Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 6, Sayfalar 2513 - 2527 2019-11-15

Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları
Metaphorical Perceptions of Science Course Teacher Candidates of STEM Education

Ayşegül ERGÜN [1] , Gülbin KIYICI [2]


Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmeni adaylarının STEM eğitimine ilişkin metaforik algılarını belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Ege bölgesindeki bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği Programına devam eden, 69 üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılara “STEM eğitiminin sahip olduğu özellikler düşünüldüğünde, STEM eğitimi ………’ya benzer; çünkü,……” yazılı bir form verilerek cümleyi tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, katılımcılar 50 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından altı kavramsal kategoride toplanmıştır. Öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlar ve gerekçeleri incelendiğinde STEM eğitimine ilişkin olumlu düşüncelere sahip oldukları, STEM eğitimini yeni ürünler oluşturma sürecinde yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan, problemlere çözüm üreten bireyler yetiştirmeyi hedefleyen, disiplinlerarası bir yaklaşım olarak algıladıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte araştırmada öğretmen adaylarının STEM eğitimine ilişkin olumsuz bir algıya sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

The aim of this research was to determine the metaphoric perceptions of science course teacher candidates of STEM education. Descriptive survey model was used in the research. The study group of the research was consisted of 69 third year students who were receiving education a state university’s Science Teaching Program in the spring semester of 2016-2017 academic year. The participants were given a form and asked to complete the following sentence: “When we think about the characteristics of STEM education, STEM education resembles -------------- because --------------------.” For the analysis of data, the content analysis technique was used. As a result of the analysis of data, the participants produced 50 valid metaphors. These metaphors were placed in 6 conceptual categories in terms of their common characteristics. When the metaphors produced by the teacher candidates and their reasons were analyzed, it was seen that they have positive thoughts about STEM education and view STEM education as an interdisciplinary approach which allows students to learn through doing things and experiencing them in the process of producing new things and targets educating individuals who can produce solutions for problems. In addition, it was concluded in the research that teacher candidates do not have a negative perception of STEM education. 
 • Adams, A. E., Miller, B. G., Saul, M., & Pegg, J. (2014). Supporting elementary pre-service teachers to teach STEM through place-based teaching and learning experiences. Electronic Journal of Science Education, 18(5), 1-22.
 • Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., Kaplan Sayı, A., & Türk, Z. (2015). STEM eğitimi çalıştay raporu Türkiye STEM eğitimi üzerine kapsamlı bir değerlendirme. İstanbul Aydın Üniversitesi.
 • Bakırcı, H., & Kutlu, E. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin FeTeMM yaklaşımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 367-389.
 • Baran, E., Canbazoğlu-Bilici, S., & Mesutoğlu, C. (2017). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) spotu geliştirme etkinliği. Journal of Inquiry Based Activities, 5(2), 60-69.
 • Çalışıcı, H., & Sümen, Ö. Ö. (2018). Metaphorical perceptions of prospective teachers for STEM education. Universal Journal of Educational Research, 6(5), 871-880.
 • Çevik, M., Danıştay, A., & Yağcı, A. (2017). Ortaokul öğretmenlerinin FeTeMM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) farkındalıklarının farklı değişkenlere göre değerlendirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(3), 584-599.
 • Çınar, S., Pırasa, N., & Sadoğlu, G. (2016). Views of science and mathematics pre-service teachers regarding STEM. Universal Journal of Educational Research, 4(6), 1479-1487. DOI: 10.13189/ujer.2016.040628
 • Çınar, S., Pırasa, N., Uzun, N., & Erenler, S. (2016). The effect of STEM education on pre-service science teachers’ perception of interdisciplinary education. Journal of Turkish Science Education, 13 (Special Issue), 118-142. doi: 10.12973/tused.10175a
 • Çorlu, M.S. Capraro, R.M. & Capraro, M.M. (2014). Introducing STEM education: implications for educating our teachers for the age of innovation. Eğitim ve Bilim, 39(171), 74-85.
 • Daugherty, M. K. (2013). The prospect of an “A” in STEM education. Journal of STEM Education, 14 (2), 10-15
 • Delice, A., Aydın, E., Derin, G., & Yaşın, Ö. (2015). An investigation of the views on the integration of science technology and mathematics in a mathematics teacher education program. Boğaziçi University Journal of Education, 32(1), 3-15.
 • Deveci, İ. (2018). The STEM awareness as predictor of entrepreneurial characteristics of prospective science teachers. Kastamonu Education Journal, 26(4), 1247-1256
 • Dinçer, H. (2014). STEM eğitimi ve işgücü: bilgi ekonomisinin olmazsa olmazı. TÜSİAD Görüş Dergisi, Sayı: 85.
 • Döş, İ. (2010). Aday öğretmenlerin müfettişlik kavramına ilişkin metafor algıları. University of Gaziantep Journal of Social Sciences, 9(3). 607-629.
 • Eroğlu, S., & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67. doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.4c3s3m
 • Fraenkel. J. R., & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education (5th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education.
 • Gonzales, H. B., & Kuenzi, J. J. (2012). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A primer congressional research service. 04 Haziran 2018 tarihinde http://www.stemedcoalition.org/wp-content/uploads/2010/05/STEM-Education-Primer.pdf adresinden alınmıştır.
 • Gülgün, C., Yılmaz, A., & Çağlar, A. (2017). Teacher opinions about the qualities required in STEM activities applied in the science course. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (1), 459-478.
 • Han, S., Capraro, R., & Capraro, M. M. (2014). How science, technology, engineering, and mathematics (STEM) project-based learning (PBL) affects high, middle, and low achievers differently: The impact of student factors on achievement. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(5), 1089-1113.
 • Haynes, M.M., & Santos, A.D. (2007). Effective teacher professional development: Middle school engineering content. International Journal of Engineering Education, 23(1), 24-29.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kırılmazkaya, G. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının FeTeMM öğretimine ilişkin görüşlerinin araştırılması (Şanlıurfa Örneği). Harran Education Journal, 2(2), 59-73.
 • Kızılay, E. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının FETEMM alanları ve eğitimi hakkındaki görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 47, 403-417.
 • Kuenzi, J. J. (2008). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: Background, federal policy, and legislative action [Report for Congress]. 20 Mart 2018 tarihinde, http:// www.fas.org/sgp/crs/misc/RL33434.pdf adresinden alınmıştır.
 • Lakoff G., & Johnson M. (2010). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil. Paradigma Yayınları.
 • Lou, S. J., Shih, R. C., Diez, C. R., & Tseng, K. H. (2011). The impact of problem-based learning strategies on STEM knowledge integration and attitudes: an exploratory study among female Taiwanese senior high school students. International Journal of Technology and Design Education, 21(2), 195-215.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı, Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2016). STEM eğitimi raporu, 05.06.2018 tarihinde http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2017). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). 11 Ekim 2017 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). 05.05.2018 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325 adresinden alınmıştır.
 • Nadelson, L. S., Callahan, J., Pyke, P., Hay, A., Dance, M., & Pfiester, J. (2013). Teacher STEM perception and preparation: inquiry-based STEM professional development for elementary teachers. The Journal of Educational Research, 106(2), 157-168.
 • Ostler, E. (2012). 21st century STEM education: a tactical model for long-range success. International Journal of Applied Science and Technology. 2(1), 28-33.
 • Özbilen, A. G. (2018). STEM eğitimine yönelik öğretmen görüşleri ve farkındalıkları. Scientific Educational Studies, 2(1), 1-21.
 • Pajak, E. F. (1986). Psychoanalysis, teaching, and supervision. Journal of Curriculum and Supervision, 1(2), 122-131.
 • Saban, A., Koçbaker, B. N., & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461-522.
 • Selvi, M. & Yıldırım, B. (2017). STEM öğretme-öğrenme modelleri: 5E öğrenme modeli, proje tabanlı öğrenme ve STEM SOS modeli. S. Çepni (Ed.). Kuramdan Uygulamaya STEM+A+E Eğitimi (s.203-236). Ankara: Pegem.
 • Tsupros, N., Kohler, R. & Hallinen, J. (2009). STEM education: A project to identify the missing components, intermediate unit 1, Pennsylvania: Carnegie Mellon. 21.10.2018 tarihinde https://www.cmu.edu/gelfand/documents/stem-survey-report-cmu-iu1.pdf adresinden alınmıştır.
 • Uğraş, M., & Genç, Z. (2018). Pre-school teacher candidates' views about STEM education. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 724-744.
 • Ünlü, Z. K., & Dere, Z. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının hazırladıkları FeTeMM etkinliklerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 1502-1512.
 • Wang, H. H., Moore, T. J., Roehrig, G. H., & Park, M. S. (2011). STEM integration: Teacher perceptions and practice. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER). 1(2), 2.
 • Wendell, K. B. (2008). The theoretical and empirical basis for design-based science instruction for children. Unpublished Qualifying Paper, Tufts University.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldırım, B., & Türk, C. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının STEM eğitimine yönelik görüşleri: Uygulamalı bir çalışma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 195-213.
 • YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) (2018). Fen bilgisi öğretmenliği lisans programı. 22.10.2018 tarihinde
 • http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/Fen_Bilgisi_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf adresinden alınmıştır.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1481-4019
Yazar: Ayşegül ERGÜN
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5402-0117
Yazar: Gülbin KIYICI
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 1 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi642533, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2513 - 2527}, doi = {10.24106/kefdergi.3405}, title = {Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları}, key = {cite}, author = {Ergün, Ayşegül and Kıyıcı, Gülbin} }
APA Ergün, A , Kıyıcı, G . (2019). Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (6) , 2513-2527 . DOI: 10.24106/kefdergi.3405
MLA Ergün, A , Kıyıcı, G . "Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2513-2527 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/50214/642533>
Chicago Ergün, A , Kıyıcı, G . "Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2513-2527
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları AU - Ayşegül Ergün , Gülbin Kıyıcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3405 DO - 10.24106/kefdergi.3405 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2513 EP - 2527 VL - 27 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3405 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3405 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları %A Ayşegül Ergün , Gülbin Kıyıcı %T Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.3405 %U 10.24106/kefdergi.3405
ISNAD Ergün, Ayşegül , Kıyıcı, Gülbin . "Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 6 (Kasım 2019): 2513-2527 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3405
AMA Ergün A , Kıyıcı G . Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2513-2527.
Vancouver Ergün A , Kıyıcı G . Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2513-2527.