Yıl 2016, Cilt 24 , Sayı 4, Sayfalar 2041 - 2056 2016-09-15

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi: KKTC Örneği
An Evaluation of Preschool Teachers’ Clasroom Manangement Skills: TRNC Sample

Mehmet TORAN [1] , Handan GENÇGEL AKKUŞ [2]


Araştırmanın temel amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma betimsel yöntem benimsenmiş ve araştırmanın grubunu KKTC örneklemi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile birlikte Okul Öncesi Öğretmenleri için Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin analizi sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerinde öğretmenlerin demografik değişkenlerden cinsiyet, hizmet içi kurs, çalışılan yaş grubu ve sınıfta bulunan çocuk sayısı gibi değişkenler arasında farklılığın olmadığı, buna karşın öğrenim düzeyi, mezun olunan lisans programı, mesleki deneyim gibi değişkenler arasında ise farklılıkların olduğu saptanmıştır.

The aim of the study was to investigate the classroom management skills of preschool teachers, working in preschool education centres, based on the demographic variables. Descriptive methodology was used in the study and the study took place in TRNC sample. Personal information form and the “Classroom Management Skills for Preschool Teachers Scale” are used as data collection tools. The results of the study revealed that there is no difference between the variables of the classroom management skills of preschool teachers in terms of gender, in-service training, age range of the students and number of students in the class. Whereas, differences are found between the variables such as level of education, graduated degree program and occupational experience. 

 • Akar, H., Tantekin Erden, F., Tor, D. ve Şahin, İ.T. (2010). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Deneyimlerinin İncelenmesi, İlköğretim Online, 9 (2): 792-806.
 • Akgün, E., Yarar, M. ve Dinçer, Ç. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf İçi Etkinliklerde Kullandıkları Sınıf Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3): 1-9.
 • Akyol, H. (2012). Öğretmenlik Mesleği ve Sorunlar, Eğitimci Dergisi, (15):13-16.
 • Avcı, S. (2011). Okul Öncesi Eğitimde Programın Sınıf Yönetimine Etkisi. Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi. (s. 93-108), Balat, G. U. & Bilgin, H. (Ed) Ankara: Eğiten Kitap
 • Balat, G. U. (2011). Sınıf Yönetimi Kavramı ve Sınıf Yönetim Modelleri. Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi. (s. 1-14), Balat, G. U. & Bilgin, H. (Ed) Anka-ra: Eğiten Kitap
 • Chen, Y. (1996). A Study of Order-Managing Skills Used in Group Activities by Early Childhood Student Teachers in Taiwan. Annual Conference of the American Educational Research Association, New York, USA.
 • Çalık, T. (2012). Sınıf Yönetimiyle İlgili Temel Kavramlar. Küçükahmet, L. (Ed.), Sınıf Yönetimi (s.1-16). Ankara:Pegem Akademi.
 • Degol, J. L., & Bachman, H. J. (2015). Preschool teachers’ classroom behavioral socialization practices and low-income children's self-regulation skills. Early Childhood Research Quarterly. 31(2):89-100.
 • Denizel Güven, E. ve Cevher, F.N. (2005). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yö-netimi Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(18):1-22.
 • Dinçer, Ç. ve Akgün, E. (2015). Okul Öncesi Öğretmenleri için Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi, Eğitim ve Bilim, 40(177):187-201.
 • Doğan, Ö. ve Uzmen, S. (2003). Okulöncesi Dönem Eğitimcilerin Sınıfta Kullandık-ları Stratejiler İle İlgili Görüşleri, Haktanır, G.&Güler, T. (Ed.), OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı, (s.221-228). İstanbul: YA-PA Yayınevi.
 • Gezgin, N. (2009). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kullandıkları Sınıf Yönetimi Stra-tejileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Gündüz, H. B. (2004). Eğitim Okul ve Sınıf Yönetimi. Erçetin, S. & Özdemir, Ç. (Ed). Sınıf Yönetimi. (s.7-22), Ankara: Asil Yayın Dağıtım
 • Hiralall, A. S. ve Martens, B. K. (1998). Teaching classroom management skills to preschool staff: The effects of scripted instructional sequences on teacher and student behavior. School Psychology Quarterly, 13(2):94-115.
 • KKTCMEB. (2004). 48-72 Aylık Çocuklar için Eğitim Programı. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü.
 • Korkut, K. ve Babaoğlan, E. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26: 146-156.
 • Manning, M.L., & Bucher, K.T. (2013). Classroom Management: Models, Applications, and Cases, 3rd edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson & Merrill Prentice Hall
 • MEB. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Nur, İ. (2012). Anaokullarında Örgüt İklimi ile Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Bece-rileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi(Malatya İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Oktay, A. ve Polat Unutkan., Ö. (2005). Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular, İstanbul: Morpa Yayınları
 • Özyürek, M. (2001). Sınıf Yönetimi, Ankara: Karatepe Yayınları.
 • Özyürek, M. (2013). Olumlu Sınıf Yönetimi. 4.Baskı. Ankara:Kök Yayınları.
 • Raver, C. C., Jones, S. M., Li‐Grining, C., Zhai, F., Bub, K., & Pressler, E. (2011). CSRP’s İmpact On Low‐Income Preschoolers’ Preacademic Skills: Self‐Regulation as a Mediating Mechanism. Child Development, 82(1): 362-378.
 • Sadık, F. (2006). Öğrencilerin İstenmeyen Davranışları ve Bu Davranışlarla Baş Edilme Stratejilerinin Öğretmen, Öğrenci, Veli Görüşlerine Göre İncelenmesi ve Güvengen Disiplin Modeli Temel Alınarak Uygulanan Eğitim Programının Öğretmenlerin Baş Etme Stratejilerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Şahin, İ.T. (2013). Preschool Teacher’s Beliefs and Practices Related to Devolapmantally Appropriate Classroom Management. Yayınlanmamış Dok-tora tezi. ODTÜ, Ankara.
 • Şahin, İ.T., Tantekin-Erden, F. ve Akar, H. (2011). The Influence of the Psysical Environment on Early Childhood Education Classroom Management. Eurasian Journal of Educational Research. 44:185-202.
 • Tal, C. (2010). Case studies to deepen understanding and enhance classroom management skills in preschool teacher training. Early Childhood Education Journal, 38(2): 143-152.
 • Turan, S. (2011,). Sınıf Yönetiminin Temelleri, Şişman M. & Turan, S. (Ed). Teori ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, (s.1–11) 8. Baskı, Ankara: Öğreti.
 • Turla, A., Tezel Şahin, F. ve Avcı, N. (2001). Okulöncesi Öğretmenlerinin Fiziksel Şartlar, Program, Yöntem, Teknik, Sınıf ve Davranış Yöntemi Sorunlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 151
 • Verhaeghe, J. P. ve Vanobbergen, B. (2000). Classroom Management, Social Participation Structures and Required Social Competence in Kindergarten. Annual Conference of The Americal Educational Research Association, New Orleans, LA, April. Database: ERIC.
 • Yalçınkaya, M. ve Tonbul, Y. (2002). İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algı ve Gözlemler. Ege Eğitim Dergisi 2(1):1-10.
 • Yeşilay Daşıran, T. (2013). Okul Öncesi Eğitimde Etkili Sınıf Yönetimi Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Hazırlanan Eğitimin Etkililiğinin İncelenmesi. Yayınlan-mamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yeşilyurt, E. ve Çankaya, İ. (2008) Sınıf Yönetimi Açısından Öğretmen Nitelikleri-nin Belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23): 274-295.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet TORAN

Yazar: Handan GENÇGEL AKKUŞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2016

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi327777, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {2041 - 2056}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi: KKTC Örneği}, key = {cite}, author = {TORAN, Mehmet and GENÇGEL AKKUŞ, Handan} }
APA TORAN, M , GENÇGEL AKKUŞ, H . (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi: KKTC Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi , 24 (4) , 2041-2056 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/27734/327777
MLA TORAN, M , GENÇGEL AKKUŞ, H . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi: KKTC Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 2041-2056 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/27734/327777>
Chicago TORAN, M , GENÇGEL AKKUŞ, H . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi: KKTC Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 2041-2056
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi: KKTC Örneği AU - Mehmet TORAN , Handan GENÇGEL AKKUŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2041 EP - 2056 VL - 24 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi: KKTC Örneği %A Mehmet TORAN , Handan GENÇGEL AKKUŞ %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi: KKTC Örneği %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD TORAN, Mehmet , GENÇGEL AKKUŞ, Handan . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi: KKTC Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 4 (Eylül 2016): 2041-2056 .
AMA TORAN M , GENÇGEL AKKUŞ H . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi: KKTC Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(4): 2041-2056.
Vancouver TORAN M , GENÇGEL AKKUŞ H . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi: KKTC Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(4): 2056-2041.