Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 2043 - 2055 2019-09-15

Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması1
The Use Of Letter Writing Activity To Identify 5th Grade Students' Misconceptions About Heat And Temperature

Mustafa UZOĞLU [1] , Fatih AKTÜRK [2]


Bu araştırmanın amacı, beşinci sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgılarını öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinden mektup yazma ile belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Giresun Yağlıdere’deki iki devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan beşinci sınıftan 50 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinden mektup yazma aktivitesi kullanılmıştır. Öğrencilerin yazmış oldukları mektuplar içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş, öğrencilerin verdikleri cevaplara uygun olarak tema ve kodlar oluşturularak tablolar oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucunda beşinci sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklıkla ilintili kavramlara ilişkin birçok eksik ya da kavram yanılgısına sahip oldukları sonucuna varılmıştır. 

The purpose of this study to identify fifth grade students' misconceptions about heat and temperature through letter writing, one of the writing-to-learn activities. Document analysis, a qualitative research method, was used for this study. The sample of this study consisted 50 fifth graders from two middle schools in Yağlıdere, Giresun in 2017-2018 Fall Term. Letter writing, a writing-to-learn activity, was used as data collection method. The letters of the students were examined through content analysis and then tables were created by using themes and codes according to the students' replies. The results of this study concluded that the fifth graders had many missing conceptions and misconceptions about heat and temperature. 

  • Akgül, P. (2010). Üstkavramsal faaliyetlerle zenginleştirilmiş kavramsal değişim metinlerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının “ısı ve sıcaklık” konusundaki kavramsal anlamalarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. Aydın, Z. (2007). Isı ve sıcaklık konusunda rastlanan kavram yanılgıları ve bu kavram yanılgıların giderilmesinde kavram haritalarının kullanılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van. Aydoğan, S., Güneş, B. ve Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2). Aytekin, Ü. (2010). Ortaöğretim öğrencilerin ısı-sıcaklık konusundaki bilgilerin belirlenmesi ve bu bilgilerin günlük hayata uyarlama düzeyleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. Başer, M. ve Çataloğlu, E. (2005). Kavram değişimi yöntemine dayalı öğretimin öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusun-daki "yanlış kavramlar"ının giderilmesindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 43-52. Bayram, A. (2010). Probleme dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi “ısı ve sıcaklık” konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarını gidermede etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Te-zi. Selçuk Üniversitesi, Konya. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Çepni, S. (2005). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji (4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Demirci, M. P. ve Sarıkaya, M. (2004). Sınıf öğretmeni adaylarının ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgıları ve yanılgıların giderilmesinde yapısalcı kuramın etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya. Duman, M. Ş. ve Avcı, G. (2016). Sekizinci sınıf öğrencilerinin maddenin halleri ve ısı ünitesine yönelik kavram yanıl-gıları. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 129-165. Emig, J. (1977). Writing as a mode of learning. College Composition and Communication, 28, 122-128. Erickson, G. L. (1979). Children's conceptions of heat and temperature. Science Education, 63(2), 221-230. Erickson, G. L. (1980). Children's viewpoints of heat: a second look. Science Education, 64(3), 323-336. Erkaçan, İ., Moğol, S. ve Ünsal, Y. (2012). Çoklu zekâ kuramının lise 1. sınıf öğrencilerinin ısı-sıcaklık, genleşme ve sıkıştırılabilirlik konularındaki akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(2), 65-78. Eryılmaz, A. ve Sürmeli, E. (2002). Üç-aşamalı sorularla öğrencilerin ısı ve sıcaklık konularındaki kavram yanılgıla-rının ölçülmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, Orda Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Griffiths, A. K., Thomey, K., Cooke, B. ve Normore, G. (1988). Remediation of student‐specific misconceptions relating to three science concepts. Journal of Research in Science Teaching, 25(9), 709-719. Gönen, S ve Akgün, A. (2005). Isı ve sıcaklık kavramları arasındaki ilişki ile ilgili olarak geliştirilen çalışma yaprağının uygulanabilirliğinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(11), 92-106. Günel, M., Hand, B. ve Gündüz, S. (2006). Comparing student understanding of quantum physics when embedding multimodal representations into two different writing formats: presentation format versus summary report format. Science Education, 90, 1092-1112. Günel, M., Uzoğlu, M. ve Büyükkasap, E. (2009). Öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin kullanımının ilköğretim sevi-yesinde kuvvet konusunu öğrenmeye etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 379-399. Hohenshell, L., Hand, B. ve Staker, J. (2004). Promoting conceptual understanding of biotechnology: writing to a younger audience. The American Biology Teacher, 66(5), 333-338. Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2001). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20). Karakuyu, Y. (2006). Lise ve dengi okul öğrencilerini ısı ve sıcaklık ile ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesi. Ya-yınlanmamış Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Karamustafaoğlu, O., Özmen, H. ve Ayvacı, H. Ş. (2004). Isı ve sıcaklık kavramlarının öğrencilerin zihninde yapılan-masına yönelik bir örnek olay incelemesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 105-117. Keser, A. (2007). Afyonkarahisar il merkezindeki 9. sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocatepe Üniversitesi, Afyon. Kesidou, S. ve Duit, R. (1993). Students' conceptions of the second law of thermodynamics-an interpretive study. Jour-nal of Research in Science Teaching, 30(1), 85-106. Khurshid, M. ve Iqbal, M. Z. (2009). Children’s misconceptions about units on changes, acids and laboratory prepara-tion of co2. Bulletin of Education and Research, 31(2), 61-74. Kırıkkaya, E. B. ve Güllü, D. (2008). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ısı-sıcaklık ve buharlaşma-kaynama konu-larındaki kavram yanılgıları. İlkögretim Online, 7(1), 15-27. Kocakülah, M. S. ve Kocakülah, A. (2002). İlköğretim fen eğitiminde yapılan deneysel çalışmalar ile ilgili öğretmen görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildirileri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Anka-ra. Koray, Ö. C. ve Bal, Ş. (2002). Fen öğretiminde kavram yanılgıları ve kavramsal değişim stratejisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(1), 83-90. Ongun, E. (2006). Üniversite öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgıları ile motivasyon ve bilişsel stilleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. Özkan, M. ve Azar, A. (2005). Örnek olaya dayalı öğretim yönteminin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin ders başarısı ve derse karşı tutumlarına olan etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 168. Rivard, L. P. ve Straw, S. B. (2000). The effect of talk and writing on learning science: An exploratory study. Science Education, 84, 566-593. Topsakal, Ü. U. (2009). Tematik öğretimin canlı ve cansız varlıklarla ilgili kavram yanılgılarının giderilmesinde etkilili-ği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17. Tynjala, P. (1998). Writing as a tool for constructive learning: students' learning experiences during an experiment. Higher Education, 36, 209-230. Uzoğlu, M. ve Gürbüz, F. (2013). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgıla-rının belirlenmesinde öğrenme amaçlı mektup yazma aktivitesinin kullanılması. International Journal of Social Science, 4(6), 501-517. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, Ö. (1998). Kavramsal değişim metinleri ile verilen kavram haritalarının hücre bölünmesi ünitesini anlamada-ki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Yumuşak, A. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ısı-sıcaklık, mekanik ve elektrik konularındaki kavram yanılgıları ve nedenlerinin araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 180, 123-132.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4346-5161
Yazar: Mustafa UZOĞLU

Orcid: 0000-0002-1809-5349
Yazar: Fatih AKTÜRK

Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Ağustos 2018
Kabul Tarihi : 20 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi616479, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2043 - 2055}, doi = {10.24106/kefdergi.3281}, title = {Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması1}, key = {cite}, author = {Uzoğlu, Mustafa and Aktürk, Fatih} }
APA Uzoğlu, M , Aktürk, F . (2019). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması1 . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 2043-2055 . DOI: 10.24106/kefdergi.3281
MLA Uzoğlu, M , Aktürk, F . "Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması1" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2043-2055 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/616479>
Chicago Uzoğlu, M , Aktürk, F . "Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması1". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2043-2055
RIS TY - JOUR T1 - Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması1 AU - Mustafa Uzoğlu , Fatih Aktürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3281 DO - 10.24106/kefdergi.3281 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2043 EP - 2055 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3281 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3281 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması1 %A Mustafa Uzoğlu , Fatih Aktürk %T Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması1 %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3281 %U 10.24106/kefdergi.3281
ISNAD Uzoğlu, Mustafa , Aktürk, Fatih . "Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması1". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 2043-2055 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3281
AMA Uzoğlu M , Aktürk F . Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması1. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2043-2055.
Vancouver Uzoğlu M , Aktürk F . Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması1. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2043-2055.