Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 6, Sayfalar 2529 - 2546 2019-11-15

Writing Habits, Preferences, Attitudes and Faiths of Pre-Service Teachers
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıkları, Tercihleri, Tutum ve İnançları

Bekir KAYABAŞI [1] , Ruhan KARADAĞ YILMAZ [2]


The aim of this study is to put forward the writing habits, preferences, attitudes and faiths of preservice teachers and also to deter-mine the reasons for the negative attitudes towards writing of pre-service teachers. One of the qualitative research design, namely the collective case study design was used in this study. Data were collected through open-ended interview forms developed by the research-ers and descriptive analysis technique was used in the analysis of research data. The participants of the study consisted of 195 pre-service teachers who are studying in the 1st and 4th grades of Elementary Education major. As a result of the study, it was revealed that pre-service teachers preferred to write with handwriting instead of using computers and they thought that handwriting was easier than using keyboard. It is among the important results of the research that while pre-service teachers do not have writing habits and do not like writing, they found that writing is important since it is permanent and provides emotional relief and personal freedom. Pre-service teachers stated that they did not spend much time on writing due to reasons such as social activities, internet and more time spent on social networks, and they had difficulty in writing due to lack of emotional intensity.

Sınıf öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarını, tercihlerini, tutum ve inançlarını çeşitli boyutlarıyla ortaya koymak ve öğretmen adaylarının yazmaya ilişkin olumsuz tutumlarının nedenlerini belirlemek bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Nitel araş-tırma yaklaşımıyla gerçekleştirilen araştırmada durum çalışması desenlerinden kolektif durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araş-tırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu görüşme formları aracılığıyla toplanmış, verilerinin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini sınıf eğitimi programı 1. ve 4. sınıfta öğrenim gören 195 öğretmen adayı oluş-turmaktadır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının bilgisayar yerine el yazısıyla yazmayı tercih ettikleri ve el yazısının klavyeye göre daha kolay olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının yazma alışkanlıklarının olmadığı, yazı yazmaktan hoşlanmadıkları, ancak kalıcı olması, duygusal rahatlama sağlaması ve kişisel özgürlük sunması gibi nedenlerle yazmayı önemli bul-dukları araştırmanın önemli sonuçları arasındadır. Öğretmen adayları sosyal etkinlikler, internet ve sosyal ağlarda geçirilen sürenin fazla olması gibi nedenlerle yazmaya fazla zaman ayırmadıklarını, duygusal yoğunluğun olmaması nedeniyle de yazmada zorlandıkla-rını belirtmişlerdir.
 • Ayyıldız, M. ve Bozkurt, Ü. (2006). Edebiyat ve kompozisyon eğitiminde karşılaşılan sorunlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 45-52.
 • Bağcı, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatıma ve yazılı anlatım derslerine yönelik tutumlarının de-ğerlendirilmesi. TÜBAR, 21, 29-61.
 • Bartscher, M.A.,Lawler, K.E., Ramirez, A. J. & Schinault, K. S. (2001). Improving student's writing ability through jour-nals and creative writing exercises. Master of Arts Action Research Project, Saint Xavier University and SkyLight Professional Development Field-Based Masters Program. Erişim tarihi: 16.08.2016. Erişim adresi: [https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED455525.pdf]
 • Brinkley, E. H. (1993). Passing on the joy of literacy: Students become writing teachers. In L.Patterson, C. M. Santa, K. G. Short, & K. Smith (Eds.), Teachers as researchers: Reflection and action (p. 210-219). Newark, DE: International Reading Association.
 • Cotrena, C., Branco, L. D., Cardoso, C.O., Wong, C. E. I. & Fonseca, R. P. (2016). The predictive impact of biological and sociocultural factors on executive processing: The role of age, education, and frequency of reading and writing habits. Applied Neuropsychology: Adult, 23, 75–84.
 • Creme, P. (2000). Writing at university: A guide for students. Buckingham: Open University Press.
 • Dotson, V. M., Kitner-Triolo, M. H., Evans, M. K. & Zonderman, A. B. (2009). Effects of race and socioeconomic sta-tus on the relative influence of education and literacy on cognitive functioning. Journal of the International Neu-ropsychological Society, 15, 580–589.
 • Draper, M. C., Barksdale-Ladd, M. A. & Cogorno-Radencich, M. (2000). Reading and writing habits of preservice teachers. Reading Horizons, 40(3), 185-203.
 • Dungworth, N., Grimshaw, S., Mcknight, C. & Morris, A. (2004). Reading for pleasure?: A summary of the findings from a survey of the reading habits of year 5 pupils. New Review of Children’s Literature and Librarianship, 10(2), 169–188.
 • Eroğlu, Z. D. (2013). Öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları ile doğru yazma becerileri arasındaki ilişki. Turkish Studies, 8(9), 1441-1453.
 • Frank, C. R. (2003). Mapping our stories: teachers’ reflections on themselves as writers. Language Arts, 80(3), 185–195.
 • Gilholly, A. M. (1996). Reversing the traditional ESL sequence. (Ed: Bruce Leeds), Writing in a second language ın-sights from first and second language teaching and research. Longman.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma öğretimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 178-195.
 • Graham, S., MacArthur, C. A. & Fıtzgerald, J. (2007). Introduction. In G. Steve, C. A. MacArthur, J. Fıtzgerald (Eds.), Best practices in writing instruction. solving problems in the teaching of literacy. New York, London: The Guil-dord Press.
 • Grainger, T., Goouch, K. & Lambirth, A. (2005). Creativity and writing. developing voice and verve in the classroom. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Basımevi.
 • Huber, E. ve Uzun, L. (2001). Metin türü ve yazma edimi ilişkisi: bilimsel metin yazma edimi. Dilbilim Araştırmaları, 9-35. İstanbul: BÜ Yayınevi.
 • Kaleli-Yılmaz, G. (2014). Durum çalışması. Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (Ed. Mus-tafa Metin). Ankara: Pegem Akademi, 261-285.
 • Karadağ, R. ve Kayabaşı, B. (2013). “Neden yazı yazmıyoruz?”: Sınıf öğretmeni adaylarının yazmayı engelleyen etmenlere ilişkin görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, Sayı 1.
 • Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve eğitim. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kellogg, R. T. (1982). Writing habits and productivity in technical writing, Annual Meeting of the Psychonomic Society (Minneapolis, MN). Erişim tarihi: 12.09.2018. Erişim adresi: [https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED249502.pdf]
 • Lenhart, A. (2008). Teens and Their Writing Habits. Pew Internet & American Life Project. Erişim tarihi: 03.09.2018. Erişim adresi: [http://www.pewinternet.org/2008/04/24/teens-and-their-writing-habits]
 • Lenhart, A., Arafeh, S. & Smith, A. (2008). Writing, technology and teens. Pew Internet & American Life Project. Erişim tarihi: 03.09.2018. Erişim adresi: [https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED524313.pdf]
 • Lenhart, A., Hitlin, P. and Madden, M. (2005). Teens and Technology: Youth are Leading the Transition to a Fully Wired and Mobile Nation, Pew Internet & American Life Project, Washington, DC, July.
 • McKenna, M.C., Kear, D.J. & Ellsworth, R.A. (1995). Children’s attitudes toward reading: A National Survey. Reading Research Quarterly, 30, 4, 934–956.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. California: Sage Publications.
 • Mills, P. (2006). The Routledge creative writing coursebook. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Morgan, D. N. (2010). Preservice teachers as writers. Literacy Research and Instruction, 49:4, 352-365.
 • National Commission on Writing for America's Families, Schools, and Colleges. (2006, May). Writing and school re-form, including the neglected "R": The need for a writing revolution. (Report.). Erişim tarihi: 02.09.2018. Erişim ad-resi: [https://www.nwp.org/cs/public/print/resource/2542]
 • Nielsen, S. M. & Tonette, R. S. (2002). Joining the conversation: graduate students' perceptions of writing for publica-tion, Paper presented at the Annual Meeting of the Adult Education Research Conference (43rd, Raleigh, NC, May 24-26,2002). Erişim tarihi: 03.09.2018. Erişim adresi: [https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED471830.pdf]
 • NCTE (2009). Writing in the 21st Century. Erişim tarihi: 03.09.2018. Erişim adresi: [http://www.ncte.org/library/NCTEFiles/Press/WritingbetweentheLinesFinal.pdf]
 • Omar, A.. Miah, M. & Belmasrour. R. (2014). Effects of technology on writing. ınternational journal of science and applied information technology. International Journal of Science and Advanced Information Technology, 3 (2), 59 – 70.
 • Özdemir, N. H. & Erdem, İ. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 101-125.
 • Pajares. F. (2002). Academic motivation of adolescents. Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 • Perin, S. (2007). Best practices in teaching writing to adolescents. best practices in writing ınstruction. In G. Steve, C. A. MacArthur, J. Fıtzgerald (Eds.), Best practices in writing instruction. solving problems in the teaching of literacy. New York, London: The Guildord Press.
 • Quadir, B. & Chen, N.S. (2015). The effects of reading and writing habits on blog adoption. Behaviour & Information Technology, 34(9), 893–901.
 • Relles, S. R. & Tierney, W. G. (2013). Understanding the writing habits of tomorrow’s students: Technology and college readiness. The Journal of Higher Education, 84(4), 477-505.
 • Rideout, V. J., Foehr, U.G. & Roberts, D. F. (2010). Generation M2: Media in the lives of 8- to 18-year-olds: A kaiser family foundation study. Menlo Park, CA: The Henry J. Kaiser Family Foundation 17.
 • Saracaloğlu, A. S., Karasakaloğlu, N. ve Yenice, N. (2007). Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, 384–389.
 • Saracaloğlu, A.S., Yenice, N., Karasakaloğlu, N. (2006). Öğretmen adaylarının iletişim ve problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki. III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale.
 • Shonfeld, M. & Meishar-Tal , H. (2016). Writing and reading preferences for student learning in a paperless classroom, SITE 2016. Savannah, GA, United States, March 21-26, 787-792.
 • Strain-Moritz, T. (2016). Perceptions of technology use and ıts effects on student writing. A Starred Paper Submitted to the Graduate Faculty of St. Cloud State University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Science in Curriculum and Development.
 • Street, C. & Stang, K. (2008). Improving the teaching of writing across the c-curriculum: a model for teaching in-service secondary teachers to write. Action in Teacher Education, 30(1), 37–49.
 • Susar-Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, (2), 5, 159-177.
 • Trilling, B. and Fadel, C. (2009). 21st century skills, learning for life in our times. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, 2009.
 • Torrance, M, Thomas, G. V. & Robinson, E. J. (1992). The writing experiences of social science research students. Stu-dies in Higher Education, 17 (2), 155-167.
 • Tok, M., Rachim, S. ve Kuş, A. (2014). Yazma alışkanlığı kazanmış öğrencilerin yazma nedenlerinin incelenmesi. GEFAD/ GUJGEF, 34(2), 267-292.
 • Ülper, H. (2012). Taslak metinlere öğretmenler tarafından sunulan geribildirimlerin özellikleri. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 121-136.
 • Yancey, K. B. (2009). A Call to Support 21st Century Writing. Urbana, IL: National Council of Teachers of English, (February 2009): 1-9. Erişim tarihi: 20.09.2018. Erişim adresi: [http://www.ncte.org/library/NCTEFiles/Press/Yancey_final.pdf]
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Güncelleştirilmiş geliştirilmiş 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, Ş. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkan-lıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23, 1.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3896-6305
Yazar: Bekir KAYABAŞI
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3254-8890
Yazar: Ruhan KARADAĞ YILMAZ
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Kasım 2018
Kabul Tarihi : 14 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi642552, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2529 - 2546}, doi = {10.24106/kefdergi.3417}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıkları, Tercihleri, Tutum ve İnançları}, key = {cite}, author = {Kayabaşı, Bekir and Karadağ Yılmaz, Ruhan} }
APA Kayabaşı, B , Karadağ Yılmaz, R . (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıkları, Tercihleri, Tutum ve İnançları . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (6) , 2529-2546 . DOI: 10.24106/kefdergi.3417
MLA Kayabaşı, B , Karadağ Yılmaz, R . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıkları, Tercihleri, Tutum ve İnançları" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2529-2546 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/50214/642552>
Chicago Kayabaşı, B , Karadağ Yılmaz, R . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıkları, Tercihleri, Tutum ve İnançları". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2529-2546
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıkları, Tercihleri, Tutum ve İnançları AU - Bekir Kayabaşı , Ruhan Karadağ Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3417 DO - 10.24106/kefdergi.3417 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2529 EP - 2546 VL - 27 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3417 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3417 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıkları, Tercihleri, Tutum ve İnançları %A Bekir Kayabaşı , Ruhan Karadağ Yılmaz %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıkları, Tercihleri, Tutum ve İnançları %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.3417 %U 10.24106/kefdergi.3417
ISNAD Kayabaşı, Bekir , Karadağ Yılmaz, Ruhan . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıkları, Tercihleri, Tutum ve İnançları". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 6 (Kasım 2019): 2529-2546 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3417
AMA Kayabaşı B , Karadağ Yılmaz R . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıkları, Tercihleri, Tutum ve İnançları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2529-2546.
Vancouver Kayabaşı B , Karadağ Yılmaz R . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıkları, Tercihleri, Tutum ve İnançları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2529-2546.