Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 6, Sayfalar 2413 - 2424 2019-11-15

Social Work Students’ Opinions about Social Work Education: A Focus Group Study
Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Eğitimi Hakkındaki Görüşleri: Bir Odak Grup Çalışması

Seda ATTAPE ÖZDEN [1] , Melike TEKİNDAL [2]


This study aims to present an assessment of social work education from the student’s perspective. In this sense, four semi-structured focus group interviews were held with a total of 23 students from two universities. Nine of the 23 students who participated in the study are male and fourteen are wom-en. Two of the students are in the second class and others are in the third class. The average age of the students is 22.3. MAXQDA was used for the analysis. According to analysis, two themes were found. These are current status of social work education and expectations from the social work education and suggestions. Students were found to be willing to participate actively in the courses, criticizing rote-learning and emphasiz-ing that social work educators play an important role. In this context, the suggestions of the students is that the education given is sensitive to current events, is oriented towards provid-ing practical skills and supports active learning. They also pointed out that educators should have role models, warm, sincere, egalitarian relationships with the students. The results of the study are thought to contribute to the planning and im-plementation of social work education.
Bu çalışmanın amacı sosyal hizmet eğitiminin öğrencilerin gözünden değerlendirilmesidir. Bu amaca ulaşmak için iki üniversiteden toplam 23 öğrenci ile yarı yapılandırılmış dört odak grup görüşmesi yapılmıştır. Çalışmaya katılan 23 öğren-cinin dokuzu erkek, on dördü kadındır. Öğrencilerin iki tanesi ikinci sınıfta diğerleri üçüncü sınıfta okumaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 22,3’tür. Veriler Maxqda programı kullanıla-rak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda iki ana tema ortaya çıkmıştır. Bunlar; sosyal hizmet eğitiminde var olan durum ve sosyal hizmet eğitiminden beklentiler ve eğitime yönelik öneri-lerdir. Öğrenciler genel olarak derslere aktif olarak katılmayı istemekte, ezbere dayalı eğitim sistemini eleştirmekte, sosyal hizmet eğitimcisine bu konuda önemli bir rol düştüğünü söyle-mektedirler. Bu kapsamda ikinci temayı oluşturan öğrencilerin önerileri ise verilen eğitimin güncel olaylara duyarlı, uygulama becerisi kazandırmaya yönelik ve aktif öğrenmeyi destekleyen bir tarzda olmasıdır. Ayrıca eğitimcilerin öğrencilere rol model olan, sıcak, içten, eşitlikçi bir ilişki kuran özelliklere sahip olması gerektiğini belirtmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarının sosyal hizmet eğitiminin planlanmasına ve yürütülmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
 • Alptekin, K. (2016). Başlangıçtan bugüne ve yarına Türkiye’de sosyal hizmet eğitimi [Social work education in Turkey from beginning to today and tomorrow]. Ankara: Atlas Yayınevi.
 • Andron, S. (2013). Rebuilding New Orleans: A community field learning experience. Journal of Teaching in Social Work, 33(3), 297-307. DOI: 10.1080/08841233.2013.795207
 • Arıkan, Ç. (2002). Sosyal hizmet eğitiminde aktif öğrenmeye ilişkin düşünceler [Opinions about active learning in social work educa-tion]. In K.Karataş ve S.İl, (Ed.). Sosyal hizmet eğitiminde yeniden yapılanma I [Reconstruction in social work education I]. (163–169). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu.
 • Avant, D. W., Bracy, W. (2015). Teaching note—Using problem-based learning to illustrate the concepts of privilege and oppression. Journal of Social Work Education, 51(3), 604-614. DOI: 10.1080/10437797.2015.1043207
 • Baker, H. E., Brown, P. P. (2015). Teaching retirement financial literacy in an undergraduate gerontology classroom: broadening the concept of the tripodor three-legged stool of retirement ıncome utilizing active learning. Gerontology & Geriatrics Education, 36(4), 416-424. DOI: 10.1080/02701960.2015.1031892
 • Burgess, H. (1992). Problem-led learning for social work: the enquiry and action approach. London: Whiting and Birch.
 • Demirbilek, M.; Çakar, P.; Özcani H.; Önal, B.; Ünal, F.; Ünal, B. (2015). Sosyal hizmet bölümü birinci sınıf öğrencilerinin bölümü tercih etme nedenleri. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015: Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50.Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek Bildiri Özetleri Kitabı içinde (298-299), 26-28 Kasım 2015, Manisa.
 • Demirbilek, M., Özdemirhan, S., Yiğit, M., Özdemir, L., Yüksel, H., Özdemir, Ö. (2016). Sosyal hizmet son sınıf öğrencilerinin eği-timleriyle ilgili görüşleri ve mesleki beklentileri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(3), 1044-1058.
 • Erbay, E.; Sevin, Ç. (2103). Hacettepe Üniversitesi sosyal hizmet 4. Sınıf öğrencilerinin eğitim süreçlerine ve gelecekteki meslek yaşam-larına ilişkin görüşleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24 (1), 25-39.
 • Gaižauskaitė, I. (2012). The use of the focus group method in social work research. Socialinis Darbas Social Work, 11(1), 19–30.
 • Gökçearslan Çifci, E. (2009). Social work profession and social work education in Turkey. World Conference on Educational Sciences, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, (2063–2065).
 • İçağasıoğlu Çoban, A., Polat Uluocak, G. (2011). Bologna süreci sosyal hizmet eğitimine ne getiriyor? [What brings Bologna process to social work education?]. In Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011: 50.Yılında Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitimi: Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • İl, S. (2001). Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminde aktif öğrenme [Enquiry and action learning in social work education in Turkey]. Toplum ve Sosyal Hizmet, 12 (2), 99–105.
 • Jaques, D. (2000). Learning in groups. (3rd edn.). London: Kogan Page.
 • Karataş, K., İl, S. (Eds.). (2002). Sosyal hizmet eğitiminde yeniden yapılanma I [Reconstruction in social work education I]. Ankara: Aydınlar Matbaası.
 • Lawrence, S. (2009). The Bologna process: China- Europe forum social work education workshop summary paper from European participants. Retrieved May 2018, from http://www.china-europa-forum.net/bdfdoc-1420_en.html
 • McAleese, M. Bladh, A. Berger, V.Bode, C., Muehlfeit, J.,Petrin, T.,Schiesaro, A., Tsoukalis, L. (2013). High level group on the modernisation of higher education. Report to The European Commission On Improving the quality of teaching and learning in Euro-pe’s higher education institutions, Retrieved August 2016, from http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/modernisation_en.pdf
 • Öğrenci Seçme ve Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, [ÖSYS]. [Guide to Student Selection and Higher Education Programs and Quotas]. (2017). Retrieved May 2018, from https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/LYS/KONTENJANKILAVUZ18072017.pdf
 • Panwar, M., Mathur, D., Chand, G., Dkhaka, M., Singh, R. R., Moxley, D. P. (2014). Action learning in the Indian village as an alter-native to the traditional field practicum in the foundation year of the MSW. Social Work Education, 33(8), 984-997. DOI: 10.1080/02615479.2014.921285
 • Papadaki, V., Katsouli, M., Tournikis, A., Papadaki, E. (2012). ‘How do you feel about studying social work?’—social work students in Greece: Demands, support, feelings about their studies and attitudes towards themselves. Social Work Education, 31(7), 819-834, DOI: 10.1080/02615479.2011.607810
 • Peleg-Oren, N., Aran, O., Even-Zahav, R., Macgowan, M. J., Stanger, V. (2007). An innovative program in social work education. Journal of Teaching in Social Work, 27(3-4), 157-165. DOI: 10,1300/J067v27n03_10
 • Ping, L. X. (2012). Educating a reflective and active social worker: how social work education responds to a social problem. China Journal of Social Work, 5(3), 277-283. DOI: 10.1080/17525098.2012.721526
 • Sha, W., Wong, Y., Lou, V. W. Q., Pearson, V., Gu, D. (2012). Career preferences of social work students in Beijing and Shanghai, Social Work Education, 31(1), 4-21. DOI: 10.1080/02615479.2010.538672
 • Strand, V. C., Abramovitz, R., Layne, C. M. Robinson, H. Way, I. (2014). Meeting the Critical Need for Trauma Education in Social Work: A Problem-Based Learning Approach. Journal of Social Work Education, 50(1), 120-135.
 • The Council of Higher Education [COHE]. (2014). Higher Education System in Turkey. Ankara. Retrieved June 2016, from http://www.yok.gov.tr/documents/10348274/10733291/TR'de+Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Sistemi2.pdf/9027552a-962f-4b03-8450-3d1ff8d56ccc
 • The Council of Higher Education [COHE]. (2016). Retrieved November 2016, from http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz
 • Tuncay, T., Tufan, B. (2011). Social work education and training in Republican Turkey. In S. Stanley, (Ed.). Social work education in countries of the East: Issues and challenges (543-562). New York: Nova Publishers.
 • Wilson, B. M., Pollock, P. H., Kerstin, H. (2007). Does active learning enhance learner outcomes? Evidence from discussion participa-tion in online classes. Journal of Political Science Education, 3(2), 131-142.
 • Wilson, G., Kelly, B. (2010). Evaluating the effectiveness of social work education: Preparing students for practice learning. British Journal of Social Work, 40, 2431–2449. DOİ: 10.1093/bjsw/bcq019
Birincil Dil en
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2488-9583
Yazar: Seda ATTAPE ÖZDEN
Kurum: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3453-3273
Yazar: Melike TEKİNDAL
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Haziran 2018
Kabul Tarihi : 3 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi642409, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2413 - 2424}, doi = {10.24106/kefdergi.3182}, title = {Social Work Students’ Opinions about Social Work Education: A Focus Group Study}, key = {cite}, author = {Attape Özden, Seda and Teki̇ndal, Melike} }
APA Attape Özden, S , Teki̇ndal, M . (2019). Social Work Students’ Opinions about Social Work Education: A Focus Group Study . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (6) , 2413-2424 . DOI: 10.24106/kefdergi.3182
MLA Attape Özden, S , Teki̇ndal, M . "Social Work Students’ Opinions about Social Work Education: A Focus Group Study" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2413-2424 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/50214/642409>
Chicago Attape Özden, S , Teki̇ndal, M . "Social Work Students’ Opinions about Social Work Education: A Focus Group Study". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2413-2424
RIS TY - JOUR T1 - Social Work Students’ Opinions about Social Work Education: A Focus Group Study AU - Seda Attape Özden , Melike Teki̇ndal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3182 DO - 10.24106/kefdergi.3182 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2413 EP - 2424 VL - 27 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3182 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3182 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Social Work Students’ Opinions about Social Work Education: A Focus Group Study %A Seda Attape Özden , Melike Teki̇ndal %T Social Work Students’ Opinions about Social Work Education: A Focus Group Study %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.3182 %U 10.24106/kefdergi.3182
ISNAD Attape Özden, Seda , Teki̇ndal, Melike . "Social Work Students’ Opinions about Social Work Education: A Focus Group Study". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 6 (Kasım 2019): 2413-2424 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3182
AMA Attape Özden S , Teki̇ndal M . Social Work Students’ Opinions about Social Work Education: A Focus Group Study. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2413-2424.
Vancouver Attape Özden S , Teki̇ndal M . Social Work Students’ Opinions about Social Work Education: A Focus Group Study. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2413-2424.