Yıl 2016, Cilt 24 , Sayı 4, Sayfalar 1655 - 1672 2016-09-15

Fen Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile İlgili Deneyimlerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Experiences regarding Academic Achievement of Science High School Student

Mustafa YAVUZ [1] , Deniz GÜLMEZ [2] , Tuğba C. ÖZKARAL [3]


Bu araştırmada fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin akademik başarıları ile ilgili deneyimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla araştırma fenomenolojik araştırma olarak planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu homojen (benzeşik) örnekleme yöntemiyle belirlenen Konya Meram Fen Lisesi, 9. sınıfta öğrenim gören 20 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler nitel araştırma tekniklerinden görüşme yoluyla toplanmış ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen temalar şöyledir; öğrencilerin başarısında katkısı olan kişiler, okuldaki öğretimin niteliği, tamamlama eğitimleri, öğrencilerin kullandıkları öğrenme strateji, yöntem ve teknikler, ailenin ve öğrencinin hedeflerinde ortaklık, model alınan kişiler ve özellikleri ve öğrenme motivasyonunu etkileyen değişkenler. 

In this study aims to evaluate the experiences related to academic achievement of students in science high schools. This research is planned as phenomenological research. The study group consists of 20 students studying in 9th class in Konya Meram Science High School, determined by the homogeneous sampling method. Data were collected through interviews of qualitative research techniques. Semi-structured interviews was used as data collection form prepared by the researchers. Data was analyzed by the content analysis method. The themes that are obtained in this study; people who have contributed to the success of student, the quality of instruction in schools, completion training, learning strategies used of students, the partnership in the family and student’s goals, the person who received the model and features, variables that affecting learning motivation.

 • Adams, C.R. & Singh, K. (1998). Direct and Indirect Effects of School Learning Variables on the Academic Achievement of African American 10th Graders. The Journal of Negro Education, 67 (1), 48-66.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde Motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361.
 • Altun, S. & Çakan, M. (2008). Öğrencilerin Sınav Başarılarına Etki Eden Faktörler: LGS/ÖSS Sınavlarındaki Başarılı İller Örneği. İlköğretim Online Dergisi, 7(1), 157-173.
 • Anagün, Ş.S. (2011). PISA 2006 sonuçlarına göre öğretme-öğrenme süreci değişkenlerinin öğrencilerin fen okuryazarlıklarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36 (162), 84-102.
 • Baloğlu, M. (2013). Öğrenme Yaklaşımları. İçinde Baloğlu, M. (Ed.), Öğrenme Psikolojisi. (1-12). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Barretti, M. A. (2007). Teachers and field instructors as student role models. Journal of Teaching in Social Work, 27 (3-4), 215-239, DOI: 10.1300/J067v27n03_14
 • Başol, G. & Zabun, E. (2014). Seviye Belirleme Sınavında Başarının Yordayıcılarının İncelenmesi: Dershaneye Gitme, Mükemmeliyetçilik, Ana-Baba Tutumu ve Sınav Kaygısı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 63-87.
 • Bean, R.A., Bush, K. R., McKenry, P.C., & Wilson, S.M. (2003). The Impact of parental, support, behavioral control, and psychological control on the academic achievement and self-esteem of African-American and European American Adolescents. Journal of Adolescent Research, 18(5), 523-541.
 • Bernardo. A. B. I. (2003). Approaches to learning and academic achievement of filipino students. Journal of Genetic Psychology: Research and Theory on Human Development, 164 (1), 101-114. DOI: 10.1080/00221320309597506
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, N. (1998).Öğretmen ve Yöneticinin Etkililiğinin Öğretimdeki Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 13(4), 55-69.
 • Christenson, S. L., Rounds, T. ve Gorney D. (1992) Family factors and student achievement: An avenue to increase students' success. School Psychology Quarterly, 7(3), 178-206.
 • Çelenk, S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. İlköğretim- Online Dergisi, 2 (2), 28-34.
 • Demir, M.Y. (2009). Öğrenme: Giriş, Sorunlar ve Tarihsel Bakış Açıları. İçinde Şahin, M. (Ed.), Öğrenme Teorileri. (1-26). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Dinç, E. (2013). Nitel Araştırmada Geçerlik, Güvenirlik ve Etik. İçinde Turan, S. (Ed.), Nitel Araştırma Desen ve Uygulama için Bir Rehber. (199-228). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Dirlikli, M. & Furkan, H. (2013). Özel Dershanelerin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 2(2), 78-92.
 • Duban, N.Y. (2006). İlköğretim 5. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilere Kazandırılan Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 22, 111-120.
 • Dursun ,Ş. & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematik başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 217-230.
 • Erdem, A.R. (2005). Öğrenmede Etkili Yollar: Öğrenme Stratejileri ve Öğretimi. İlköğretim Online, 4(1), 1-6.
 • Gençdoğan, B. & Sart, G. (2013). Öğrenci Çeşitliliği. İçinde Yüksel, G. (Ed.), Eğitim Psikolojisi. (78-107). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Goodykoontz, E. N. (2008). Factors that Affect College Students’ Attitude toward Mathematics (Doctoral dissertation, West Virginia University).
 • Gümüşeli, A.İ. (2004). Ailenin Katılım ve Desteğinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Özel Okullar Birliği Bülteni, 2(6), 14-17.
 • Halawah, I. (2011). Factors influencing college students' motivation to learn from Students' perspective. Education, 132 (2), 379-390.
 • İpek, C. (2011). Velilerin Okul Tutumu ve Eğitime Katılım Düzeyleri ile Aileye Bağlı Bazı Faktörlerin İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Üzerindeki Etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(2), 69-79.
 • Kapıkıran, Ş. & Özgüngör, S. (2009). Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16 (1), 21-30.
 • Keçeli-Kaysılı, B. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9 (1) 69-83.
 • Kelecioğlu, H. (2002). Ortaöğretim öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavları ve sınavın öğrenimlerine etkisi hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 135-144.
 • Kılıç, M. (2008). Öğrenmenin Doğası. Binnur Yeşilyaprak (ed). Eğitim Psikolojisi Gelişim- Öğrenme-Öğretim. ss.154-176. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kulaksızoğlu, A, Çakar, M. & Dilmaç, B. (1999). Türkiye’de Özel Okullar Hakkındaki Tutumla İlgili Bir Araştırma. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 11, 233-246.
 • Lumpkin, A. (2008). Teachers as role models teaching character and moral virtues. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 79 (2), 45-49.
 • Marchant, G. J., Paulson, S. E. & Rothlisberg, B. A. (2001). Relations of middle school students’ perceptions of family and school contexts with academic achievement. Psychology in the Schools, 38 (6), 505-519.
 • Morgil, İ, Yılmaz, A. & Geban, Ö. (2001). Özel Dershanelerin Üniversiteye Girişte Öğrenci Başarısına Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21, 89-96.
 • Neuenschwander, M.P., Vida, M., Garrett, J.L. & Eccles, J.S. (2007). Parents' expectations and students' achievement in two western nations. International Journal of Behavioral Development. 31 (6), 594–602.
 • Nicolaidou, M., & Philippou, G. (2003). Attitudes towards mathematics, self-efficacy and achievement in problem solving. European Research in Mathematics Education III. Pisa: University of Pisa.
 • OECD. (2013). PISA 2012 Results in Focus.
 • Özden, Y. (2010). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özgan, H. & Tekin, A. (2011). Öğrencilerin Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Sınıf Yönetimine Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 421-434.
 • Savaşçı, H. S. (2010). Sosyoekonomik Değişkenlerin ve Okulun Eğitim Kaynaklarının İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ile İlişki Durumu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Burdur.
 • Selçuk, Z. (2005). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel.
 • Semerci, Ç. (2004). Test Temelli Öğrenme. XIII. Eğitim Bilimleri Kongresi (6-9 Temmuz2004). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. (23. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Seven, M.A. & Engin, A.O. (2008). Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 189-212.
 • Shein, P.P. & Chiou, W. (2011). Teachers as role models for students’ learning styles. Social Behavior And Personality, 39 (8), 1097-1104.
 • Sünbül, A.M. (1998.) Öğrenme Stratejilerinin Öğrenci Erişisi ve Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Şen, A. İ. ve Koca, A.Ö. (2005). Orta öğretim öğrencilerinin Matematik ve Fen derslerine yönelik olan olumlu tutumları ve nedenleri. Eurasian Journal of Educational Research, 18, 186–201.
 • Täht, K., Must, O., Peets, K. & Kattel, R. (2014). Learning motivation from a cross- cultural perspective: a moving target?. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 20 (4), 255-274. DOI: 10.1080/13803611.2014.929009
 • Tomal, N. (2008). Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersinde Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumları. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 113-127.
 • Tonga, D. (2014). A qualitative study on the prospective social studies teachers’ role model preferences. International Journal of Academic Research Part B, 6(1), 94-101. DOI: 10.7813/2075-4124.2014/6-1/B.14
 • Topses, G. (2003). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Nobel.
 • Toth, P. & Rudas, I.J. (2012). The examination of the learning variables of students at secondary vocational schools. International Journal of Innovative Interdisciplinary Research, 3, 68-81.
 • Turan, İ. ve Alaz, A. (2007). Özel dershanelerde Coğrafya öğretiminin öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 279-292.
 • Ulusoy, A. (2007). Eğitim- Öğrenme İlişkisi ve Temel Kavramlar. A. Ulusoy (ed). Eğitim Psikolojisi. 230-239. Ankara: Anı.
 • Uysal, R. (2009). Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) Yönelik Hazırlık Kursları Düzenleyen Dershanelere Devam Eden Öğrencilerin ve Öğrenci Velilerinin Dershane Beklentilerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Ünal, S. & Ada, S. (2007). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa YAVUZ

Yazar: Deniz GÜLMEZ

Yazar: Tuğba C. ÖZKARAL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2016

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi322595, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1655 - 1672}, doi = {}, title = {Fen Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile İlgili Deneyimlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {YAVUZ, Mustafa and GÜLMEZ, Deniz and ÖZKARAL, Tuğba C.} }
APA YAVUZ, M , GÜLMEZ, D , ÖZKARAL, T . (2016). Fen Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile İlgili Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 24 (4) , 1655-1672 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/27734/322595
MLA YAVUZ, M , GÜLMEZ, D , ÖZKARAL, T . "Fen Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile İlgili Deneyimlerinin Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 1655-1672 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/27734/322595>
Chicago YAVUZ, M , GÜLMEZ, D , ÖZKARAL, T . "Fen Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile İlgili Deneyimlerinin Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 1655-1672
RIS TY - JOUR T1 - Fen Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile İlgili Deneyimlerinin Değerlendirilmesi AU - Mustafa YAVUZ , Deniz GÜLMEZ , Tuğba C. ÖZKARAL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1655 EP - 1672 VL - 24 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Fen Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile İlgili Deneyimlerinin Değerlendirilmesi %A Mustafa YAVUZ , Deniz GÜLMEZ , Tuğba C. ÖZKARAL %T Fen Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile İlgili Deneyimlerinin Değerlendirilmesi %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD YAVUZ, Mustafa , GÜLMEZ, Deniz , ÖZKARAL, Tuğba C. . "Fen Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile İlgili Deneyimlerinin Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 4 (Eylül 2016): 1655-1672 .
AMA YAVUZ M , GÜLMEZ D , ÖZKARAL T . Fen Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile İlgili Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(4): 1655-1672.
Vancouver YAVUZ M , GÜLMEZ D , ÖZKARAL T . Fen Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile İlgili Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(4): 1672-1655.