Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 6, Sayfalar 2583 - 2596 2019-11-15

Analysis of Question According to the Revised Bloom Taxonomy (PPSE/TFKT- Analytical Chemistry Related Questions)
Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Soru Analizi (KPSS/ÖABT- Analitik Kimyayla ilişkili Sorular)

Hatice KARAER [1]


This research was conducted to analyse Analyti-cal Chemistry related questions in Teaching Field Knowledge Tests (TFKT) in the Public Personnel Selection Exam (PPSE) according to the revised Bloom taxonomy (RBT). For this purpose, a total of 510 questions were examined with the help of the document analysis technique of 2013-2018 PPSE /TFKT’s and 83 questions related to Analytical chemistry were analysed. 71 of the questions were taken from Chemistry TFKT, 12 of them were taken from science/science and Technology TFKT. The questions were analysed one by one according to the prepared tem-plate and placed in the appropriate box on the two-dimensional taxonomy table. At the same time as the placement, questions were considered to be more than one cognitive process dimension and higher dimension were taken. The name and verb part of problem has been car-ried out in such a way that the name part is related to the knowledge dimension and the verb is the cognitive process dimensions. According to the findings, it was determined that the cognitive process dimensions of the questions were 8, 4% recall, 27,7% comprehension, 49,4% practice, 14,6% resolution, and no question of evolution and crea-tion dimension. The knowledge dimensions were deter-mined to be 7,2% factual, 31,3% conceptual, 61,5% opera-tional knowledge, respectively. There are no questions in metacognitive knowledge dimension. When the distribution of the questions according to the years is examined, the most questions at the metacognitive level are in the test in 2015, while the most questions at sub cognitive level are in the 2016. When exam questions are prepared, it is pro-posed to first set targets and to create taxonomies that will guide the targets and to take into consideration the RBT.

Bu araştırma, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerindeki (ÖABT) Analitik Kimyayla ilişkili soruları Yenilenmiş Bloom Taksonomisine (YBT) göre analiz etmek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsam-da 2013-2018 KPSS/ÖABT’ deki toplam 510 soru dokü-man inceleme tekniği ile incelenmiş ve Analitik Kimyayla ilişkili 83 soru analiz edilmiştir. Soruların 71’i Kimya, 12’si Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji ÖABT’ den alınmıştır. Soruların analizlerinde araştırmacı tarafından hazırlanan şablon kullanılarak tek tek analiz edilmiş ve iki boyutlu taksonomi tablosunda uygun kutucuğa yerleştirilmiştir. Yerleştirmede aynı anda birden fazla bilişsel süreç boyu-tunda olabileceği düşünülen sorularda daha üst düzeydeki boyutlar alınmıştır. Boyutların belirlenmesinde sorunun ad ve fiil kısımları dikkate alınmış olup ad kısmı bilgi boyutu-na, fiil kısmı bilişsel süreç boyutuna karşılık gelecek şekilde analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre soruların bilişsel süreç boyutları sırasıyla %8,4“Hatırlama”, %27,7 “Anlama”, %49,4” Uygulama”, %14,5 “Çözümleme” olduğu” “Değerlendirme” ve “Yaratma” boyutlarında soru bulunmadığı belirlenmiştir. Bilgi boyutları sırasıyla %7,2’i “Olgusal”, %31,3’ü “Kavramsal” ve %61,5’u “İşlemsel” boyutlarında olduğu, “Üstbilişsel” bilgi boyu-tunda soru bulunmadığı tespit edilmiştir. Soruların yıllara göre dağılımında “Üstbilişsel” boyutta en fazla soru 2015’de, alt bilişsel boyutta 2016’da olduğu belirlenmiştir. Sınav soruları hazırlanırken öncelikle hedeflerin belirlen-mesi, hedeflere rehberlik edecek taksonomilerin oluşturul-ması ve bunun için YBT tablosunun dikkate alınması öne-rilmektedir.
 • Amer, A. (2006). Reflections on Bloom’s revised taxonomy. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 4(1), 231-230.
 • Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom’s taxon-omy of educational objectives. New York: Longman.
 • Arseven, A., Şimşek, U. ve Güden, M. (2016). Coğrafya dersi yazılı sınav sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40(1), 243-258.
 • Ayvacı, H.Ş. ve Şahin, Ş. (2009). Fen bilgisi öğretmenlerinin ders sürecinde ve yazılı sınavlarda sordurdukları soruların bilişsel seviyelerinin karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 441-455.
 • Ayvacı, H.Ş. ve Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı soruları-nın incelenmesi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 7(1), 13-25.
 • Azar, A. (2005). Analysis of Turkish high- school physics- examination questions and university entrance exams questions according to Bloom’ taxonomy. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(2), 144-150.
 • Beyrekli, L. ve Sönmez, H. (2017). Bloom taksonomisi ve yenilenmiş Bloom taksonomisi ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmala-rın odaklandığı araştırma konuları, International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(2), 213-229.
 • Bümen, N.T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. (19. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Creswell J.W. (2016). Research design qualitative, quantitative, and mixed methods approach. Çev. Selçuk Beşir Demir, Araş-tırma deseni nitel, nicel ve karma yaklaşımları, 2. Baskı. Ankara: Eğiten Kitap,
 • Darwazeh, A.N. & Branch, R. M. (2015). A revision to the revised Bloom’s taxonomy. 08.09.2018.
 • Dindar, H. ve Demir, M. (2006). 5. sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının Bloom taksonomisine göre değer-lendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 87-96.
 • Durukan, E. ve Demir, E. (2017). 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre sınıflandırılması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1619-1629.
 • Edwards, N. (2010). An analysis of the alignment of the grade 12 physical sciences examination and the core curriculum in South Africa. South African Journal of Education, 304(4), 571-590.
 • Eke, C. (2015). Dalgalar ünitesindeki kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araş-tırmaları Dergisi, 4(2), 345-353.
 • Eroğlu, D. ve Sarar-Kuzu, T. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki dil bilgisi kazanımlarının ve soruların yenilenmiş Bloom takso-nomisine göre değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1(1), 72-80.
 • Gezer, M., Şahin, G.F., Öner-Sünkür, M. ve Meral, E. (2014). 8. Sınıf T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim prog-ramı kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der-gisi, 3(1), 433-435.
 • Gökler, Z.S., Aypay, A. ve Arı, A. (2012). İlköğretim İngilizce dersi hedefleri kazanımları SBS soruları ve yazılı sınav soruları-nın yeni Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 1(2), 115-133.
 • Gökulu, A. (2015). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin yazılı soruları ile TEOG sınavlarında sorulan fen ve teknoloji sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Route Education and Social Science Journal 2(2), 434-446.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Nobel yayıncılık, Ankara.
 • Korkmaz, F. ve Ünsal, S. (2015). Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre bir sınav analizi. Turkish Journal of Education, 5(3),170-183.
 • Kratwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory into Practice, 41(4), 212-264.
 • Mohammadi, E., Kiany, G., Ghafar Samar, R., & Akbari, R. (2015). Appraising pre-service EFL teachers’ assessment in lan-guage testing course using revised Bloom’s taxonomy. International journal of Applied Linguistic & English literature, 4(4), 8-20.
 • Omara, N., Harisa, S. S., Hassana, R., Arshada, H. Rahmata, M., Zainala, N. F. A., & Zulkifli, R. (2012). Automated analysis of exam questions according to Bloom’s taxonomy. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 59, 297-303.
 • Özdemir, S. M., Altıok, S. ve Baki, N. (2015). Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre sosyal bilgiler öğretim programı kazanımlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 363-375.
 • Seferoğlu, S.S. (2011). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (6. baskı). Pegem akademi, Ankara.
 • Seo, Y. J., Kim, H.S., & Chae, H. K. (2010). Analysis of the end-of-chapter questions in chemistry II according to revised Bloom’s taxonomy of educational objectives. Journal of The Korean Chemistry Society, 54(3), 329-337.
 • Şanlı, C. ve Pınar, A. (2017). Sosyal bilgiler sınav sorularının yenilenen Bloom taksonomisine göre incelenmesi. İlköğretim Online, 16(3), 949-959.
 • Tanık, N. ve Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve teknoloji yazılı sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Türk Bilim ve Araştırma Vakfı Bilim Dergisi, 4(49), 235-246.
 • Tıkkanen, G. & Aksela, M. (2012). Analysis of Finnish chemistry matriculation examination questions according to cognitive complexity. Nordina, 8(3), 258-268.
 • Topçu, E. (2017). TEOG Tarih sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 321-335.
 • Tsaparlis, G., & Zoller, U. (2003). Evolution of higher vs. lower-order cognitive skills- type examination in chemistry: implica-tions for university in class assessment and examinations. University Chemistry Education, 7(2), 50-57.
 • Tutkun, Ö.F., Demirtaş, Z., Gür-Erdoğan, D. ve Arslan, S. (2005). Bloom orijinal bilişsel alan sınıflaması ile yenilenmiş sınıf-lamanın karşılaştırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 350-359.
 • Tutkun, Ö.F., Demirtaş, Z. ve Gür-Erdoğan, D. (2015). Revize Bloom taksonomisinin genel yapısı, gerekçeler ve değişiklikler. The Journal of Academic Social Science Studies, 32, 57-62.
 • Upahi, J.E. Issa, B. & Oyelekan, O.S. (2015). Analysis of senior school certificate examination chemistry questions for higher-order cognitive skills. Cypriot Journal of Educational Sciences 10(3), 218-227.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Seçkin yayıncılık, Ankara.
 • Yurdabakan, İ. (2012). Bloom’un revize edilen taksonomisinin eğitimde ölçme ve değerlendirmeye etkileri. Gaziantep Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 327-348.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Kasım-2019
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7745-9387
Yazar: Hatice KARAER
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim fakültesi Matematik Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 17 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi642956, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2583 - 2596}, doi = {10.24106/kefdergi.3455}, title = {Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Soru Analizi (KPSS/ÖABT- Analitik Kimyayla ilişkili Sorular)}, key = {cite}, author = {Karaer, Hatice} }
APA Karaer, H . (2019). Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Soru Analizi (KPSS/ÖABT- Analitik Kimyayla ilişkili Sorular) . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (6) , 2583-2596 . DOI: 10.24106/kefdergi.3455
MLA Karaer, H . "Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Soru Analizi (KPSS/ÖABT- Analitik Kimyayla ilişkili Sorular)" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2583-2596 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/50214/642956>
Chicago Karaer, H . "Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Soru Analizi (KPSS/ÖABT- Analitik Kimyayla ilişkili Sorular)". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2583-2596
RIS TY - JOUR T1 - Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Soru Analizi (KPSS/ÖABT- Analitik Kimyayla ilişkili Sorular) AU - Hatice Karaer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3455 DO - 10.24106/kefdergi.3455 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2583 EP - 2596 VL - 27 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3455 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3455 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Soru Analizi (KPSS/ÖABT- Analitik Kimyayla ilişkili Sorular) %A Hatice Karaer %T Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Soru Analizi (KPSS/ÖABT- Analitik Kimyayla ilişkili Sorular) %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.3455 %U 10.24106/kefdergi.3455
ISNAD Karaer, Hatice . "Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Soru Analizi (KPSS/ÖABT- Analitik Kimyayla ilişkili Sorular)". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 6 (Kasım 2019): 2583-2596 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3455
AMA Karaer H . Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Soru Analizi (KPSS/ÖABT- Analitik Kimyayla ilişkili Sorular). Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2583-2596.
Vancouver Karaer H . Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Soru Analizi (KPSS/ÖABT- Analitik Kimyayla ilişkili Sorular). Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2583-2596.