Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 4, Sayfalar 1457 - 1469 2019-07-15

Evaluation Of Secondary Elective Legal and Justice Course Teach-ing Program According to Teacher's Vision
Ortaokul Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi

Eser İrşi [1] , Ömer Faruk Sönmez [2]


Law and Justice Curriculum Teaching Program from the 2013-2014 education year, the 6th and 7th secondary schools are an optional course. Within the scope of the curriculum, it is aimed to gain knowledge and skills such as the development of law and justice awareness and the development of legal literacy in the students.
Within the scope of the study, secondary school elective law and justice curriculum items were evaluated according to teacher opinions.
The survey model was used in the study. Qualitative and quantitative research methods were utilized in the study. The social studies teachers who teach the law and justice course around the country constitute the research universe. In our research sample, 268 social studies teachers working in 55 countries constitute teachers. The research data were obtained from the Teacher Opinion Survey of Law and Justice Teaching Program developed by the researcher. The quantitative data in the questionnaire were transformed into tables and graphs by analyzing the SPSS 22.0 statistical analysis program and the responses related to qualitative items by content analysis theme and category. These tables and graphics are interpreted.
According to the results obtained within the scope of the research, it was seen that the general attitude scores of the social studies teachers towards Law and Justice course were high and the attitude scores related to the content and measurement dimension were realized at the level of medium and unstable. According to the teachers, law and justice lessons contributed to the settlement of the law and justice in the students, increasing the students' behavior in compliance with the rules and increasing awareness about the legal conceptions. Teachers have expressed opinions that the content and some concepts are not appropriate for the availability of students.

Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 6. ve 7.  seçmeli olarak okutulan bir derstir. Öğretim programı kapsamında öğrenciler de hukuk ve adalet bilincinin geliştirilmesi, hukuk okuryazarlıklarının geliştirilmesi gibi bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Çalışma kapsamında Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet dersi öğretim programı öğeleri öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmiştir.

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden çalışmada yararlanılmıştır. Araştırma evrenini ülkemiz çapında hukuk ve adalet dersini okutan sosyal bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi ülkemizde 55 ilde görev yapan 268 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı Öğretmen Görüşleri Anketi ile elde edilmiştir. Ankette yer alan nicel veriler SPSS 22.0 istatistik analiz programı ile nitel maddelere ilişkin yanıtlar ise içerik analizi tema ve kategorilere ayrılarak, tablo ve grafikler haline getirilmiştir. Bu tablo ve grafikler yorumlanmıştır.

Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre, sosyal bilgiler. öğretmenlerine göre hukuk ve adalet dersi öğrencilerde hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine katkı sağlamış, öğrencilerin kurallara uyma davranışında artış yaşanmış ve hukuksal kavramalara yönelik farkındalık artmıştır. Öğretmenlerce içeriğin ve bazı kavramların öğrenci hazırbulunuşluğuna uygun olamadığı yönünde görüşler ifade edilmiştir. 

  • Alıcı (2013). Ortaokullarda Okutulan “Hukuk ve Adalet” Dersinin Öğrenciler Üzerinde Hukuka Yönelik Duyuşsal Eğilimler Algısına Etkisi. The Journal Of Europe-Middle East Social Science Studies, s:107-131 Anayurt, Ö. (2011). Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları. Ankara: Seçkin. Andaç, F. (2008). Hukukun Temel Kavramları. Ankara: Detay. Ay, E. (2014). Karakter Eğitiminde Vatandaşlık Eğitiminin Yeri ve Önemi. R. Turan, & K. Ulusoy içinde, Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi (s. 212-222). Ankara: Pegem Akademi. Aral, V. (1985). Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine. İstanbul: Filiz. Bilge, N. (2010). Hukuk Başlangıcı: Hukukun Temel Kavram ve Kurumları. Ankara: Turhan Kitabevi. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Cansel, E., & Özel, Ç. (2012). Hukuk Başlangıcı. Ankara: Tuna Matbaacılık. Çengelci Köse, T. (2017, Ağustos). Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı ve Öğretim Materyelinde Değerler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, s. 656-664. Güriz, A. (2003). Hukuk Başlangıcı. Ankara: Siyasal Yayınevi. Gülener, S. (2013). Türkiye’de Hukuk ve Adalet Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Önemli Bir Adım: Hukuk ve Adalet Dersi. Güncel Hukuk. Ildır, G. (2006). Hukuka Giriş. Ankara: Nobel. Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel. Kara ve Tangülü (2017). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Hukuk ve Politik Okuryazarlığı Üzerine Bir Durum İncelemesi. Araş-tırma ve Deneyim Dergisi, 2 (1), 1-28. Retrieved from MEB. (2013). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. MEB, (2017). 17.09.2017 tarih ve 1701351279 sayılı BİMER başvurusuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İstatistik ve Performans Daire Başkanlığı'nın 06.10.2017 tarihli cevabi yazısı. Patil, S., & Lavanya, C. (2012, Ağustos). A Study On Legal Literacy Among Secondary School Students. Indian Streams Research Journal. Oğuz, S (2013 a). Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Eğitimi Çerçevesinde Hukuk Okur-yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Oğuz, S. (2013 b). Hukuk Okuryazarlığı. E. Gençtürk, & K. Karatekin içinde, Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlıklar (s. 160-175). Ankara: Pegem Akademi. Ulusoy, K., & Dilmaç, B. (2014). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi. Ünlütepe, M. (2016). Temel ve Ortaöğretim Okullarında Hukuk Eğitimi Üzerine. Legal Hukuk Dergisi. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. Zariski, A. (2017, 8 20). Legal LıteracyAn Introduction to Legal Studies. www.aupress.ca: http://www.aupress.ca/index.php/books/120240 10.08.2018 tarihinde adresinden alınmıştır
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7444-4080
Yazar: Eser İrşi

Orcid: 0000-0002-8910-2817
Yazar: Ömer Faruk Sönmez

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi584985, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1457 - 1469}, doi = {10.24106/kefdergi.2928}, title = {Ortaokul Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {İrşi, Eser and Sönmez, Ömer Faruk} }
APA İrşi, E , Sönmez, Ö . (2019). Ortaokul Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (4) , 1457-1469 . DOI: 10.24106/kefdergi.2928
MLA İrşi, E , Sönmez, Ö . "Ortaokul Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1457-1469 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/47010/584985>
Chicago İrşi, E , Sönmez, Ö . "Ortaokul Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1457-1469
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi AU - Eser İrşi , Ömer Faruk Sönmez Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2928 DO - 10.24106/kefdergi.2928 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1457 EP - 1469 VL - 27 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2928 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2928 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Ortaokul Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi %A Eser İrşi , Ömer Faruk Sönmez %T Ortaokul Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.2928 %U 10.24106/kefdergi.2928
ISNAD İrşi, Eser , Sönmez, Ömer Faruk . "Ortaokul Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 4 (Temmuz 2019): 1457-1469 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.2928
AMA İrşi E , Sönmez Ö . Ortaokul Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1457-1469.
Vancouver İrşi E , Sönmez Ö . Ortaokul Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1469-1457.