Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 6, Sayfalar 2693 - 2700 2019-11-15

A Study on Determination of TFRS (Turkish Financial Reporting Standards )/ TAS (Turkish Accounting Standards) Awareness of Undergraduate Students Receiving Accounting Education
Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)/ TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Kezban ŞİMŞEK [1] , Onur ŞİMŞEK [2]


This research aims to determine the Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) and Turkish Accounting Standards (TAS) awareness of undergraduate students having education in accounting. The questionnaire method was used to collect the data needed to accomplish this aim. The questionnaire was applied to 237 undergraduate students in The Departments of Business Administration and Banking and Finance in Faculty of Economics and Administrative Sciences at Kastamonu University. As a result of the study, it was determined that there was a significant difference in terms of TFRS / TAS awareness levels between the students in The Departments of Business Administration and Banking and Finance. The findings of the study revealed that there was a significant difference in terms of TFRS / TAS awareness levels between students who have TFRS / TAS knowledge and who do not have TFRS / TAS knowledge.

Bu araştırma, muhasebe eğitimi alan lisans öğrencilerinin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)’ na ilişkin farkındalıklarını belirleme amacı taşımaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Anket Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ile Bankacılık ve Finans Bölümlerinde öğrenim gören 237 lisans öğrencisine uygulanmıştır. Araştırma sonucunda İşletme bölümü öğrencileri ile Bankacılık ve Finans bölümü öğrencileri arasında TFRS/TMS farkındalık düzeyleri bakımından anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulguları, TFRS / TMS bilgisine sahip olan ve TFRS / TMS bilgisine sahip olmayan öğrenciler arasında da TFRS / TMS farkındalık düzeyleri açısından anlamlı bir fark olduğunu ortaya koymuştur.

 • Albu, N., Albu, C.N. ve Gîrbină, M.M. (2012, May), Educating Accounting Students in an Emerging Economy - an Analysis of the Importantance of Stereotypes in Teaching IFRS, International Journal of Academic Research, 4(3), 51-57.
 • Aktaş, M. A., Ertuğrul, A. N. (2013). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Muhasebe Eğitimine Yansıması: Ankara’ daki İşletme Yüksek Lisans Öğrencilerinin Görüşleri, Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(7), 45-64.
 • Aycı, A. (2012, 16-17 Haziran). KOBİ’ lerin Rekabet Gücünün Artırılmasında Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi, 2. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Trabzon.
 • Brown, P. (2011, August). International Financial Reporting Standards: what are the benefits?, Accounting and Business Research, 41(3), 269–285.
 • Dalğar, H., Çelik, İ ve Mortaş, M. (2011). Muhasebe Öğrenimi Gören Öğrencilerin TMS/TFRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 217-230.
 • Dick, W., Missonier-Piera, F. (2010). Financial Reporting under IFRS: ATopic Based Approach, England: JohnWiley&Sons,Ltd.
 • Durmuş, H., Aytulun, A. (2016). Muhasebe Mesleğini İlgilendiren Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar, Risk Tabanlı Denetim ve Denetim Standartları, TMUD Yayınları: Kitap No: 11.
 • Erdoğan M., Ulusoy, T., Benli, T., Çakmak, F., Dengel, D. ve Civek F. (2017). Kastamonu İli Sermaye Şirketlerinin Muhasebesini Tutan SMMM ’lerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Raporlama Yapabilme Düzeyleri ile Sermaye Şirketlerinin Finansman Kaynaklarının Maliyetlerinin Araştırılması, Mumeyek Vakfı Yayınları, No:11 ISBN 978-605-61870-8-7.
 • Erol Fidan, M., Uysal, T. (2017). Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Konusunda Üniversite Öğrencilerinin Algı Düzeylerinin Ölçülmesi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19(33), 24-35.
 • Gökçen, G., Ataman, B., Cebeci, Y. ve Cavlak, H. (2015, Temmuz). Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Lisans Programlarındaki Muhasebe Standartları Eğitimi Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11 (44), 121-145.
 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. And Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis. (Fifth Edition). New Jersey: Prentice-Hall Inc..
 • Hassan, E. A., Rankin, M. and Lu, W. (2014). The Development of Accounting Regulation in Iraq and the IFRS Adoption Decision: An Institutional Perspective, The International Journal of Accounting, 49, 371–390.
 • Karabayır, M. E., Ertugay, E. (2014). Finansal Raporlama Standartlarının Dünü ve Bugünü, Ankara Üniversitesi SBF Dergis,, 65(4), 195-198.
 • Karaca, N., Sürmeli, D., Hocaoğlu, S. (2016). Türkiye’de Lisans Düzeyinde Verilen Muhasebe Eğitiminin Muhasebe Alanında Yaşanan Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, 270-281.
 • Kerlinger, F. N. (1978). Foundations of Behavioral Research. New York: McGraw Hill.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structual Equation Modeling. (Third Edition). New York: The guilford Press,
 • Kurnaz, N. (2012 February). Statistical Analysis of the Factors Affecting Accounting Students’ Awareness of the TAS (Turkish Accounting Standards) and TFRS (Turkish Financial Reporting Standards), British Journal of Science, 4 (1), 142-156.
 • Madawaki, A. (2012, February). Adoption of International Financial Reporting Standards in Developing Countries: The Case of Nigeria, International Journal of Business and Management. 7(3), 152-161.
 • Nag, S. K. (2015, March), International Financial Reporting Standards- An Overview, International Journal of Research in Finance and Marketing, 5(3), 39- 47.
 • Patro, A., Gupta, V. K. (2012), Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Accounting Curriculum in India - An Empirical Study, Procedia Economics and Finance. 2, 227 – 236
 • TÜRMOB İnternational Haber (2016, Ocak). IAESB Küresel Muhasebe Eğitimi İhtiyaçlarını Araştırıyor ve Gelecek Strateji ve Önceliklere İlişkin Geri Bildirim Topluyor, 11(42)
 • Ulusoy, T. (2008). Systematic Risk and Firm Financial Structure: Evidence on Istanbul Stock Exchange. The Business Review, Cambridge, 11(2), 226-231.
 • Zeff, Stephen A, Foreword by Stephen A. Zeff, Didier Bensadon and Nicolas Praquin (Ed.). (2016). IFRS in a Global World: International and Critical Perspectives on Accounting içinde (v-xi), Switzerland: Springer International Publishing.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2365-6163
Yazar: Kezban ŞİMŞEK
Kurum: Kastamonu Üniversitesi, Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2411-8655
Yazar: Onur ŞİMŞEK
Kurum: Kastamonu Üniversitesi, Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 6 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi643231, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2693 - 2700}, doi = {10.24106/kefdergi.3607}, title = {Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)/ TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Şi̇mşek, Kezban and Şi̇mşek, Onur} }
APA Şi̇mşek, K , Şi̇mşek, O . (2019). Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)/ TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (6) , 2693-2700 . DOI: 10.24106/kefdergi.3607
MLA Şi̇mşek, K , Şi̇mşek, O . "Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)/ TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2693-2700 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/50214/643231>
Chicago Şi̇mşek, K , Şi̇mşek, O . "Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)/ TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2693-2700
RIS TY - JOUR T1 - Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)/ TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma AU - Kezban Şi̇mşek , Onur Şi̇mşek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3607 DO - 10.24106/kefdergi.3607 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2693 EP - 2700 VL - 27 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3607 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3607 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)/ TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma %A Kezban Şi̇mşek , Onur Şi̇mşek %T Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)/ TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.3607 %U 10.24106/kefdergi.3607
ISNAD Şi̇mşek, Kezban , Şi̇mşek, Onur . "Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)/ TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 6 (Kasım 2019): 2693-2700 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3607
AMA Şi̇mşek K , Şi̇mşek O . Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)/ TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2693-2700.
Vancouver Şi̇mşek K , Şi̇mşek O . Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)/ TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2693-2700.