. T. (2007). Turkish Preservice Teachers’ Views About Manipulative Use in Mathematics Education. In C. S. Sunal & M. Kagendo (Eds.), The Enterprise of Education, (pp. 275-289). Information Age Publishing Inc.
 • Çekirdekçi S. ve Toptaş V. (2011). Sınıf öğretmenlerinin matematik (4. ve 5.sinif) dersinde öğretim materyalleri kullanimini engelleyen unsurlarla ilgili görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (29) 137-149.
 • Dede, Y. (2007). Matematiğin öğretim biçimlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversi- tesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 99-107.
 • Dede, Y. (2008). Matematik öğretmenlerinin öğretimlerine yönelik öz yeterlik inançları Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 741–757.
 • Demirtaş H., Cömert, M. ve Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğret- menlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36 (159), 96 – 111.
 • Ginsberg, H. & Opper, S. (1969). Piaget’s Theory of Intellectual Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Gürbüz, R. (2007). Olasılık konusunda geliştirilen materyallere dayali öğretime ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 259-270.
 • Howard, P., Perry, B. & Tracey, D. (1997, Aralık). Mathematics and manipulatives: Comparing prima- ry and secondary mathematics teachers’ views. Annual Meeting of the Australian Association for Research in Education konferansında bildiri olarak sunulmuştur, Brisbane, Australia (ED 461 502).
 • Huetinck L. and Munshin S. N. (2004). Teaching Mathematics For The 21st Century (2nd ed.). New Jersey; Pearson Education
 • Kelly, A. C. (2006). Using manipulatives in mathematical problem solving: a performance- based analysis. The Montana Mathematics Enthusiast, 3 (2), 184– 193.
 • Langenfeld, T. and Pajares, F. (1993). The mathematics self-efficacy scale: A validation study, Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Atlanta.
 • Lesh, R., Post, T., & Behr, M. (1987). Representations and translations among representations in mat- hematics learning and problem solving. In C. Janvier (Ed.), Problems of Representation in the Teaching and Learning of Mathematics (pp. 33-40). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Marshall L. ve Paul S. (2008). Exploring the Use of Mathematics Manipulative Materials: Is It What We Think It Is?. Proceedings of the EDU-COM 2008 International Conference Sustainability in Higher Education Edith Cowan Üniversitesi, Perth Western Avusturalya,19-21 Kasım.
 • McIntosh, G. V. (2012). Testing Instrumentation Validity for Measuring Teachers’ Attitudes toward Manipulative Use in the Elementary Classroom. Online Submission. (ERIC Document Repro- duction Service No. ED537025)
 • MEB, (2005). İlköğretim okulu matematik dersi (6-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB- Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yay.
 • MEB, (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı. Erişim Tarifi: Mayıs 8, 2012, http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx.
 • Moyer, P. S. (2001). Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach mathematics. Educational Studies in Mathematics, 47, 175-197.
 • National Council of Teachers of Mathematics, (2000). Principles and Standards for School Mathe- matics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Pişkin-Tunç, M., Durmuş, S. ve Akkaya, R. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarinin matematik öğretiminde somut materyalleri ve sanal öğrenme nesnelerini kullanma yeterlikleri, Matematik Eğitimi Dergisi, 1, 13-20.
 • Post, T. R. (1988). Some Notes on the Nature of Mathematics Learning. In T. R. Post (Ed.), Teaching Mathematics in Grades K-8: Research Based Methods (pp. 1-91). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Sowell, E. (1989). Effects of manipulative materials in mathematics instruction. Journal for Rese- arch in Mathematics Education, 20 (5), 498-505.
 • Suydam, M. N. ve Higgins, J. L. (1977). Activity-Based Learning in Elementary School Mathematics: Re- commendations from Research. Columbus, OH: Eric Information Analysis Center for Science, Mat- hematics, and Environmental Education. (ERIC Document Reproduction Service No. ED144840).
 • Thompson, P. (1994). Concrete materials and teaching for mathematical understanding. Arithmetic Teacher,41 (9), 556-568.
 • Tuncer, D. (2008). Materyal Destekli Matematik Öğretiminin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve Başarının Kalıcılık Düzeyine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Uribe-Florez, L.J. & Wilkins, J.L.M. (2010). Elementary school teacher s’ manipulative use. School Science and Mathematics, 110 (7), 363 – 371.
Diğer ID JA42MP72CS
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali GÖKMEN
Kurum: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Yazar: Ayfer BUDAK
Kurum: Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kütahya, Türkiye

Yazar: Erhan ERTEKİN
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2016

Bibtex @ { kefdergi241631, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1213 - 1228}, doi = {}, title = {İlköğretim Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Somut Materyal Kullanmaya Yönelik İnançları ve Sonuç Beklentileri}, key = {cite}, author = {GÖKMEN, Ali and BUDAK, Ayfer and ERTEKİN, Erhan} }
APA GÖKMEN, A , BUDAK, A , ERTEKİN, E . (2016). İlköğretim Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Somut Materyal Kullanmaya Yönelik İnançları ve Sonuç Beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi , 24 (3) , 1213-1228 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22607/241631
MLA GÖKMEN, A , BUDAK, A , ERTEKİN, E . "İlköğretim Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Somut Materyal Kullanmaya Yönelik İnançları ve Sonuç Beklentileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 1213-1228 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22607/241631>
Chicago GÖKMEN, A , BUDAK, A , ERTEKİN, E . "İlköğretim Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Somut Materyal Kullanmaya Yönelik İnançları ve Sonuç Beklentileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 1213-1228
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Somut Materyal Kullanmaya Yönelik İnançları ve Sonuç Beklentileri AU - Ali GÖKMEN , Ayfer BUDAK , Erhan ERTEKİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1213 EP - 1228 VL - 24 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi İlköğretim Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Somut Materyal Kullanmaya Yönelik İnançları ve Sonuç Beklentileri %A Ali GÖKMEN , Ayfer BUDAK , Erhan ERTEKİN %T İlköğretim Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Somut Materyal Kullanmaya Yönelik İnançları ve Sonuç Beklentileri %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 3 %R %U
ISNAD GÖKMEN, Ali , BUDAK, Ayfer , ERTEKİN, Erhan . "İlköğretim Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Somut Materyal Kullanmaya Yönelik İnançları ve Sonuç Beklentileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 3 (Temmuz 2016): 1213-1228 .
AMA GÖKMEN A , BUDAK A , ERTEKİN E . İlköğretim Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Somut Materyal Kullanmaya Yönelik İnançları ve Sonuç Beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(3): 1213-1228.
Vancouver GÖKMEN A , BUDAK A , ERTEKİN E . İlköğretim Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Somut Materyal Kullanmaya Yönelik İnançları ve Sonuç Beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(3): 1228-1213.