Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 4, Sayfalar 1553 - 1562 2019-07-15

Nursing Education Method In The Use Of The Six Thinking Hats: Comparison Of Two Different Techniques
Hemşirelik Eğitiminde Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanımı: İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması

Nilay Özkütük [1] , Fatma Orgun [2] , Hale Sezer [3]


Student nurses every day, give many decided a simple or difficult. This teaching technique is helping for student nurses to give difficult decisions in life with thinking and using a variety of opinions. Aim: This study compared to the six hat thinking technique, the student lecturing technique of nurses in terms of learning achievement was conducted to determine which technique is more effective and permanent. Method: In the quasi-experimental study with pre-test and post-test control group, students who were accepted to participate in the survey were selected from the first-year students who were studying at a faculty of nursing (n=126). Research data, "Information Form" and "Health Promotion" by the researchers in the information prepared in accordance with the related literature testing the pre-test and post-testing were collected using. Analysis of the data, number, percentage and research findings were evaluated and compared by t-test. Results: The Post-test score of the experimental group was 58,09 ± 18,09 and the post-test score of the control group was 51,98 ± 14,32. It was determined that there was a statistically significant difference between the experimental and control group's final test scores (p <0.05). Students expressed that The Six Thinking Hats technique was different, fun, and enjoyable. Conclusion: The result was that the six- thinking hat technique increased the success more than traditional methods. It is also believed that the study is important in terms of testing the use of creative instruction that is crucial to the development of critical thinking skills of nursing students.

Öğrenciler her gün basit ya da zor birçok karar vermektedirler. Bu zor kararları vermeye çalışırken, düşünülmüş kararlara varmada tüm adımları düşünmeyi sıkça başaramamaktadırlar. Altı şapkalı düşünme tekniği, zor yaşam kararlarını vermede çeşitli görüşlerden yararlanma ve düşünmede öğrencilere yardım etmektedir. Amaç: Hemşirelik eğitiminde altı şapkalı düşünme tekniği ile düz anlatım tekniği karşılaştırılarak öğrenci hemşirelerin öğrenme başarısına hangi tekniğin daha etkili olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Ön test, son test kontrol gruplu deneme modeline göre yarı deneysel olarak gerçekleştirilen araştırma kapsamına,  bir hemşirelik fakültesinde öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinden araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler alınmıştır (n=126). Araştırma verileri, “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Sağlığı Geliştirme” konusunda araştırmacılar tarafından ilgili literatür doğrultusunda hazırlanan bilgi testleri ön-test, son-test kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, sayı, yüzde dağılımları ve t-testi yapılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Deney grubunun son test puan ortalaması 58,09±18,09 ile kontrol grubunun son test puan ortalaması 51,98±14,32 bulunmuştur. Deney ve kontrol grubunun son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Öğrenciler, Altı Şapkalı Düşünme tekniğinin farklı, eğlenceli, zevkli olduğunu ifade etmişlerdir. Sonuçlar: Altı şapkalı düşünme tekniğinin başarıyı geleneksel yöntemlere göre daha çok arttırdığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, çalışmanın hemşirelik öğrencilerinin kritik düşünme yeteneklerinin gelişmesi için önemli olan yaratıcı eğitim yönteminin kullanımının test edilmesi açısından da önemli olduğu düşünülmektedir.

  • Altıkulaç, A., & Akhan, E. N. (2010). 8. Sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Yaratıcı Drama Yöntemi ve Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3): 225-247. Aybek, B., (2007). Eleştirel düşünmenin öğretiminde Öğretmenin rolü (Teacher’s role in critical thinking education). Bilim Eğitim ve Düşünme Dergisi, 7(2):88-98. Berber, F., Akbulut, F., Maden, H., Gezer, M., & Keser, Ş. (2002). Düşünme ve Eleştirel Düşünme. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Araştırma Projesi Raporu. Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi. Büyükdokumacı, H., & Baştürk, R. (2010). Altı şapkalı düşünme tekniğinin 6. Sınıf fen ve teknoloji eğitimi solunum konusunda öğrenci başarısı üzerinde etkisi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20- 22 Mayıs 2010), Elazığ, 303-306 Can, A. H., & Semerci, N. (2007). Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi, Eğitim ve Bilim, 32(145):39-52. Chan, C.Y.Z. (2013). A Systematic Review Of Creative Thinking/Creativity In Nursing Education. Nurse Education Today, 33:1382–1387. Daly, W. (1998). Critical thinking as an outcome of nursing education. What is it? Why is it important to nursing practice? Journal of Advanced Nursing, 28(2):323-331. De Bono, E. (2006). Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, İstanbul: Remzi Kitabevi. Epçaçan, C., Ulaş, H., Orhan, S., Epçaçan, C., & Gedík, M. (2012). Altı Şapka Düşünme Tekniğinin İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi. Akademik Araştırmalar Dergisi, 55:105-120. Erginer, E., 2000. Öğretimi Planlama Uygulama ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık Goebel, G., & Seabert, D. (2006). Put on your thinking hats. Journal of School Health, 76(4):393-395 Gonzalez, D. (2001).The Art of Solving Problems: Comparing the Similarities and Differences Between Creative Problem Solving, Lateral Thinking and Synectics. New York: International Center for Studies in Creativity, 1-96. 13. Güneş, H. M., & Demir, S. (2013). Endokrin Sistem Konusunun Altı Şapkalı Düşünme Tekniğiyle Anlatılmasının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, Haziran, 10(2):101-115. Karadağ, M., Sarıtaş, S., & Erginer, E. (2006). Using The “Six Thinking Hats”Model Of Learning İn A Surgical Nursing Class: Sharing Experience And Student Opinions. Australian Journal of Advanced Nursing, 26(3): 59-69. Karadağ, M., & Erginer, E. (2008). Hemşirelik Eğitiminde Altı Düşünme Şapkası Etkinliğinin Kullanılması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi.3(10):30-44. Kaya, F. M. (2013). Siirt Üniversitesi Coğrafya Derslerinde Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Konuların Öğretiminde Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Bahar, 13(2):1125-1139. Koray, Ö. (2005). Altı Düşünme Şapkası ve Nitelik Sıralama Tekniklerinin Fen Derslerinde Uygulanmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetim, Yaz, (43): 379-400. Kırmızı, B. (2012). Almanca Derslerinde Altı Şapkalı Drama Tekniğinin Öğrencilerin Başarısına Etkisi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1308–9196, 5: 265-290. Mitez, S. (2012). Six Thinking Hats. Asian Journal of Management Research, 2(2): 814-820. Orhan, S., Kırbaş, A., Topal, Y. (2012). Görsellerle Desteklenmiş Altı Şapka Düşünme Tekniğinin Öğrencilerin Konuşma Becer-ilerini Geliştirmesine Etkisi. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3): 1893-1909. Özen, Y.,Gül, A., & Gülaçtı, F. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi “Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk” Ünitesin-deki “Atatürk İlkeleri Ve İnkılâpları”Adlı Konunun Altı Köşeli Şapka Drama Tekniği İle Uygulanmasının Öğrenci Başarısına Etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1):155-170. Salton, J. G., & Fuhrmann, E.C. (1999). Enhancing and Expanding "Six Hat" Thinking with Organizational Engineering. Journal Of The Organization Practitioner Development Network, 31(3),1-8. Seymour, B., Kinn, S., & Sutherland, N. (2003). Issues And Innovatıons In Nursıng Practıce Valuing both critical and creative thinking in clinical practice: narrowing the research–practice gap?. Journal of Advanced Nursing, 42(3), 288–296. Taie, S. E., & Kamel E. A., (2013). Six Thinking Hats As A Creative Approach In Managing Meetings In Hospitals. Journal of Nursing Education and Practice, 3(9):187-200. Wegerif, R. (2007). Teaching Thinking: Metaphors and Taxonomies. Dialogic Education and Technology, 7: 125-157. Yenilmez, K., & Yolcu, B. (2007). Öğretmen Davranışlarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Gelişimine Katkısı. Sosyal Bilimler Dergisi, 18:95-105.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1405-4600
Yazar: Nilay Özkütük

Orcid: 0000-0002-2351-7227
Yazar: Fatma Orgun

Orcid: 0000-0003-4199-7727
Yazar: Hale Sezer

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi585096, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1553 - 1562}, doi = {10.24106/kefdergi.3150}, title = {Hemşirelik Eğitiminde Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanımı: İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Özkütük, Nilay and Orgun, Fatma and Sezer, Hale} }
APA Özkütük, N , Orgun, F , Sezer, H . (2019). Hemşirelik Eğitiminde Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanımı: İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (4) , 1553-1562 . DOI: 10.24106/kefdergi.3150
MLA Özkütük, N , Orgun, F , Sezer, H . "Hemşirelik Eğitiminde Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanımı: İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1553-1562 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/47010/585096>
Chicago Özkütük, N , Orgun, F , Sezer, H . "Hemşirelik Eğitiminde Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanımı: İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1553-1562
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Eğitiminde Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanımı: İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması AU - Nilay Özkütük , Fatma Orgun , Hale Sezer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3150 DO - 10.24106/kefdergi.3150 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1553 EP - 1562 VL - 27 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3150 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3150 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Hemşirelik Eğitiminde Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanımı: İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması %A Nilay Özkütük , Fatma Orgun , Hale Sezer %T Hemşirelik Eğitiminde Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanımı: İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.3150 %U 10.24106/kefdergi.3150
ISNAD Özkütük, Nilay , Orgun, Fatma , Sezer, Hale . "Hemşirelik Eğitiminde Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanımı: İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 4 (Temmuz 2019): 1553-1562 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3150
AMA Özkütük N , Orgun F , Sezer H . Hemşirelik Eğitiminde Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanımı: İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1553-1562.
Vancouver Özkütük N , Orgun F , Sezer H . Hemşirelik Eğitiminde Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanımı: İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1562-1553.