Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 6, Sayfalar 2559 - 2568 2019-11-15

Investigation of Experimental and Related to Specific Learning Disorder Thesis Written in Turkey
Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Türkiye’de Deneysel Olarak Yapılmış Tezlerin İncelenmesi

Adnan ARI [1] , Ahmet YIKMIŞ [2] , Osman ÖZOKÇU [3]


Descriptive survey model from qualitative research approaches has been used in this research, which aims to investigate experimental and specific learning disorder related thesis written in Turkey. As a result of the screening carried out using the national thesis center database of the Higher Education Institution (YÖK), eight experimental studies have been reached. The studies were examined in the context of participants' characteristics, dependent and independent variables, research models and environment variables. As a result of the study, it was determined that the participants in the studies were mostly in the 5-16 age range, and that the seven studies were conducted with individuals with specific learning disorder. Also it was found that most of the applications were performed in rehabilitation centers, and experimental with control groups and single-subject research were used as research design but repeated dependent and independent variables were not used.

Öğrenme güçlüğü ile ilgili Türkiye’de deneysel olarak yapılmış olan tezlerinin incelenmesinin amaçlandığı bu araştırmada, nitel araştırma yaklaşımlarından betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) ulusal tez merkezi veri tabanı kullanılarak yapılan tarama sonucunda, deneysel olarak yapılmış sekiz çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalar, katılımcıların özellikleri, bağımlı ve bağımsız değişkenler, araştırma modelleri ve ortam değişkenleri bağlamında incelenmiştir. İnceleme sonucunda, çalışmalardaki katılımcıların daha çok 5-16 yaş aralığında oldukları, yedi çalışmanın öğrenme güçlüğü olan bireylerle yapıldığı; uygulamaların en çok rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştiği, kontrol gruplu deneysel ve tek denekli araştırmaların araştırma deseni olarak kullanıldığı, tekrarlanan bağımlı ve bağımsız değişkenlerin kullanılmadığı ile ilgili bulgulara ulaşılmıştır.
 • American Psychiatric Assosication. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (5th ed.). Arlington, VA: American Psyhiatric Publishing.
 • Arslan, D. ve Dirik, M. Z. (2008). İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin okuma güçlüklerini gidermede okumayı geliştirici duyuşsal yaklaşımın etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 1-18. http://dergipark.gov.tr/uefad/issue/16687/173402
 • Aslan, K. (2015). Özgül öğrenme güçlüğünün erken dönem belirtileri ve erken müdahale uygulamalarına dair derleme. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1 (2), 577-588. http://dergipark.gov.tr/husbfd/issue/7893/103918
 • Balıkçı, Ö., S., (2017). Erken Çocukluk Dönemi Öğrenme Güçlüğü Belirtileri. M.A. Melekoğlu, O. Çakıroğlu (Ed.), Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar içinde (s.75-100). Ankara:Vize yayıncılık
 • Balıkçı, Ö., S., (2017). Öğrenme Güçlüğü ve Okuma. M.A. Melekoğlu, O. Çakıroğlu (Ed.), Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar içinde (s.181-200). Ankara:Vize yayıncılık
 • Çıkılı, Y., Alegöz, A., Bala, M. (2017). Öğrenme Güçlükleri için Okumayı Değerlendirme ve Geliştirme. (1. Baskı), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
 • Doğan, H. (2012). Özel Öğrenme Güçlüğü Riski Taşıyan 5-6 Yaş Çocukları için Uygulanan Erken Müdahale Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri enstitüsü, İstanbul.
 • Doğmaz, S. (2016). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin İki Basamaklı Matematiksel Rutin Problem Çözme Performanslarını Geliştirmede Diyagram Yöntemi Kullanımının Etkililiği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • İlik, Ş. Ş. (2009). Hafif Düzeyde Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrencilerde Doğrudan Öğretim Yönteminin Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Kavramların Öğretiminde Etkililiğinin Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • İlker, Ö., A. (2017). Öğrenme Güçlüğü ve Yazılı Anlatım. M.A. Melekoğlu, O. Çakıroğlu (Ed.), Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar içinde (s.201-243). Ankara:Vize yayıncılık
 • İlker, Ö., & Melekoğlu, M. A. (2017). İlköğretim döneminde özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yazma becerilerine ilişkin çalışmaların incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(3), 443-469. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/374306
 • Kançeşme, C. (2015). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Sayıların İngilizce Yazımının Öğretiminde Eşzamanlı İpucu ile Kapat-Kopyala-Karşılaştır Öğretim Yöntemlerinin Etkililiklerinin Karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Kirk, S. A. (1977). Specifik learning diasabilities. Journal of Clinical Child Psychology, pp. 23-26. https://doi.org/10.1080/15374417709532776
 • Mutlu, Y. (2016). Bilgisayar Destekli Öğretim Materyallerinin Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Sayı Algılama Becerileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Özat, N. E. (2010). Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocuklarda Frostig Görsel Algı Eğitim Programının Etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Özbek, A. B. (2015). Okuma güçlüğü müdahalelerinde teknoloji kullanımı. Journal of Education & Special Education Technology. 1(1), 48-53.https://www.researchgate.net/publication/289252976_Okuma_Guclugu_Mudahalelerinde_Teknoloji_Kullanimi
 • Özbek, A. B. (2014). Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma Akıcılığını Geliştirmede Tablet Bilgisayar Destekli Sağaltım Programının Etkililiği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, (2006). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/05/20060531-2.htm
 • Özkardeş, O. (2012). Türkiye’de özel öğrenme güçlüğüne ilişkin yapılan uygulamalar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 25-38. https://core.ac.uk/download/pdf/53032548.pdf
 • Palut, B. (2016). Okuma ve Dil Sanatlarının Öğrenme Özellikleri. H. Sarı (Çev. Ed.), Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler ve Eğitimleri içinde (s.179-216). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık
 • Tuğrul-Kalaç, E. (2017). Öğrenme Güçlüğü ve Matematik. M.A. Melekoğlu, O. Çakıroğlu (Ed.), Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar içinde (s.245-280). Ankara:Vize yayıncılık
 • Ün, D. (2009). Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Bilişsel Müdahale Programı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yangın, S. ve Sidekli, S. (2006). Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 1-17. http://dergipark.gov.tr/musbed/issue/23524/250641
 • Yüksek Öğretim Kurulu, Ulusal Tez Merkezi. (2018). https://tez.yok.gov.tr/
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4691-9680
Yazar: Adnan ARI
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1143-1207
Yazar: Ahmet YIKMIŞ
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5631-0495
Yazar: Osman ÖZOKÇU
Kurum: INONU UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION, DEPARTMENT OF SPECIAL EDUCATION

Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Kasım 2018
Kabul Tarihi : 21 Ocak 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi642929, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2559 - 2568}, doi = {10.24106/kefdergi.3445}, title = {Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Türkiye’de Deneysel Olarak Yapılmış Tezlerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Arı, Adnan and Yıkmış, Ahmet and Özokçu, Osman} }
APA Arı, A , Yıkmış, A , Özokçu, O . (2019). Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Türkiye’de Deneysel Olarak Yapılmış Tezlerin İncelenmesi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (6) , 2559-2568 . DOI: 10.24106/kefdergi.3445
MLA Arı, A , Yıkmış, A , Özokçu, O . "Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Türkiye’de Deneysel Olarak Yapılmış Tezlerin İncelenmesi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2559-2568 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/50214/642929>
Chicago Arı, A , Yıkmış, A , Özokçu, O . "Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Türkiye’de Deneysel Olarak Yapılmış Tezlerin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2559-2568
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Türkiye’de Deneysel Olarak Yapılmış Tezlerin İncelenmesi AU - Adnan Arı , Ahmet Yıkmış , Osman Özokçu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3445 DO - 10.24106/kefdergi.3445 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2559 EP - 2568 VL - 27 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3445 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3445 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Türkiye’de Deneysel Olarak Yapılmış Tezlerin İncelenmesi %A Adnan Arı , Ahmet Yıkmış , Osman Özokçu %T Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Türkiye’de Deneysel Olarak Yapılmış Tezlerin İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.3445 %U 10.24106/kefdergi.3445
ISNAD Arı, Adnan , Yıkmış, Ahmet , Özokçu, Osman . "Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Türkiye’de Deneysel Olarak Yapılmış Tezlerin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 6 (Kasım 2019): 2559-2568 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3445
AMA Arı A , Yıkmış A , Özokçu O . Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Türkiye’de Deneysel Olarak Yapılmış Tezlerin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2559-2568.
Vancouver Arı A , Yıkmış A , Özokçu O . Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Türkiye’de Deneysel Olarak Yapılmış Tezlerin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2559-2568.