Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 6, Sayfalar 2369 - 2378 2019-11-15

Examination of Teachers' Creativity and Empathic Abilities in Terms of Some Variables
Öğretmenlerin Yaratıcılıkları İle Empatik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Güneş SALİ [1]


In this study conducted to examine the creativity of preschool and classroom teachers in terms of some variables, correlational screening model, one of the descriptive methods, was used. The study group consisted of a total of 130 teachers, including 65 classroom teachers and 65 preschool teachers. Data were collected by using General Information Form, Torrance Creative Thought Scale Figure Form A Test. Kolmogorov Smirnov (KS) Test, Univariate Covariance Analysis (ANCOVA) and regression analysis were performed in the analysis of the data. ANCOVA results showed that there was no significant difference in age-adjusted scores obtained from the subscales of fluency, originality, abstraction of titles, and early-closure resistance among creativity subscales in terms of the branch. However, a significant difference was found in the enrichment subscale according to the branch (p <.001). The enrichment ( D:13.06) scores of pre-school teachers were found to be significantly higher than the enrichment ( D:10.85)  scores of classroom teachers. In the multiple regression analysis, it was seen that all of the subscales of creativity predicted empathic ability (F (5,124) = 69.01, p <.001, R = .858, R2= .736, R2adj = .725).  The significance level of .05 was taken into account in testing the data.
Okul öncesi öğretmenleri ile sınıf öğretmenlerinin yaratıcılıklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada betimsel yöntemlerden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 65 sınıf öğretmeni, 65 okulöncesi öğretmeni olmak üzere toplam 130 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veriler Genel Bilgi Formu, Torrance Yaratıcı Düşünce Ölçeği Şekil Form A Testi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov Smirnov (K-S)  Testi, Tek Değişkenli Kovaryans Analizi (ANCOVA) ve regresyon analizi yapılmıştır. ANCOVA sonuçları yaratıcılık alt boyutlarından akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve erken kapamaya direnç alt boyutlarından alınan yaşa göre düzeltilmiş puanlarında branşa göre anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir. Ancak zenginleştirme alt boyutunda branşa göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur( p<.001). Okul öncesi öğretmenlerinin zenginleştirme ( D:13.06) puanlarının, sınıf öğretmelerinin zenginleştirme ( D:10.85)  puanlarından anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Yapılan çoklu regresyon analizinde, yaratıcılığın alt boyutlarının tamamının empatik beceriyi yordadığı görülmüştür (F(5,124)=69.01, p<.001, R=.858, R2=.736, R2adj=.725). Verilerin test edilmesinde .05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır.
 • Abra, J. (1989). Changes in creativity with age: Data, explanations, and further predictions. The International Journal of Aging and Human Development, 28(2), 105–126. doi:10.2190/E0YT-K1YQ-3T2T-Y3EQ
 • Alpaugh, P. K., Parham, I. A., Cole, K. D. & Birren, J. E. (1982). Creativity in adulthood and old age: An exploratory study. Educational Gerontology, 8(2), 101–116. doi:10.1080/0380127820080202
 • Altın, B. (2010). İlköğretimde görevli öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarıyla yaratıcılıkları ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi. İstanbul.
 • Aslan, E. (2001). Torrance Yaratıcı Düşünce Testi'nin Türkçe versiyonu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 19-40.
 • Aslan, A. E., & Puccio, G. J. (2006). Developing and testing a Turkish version of Torrance’s Tests of Creative Thinking: A study of adults. The Journal of Creative Behavior, 40, 163-178.
 • Broinowski, I. (2002). Creative childcare practice: Program design in early childhood. Pearson Education Australia: Pty Ltd.
 • Bronson, J., & Schaub, N. (1996). Poetry as a healing experience for teams. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 416 051), 54-57
 • Butcher, J. L., & Niec, L. N. (2005). Disruptive behaviors and creativity in childhood: The importance of affect regulation. Creativity Research Journal, 17, 181-193.
 • Carlozzi, A. F., Bull, K. S., Eells, G. T., & Hurlburt, J. D. (1995). Empathy as related to creativity, dogmatism, and expressiveness. The Journal of Psychology: Interdisciplinary And Applied, 129(4), 365-373.
 • Cengizhan, S. (1997). Üniversite öğretim elemanlarının yaratıcılık kapasitelerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Çetingöz, D. (2002). Okul öncesi eğitimi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerinin gelişiminin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Dökmen, Ü. (1996). İletişim çatışmaları ve empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Dökmen, Ü. (1988). Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(1-2), 155-190.
 • Erlendsson, J. (1999). The role of creativity, University of Iceland, http://www.hi.is/~joner/eaps/cq_cr04.htm
 • Field, A. P. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics: and sex and drugs and rock “n” roll (4. bs.). Los Angeles: Sage.
 • Fishkin, A. S., Cramond, B., & Olszewski-Kubilius, P. (1999). Investigating creativity in youth: Research and methods. Cresskill, N.J: Hampton Press.
 • Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2006). How to design ant evaluate research in education. (6. Baskı). New York: McGraw-Hill International Edition.
 • Genç, E. (2000). Öğretmenlerde denetim odağının problem çözmeye yönelik yaratıcılıklarıyla ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gültekin, M. (2004). Öğretme-öğrenme sürecinde yeni yaklaşımlar. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 25–31.
 • Halpin, D. (2003) Hope and Education; The role of the utopian imagination. Routledge: London.
 • Hamza, M. K., & Farrow, V. (fall, 2000). Yes, you can foster creativity and problem solving in your classroom. Kappa Delta Pi- Recor. 37(1), 33-35.
 • Kalliopuska, M. (1983) Relationship between moral judgment and empathy. Psychological Reports, 53; 575-578
 • Kalliopuska, M. (1992) Holistic empathy education among preschool and school children. Paper Present at the International Scientific Conference Comenius Heritage and Education of Man. March 23-27, (p. 1-20), Praque.
 • Kalliopuska, M. (1989). Empathy, self-esteem and other personality factors among junior ballet dancers. Perceptual and Motor Skills, 69, 1227-1234.
 • Karaçelik, S. (2009). Okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme beceri düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Kaufman, J. C., & Beghetto, R. A. (2013). In praise of Clark Kent: Creative metacognition and the importance of teaching kids when (not) to be creative. Roeper Review, 35, 155-165.
 • Kemple, K. M., & Nissenberg, S. A. (2000). Nurturing creativity in early childhood education: families are part of it. Early Childhood Education Journal, 28(1), 67-71.
 • Kolayiş, H. ve Yiğiter, K. (2010). The examination emphatic skills of the elementary and middle school physical education teachers in city of Kocaeli. http://www.iojes.net/userfiles/Article/IOJES_184.pdf adresinden erişildi.
 • Köksal Akyol, A. (2011). Yaratıcılık ve drama. A. Köksal-Akyol, (Ed.). İlköğretimde drama (1. bs., s. 99-116). İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Kyzer, M.L. (2001). Empathy, creativity, and conflict resolution in adolescents. Unpublished doctoral dissertation, The University of Georgia, Athens.
 • McConnell, D. M., & LeCapitaine, J.E. (1988). The effects of group creativity training on teachers’ empathy and interactions with students. Reading Improvement, 25(4), 269-275.
 • Oğuzkan, Ş., Demiral, Ö., ve Tür, G. (1999). Okul öncesinde yaratıcı çocuk etkinlikleri. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Öncü, T. (2003) Torrance Yaratıcı Düşünme Testleri-Şekil Testi aracılığıyla 12-14 yaşları arasındaki çocukların yaratıcılık düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 43(1), 221-237.
 • Özcan, H. (2012). Hemşirelerin empatik eğilim ve empatik becerileri: Gümüşhane örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 61–68.
 • Ruth, J.-E. & Birren, J. E. (1985). Creativity in adulthood and old age: Relations to Intelligence, Sex and Mode of Testing. International Journal of Behavioral Development, 8(1), 99–109. doi:10.1177/016502548500800107
 • San, İ. (1985). Sanat ve eğitim. Yaratıcılık, sanat sorunları, kuramları ve eleştirisi-eğitimle ilişkiler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 151. ss. 12-13. Ankara.
 • San, İ. (2004). Sanat ve eğitim. Ankara, Ütopya Yayınevi.
 • Schieman, S. & Gundy, K. V. (2000). The personal and social links between age and self-reported empathy. Social Psychology Quarterly, 63(2), 152–174. doi:10.2307/2695889
 • Schrader, L. A., & Remer, P. (1980). Statue building: Helping children sculpture their feelings. Elementary School Guidance and Counseling, 15(2), 127-162. (p127-35).
 • Shaughnessey, J. J., Zechmeister, E. B. & Zechmeister, J. S. (2012). Research Methods in Psychology (9th bs.). New York, NY, US: Mc-Graw Hill.
 • Rein, R. P. & Rein, R. , (2000). Çocuğunuzun beceri ve yeteneklerini nasıl geliştirebilirsiniz? (Çev. : S. Göktan). Ya-pa Yayınları, İstanbul.
 • Torrance, E. P. (1974). The Torrance Tests of Creative Thinking-Norms-Technical Manual Research Edition-Verbal Tests, Forms A and B- Figural Tests, Forms A and B. Princeton, NJ: Personnel Press.
 • Torrance, E. Paul & Goff, Kathy (1989). A quiet revolution. Journal of Creative Behavior 23(2), 136-145.
 • Torrance, E.P. (1987). Teaching for creativity. In S. Isaksen (Ed.), Frontiers of creativity research (pp. 15-21). New York: Bearly Limited.
 • Töremen, F. (2003). Creative school and administration. Educational Sciences: Theory & Practice, 3(1), 248-253.
 • Wallace, R. R. (1998). The efects of arts education on emotional literacy. A Thesis presented to the faculty of the master of arts degre program Salem-Teikyo University, Japan.
 • Wu, C. H., Cheng, Y., Ip, H. M. & McBride-Chang, C. (2005). Age Differences in creativity: Task structure and knowledge base. Creativity Research Journal, 17(4), 321–326. doi:10.1207/s15326934crj1704_3
 • Yavuzer, H. (1996). Çocuk psikolojisi. İstanbul: Altın Kitapları Yayınevi.
 • Zeytun, S. (2010). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcılık ve problem çözme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5719-8618
Yazar: Güneş SALİ
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Yozgat, Türkiye

Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Nisan 2018
Kabul Tarihi : 15 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi642253, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2369 - 2378}, doi = {10.24106/kefdergi.2987}, title = {Öğretmenlerin Yaratıcılıkları İle Empatik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sali̇, Güneş} }
APA Sali̇, G . (2019). Öğretmenlerin Yaratıcılıkları İle Empatik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (6) , 2369-2378 . DOI: 10.24106/kefdergi.2987
MLA Sali̇, G . "Öğretmenlerin Yaratıcılıkları İle Empatik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2369-2378 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/50214/642253>
Chicago Sali̇, G . "Öğretmenlerin Yaratıcılıkları İle Empatik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2369-2378
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Yaratıcılıkları İle Empatik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi AU - Güneş Sali̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2987 DO - 10.24106/kefdergi.2987 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2369 EP - 2378 VL - 27 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2987 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2987 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Öğretmenlerin Yaratıcılıkları İle Empatik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Güneş Sali̇ %T Öğretmenlerin Yaratıcılıkları İle Empatik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.2987 %U 10.24106/kefdergi.2987
ISNAD Sali̇, Güneş . "Öğretmenlerin Yaratıcılıkları İle Empatik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 6 (Kasım 2019): 2369-2378 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.2987
AMA Sali̇ G . Öğretmenlerin Yaratıcılıkları İle Empatik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2369-2378.
Vancouver Sali̇ G . Öğretmenlerin Yaratıcılıkları İle Empatik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2369-2378.