Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 4, Sayfalar 1757 - 1776 2019-07-15

An Investigation on the Regulations and Responsibilities of Reading and Writing Failures Against Ottoman Turkish Language Students
Osmanlı Türkçesi Dersini Alan Öğrencilerin Yaptıkları Okuma, Yazma ve Gramer Hatalarının Sebepleri ve Sağaltılmaları Üzerine Bir Araştırma

Mehrali Calp [1]


In this study, errors of reading, writing and grammar in the Ottoman Turkish area of the students of the Department of Turkish Language and Literature in the Faculty of Arts and Sciences were discussed.
The aim of the study is to determine the reasons for the mistakes in reading, writing and grammar that the students made in the Ottoman Turkish, and to make suggestions for the solution of these errors in the light of obtained findings. The study has been a qualitative study and the data were obtained through semi-structured interview form and subjected to content analysis. With this purpose, a semi-structured interview form consisting of 4 questions have been repaired. The students who took the course and the field experts were interviewed via this interview form. 
The following results were obtained in the study: In Ottoman Turkish lectures the most difficult situations of students are: not knowing and writing the patterns of Arabic words, not reading and writing texts, insufficient grammar; ڭ (ŋ) cannot be distinguished from similar voices and writing vocals.
The reasons for student mistakes are: inadequate Arabic and Persian grammar knowledge, inadequate writing (spelling), inability to distinguish Arabic, Persian and Ottoman words, and not enough text reading and writing activities. Measures that students should take in order to cope with the difficulties encountered by students are: to re-learn extracurricular activities and improve their reading and writing skills. Suggestion that the students think that they will be useful for teaching: The lessons are given by experts in the field, the teaching process is carried out in from simple to difficult manner, weekly writing assignments, frequent exercises, and lots of text reading. Suggestions were made in the light of the obtained findings. 
Bu çalışmada, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi alanındaki okuma, yazma ve gramer bakımından yaptıkları hatalar ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, öğrencilerin, Osmanlı Türkçesinde yaptığı okuma, yazma ve gramer hatalarının sebeplerini belirlemek ve elde edilen bulgular ışığında bu hataları sağaltmaya yönelik önerilerde bulunmaktır. Araştırma nitel bir çalışma olup veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla elde edilmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur.  Bu amaçla 4 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu görüşme formu aracılığıyla dersi alan öğrenciler ile alan uzmanlarından görüş alınmıştır. 
Araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 
Osmanlı Türkçesi dersinde öğrencilerin en çok zorlandıkları durumlar: Arapça kelimelerin kalıplarını bilememe ve yazamama, metinleri okuyamama ve yazamama, dilbilgisinde yetersiz olma; ڭ (ŋ )lerin benzer seslerden ayırt edilememesi ve vokallerin yazımıdır. 
Öğrenci hatalarının sebepleri: Arapça ve Farsça gramer bilgisinin yetersiz olması, yazımın (imla) çalışmasının yetersiz olması, Arapça, Farsça ve Osmanlıca kelimeleri ayırt edememe, yeterince metin okumama, yazma etkinliklerinin yapılmamasıdır. 
Öğrencilerin karşılaştıkları zorluklarla baş edebilmek için almayı düşündükleri önlemler: ders dışı tekrar ve alıştırma yapma, metin okuma ve yazma çalışmalarını artırmadır. 
Öğrencilerin öğretimle ilgili faydalı olacağını düşündükleri önerileri: Derslerin alanında uzman olanlar tarafından verilmesi, öğretim sürecinin kolaydan zora aşamalı olarak sürdürülmesi, haftalık yazma ödevi verilmesi, sık sık alıştırma yaptırılması, çokça metin okunması şeklindedir.
Elde edilen bulgular ışığında önerilerde bulunulmuştur
 • Akpınar, Ş. (2016). Osmanlı Türkçesi Öğretimi Üzerine, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 44.
 • Calp, M. (2017). Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesindeki Yazma Hataları, Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s. 28-53.
 • Canpolat, M. (1981). "Arap Yazılı Türk Alfabesinin Gelişmesi", Harf Devriminin 50. Yılı Sempozyumu, TTK Yayıncılık, Ankara.
 • Çalışkan, N. (2013). Lise Düzeyindeki Osmanlı Türkçesi Dersi Öğretim Programı’nın Uygulanışına İlişkin Öğrenci Görüşlerine Dayalı Bir Değerlendirme, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2.
 • Develi, H. (2012). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, İstanbul: Kesit Yayınları, Dil – Gramer.
 • Ertem, R. (1991). Elifbe’den Alfabe’ye, Dergâh Yayınları, İstanbul-1991.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ankara.
 • Korkmaz, Z. (1995). Türk Dili Üzerine Araştırmalar, T.D.K. Yayınları, Ankara-1995.
 • MEB. (2011). Sosyal Bilimler Lisesi Osmanlı Türkçesi Dersi (10, 11 ve 12. sınıflar) Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=170 adresinden 21.02.2018 tarihinde alınmıştır. Özkan, M. (2011), Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Ortaya Konan Tercümelerin Türk Diline Etkisi, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, S.3, Kış.
 • Özkan, M., Osmanlıca (bk. Osmanlı Türkçesi). http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c33/c330301.pdf (Son Erişim Tarihi: 05.09.2017)
 • Polat, Nazım H. (2000) İctihad, http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c33/c330301.pdf
 • Sevim, O., Bayındır, H. (2016). Lise ve üniversite öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi dersine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 20(67): 291-302.
 • Timurtaş, F, K. (1995). Osmanlı Türkçesi Grameri III, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Ülkütaşır, M. (1991), Şakir, Atatürk ve Harf Devrimi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları: 384, 2. Baskı, Ankara.
 • Üst, S. (2008) Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/6 Fall 2008.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2261-4893
Yazar: Mehrali Calp
Kurum: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD, Ağrı
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Ağustos 2018
Kabul Tarihi : 30 Ekim 2018
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi542065, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1757 - 1776}, doi = {10.24106/kefdergi.3304}, title = {Osmanlı Türkçesi Dersini Alan Öğrencilerin Yaptıkları Okuma, Yazma ve Gramer Hatalarının Sebepleri ve Sağaltılmaları Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Calp, Mehrali} }
APA Calp, M . (2019). Osmanlı Türkçesi Dersini Alan Öğrencilerin Yaptıkları Okuma, Yazma ve Gramer Hatalarının Sebepleri ve Sağaltılmaları Üzerine Bir Araştırma . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (4) , 1757-1776 . DOI: 10.24106/kefdergi.3304
MLA Calp, M . "Osmanlı Türkçesi Dersini Alan Öğrencilerin Yaptıkları Okuma, Yazma ve Gramer Hatalarının Sebepleri ve Sağaltılmaları Üzerine Bir Araştırma" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1757-1776 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/47010/542065>
Chicago Calp, M . "Osmanlı Türkçesi Dersini Alan Öğrencilerin Yaptıkları Okuma, Yazma ve Gramer Hatalarının Sebepleri ve Sağaltılmaları Üzerine Bir Araştırma". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1757-1776
RIS TY - JOUR T1 - Osmanlı Türkçesi Dersini Alan Öğrencilerin Yaptıkları Okuma, Yazma ve Gramer Hatalarının Sebepleri ve Sağaltılmaları Üzerine Bir Araştırma AU - Mehrali Calp Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3304 DO - 10.24106/kefdergi.3304 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1757 EP - 1776 VL - 27 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3304 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3304 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Osmanlı Türkçesi Dersini Alan Öğrencilerin Yaptıkları Okuma, Yazma ve Gramer Hatalarının Sebepleri ve Sağaltılmaları Üzerine Bir Araştırma %A Mehrali Calp %T Osmanlı Türkçesi Dersini Alan Öğrencilerin Yaptıkları Okuma, Yazma ve Gramer Hatalarının Sebepleri ve Sağaltılmaları Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.3304 %U 10.24106/kefdergi.3304
ISNAD Calp, Mehrali . "Osmanlı Türkçesi Dersini Alan Öğrencilerin Yaptıkları Okuma, Yazma ve Gramer Hatalarının Sebepleri ve Sağaltılmaları Üzerine Bir Araştırma". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 4 (Temmuz 2019): 1757-1776 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3304
AMA Calp M . Osmanlı Türkçesi Dersini Alan Öğrencilerin Yaptıkları Okuma, Yazma ve Gramer Hatalarının Sebepleri ve Sağaltılmaları Üzerine Bir Araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1757-1776.
Vancouver Calp M . Osmanlı Türkçesi Dersini Alan Öğrencilerin Yaptıkları Okuma, Yazma ve Gramer Hatalarının Sebepleri ve Sağaltılmaları Üzerine Bir Araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1757-1776.