Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 2347 - 2354 2019-09-15

Analysis Of The Relationship Between The Imagery Skills And Sportive Self-Confidence Levels of Students Participating in School Sports
Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin İmgeleme Becerileri İle Sportif Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mikail SAVAŞ [1] , Mehmet YAZICI [2]


Cognitive processes such as sports imagery and sportive self-confidence are accepted to be effective practices in developing an athlete’s performance. It is important that these skills are obtained at earlier ages. Sports activities at schools start at an early age via school sports. Therefore, the effects of students’ imagery skills and sportive self-confidence levels on school sports are investigated. This study aims to explore the benefits of secondary students participating in school sports from imagery skills and to specify the relationship between sports imaging levels and sportive self-confidence. 484 male and 226 female, with a total number of 710 students who receive the secondary school education in the city of Erzincan with an average age of 16-17 years participated in the research. Imaging at Sports Inventory, Continuous Sportive Self-Confidence Inventory and personal information forms are used in the study. The results are analyzed by conveying to SPSS statistics package software. According to the result of the Regression analysis done with an aim of finding out whether the sports imagery perception of the students that participated in the research has an effect on the continuous sportive self-confidence, it was observed that the sports imagery perception affects the continuous sportive self-confidence perception at a rate of 95%. As a result of the correlation analysis between sports imagery and sportive self-confidence, it was detected that as sports imagery skill improves continuous sportive self-confidence perception improves, as well. 

Sporcunun performansını geliştirmede, sportif imgeleme ve sportif kendine güven gibi zihinsel süreçler etkili uygulamalar olarak kabul edilmektedir. Bu becerilerin, erken yaşta kazanılması önem arz etmektedir. Okullarda sportif faaliyetler, okul sporları vasıtasıyla erken yaşta başlamaktadır. Bu sebeple okul sporlarında öğrencilerin imgeleme becerileri ve sportif kendine güven düzeyine etkisinin araştırılması düşünülmüştür. Bu çalışmada, okul sporlarına katılan ortaöğretim öğrencilerinin imgeleme becerisinden yararlanma ve sportif imgeleme düzeyleri ile sportif güven arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Erzincan ilinde ortaöğretim seviyesinde eğitim gören, 16-17 yaş ortalamaya sahip, farklı spor branşlarında okul sporları yapan 484 erkek ve 226 kız olmak üzere toplam 710 öğrenci katılmıştır. Çalışmada Sporda İmgeleme Envanteri ve Sportif Sürekli Kendine Güven Envanteri ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Sonuçlar SPSS istatistik paket programına aktarılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin sportif imgeleme algısının, sportif sürekli kendine güven algısına etkisini görmek amacıyla yapılan Regresyon analizi sonucuna göre; sportif imgeleme algısının sportif sürekli kendine güven algısını % 95 oranda etkilediği belirlenmiştir. Sportif imgeleme ve sportif güven arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda sportif imgeleme becerisi arttıkça sportif sürekli kendine güven algısının da arttığı tespit edilmiştir.

 • Aldemir, G.Y., Biçer, T. ve Kale, E. (2014). Futbolcularda İmgeleme Çalışmalarının Problem Çözme Üzerine Etkisi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 37-45.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Aslan, V. (2014). Farklı Yaş Kategorilerindeki Atletlerin Depresyon Düzeyleri ve İmgeleme Biçimlerine Etkisinin Araştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), On dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. 219–226, New York: Freeman.
 • Callow, N. ve Hardy, L. (2001). Types Of Imagery Associated With Sport Confidence İn Netball Players Of Varying Skill Levels. Journal of Applied Sport Psychology, 13, (1-17).
 • Çetinkaya, T. (2015). Takım Sporlarında Sporcu Kimliği Ve Sürekli Sportif Kendine Güven İlişkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Dinçer, Ö. (2016). Üniversitelerde Spor Eğitimi Alan Öğrencilerin İmgeleme Yetilerinin Değerlendirilmesi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi. 14 (55), 138-149.
 • Driskell, JE. Copper, C. ve Moran, A. (1994).Does mental practice enhance performance. Journal of Applied Psychology, 79(4), 481-492.
 • Elçi, G. (2014). İmgeleme Çalışmasının Voleybol Branşındaki Performans Sporcularında Beceri Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Engür, M., Tok, S. ve Tatar, A. (2006). Durumluk ve Sürekli Sportif Güven Envanterinin Türkçeye Uyarlanması. Performans. 11(3).
 • Hall, C., Mack, D., Paivio, A., ve Hausenblas, H. (1998). Imagery use by athletes: Development of the Sport Imagery Questionnaire. International Journal of Sport Psychology, 29, 73–89.
 • Işık, U. (2018). Amatör ve Profesyonel Sporcu Lisanlarına Sahip Futbolcuların Sportif Kendine Güven Düzeyleri İle Sporcu Kimlikleri Arasındaki İlişki. Spor Eğitim Dergisi, 2(3), 26-35.
 • İbiş, S., Gökdemir, K. ve İri, R. (2004). 12-14 Yaş Grubu Futbol Yaz Okuluna Katılan ve Katılmayan Çocukların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 285-292.
 • Jones, MV., Mace, RD., Bray, SR. ve Stockbridge C. “The impact of motivational imagery on the emotional state and self-efficacy levels of novice climbers”. Journal of Sport Behavior 2002, 25(1), 57.
 • Kaplan, Y. ve Akkaya, C. (2014). Spor Kültürü ve Türkiye'de Spor. International Journal of Science Culture and Sport, 2(2), 114-119.
 • Kaya, Ç. (2016). Okul Öncesi Çağı Çocuklarının Fiziksel Aktivitelerinin Araştırılması. Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,İstanbul.
 • Kocaekşi S. (2010). Hentbol Bayan Milli Takımında Zaman Değişimi ve Performansın Grup Sargınlığı, Sportif Kendine Güven, Öz-Yeterlilik, Hedef Yönelimi ve Yarışma Kaygısı Üzerine Etkisi. (Yayınlanmamış Doktara Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Köse, E. (2013). Bilimsel araştırma modelleri. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. Baskı) içinde, (s. 99-124), Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Küçük, V. ve Koç, H. (2004). Psiko-sosyal gelişim süreci içerisinde insan ve spor ilişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 211-223.
 • Marshall, E. A. ve Gibson, A. (2017). The Effect of an Imagery Training Intervention on Self-confidence, Anxiety and Performance in Acrobatic Gymnastics – A Pilot Study. Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity, 12(1). January 2017.
 • McCarley, P. ve Salai, P. (2007) Chronic kidney disease and cardiovascular disease: ACase Presentation, Nephrology Nursing Journal, 34, 187-189.
 • Miçooğulları, B.O. ve Kirazcı, S. (2010). Sporda Kendine Güven Kaynakları Ölçeğinin Türk Popülasyonuna Uyarlanması. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi. 21 (4), 154–163.
 • Miçooğulları, O., Kirazcı, S. ve Özdemir, R.A. (2009). Futbolcuların Deneyimleri Açısından İmgeleme Türleri ve Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi. Spor Hekimliği Dergisi, 44, ( 1-8).
 • Munroe-Chandler, K. Hall, C. Fishburne, GOJ. ve Hall, N. (2007). The content of imagery use in youth sports. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 2, (158-74).
 • Munroe-Chandler, K. Hall, C. ve Fishburne, G. (2008). Playing with confidence: the relationship between imagery use and self-confidence and self-efficacy in youth soccer players. Journolof Sports Sciences, 26(14), 1539-46.
 • National Federation of State High School Association (2002). The case for high school activities. Retrieved April 21, 2002, from http://www.nths.org/case.htm
 • Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z. ve Yavuz, N. F. (2015). Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Spor. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 479-488.
 • Strachan, L. ve Munroe-Chandler, K. (2006). Using Imagery to Predick Self-Confidence and Anxiety in Young Elite Athletes. Journal of İmagery Research in Sport and Physical Activity, 1(1), 1-19.
 • Uğur, Y. (2016). İmgeleme Türlerinin Sportif Performans Üzerinde Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • U.S. Department of Health and Human Services. (1996). Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion.
 • Vadocz, E., Hall, C. ve Moritz, S.E. (1997). The Relationship between Competitive Anxiety and Imagey Use. Journal of Applied Sport Psychology, 9, (241- 253).
 • Vealey, R. (1986). Conceptualization of sport-confidence and competitive orientation: Preliminary investigation and instrument development. Journal of Sport Psychology, 8, 221–246.
 • Vurgun, N. (2010). Sporda imgeleme anketinin Türkçeye uyarlanması ve sporda imgelemenin yarışma kaygısı ile sportif güven üzerindeki etkisi.(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7248-357X
Yazar: Mikail SAVAŞ
Kurum: Milli Egemenlik Anadolu Lisesi, Erzincan
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3210-714X
Yazar: Mehmet YAZICI
Kurum: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Erzincan
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 26 Haziran 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi616844, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2347 - 2354}, doi = {10.24106/kefdergi.3769}, title = {Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin İmgeleme Becerileri İle Sportif Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Savaş, Mikail and Yazıcı, Mehmet} }
APA Savaş, M , Yazıcı, M . (2019). Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin İmgeleme Becerileri İle Sportif Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 2347-2354 . DOI: 10.24106/kefdergi.3769
MLA Savaş, M , Yazıcı, M . "Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin İmgeleme Becerileri İle Sportif Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2347-2354 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/616844>
Chicago Savaş, M , Yazıcı, M . "Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin İmgeleme Becerileri İle Sportif Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2347-2354
RIS TY - JOUR T1 - Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin İmgeleme Becerileri İle Sportif Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Mikail Savaş , Mehmet Yazıcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3769 DO - 10.24106/kefdergi.3769 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2347 EP - 2354 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3769 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3769 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin İmgeleme Becerileri İle Sportif Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Mikail Savaş , Mehmet Yazıcı %T Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin İmgeleme Becerileri İle Sportif Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3769 %U 10.24106/kefdergi.3769
ISNAD Savaş, Mikail , Yazıcı, Mehmet . "Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin İmgeleme Becerileri İle Sportif Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 2347-2354 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3769
AMA Savaş M , Yazıcı M . Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin İmgeleme Becerileri İle Sportif Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2347-2354.
Vancouver Savaş M , Yazıcı M . Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin İmgeleme Becerileri İle Sportif Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2347-2354.