Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İlkokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 29, Sayı 1, 138 - 151, 16.01.2021
https://doi.org/10.24106/kefdergi.739189

Öz

Bu araştırmanın amacı ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, matematik dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir durum örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Düzce ilinde bulunan ilkokullarda öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 229 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak matematik tutum ölçeği kullanılmıştır. Veriler istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde, öğrencilerin matematik dersine yönelik tutum puanları ortalamalarının cinsiyet, bireysel odaya sahip olma, evde internet bağlantısına sahip olma, sosyal medya hesabına sahip olma, ailenin sahip olduğu gelir ve anne-baba eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Matematik tutum ölçeği alt boyutları incelendiğinde, bireysel odaya sahip olma, evde internet bağlantısı olma, ailenin sahip olduğu gelir durumlarına göre alt boyutlarda anlamlı farklılık olduğu; sosyal medya hesabına sahip olma, anne-baba eğitim durumlarına göre ise anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarını geliştirmek için, sosyal medyanın öğrenmede destek sağlayıcı olarak kullanılması, matematik dersinin oyun ve eğlenceli etkinliklere dayalı olarak yapılandırmaları önerilmektedir.

Kaynakça

 • Abalı Öztürk Y. A., & Şahin, Ç. (2014). Alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerinin akademik başarı, kalıcılık, özyeterlik algısı ve tutum üzerine etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 10 (4), 1022-1046.
 • Abalı Öztürk, Y., & Şahin, Ç. (2015). Matematiğe ilişkin akademik başarı-özyeterlilik ve tutum arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. International Journal of Social Science, 31, 343-366. doi: 10.9761/JASSS2621
 • Akbaba Altun, S., & Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği, İlköğretim Online, 7 (1), 157-173.
 • Akdemir, Ö. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Aksoy, V. (2015). İnternet bağımlılığı ve sosyal ağ kullanım düzeylerinin fen lisesi öğrencilerinin demografik özelliklerine göre değişimi ve akademik başarılarına etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (19), 365-383.
 • Aktan, O. (2018). Kaynaştırma eğitiminde takım destekli bireyselleştirme tekniğinin öğrencilerin ders başarısı derse karşı tutum ve sosyal kabul düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Alkan, H., Güzel, E. B. & Elçi, A. N. (2004). Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarında matematik öğretmenlerinin üstlendiği rollerin belirlenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan bildiri. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Alkan, V. (2010). Matematikten nefret ediyorum. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (2), 189-199.
 • Allaport, G. W. (1935). Attitudes. C. Murchison (Ed.), In Handbook of social psychology. (pp. 798-844). Worcester, MA: Clark University Pres.
 • Al-rahmi, W. M., Othman, M. S., & Musa, M. A. (2014). The improvement of students' academic performance by using social media through collaborative learning in Malaysian higher education. Asian Social Science, 10 (8), 210-221.
 • Altun, M. (2013). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi (18.baskı). Bursa: Aktüel Alfa.
 • Arkonaç, S. A. (2001). Sosyal psikoloji, değiştirilmiş ve genişletilmiş (2. Baskı). İstanbul: Alfa.
 • Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. & Hoeksema, S. N. (2010). Psikolojiye giriş (5. baskı). (Y. Alogon, Çev.). Ankara: Ayrıntı.
 • Avcı, E., Coşkuntuncel, O. & İnandı, Y. (2011). Ortaöğretim on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 50-58.
 • Aydoğdu, F., & Dilekmen, M. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının değerlendirilmesi. Electronic International Journal of Education Arts and Science (EIJEAS), 2 (4), 40-56.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (3. Baskı). Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Baykul, Y. (2015). Eğitimde ve psikolojide ölçme: klasik test teorisi ve uygulaması (3. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Baykul, Y. (2016). İlkokulda matematik öğretimi (13.baskı). Ankara: Pegem.
 • Bayturan, S. (2004). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik başarılarının matematiğe yönelik tutum, psikososyal ve sosyademografik özellikleri ile ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Berson, I., & Berson, M. (2003). Digital literacy for effective citizenship. Social Education, 67 (3), 164-167.
 • Birgin, O., & Demirkan, H. (2017). Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının bazı değişkenler bakımından incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8 (2), 1-15. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijer/issue/31054/281765.
 • Bloom, S. B. (2012). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (D.A. Özçelik, Çev.). Ankara: Pegem.
 • Boyd, F. B. (2002). Motivation to continue: enhancing literacy learning for struggling readers and writers. Reading and Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 18 (3), 257–277.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş.& Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (22.baskı). Ankara: Pegem.
 • Carvalho, J., & Chima, F. O. (2014). Applications of structural equation modeling in social sciences research. American International Journal Of Contemporary Research, 4 (1), 6-11.
 • Chan, F., Lee, G. K., Lee, E. J., Kubota, C. & Allen, C. A. (2007). Structural equation modeling in rehabilitation counseling research. Rehabilitation Counseling Bulletin, 51 (1), 53- 66.
 • Chinn, S. (2012). Research article beliefs, anxiety, and avoiding failure in mathematics. Hindawi Publishing Corporation Child Development Research, Volume 2012, 1-8. Article ID 396071.doi:http://dx.doi.org/10.1155/2012/396071
 • Colwell, J., & Kato, M. (2003). Investigation of the relationship between social isolation, self-esteem, aggression and computer game play in Japanese adolescents. Asian Journal of Social Psychology, 6, 149-158.
 • Crano, W. D., & Prislin, R. (2006). Attitudes and persuasion. Annual Review of Psychology, 57, 345–374.
 • Çanakçı, O., & Özdemir, A. Ş. (2011). Matematik problemi çözme tutum ölçeğinin geliştirilmesi. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 119-136.
 • Çelik, H. C., & Bindak, R. (2005), Sınıf öğretmenliği bolumu öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 427-436
 • Çelik, H. C., & Ceylan, H. (2009) Lise Öğrencilerinin matematik ve bilgisayar tutumlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 92-101.
 • Çengeloğlu, G.D. (2005). Çoklu zeka kuramına göre düzenlenen hayat bilgisi dersi öğretim etkinliklerinin öğrenci başarı ve tutumuna etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Daley, G., & Valdѐs, R. (2006). Value added analysis and classroom observation as measures of teacher performance: A preliminary report (Publication No. 311). Los Angeles: Los Angeles Unified School District; Program Evaluation and Research Branch; Planning, Assessment and Research Division.
 • Demirgören, D. (2010). İzmir ili öğretmen lisesi öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve kullandıkları öğrenme stratejileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Dellal, N. A., & Günak B. G. (2009). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrencilerin öğrenme motivasyonları. Dil Dergisi, 143, 20-41.
 • De Vellis, R. F. (2014). Ölçek geliştirme: kuram ve uygulamalar. T. Totan (Ed.), Ankara: Nobel.
 • Dörnyei, Z. (2001). Motivational strategies in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dursun, Ş. (2004). Öğrencilerin Matematikte başarısını etkileyen faktörler: matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 217-230.
 • Eagly, A. H., & Chaiken, S. (2007). The advantages of an inclusive definition of attitude. Social Cognition, 25 (5), 582-602. doi: 10.1521/soco.2007.25.5.582.
 • Ekici, M., & Kıyıcı, M. (2012). Sosyal ağların eğitim bağlamında kullanımı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2). 156-167.
 • Ekizoğlu, N., & Tezer, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile matematik başarı puanları arasındaki ilişki. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2 (1), 43-57.
 • Ertürk, S. (1993). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yeditepe Yayınları.
 • Eshun, B. A. (2004). Sex-differences in attitude of students towards mathematics in secondary schools. Mathematics Connection, 4 (1), 1-13.
 • Franzoı, S. L. (2003). Social psychology (3rd ed.). Boston: Mc. Graw Hill.
 • Frey, N., & Fisher, D. (2010). Motivation requires a meaningful task. English Journal, 100 (1), 30-36.
 • Göç, T. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R., L., & Black, W. C. (1998). Multivariate data analysis (Fifth edition). United States: Prentice-Hall, Inc.
 • Hill, N. E., & Craft, S. A. (2003). Parent-school involvement and school performance: Mediated pathways among socioeconomically comparable African American and Euro- American families. Journal of Educational Psychology, 95 (1), 74–83. Doi: 10.1037/0022-0663.95.1.74.
 • Hogg, M., & Vaughan, G. (2005). Social Psychology (4th edition). London: Prentice-Hall.
 • Işık, I., & Çağdaşer, B. T. (2009). Yapısalcı yaklaşımla cebir öğretiminin 6.sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (3), 941-954.
 • Işıtan, S. (2013). Müzikle ilişkilendirilmiş bir öğretimin kesirler ve oran konusundaki erişi ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum algı iletişim (5. Baskı). İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları.
 • Kagan, N., Schauble, P., Resnikoff, A., Danish, S. J. & Krathwohl, D. R. (1969). Interpersonal process recall. Journal of Nervous and Mental Disease, 148 (4), 365-374.
 • Kalaycı, Ş. (2016). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (7. baskı). Ankara: Asil.
 • Kaplan, A., & Kaplan, N. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. Journal of Qafqaz, 17, 1-5.
 • Karasar, N. (2016).Bilimsel araştırma yöntemi. (31.baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling: issues and practical considerations. New York: The Guildford Press.
 • Killian, M., & Bastas, H. (2015). The effects of an active learning strategy on students’ attitudes and students’ performances in introductory sociology classes. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 15 (3), 53-67.
 • Koç, M., & Karabatak, M. (2011). Sosyal ağların öğrenciler üzerindeki etkisinin veri madenciliği kullanılarak incelenmesi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda sunulan bildiri. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Kubey, R.W, Lavin M. J., & Barrows, J. R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. Journal of Communication, 51(2), 366- 382.
 • Kurbanoğlu, N. İ., & Takunyacı, M. (2012). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik kaygı, tutum ve özyeterlik inançları bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (1), 111-130.
 • Kuzu, A., Odabaşı, F., Erişti, S.D., Kabakçı, I., Kurt , A.A, Akbulut, Y., Dursun, Ö.Ö., Kıyıcı, M. & Şendağ, S. (2008). İnternet kullanımı ve aile. Ankara: T. C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bilim Serisi.
 • Lin, C. (2009). A comparison study of web-based and traditional instruction on preservice teachers’ knowledge of fractions. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9 (3), 257-279
 • Lin, S. C., & Lin, Y. M. (2011). Inventory of learning attitudes of vocational high school students. Journal of Statistics and Management Systems, 14 (3), 685-699. Doi:10.1080/09720510.2011.10701579.
 • Madell, D., & Muncer, S. (2004). Gender differences in the use of the internet by English secondary schoolchildren. Social Psychology of Education, 7, 229-251.
 • Maure, L. M., & Marimon, O. G. (2014). Examining the role of college student’s approach to math. Educational Research and Reviews, 9 (19), 761-770.
 • McKillup, S. (2012). Statistics explained: An introductory guide for life scientists (Second edition). United States: Cambridge University Press.
 • McMullen, C. (2005). Student achievement in mathematics – the roles of attitudes, perceptions and family back ground. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/121531468777302817/pdf/multi-page.pdf
 • Minisker, M. (2006). Matematiğin doğası, yapısı ve işlevi. H. Gür (Ed.), Matematik öğretimi içinde (s.11-17). İstanbul: Lisans.
 • Myers, D. G. (2001). Social psychology (Ch. 18). In Psychology (pp. 643-688). New York: Worth.
 • Nazlıçiçek, N., & Erktin, E. (2002). İlköğretim matematik öğretmenleri için kısaltılmış matematik tutum ölçeği. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara. http://old.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-/netscape/b_kitabi/ sayfasından erişilmiştir.
 • Northcote, M., & Marshall, L. (2016). What mathematics calculations do adults do in their everyday lives?: Part 1 of a report on the Everyday Mathematics Project [online]. Australian Primary Mathematics Classroom, 21 (2), 8-17.
 • Oblinger, D. G., & Oblinger, J. L. (Eds.). (2005). Educating the Net generation. Washington, DC: Educause. Available: Retrieved from http://www.educause.edu/educatingthenetgen.
 • Oyman, N. (2010). İlköğretim okullarının fiziksel yapılarına ilişkin öğrenci tutumları ve öğretmen memnuniyetlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Özçelik, D. A. (2010). Eğitim programları ve öğretim. İstanbul: Pegem.
 • Özdamar, K. (2016). Ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Eskişehir: Nisan
 • Özden, Y. (2008). Eğitimde yeni değerler, eğitimde dönüşüm. Ankara: Pegem.
 • Özgüven, İ. E. (2017). Bireyi tanıma teknikleri (11. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Özkan, F. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde kullandıkları öğrenme stratejileri ile tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Pehlivan, H. (2010). Ankara fen lisesi öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımlarının bazı ailesel faktörler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (3), 805-818.
 • Rani, S., & Siddiqui, M. A. (2015). A Study of Home Environment, Academic Achievement and Teaching Aptitude on Training Success of Pre-Service Elementary Teachers of India. Journal of Education and Practice, 6 (28), 91-96. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1081221.pdf.
 • Rashid, S., & Brooks, G. (2010). The levels of attainment in literacy and numeracy of 13- to 19-year olds in England, 1948–2009. Literacy Today, 32 (1), 13–24.
 • Sadi, Ö., Uyar, M. & Yalçı, H. (2014). Lise öğrencilerinin biyoloji dersi başarılarında, cinsiyet, sınıf düzeyi ve aile yapısının rolü. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 138-151.
 • Schumacker, R.E., & Lomax, R.G. (2010). A Beginner's guide to structural equation modeling (p.85-90). New York: Taylor & Francis.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim öğrenme ve öğretim, kuramdan uygulamaya. Ankara: Yargı.
 • Sertöz, S. (2002). Matematiğin aydınlık dünyası. Ankara: Tübitak.
 • Sezgin, M. (2013). Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının akademik özyeterlik algıları ve algıladıkları öğretmen davranışları açısından incelenmesi. Yayımlanmamıs yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (Complete samples). Biometrika, 52 (3/4), 591-611.
 • Shunk, D. H. (2009). Öğrenme teorileri eğitimsel bir bakışla (5. Basımdan Çeviri) (Çev. Ed: M. Şahin). Ankara: Nobel.
 • Şeker, M. (2013). İlköğretim 6,7 ve 8. sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrenci başarısını etkileyen faktörler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hitit Üniversitesi, Çorum.
 • Şengül, S., & Dereli, M. (2013). Tam sayılar konusunun karikatürle öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin matematik tutumuna etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (4), 1-26.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.
 • Tanrıverdi, H., & Sağır, S. (2014). Lise öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçlarının ve sosyal ağları benimseme düzeylerinin öğrenci başarısına etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (18), 775-822.
 • Toğay, A., Akdur, T. E., Yetişken, İ. C., ve Bilici, A. (2013). Eğitim süreçlerinde sosyal ağların kullanımı: Bir MYO deneyimi. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Tapia, M., & Marsh, G. E. (November 2000). Effect of gender, achievement in mathematics, and ethnicity on attitudes toward mathematics. Paper presented in Annual meeting of the Mid-South Educational Research Association, Bowling Green, KY, USA.
 • Taşdemir, C. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları: Bitlis ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 89-96.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi, Ankara: Nobel.
 • Tobias, S. (1991). Mathematics mental health. College Teaching, 39 (3), 91-94.
 • Tuncer, M., Berkant, H. & Doğan, Y. (2015). İngilizce dersine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 260-266.
 • Tuncer, M., & Yılmaz, Ö. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve kaygılarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2), 47-64.
 • Turgut, M. F., & Baykul Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem.
 • Türker, N. K., & Turanlı, N. (2008). Matematik eğitimi derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3), 17-29.
 • Ullman, J. B. (2006). Structural equation modeling: rewiewing the basics and moving forward. Journal of Personality Assessment, 87 (1), 35- 50.
 • Uysal Koğ, O. (2012). Görselleştirme yaklaşımı ile yapılan matematik öğretiminin öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimi üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Viau, R. (2009). Okulda Motivasyon (Çeviren: Yusuf Budak). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Weimer, M. (2002). Learner-centered teaching: five key changes to practice. San Francisco, CA: JosseyBass.
 • Yağmur, A. (2012). Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ile öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir
 • Yaşar, M. (2016). High School Students' Attitudes towards Mathematics. EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12 (4), 931-945.
 • Yasar, M., Çermik, H., & Güner, N. (2014). High school students' attitudes towards mathematics and factors affect their attitudes in Turkey. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(2), 41-64.
 • Yenilmez, K. (2007). Attitudes of Turkish high school students toward mathematics. International Journal of Educational Reform, 16 (4), 318-335.
 • Yenilmez, K. & Özabacı, N., Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 132-146.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, Z. (2016). Alan ölçme" öğretiminde basamaklı öğretim yönteminin etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yıldız, S. (2006).Üniversite sınavına giren dershane öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yılmaz, E., Şahin, Y.L., Haseski, H. İ. & Erol, O. (2014). Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Balıkesir İli Örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research, 4 (1), 133-144.
 • Yücel, Z., & Koç, M. (2011). The relationship between the prediction level of elementary school students’ math achievement by their math attitudes and gender. Elementary Education Online, 10 (1), 133- 143.

Investigation of Primary School Students’ Attitudes towards Mathematics in terms of Various Variables

Yıl 2021, Cilt 29, Sayı 1, 138 - 151, 16.01.2021
https://doi.org/10.24106/kefdergi.739189

Öz

Purpose: The current study aims to examine primary school students’ attitudes towards mathematics lessons in terms of
gender, having an individual room, having internet connection at home, having a social media account, family income and
parents’ education level.
Design/Methodology/Approach: This is a descriptive study that aims to investigate primary school students’ attitudes towards
mathematics lessons in terms of various variables, and it employs survey design. Data of the study were collected from 229
students attending fourth grade in primary schools in the central district of Düzce, Turkey in the 2017-2018 academic year. In
order to identify primary school students’ attitudes towards mathematics lessons, Scale of Attitudes towards Mathematics,
which was developed by Nazlıçiçek and Erktin (2002) and the reliability and validity of which was tested by Aktan (2018) with
regard to scale structure, was used in the current study. The data in this study were analyzed with a statistical package program.
Findings: The findings of the study reveal that students’ attitude means scores towards mathematics do not differ significantly
in terms of gender, having an individual room, having internet connection at home, having a social media account, family
income, parents’ education level. With regard to factors of the scale of attitude towards mathematics, there are significant
differences in the factors of the scale in terms of having an individual room, having internet connection at home and family
income while there are not any significant differences in terms of having a social media account and parents’ education level.
Conclusion : Based on the results of the current study, to help students develop positive attitudes towards mathematics
lessons, it is recommended that social media should be used to support learning, primary school teachers should offer
mathematics lessons in an interesting and fun way, and activities should include games considering the developmental
characteristics of primary school students. Besides, families should arrange environments for their children to study efficiently,
offer better studying opportunities and they should be guided about efficient studying to raise their awareness.

Kaynakça

 • Abalı Öztürk Y. A., & Şahin, Ç. (2014). Alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerinin akademik başarı, kalıcılık, özyeterlik algısı ve tutum üzerine etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 10 (4), 1022-1046.
 • Abalı Öztürk, Y., & Şahin, Ç. (2015). Matematiğe ilişkin akademik başarı-özyeterlilik ve tutum arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. International Journal of Social Science, 31, 343-366. doi: 10.9761/JASSS2621
 • Akbaba Altun, S., & Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği, İlköğretim Online, 7 (1), 157-173.
 • Akdemir, Ö. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Aksoy, V. (2015). İnternet bağımlılığı ve sosyal ağ kullanım düzeylerinin fen lisesi öğrencilerinin demografik özelliklerine göre değişimi ve akademik başarılarına etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (19), 365-383.
 • Aktan, O. (2018). Kaynaştırma eğitiminde takım destekli bireyselleştirme tekniğinin öğrencilerin ders başarısı derse karşı tutum ve sosyal kabul düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Alkan, H., Güzel, E. B. & Elçi, A. N. (2004). Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarında matematik öğretmenlerinin üstlendiği rollerin belirlenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan bildiri. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Alkan, V. (2010). Matematikten nefret ediyorum. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (2), 189-199.
 • Allaport, G. W. (1935). Attitudes. C. Murchison (Ed.), In Handbook of social psychology. (pp. 798-844). Worcester, MA: Clark University Pres.
 • Al-rahmi, W. M., Othman, M. S., & Musa, M. A. (2014). The improvement of students' academic performance by using social media through collaborative learning in Malaysian higher education. Asian Social Science, 10 (8), 210-221.
 • Altun, M. (2013). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi (18.baskı). Bursa: Aktüel Alfa.
 • Arkonaç, S. A. (2001). Sosyal psikoloji, değiştirilmiş ve genişletilmiş (2. Baskı). İstanbul: Alfa.
 • Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. & Hoeksema, S. N. (2010). Psikolojiye giriş (5. baskı). (Y. Alogon, Çev.). Ankara: Ayrıntı.
 • Avcı, E., Coşkuntuncel, O. & İnandı, Y. (2011). Ortaöğretim on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 50-58.
 • Aydoğdu, F., & Dilekmen, M. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının değerlendirilmesi. Electronic International Journal of Education Arts and Science (EIJEAS), 2 (4), 40-56.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (3. Baskı). Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Baykul, Y. (2015). Eğitimde ve psikolojide ölçme: klasik test teorisi ve uygulaması (3. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Baykul, Y. (2016). İlkokulda matematik öğretimi (13.baskı). Ankara: Pegem.
 • Bayturan, S. (2004). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik başarılarının matematiğe yönelik tutum, psikososyal ve sosyademografik özellikleri ile ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Berson, I., & Berson, M. (2003). Digital literacy for effective citizenship. Social Education, 67 (3), 164-167.
 • Birgin, O., & Demirkan, H. (2017). Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının bazı değişkenler bakımından incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8 (2), 1-15. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijer/issue/31054/281765.
 • Bloom, S. B. (2012). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (D.A. Özçelik, Çev.). Ankara: Pegem.
 • Boyd, F. B. (2002). Motivation to continue: enhancing literacy learning for struggling readers and writers. Reading and Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 18 (3), 257–277.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş.& Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (22.baskı). Ankara: Pegem.
 • Carvalho, J., & Chima, F. O. (2014). Applications of structural equation modeling in social sciences research. American International Journal Of Contemporary Research, 4 (1), 6-11.
 • Chan, F., Lee, G. K., Lee, E. J., Kubota, C. & Allen, C. A. (2007). Structural equation modeling in rehabilitation counseling research. Rehabilitation Counseling Bulletin, 51 (1), 53- 66.
 • Chinn, S. (2012). Research article beliefs, anxiety, and avoiding failure in mathematics. Hindawi Publishing Corporation Child Development Research, Volume 2012, 1-8. Article ID 396071.doi:http://dx.doi.org/10.1155/2012/396071
 • Colwell, J., & Kato, M. (2003). Investigation of the relationship between social isolation, self-esteem, aggression and computer game play in Japanese adolescents. Asian Journal of Social Psychology, 6, 149-158.
 • Crano, W. D., & Prislin, R. (2006). Attitudes and persuasion. Annual Review of Psychology, 57, 345–374.
 • Çanakçı, O., & Özdemir, A. Ş. (2011). Matematik problemi çözme tutum ölçeğinin geliştirilmesi. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 119-136.
 • Çelik, H. C., & Bindak, R. (2005), Sınıf öğretmenliği bolumu öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 427-436
 • Çelik, H. C., & Ceylan, H. (2009) Lise Öğrencilerinin matematik ve bilgisayar tutumlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 92-101.
 • Çengeloğlu, G.D. (2005). Çoklu zeka kuramına göre düzenlenen hayat bilgisi dersi öğretim etkinliklerinin öğrenci başarı ve tutumuna etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Daley, G., & Valdѐs, R. (2006). Value added analysis and classroom observation as measures of teacher performance: A preliminary report (Publication No. 311). Los Angeles: Los Angeles Unified School District; Program Evaluation and Research Branch; Planning, Assessment and Research Division.
 • Demirgören, D. (2010). İzmir ili öğretmen lisesi öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve kullandıkları öğrenme stratejileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Dellal, N. A., & Günak B. G. (2009). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrencilerin öğrenme motivasyonları. Dil Dergisi, 143, 20-41.
 • De Vellis, R. F. (2014). Ölçek geliştirme: kuram ve uygulamalar. T. Totan (Ed.), Ankara: Nobel.
 • Dörnyei, Z. (2001). Motivational strategies in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dursun, Ş. (2004). Öğrencilerin Matematikte başarısını etkileyen faktörler: matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 217-230.
 • Eagly, A. H., & Chaiken, S. (2007). The advantages of an inclusive definition of attitude. Social Cognition, 25 (5), 582-602. doi: 10.1521/soco.2007.25.5.582.
 • Ekici, M., & Kıyıcı, M. (2012). Sosyal ağların eğitim bağlamında kullanımı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2). 156-167.
 • Ekizoğlu, N., & Tezer, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile matematik başarı puanları arasındaki ilişki. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2 (1), 43-57.
 • Ertürk, S. (1993). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yeditepe Yayınları.
 • Eshun, B. A. (2004). Sex-differences in attitude of students towards mathematics in secondary schools. Mathematics Connection, 4 (1), 1-13.
 • Franzoı, S. L. (2003). Social psychology (3rd ed.). Boston: Mc. Graw Hill.
 • Frey, N., & Fisher, D. (2010). Motivation requires a meaningful task. English Journal, 100 (1), 30-36.
 • Göç, T. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R., L., & Black, W. C. (1998). Multivariate data analysis (Fifth edition). United States: Prentice-Hall, Inc.
 • Hill, N. E., & Craft, S. A. (2003). Parent-school involvement and school performance: Mediated pathways among socioeconomically comparable African American and Euro- American families. Journal of Educational Psychology, 95 (1), 74–83. Doi: 10.1037/0022-0663.95.1.74.
 • Hogg, M., & Vaughan, G. (2005). Social Psychology (4th edition). London: Prentice-Hall.
 • Işık, I., & Çağdaşer, B. T. (2009). Yapısalcı yaklaşımla cebir öğretiminin 6.sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (3), 941-954.
 • Işıtan, S. (2013). Müzikle ilişkilendirilmiş bir öğretimin kesirler ve oran konusundaki erişi ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum algı iletişim (5. Baskı). İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları.
 • Kagan, N., Schauble, P., Resnikoff, A., Danish, S. J. & Krathwohl, D. R. (1969). Interpersonal process recall. Journal of Nervous and Mental Disease, 148 (4), 365-374.
 • Kalaycı, Ş. (2016). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (7. baskı). Ankara: Asil.
 • Kaplan, A., & Kaplan, N. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. Journal of Qafqaz, 17, 1-5.
 • Karasar, N. (2016).Bilimsel araştırma yöntemi. (31.baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling: issues and practical considerations. New York: The Guildford Press.
 • Killian, M., & Bastas, H. (2015). The effects of an active learning strategy on students’ attitudes and students’ performances in introductory sociology classes. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 15 (3), 53-67.
 • Koç, M., & Karabatak, M. (2011). Sosyal ağların öğrenciler üzerindeki etkisinin veri madenciliği kullanılarak incelenmesi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda sunulan bildiri. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Kubey, R.W, Lavin M. J., & Barrows, J. R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. Journal of Communication, 51(2), 366- 382.
 • Kurbanoğlu, N. İ., & Takunyacı, M. (2012). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik kaygı, tutum ve özyeterlik inançları bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (1), 111-130.
 • Kuzu, A., Odabaşı, F., Erişti, S.D., Kabakçı, I., Kurt , A.A, Akbulut, Y., Dursun, Ö.Ö., Kıyıcı, M. & Şendağ, S. (2008). İnternet kullanımı ve aile. Ankara: T. C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bilim Serisi.
 • Lin, C. (2009). A comparison study of web-based and traditional instruction on preservice teachers’ knowledge of fractions. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9 (3), 257-279
 • Lin, S. C., & Lin, Y. M. (2011). Inventory of learning attitudes of vocational high school students. Journal of Statistics and Management Systems, 14 (3), 685-699. Doi:10.1080/09720510.2011.10701579.
 • Madell, D., & Muncer, S. (2004). Gender differences in the use of the internet by English secondary schoolchildren. Social Psychology of Education, 7, 229-251.
 • Maure, L. M., & Marimon, O. G. (2014). Examining the role of college student’s approach to math. Educational Research and Reviews, 9 (19), 761-770.
 • McKillup, S. (2012). Statistics explained: An introductory guide for life scientists (Second edition). United States: Cambridge University Press.
 • McMullen, C. (2005). Student achievement in mathematics – the roles of attitudes, perceptions and family back ground. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/121531468777302817/pdf/multi-page.pdf
 • Minisker, M. (2006). Matematiğin doğası, yapısı ve işlevi. H. Gür (Ed.), Matematik öğretimi içinde (s.11-17). İstanbul: Lisans.
 • Myers, D. G. (2001). Social psychology (Ch. 18). In Psychology (pp. 643-688). New York: Worth.
 • Nazlıçiçek, N., & Erktin, E. (2002). İlköğretim matematik öğretmenleri için kısaltılmış matematik tutum ölçeği. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara. http://old.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-/netscape/b_kitabi/ sayfasından erişilmiştir.
 • Northcote, M., & Marshall, L. (2016). What mathematics calculations do adults do in their everyday lives?: Part 1 of a report on the Everyday Mathematics Project [online]. Australian Primary Mathematics Classroom, 21 (2), 8-17.
 • Oblinger, D. G., & Oblinger, J. L. (Eds.). (2005). Educating the Net generation. Washington, DC: Educause. Available: Retrieved from http://www.educause.edu/educatingthenetgen.
 • Oyman, N. (2010). İlköğretim okullarının fiziksel yapılarına ilişkin öğrenci tutumları ve öğretmen memnuniyetlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Özçelik, D. A. (2010). Eğitim programları ve öğretim. İstanbul: Pegem.
 • Özdamar, K. (2016). Ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Eskişehir: Nisan
 • Özden, Y. (2008). Eğitimde yeni değerler, eğitimde dönüşüm. Ankara: Pegem.
 • Özgüven, İ. E. (2017). Bireyi tanıma teknikleri (11. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Özkan, F. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde kullandıkları öğrenme stratejileri ile tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Pehlivan, H. (2010). Ankara fen lisesi öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımlarının bazı ailesel faktörler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (3), 805-818.
 • Rani, S., & Siddiqui, M. A. (2015). A Study of Home Environment, Academic Achievement and Teaching Aptitude on Training Success of Pre-Service Elementary Teachers of India. Journal of Education and Practice, 6 (28), 91-96. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1081221.pdf.
 • Rashid, S., & Brooks, G. (2010). The levels of attainment in literacy and numeracy of 13- to 19-year olds in England, 1948–2009. Literacy Today, 32 (1), 13–24.
 • Sadi, Ö., Uyar, M. & Yalçı, H. (2014). Lise öğrencilerinin biyoloji dersi başarılarında, cinsiyet, sınıf düzeyi ve aile yapısının rolü. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 138-151.
 • Schumacker, R.E., & Lomax, R.G. (2010). A Beginner's guide to structural equation modeling (p.85-90). New York: Taylor & Francis.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim öğrenme ve öğretim, kuramdan uygulamaya. Ankara: Yargı.
 • Sertöz, S. (2002). Matematiğin aydınlık dünyası. Ankara: Tübitak.
 • Sezgin, M. (2013). Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının akademik özyeterlik algıları ve algıladıkları öğretmen davranışları açısından incelenmesi. Yayımlanmamıs yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (Complete samples). Biometrika, 52 (3/4), 591-611.
 • Shunk, D. H. (2009). Öğrenme teorileri eğitimsel bir bakışla (5. Basımdan Çeviri) (Çev. Ed: M. Şahin). Ankara: Nobel.
 • Şeker, M. (2013). İlköğretim 6,7 ve 8. sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrenci başarısını etkileyen faktörler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hitit Üniversitesi, Çorum.
 • Şengül, S., & Dereli, M. (2013). Tam sayılar konusunun karikatürle öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin matematik tutumuna etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (4), 1-26.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.
 • Tanrıverdi, H., & Sağır, S. (2014). Lise öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçlarının ve sosyal ağları benimseme düzeylerinin öğrenci başarısına etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (18), 775-822.
 • Toğay, A., Akdur, T. E., Yetişken, İ. C., ve Bilici, A. (2013). Eğitim süreçlerinde sosyal ağların kullanımı: Bir MYO deneyimi. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Tapia, M., & Marsh, G. E. (November 2000). Effect of gender, achievement in mathematics, and ethnicity on attitudes toward mathematics. Paper presented in Annual meeting of the Mid-South Educational Research Association, Bowling Green, KY, USA.
 • Taşdemir, C. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları: Bitlis ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 89-96.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi, Ankara: Nobel.
 • Tobias, S. (1991). Mathematics mental health. College Teaching, 39 (3), 91-94.
 • Tuncer, M., Berkant, H. & Doğan, Y. (2015). İngilizce dersine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 260-266.
 • Tuncer, M., & Yılmaz, Ö. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve kaygılarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2), 47-64.
 • Turgut, M. F., & Baykul Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem.
 • Türker, N. K., & Turanlı, N. (2008). Matematik eğitimi derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3), 17-29.
 • Ullman, J. B. (2006). Structural equation modeling: rewiewing the basics and moving forward. Journal of Personality Assessment, 87 (1), 35- 50.
 • Uysal Koğ, O. (2012). Görselleştirme yaklaşımı ile yapılan matematik öğretiminin öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimi üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Viau, R. (2009). Okulda Motivasyon (Çeviren: Yusuf Budak). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Weimer, M. (2002). Learner-centered teaching: five key changes to practice. San Francisco, CA: JosseyBass.
 • Yağmur, A. (2012). Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ile öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir
 • Yaşar, M. (2016). High School Students' Attitudes towards Mathematics. EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12 (4), 931-945.
 • Yasar, M., Çermik, H., & Güner, N. (2014). High school students' attitudes towards mathematics and factors affect their attitudes in Turkey. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(2), 41-64.
 • Yenilmez, K. (2007). Attitudes of Turkish high school students toward mathematics. International Journal of Educational Reform, 16 (4), 318-335.
 • Yenilmez, K. & Özabacı, N., Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 132-146.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, Z. (2016). Alan ölçme" öğretiminde basamaklı öğretim yönteminin etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yıldız, S. (2006).Üniversite sınavına giren dershane öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yılmaz, E., Şahin, Y.L., Haseski, H. İ. & Erol, O. (2014). Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Balıkesir İli Örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research, 4 (1), 133-144.
 • Yücel, Z., & Koç, M. (2011). The relationship between the prediction level of elementary school students’ math achievement by their math attitudes and gender. Elementary Education Online, 10 (1), 133- 143.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Article
Yazarlar

Osman AKTAN (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-6583-3765
Türkiye


Yusuf BUDAK
GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION
0000-0001-9625-204X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 29, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi739189, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {29}, number = {1}, pages = {138 - 151}, doi = {10.24106/kefdergi.739189}, title = {Investigation of Primary School Students’ Attitudes towards Mathematics in terms of Various Variables}, key = {cite}, author = {Aktan, Osman and Budak, Yusuf} }
APA Aktan, O. & Budak, Y. (2021). Investigation of Primary School Students’ Attitudes towards Mathematics in terms of Various Variables . Kastamonu Eğitim Dergisi , 29 (1) , 138-151 . DOI: 10.24106/kefdergi.739189
MLA Aktan, O. , Budak, Y. "Investigation of Primary School Students’ Attitudes towards Mathematics in terms of Various Variables" . Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 138-151 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/59781/739189>
Chicago Aktan, O. , Budak, Y. "Investigation of Primary School Students’ Attitudes towards Mathematics in terms of Various Variables". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 138-151
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Primary School Students’ Attitudes towards Mathematics in terms of Various Variables AU - Osman Aktan , Yusuf Budak Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.739189 DO - 10.24106/kefdergi.739189 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 138 EP - 151 VL - 29 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.739189 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.739189 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Investigation of Primary School Students’ Attitudes towards Mathematics in terms of Various Variables %A Osman Aktan , Yusuf Budak %T Investigation of Primary School Students’ Attitudes towards Mathematics in terms of Various Variables %D 2021 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 29 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.739189 %U 10.24106/kefdergi.739189
ISNAD Aktan, Osman , Budak, Yusuf . "Investigation of Primary School Students’ Attitudes towards Mathematics in terms of Various Variables". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 / 1 (Ocak 2021): 138-151 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.739189
AMA Aktan O. , Budak Y. Investigation of Primary School Students’ Attitudes towards Mathematics in terms of Various Variables. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(1): 138-151.
Vancouver Aktan O. , Budak Y. Investigation of Primary School Students’ Attitudes towards Mathematics in terms of Various Variables. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(1): 138-151.
IEEE O. Aktan ve Y. Budak , "Investigation of Primary School Students’ Attitudes towards Mathematics in terms of Various Variables", Kastamonu Eğitim Dergisi, c. 29, sayı. 1, ss. 138-151, Oca. 2021, doi:10.24106/kefdergi.739189

10037