Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 2067 - 2076 2019-09-15

Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Görüşleri
Opinions of Geography Department Students’ Participating in Pedagogical Formation Certificate Program on Special Teaching Methods Course

Fatih Aydın [1] , Ali Çağatay Kılınç [2]


Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi alan coğrafya bölümü öğrencilerinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersine (ÖÖYD) ilişkin görüşlerini belirlemek ve bu dersin etkililiğinin artırılması için öneriler ortaya koymaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemi ve tipik durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmaya 2016-2017 güz yarıyılında Karabük Üniversitesinde öğrenim gören ve pedagojik formasyon sertifika programı kapsamında ÖÖYD alan toplam 122 coğrafya bölümü öğrencisi katılmıştır. Çalışmada yedi sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular şunlardır: Coğrafya bölümü öğrencilerinin çoğunluğu, ÖÖYD’den edindikleri bilgi ve becerilerin öğretmenlik yaşamlarına katkı sağlayacağını düşünmektedir. Katılımcıların çoğunluğu ders süresinin yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Çalışmaya katılan öğrenciler bu ders kapsamında uygulama saatlerinin artırılması gerektiğini ve sınıf içinde daha fazla uygulama yapmak istediklerini ancak ders saatinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar bu ders sürecinde yöntem ve tekniklerin coğrafya derslerinde nasıl kullanılacağı üzerinde daha fazla durulması gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin önemli bir bölümü bu dersi almadan önce bir beklentilerinin ve bir fikirlerinin olmadığını ancak bu dersi aldıktan sonra coğrafya dersinin sınıfta ve sınıf dışı öğrenme ortamlarında daha zevkli hale nasıl getirilebileceğini öğrendiklerini ve bu dersin beklentilerini karşıladığını belirtmişlerdir. Etkili bir coğrafya öğretiminin sağlanması için ÖÖYD’nin geliştirilmesi gereken yönlerine ilişkin coğrafya bölümü öğrencileri süre ve uygulamanın artırılması gerektiğini ön plana çıkarmışlardır.

The purpose of this study is to determine the opinions of the Geography Department students about the "Special Teaching Methods Course (STMC) and to propose suggestions for increasing the effectiveness of this course. This qualitative study was designed as a typical case study. A total of 122 students from the geography department who participated in Pedagogical Formation Certificate Program at Karabuk University and taking STMC constituted the participants of the study. A semi-structured interview form including seven questions was used to collect the data of the study. The results were as follows: Most of the students of the Geography department participating in Pedagogical Formation Certificate Program thought that the knowledge and skills obtained from this course would contribute well to their teaching lives. Most of the participants stated that the time allocated for the course was limited. Most of the students participating in the current study articulated that the practice hours within this course should be increased and that they would like to practice more, however, the duration of the course was not enough for this. Participants also emphasized that this course should focus more on how to use various methods and techniques in Geography courses. Most of the students stressed that they had no ideas or expectations before taking this course, however, they learned how to make geography courses more enjoyable in out-of-classroom and in-classroom environments and that their expectation became real. Participants stated that the duration of the STMC and the time allocated for the practice within this course should be increased in order to ensure more effective geography teaching.

  • Akpınar, M., Çolak, K. ve Yiğit, E. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yeterlik-lerine yönelik uygulama öğretmenlerinin görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36, 41-67. Aksoy, B. (2004). Coğrafya Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bi-limleri Enstitüsü, Ankara. Akşit, F. (2007). Coğrafya Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Akademik Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Akyüz, E., Özcan, Ş. ve Altıparmak H.M. (2015). Türkçe öğretmen adaylarının Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri dersine ilişkin görüşleri. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), 65-76. Alaz, A. (2007). Coğrafya Öğretiminde Çoklu Zekâ Uygulamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Aydın, F. (2012). Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersinin Öğretimine Yönelik Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergi-si, 20(3), 1035-1050. Aydın, F. ve Güngördü, E. (2015). Coğrafya eğitiminde özel öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Calp, M. (2005). Özel öğretim alanı olarak Türkçe öğretimi. Konya: Eğitim kitabevi. Ceylan, D. (2017). Coğrafya eğitiminde 5E modeliyle uygulanan bağlam temelli öğretim yaklaşımının akademik başarıya etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Coşkun, M. (2004). Coğrafya Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eği-tim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Çeliköz, M. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik Özel Öğretim Yöntemleri I dersi tutum ölçeği geçerlilik güvenirlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 8 (3), 252-271. Çepni, O. & Aydın, F. (2015). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(2), 285-304. Demirkaya, H. (2003). Coğrafya Öğretiminde 4MAT Öğretim Sisteminin Lise Coğrafya Derslerindeki Başarı ve Tutumlar Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Doğanay, H. (2014). Coğrafya öğretim yöntemleri (Liselerde coğrafya eğitim ve öğretimi). Ankara: Pegem Akademi. Eraslan, A. (2009) İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ‘öğretmenlik uygulaması’ üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakül-tesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 207-221. Gülçiçek, D. (2018). Türkçe öğretmenliği lisans programındaki Özel Öğretim Yöntemleri I-II derslerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Güngördü, E. (2001). Coğrafya’da öğretim yöntemleri, ilkeler ve uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Gürbüztürk, O. ve Koç, A. (2016). "Özel Öğretim Yöntemleri" dersinin yürütülmesine ilişkin öğretim elemanı ve öğretmen aday-larının görüşleri. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 6(12), 57-79. Karamustafaoğlu, O. ve Akdeniz A. R. (2005). Özel Öğretim Yöntemleri uygulamalarında fizik öğretmen adaylarının gerçekleştir-dikleri etkinliklerin değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 18, 128-141. Karataş, F. Ö. ve Cengiz, C. (2016). Özel Öğretim Yöntemleri II dersinde gerçekleştirilen mikro-öğretim uygulamalarının Kimya öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 565-584. Öner, S. ve Aydın, F. (2014). The Effects of Geography Information Systems Supported Training on the Academic Success in Geog-raphy Course. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(3),179-196. Özüpekçe, S. (2014). Ortaöğretim lise 1. sınıf coğrafya derslerinde bilgisayar destekli coğrafya öğretiminin öğrencilerin coğrafya dersine karşı tutum, başarı ve hatırda tutma düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eği-tim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Ünlü, M. (2014). Coğrafya öğretimi. Ankara:Pegem Akademi. Yakar, Z., Can B. T. ve Uçak E. (2010). Özel Öğretim Yöntemleri dersinin fen öğretmen adaylarının fen öğretme felsefelerine etkisi. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 1469-1483. Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Yükseköğretim Kurulu (YÖK). (2007). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: Yükseköğretim Kurulu.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8940-5332
Yazar: Fatih Aydın

Orcid: 0000-0001-9472-578X
Yazar: Ali Çağatay Kılınç

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi616755, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2067 - 2076}, doi = {10.24106/kefdergi.3291}, title = {Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Aydın, Fatih and Kılınç, Ali Çağatay} }
APA Aydın, F , Kılınç, A . (2019). Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 2067-2076 . DOI: 10.24106/kefdergi.3291
MLA Aydın, F , Kılınç, A . "Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2067-2076 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/616755>
Chicago Aydın, F , Kılınç, A . "Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2067-2076
RIS TY - JOUR T1 - Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Görüşleri AU - Fatih Aydın , Ali Çağatay Kılınç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3291 DO - 10.24106/kefdergi.3291 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2067 EP - 2076 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3291 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3291 Y2 - 0018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Görüşleri %A Fatih Aydın , Ali Çağatay Kılınç %T Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Görüşleri %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3291 %U 10.24106/kefdergi.3291
ISNAD Aydın, Fatih , Kılınç, Ali Çağatay . "Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 2067-2076 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3291
AMA Aydın F , Kılınç A . Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2067-2076.
Vancouver Aydın F , Kılınç A . Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2076-2067.