Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 2279 - 2292 2019-09-15

The Effect of The Plant Geography Objectives in The Geography Curriculum on Recognizing Plants Based on Student Views
Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretim Programındaki Bitki Coğrafyası Kazanımlarının Bitki Örtüsünü Tanımaya Etkisi

Ziya İNCE [1]


Plants are one of the most important elements that ensures the continuity of life on Earth. However, as a result of humanity recklessly using the natural environment and especially plants, some components of this natural resource have been destroyed and some are facing the danger of extinction. This is why recognizing plant, which is one part of the natural environment, and better studying it increases its value in the eyes of people. People are provided with the primary and most important information on this issue in their middle school and high school geography courses. From this perspective, objectives for plant in the geography curriculum and the perception that these creates in the minds of students constitute a very important place.

The purpose of this study is to examine the effect of becoming familiar with the plant component of plant geography objectives in geography curriculum using phenomenological techniques based on the views of the students. After a review of the literature regarding the topic of plant geography is done and expert opinions are received, a semi-structured interview form was prepared with the goal of obtaining the students’ levels of knowledge on the topic of plant geography. Secondary education students constitute the population of the study, while Anadolu High School students in the Bağcılar district of the Istanbul province constitute the sampling. Forty students participated in the research.

This study shows us geography classes produce positive results in the thoughts of students on the topic of plant. The personal efforts and wishes of geography teachers have an important share in this positive development. When studying the data obtained in the study, it was concluded that the secondary education students’ objectives and textbooks in the geography curriculum were important in recognizing the plants. The students also reported that this subject needed to be valued more in both geography classes and other classes in order to become familiar with more plants in the environment.

Bitkiler yer küredeki canlı hayatın devamlılığını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Ancak insanoğlunun doğal çevreden ve özellikle bitkilerden umursamaz bir şekilde faydalanması neticesinde bugün bu doğal kaynağın bazı bileşenleri yok olmuş bazıları ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu sebeple doğal çevrenin bir parçası olan bitki örtüsünü tanımak ve onu daha iyi incelemek insanların gözündeki değerini arttırmaktadır. Bu konuda ilk ve en önemli bilgiler insanlara ortaokul ve lise çağlarında coğrafya derslerinde verilmektedir. Bu açıdan coğrafya öğretim programındaki bitki örtüsü kazanımları ve bunların öğrenci zihninde oluşturduğu algı çok önemli bir yer oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, coğrafya öğretim programındaki bitki coğrafyası kazanımlarının bitki örtüsünü tanımaya etkisini öğrenci görüşlerine göre fenomenolojik yöntem kullanarak incelemektir. Bitki coğrafyası konusu ile ilgili alanyazın taraması yapılıp ve uzman görüşü alındıktan sonra öğrencilerin bitki coğrafyası konusundaki bilgi seviyeleri hakkındaki görüşlerini almaya yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini ortaöğretim öğrencileri oluşturur iken, örneklemini İstanbul ili Bağcılar ilçesindeki Anadolu lisesi öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya 40 öğrenci katılmıştır.

Bu araştırma, bizlere öğrencilerin bitki örtüsü konusundaki düşüncelerinde coğrafya dersinin olumlu neticeler doğurduğunu göstermektedir. Coğrafya öğretmenlerinin şahsi gayret ve istekleri de bu olumlu gelişmede önemli bir paya sahiptir. Araştırmada elde edilen veriler incelendiğinde ortaöğretim öğrencilerinin bitkileri tanımada coğrafya öğretim programındaki kazanımların ve ders kitaplarının önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrenciler çevrelerindeki bitkileri daha fazla tanımak için coğrafya dersi yanında diğer derslerde de bu konunun önemsenmesi gerektiği belirtmişlerdir.

 • Akman, Y., & Ketenoğlu, O. (1987). Vejetsyon Ekolojisi (Bitki Sosyolojisi). Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayın No:146.
 • Alım, M. (2008). Öğrencilerin Lise Coğrafya Programında Yer Alan Yeryuvarlağı ve Harita Bilgisi Ünitelerindeki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, sayı: 177, Ankara, 166-180.
 • Atalay, İ. (1992). Genel Fiziki Coğrafya . İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Atalay, İ. (1994). Türkiye’de Vejetasyon Coğrafyası . İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Atalay, İ. (2013). Doğa Bilimleri Sözlüğü . İzmir: Meta Basım ve Matbaacılık. Genişletilmiş 2.Baskı.
 • Atayeter, Y. (2013). Bitki Coğrafyası. H. Akengin, & İ. Dölek içinde, Genel Fiziki Coğrafya (s. 265-282). Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydınözü, D., & Çoban, A. (2015). Bitki Coğrafyası Araştırma Yöntemleri. Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 31, – ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 http://www.marmaracografya.com, 132-160.
 • Bilgili, M., & Kocalar, A. O. (2014). Bazı Kavramlar Açısından Çevre ve Eğitiminin Değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7, Aralık sayısı, 461-471.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Yay.
 • Doğanay, H. (1993). Coğrafya’ya Giriş I. Ankara: Gazi Büro Kitabevi.
 • Doğanay, H. (2017). Coğrafya İlim Alanları Sözlüğü. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Frost, C. J. (2000). Comparing Attitudes About Forests Between Young Adults in North –Central Florida and The Peruvian Amazon. Florida-USA: Master thesis. University of Florida.
 • Geçit, Y. (2010). Coğrafya Eğitimi Alanında Temel Yönelimler. Kuram Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (2), 925-987.
 • Genç, H., Demirkaya, H., & Karasakal, G. (2010). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin orman kavramını algılamaları: fenomegrafik bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, 34-48.
 • İlseven, S., Kasot, N., & İlseven, G. (2017). Opinions of Education Administrators and Teachers on Vegetation Geography: Comparative Case Study. The Anthropologist 23:1-2, DOI: 10.1080/09720073.2016.11891942 ISSN: 0972-0073 (Print) (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/ranp20, 199-208.
 • İnce, Z. (2015). Ortaöğretim Coğrafya Dersi 10.Sınıf Müfredatının Yaşadığımız Çevreyi Tanımaya Katkısının İncelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 31, İstanbul – ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 http://www.marmaracografya.com, 330-344.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 25.Basım.
 • Kellert, S. R. (2007). Reflections on Children’s Experience of Nature. Children and Nature Network C&NN Leadership Writing Series 1(2).: https://www.childrenandnature.org/wp-content/uploads/2015/04/LWS_Vol1_02.pdf adresinden alındı
 • Kırıkçı, A. C., & Yılmaz, K. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihi Çevre Eğitimine Yönelik Görüşleri. Marmara Coğrafya Dergisi Yıl: Ocak 2017 • Sayı: 35 • ISSN: 1303-2429 • E-ISSN: 2147-7825, 74-86.
 • MEB. (2011). Coğrafya Dersi Öğretim Programı (Revizyon TTKB:04/09/2014 tarih ve 85 sayılı karar). Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB. (2018, 02 12). MEB Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programı 2018. MEB Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=336 adresinden alındı
 • Memişoğlu, H., & Öner, G. (2013). Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Coğrafya Konularının Öğretimi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2013 Cilt:2 Sayı:3 Makale No:40 ISSN: 2146-9199, 347-366.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative Research A Guide to Design and Implementation. San Francisco: Jossey Bass.
 • Özbaş, S. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Ormana Yönelik Tutumları: Lefkoşa Örneği. Sakarya University Journal of Education, 3/3 (Aralık /December 2013), 82-94.
 • Özey, R. (2002). Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. İstanbul: Aktif Yayınevi.
 • Sezer, A., & Şanlı, C. (2017). Coğrafya Öğretim Programında ve Ders Kitaplarında Göç Olgusu. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı/Issue: 36 • ISSN: 1303-2429 • E-ISSN: 2147-7825 , 16-25.
 • Şahin, V. (2015). İklim Değişimi ve Arıcılık Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 8 Sayı: 40 Issn: 1307-9581 , 423-429.
 • Turna, İ. (2017). Kent Ormancılığı. Karadeniz Teknik Üniversitesi: http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/silvikultur_c858b.pdf adresinden alındı
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık Dokuzuncu Baskı.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7389-8083
Yazar: Ziya İNCE
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi616833, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2279 - 2292}, doi = {10.24106/kefdergi.3486}, title = {Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretim Programındaki Bitki Coğrafyası Kazanımlarının Bitki Örtüsünü Tanımaya Etkisi}, key = {cite}, author = {İnce, Ziya} }
APA İnce, Z . (2019). Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretim Programındaki Bitki Coğrafyası Kazanımlarının Bitki Örtüsünü Tanımaya Etkisi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 2279-2292 . DOI: 10.24106/kefdergi.3486
MLA İnce, Z . "Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretim Programındaki Bitki Coğrafyası Kazanımlarının Bitki Örtüsünü Tanımaya Etkisi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2279-2292 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/616833>
Chicago İnce, Z . "Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretim Programındaki Bitki Coğrafyası Kazanımlarının Bitki Örtüsünü Tanımaya Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2279-2292
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretim Programındaki Bitki Coğrafyası Kazanımlarının Bitki Örtüsünü Tanımaya Etkisi AU - Ziya İnce Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3486 DO - 10.24106/kefdergi.3486 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2279 EP - 2292 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3486 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3486 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretim Programındaki Bitki Coğrafyası Kazanımlarının Bitki Örtüsünü Tanımaya Etkisi %A Ziya İnce %T Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretim Programındaki Bitki Coğrafyası Kazanımlarının Bitki Örtüsünü Tanımaya Etkisi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3486 %U 10.24106/kefdergi.3486
ISNAD İnce, Ziya . "Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretim Programındaki Bitki Coğrafyası Kazanımlarının Bitki Örtüsünü Tanımaya Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 2279-2292 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3486
AMA İnce Z . Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretim Programındaki Bitki Coğrafyası Kazanımlarının Bitki Örtüsünü Tanımaya Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2279-2292.
Vancouver İnce Z . Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretim Programındaki Bitki Coğrafyası Kazanımlarının Bitki Örtüsünü Tanımaya Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2279-2292.
IEEE Z. İnce , "Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretim Programındaki Bitki Coğrafyası Kazanımlarının Bitki Örtüsünü Tanımaya Etkisi", Kastamonu Eğitim Dergisi, c. 27, sayı. 5, ss. 2279-2292, Eyl. 2019, doi:10.24106/kefdergi.3486