Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 4, Sayfalar 1777 - 1786 2019-07-15

“Drama is Life” A Metaphor Analysis Study
“Drama Hayattır” Bir Metafor Analizi Çalışması

Aysun Gündoğan [1] , Erinç Ergenekon [2]


The purpose of this study is to identify the perceptions of the associate degree students of child development with the metaphors. The study group of the research consisted of a second class of 97 students taking the "Children and Drama" course. They were asked to fill in the expression “Drama is like ……….. Because ………….” In the analysis of the data, “content analysis” technique was applied. The metaphors written by the students for the drama concept were classified according to their common characteristics. The findings had two main classifications “features of drama” and, “the developmental, educational benefits of the drama”. Frequencies were calculated for subclassifications that are created depending on these classifications. Sub-classifications with the highest frequency in the findings of the study;  “the drama is to reflect life”, “have animations”, “to be relaxing”, “to gain knowledge and skills”, “to reveal creativity”.

Bu çalışmanın amacı, çocuk gelişimi ön lisans öğrencilerinin dramaya ilişkin algılarını metaforlar yoluy­la tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu “Çocuk ve Drama” dersini alan ikinci sınıf 97 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden “Drama ……. gibidir. Çünkü ……………..” ifadesini doldurmaları istenmiştir. Verilerin analizinde “içerik analizi” tekniği uygulanmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin drama kavramına yönelik yazdıkları metaforlar kendi içinde ortak özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Bulgular dramanın özellikleri ve dramanın gelişimsel, eğitimsel yararları başlıkları altında iki ana sınıflandırmadan oluşmuştur. Bu sınıflandırmaya dayalı oluşturulan alt sınıflandırmaların frekansları alınmıştır. Araştırmanın bulgularında en yüksek frekansa sahip alt sınıflandırmalar; dramanın yaşamı yansıtması, canlandırmaların olması, rahatlatıcı olması, bilgi ve beceri kazandırması, yaratıcılığı ortaya çıkarması şeklindedir. 

  • Adıgüzel, Ö. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 17-29. Adıgüzel, Ö. (2009). Determination and comparison of German and Turkish participants’ perceptions of creative dra-ma through the metaphor method. Eğitim ve Bilim, 34(153), 25-37. Aladağ, S. & Kuzgun, P. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının değer kavramına ilişkin metaforik algıları. Sakarya Üni-versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29,163-193. Annarella, L. A. (1992). Creative Drama in the Classroom [Viewpoints]. Retrieved July 18, 2018 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED391206.pdf Aslan, E. (2008). Drama temelli sosyal beceri eğitiminin 6 yaş çocuklarının sosyal ilişkiler ve işbirliği davranışlarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. Aydoğdu, F. & Ulaş, H. A. (2017). Bütünleştirilmiş kukla ve drama etkinliklerinin okul öncesi eğitime devam eden ço-cukların sosyal duygusal gelişimlerine etkisi. Akademik Bakış Dergisi, 59, 346-354. Çoban, A. & Çeçen, M. A. (2013). Türkçe öğretmen adaylarının drama uygulamalarına ilişkin algıları. Eğitimde Ku-ram ve Uygulama, 9(4), 334-353. Dewey, J. (1897). Erken Çocukluk Eğitiminde Temel Kuram ve Yaklaşımlar. Retrieved June 4, 2018, from http://acıkders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=38440 Eraslan, L. (2011). Sosyolojik metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-22. Erdamar, G. (2015). Eğitimde yeni yönelimler. Özcan Demirel (Ed.). Yaşam Boyu Öğrenme (s. 219-237). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Ferreira, M. M., Smith, G. R. & Bosworth, K. (2001). Metaphors as images of school culture. Journal of School Lea-dership, 11(2), 78-97. Fleming, M. (2017). Starting Drama Teaching. New York: Routledge Publishers. Furman, L. (2000). In support of drama early childhood education, again. Early Childhood Education Journal, 27(3),173-178. Glasser, W. (1996). Then and now. The theory of choice. Learning, 25(3), 20-22. Gündoğan, A., Arı, M. & Gönen, M. (2013). The effect of drama on the creative imagination of children in different age groups. Hacettepe University Journal of Education, 28(2), 206-220. Hansen, T. D. (2004). A poetics of teaching. Educational Theory, 52(2), 119-142. Hendy, L. & Toon, L. (2001). Supporting Drama and Imaginative Play in the Early Years. Buchkingham, Philadelphia: Open University Press. İşyar, Ö. Ö. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kullanımına ilişkin yeterlilik algıları ve drama kavramına yönelik metaforları ile görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Mer-sin. Kaf, Ö. (2000). Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6), 173-184. Kalyon, D. Ş., & Aksoy, P. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının “drama” kavramına ilişkin algıları: Bir metafor çalış-ması. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 110-126. Karadağ, E. & Çalışkan, N. (2014). Eğitimde Drama: Teorik Temelleri ve Uygulama Örnekleri. Ankara: Anı Yayıncı-lık. Taş, A. M. (2013). Metaphors: The elementary school teacher candidates come up with relation to the concept of “drama”. Creative Education, 4(7), 440-445. Miles, M. B. & Huberan, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (2nd Edition). U.S.A.: SAGE Publications. Momeni, S., Khaki, M. & Amini, R. (2017). The role of creative drama in improving the creativity of 4-6 years old children. Journal of History and Art Research, 6(1), 617-626. Morgan G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor (G. Bulut, Trans.). İstanbul: BZD Yayıncılık. Okvuran, A. (2009). Assesment of drama courses from the preschoolers’ point of view. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, 3(7), 1379-1382. Önder, A. (2002). Yaşayarak Öğrenmek için Eğitici Drama. İstanbul: Epsilon Yayıncılık. Önder, A. (2003). Okul Öncesi Çocuklar için Eğitici Drama Uygulamaları. İstanbul: Morpa Pinciotti, P. (1993). Creative drama and young children: The dramatic learning connection. Arts Education in Early Childhood, 94, 24-29. San, İ. (1993). Sanatta yaratıcılık, oyun, drama. In A. Ataman (Ed.) Yaratıcılık ve Eğitim (s.69-99). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları. San, İ. (2006). Tiyatroya rağmen yaratıcı drama. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 6-15. Schmitt, R. (2005). Systematic metaphor analysis as a method of qualitative research. The Qualitative Report, 10(2), 358-394. Retrieved October 23, 2018, from https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol10/iss2/10 Tam, C. P. (2016). Children’s creative understanding of drama education: A Bakhtinian perspective. Thinking Skills and Creativity, 20, 29–39. Üstündağ, T. (2014). Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü. Ankara: Pegem Akademi. Yaman, E., Danacı, M. Ö. & Eran, N. (2015). Yaratıcı dramanın 4-5 yaş çocuklarının gelişim özellikleri üzerindeki etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(3), 876-893. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. bs.). Ankara: Seçkin Yayınları. Yüksel, A., Akyol, T. & Şahin, B. F. (2016) . Öğretmen adaylarının dramaya ilişkin algılarının belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 53, 413-432. Warren, K. (1993) . Empowering children through drama. Early Child Development and Care, 90, 83-97.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9521-1577
Yazar: Aysun Gündoğan

Orcid: 0000-0002-9683-7600
Yazar: Erinç Ergenekon

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi585655, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1777 - 1786}, doi = {10.24106/kefdergi.3317}, title = {“Drama Hayattır” Bir Metafor Analizi Çalışması}, key = {cite}, author = {Gündoğan, Aysun and Ergenekon, Erinç} }
APA Gündoğan, A , Ergenekon, E . (2019). “Drama Hayattır” Bir Metafor Analizi Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (4) , 1777-1786 . DOI: 10.24106/kefdergi.3317
MLA Gündoğan, A , Ergenekon, E . "“Drama Hayattır” Bir Metafor Analizi Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1777-1786 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/47010/585655>
Chicago Gündoğan, A , Ergenekon, E . "“Drama Hayattır” Bir Metafor Analizi Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1777-1786
RIS TY - JOUR T1 - “Drama Hayattır” Bir Metafor Analizi Çalışması AU - Aysun Gündoğan , Erinç Ergenekon Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3317 DO - 10.24106/kefdergi.3317 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1777 EP - 1786 VL - 27 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3317 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3317 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi “Drama Hayattır” Bir Metafor Analizi Çalışması %A Aysun Gündoğan , Erinç Ergenekon %T “Drama Hayattır” Bir Metafor Analizi Çalışması %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.3317 %U 10.24106/kefdergi.3317
ISNAD Gündoğan, Aysun , Ergenekon, Erinç . "“Drama Hayattır” Bir Metafor Analizi Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 4 (Temmuz 2019): 1777-1786 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3317
AMA Gündoğan A , Ergenekon E . “Drama Hayattır” Bir Metafor Analizi Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1777-1786.
Vancouver Gündoğan A , Ergenekon E . “Drama Hayattır” Bir Metafor Analizi Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1786-1777.