Yıl 2017, Cilt 10 , Sayı 30, Sayfalar 216 - 239 2017-06-15

Yeme İçme Kültürünün Sosyal Medya Aracılığıyla Yeniden Üretimi Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep İli Örneği
Resource About Reshaping Of Food And Beverage Culture By Social Media: Sample Gaziantep City

Zeynep TUÇ [1] , Oya ÖZKANLI [2]


Sosyal medya en genel anlamıyla yeni nesil web teknolojilerinin getirdiği kullanıcı kolaylığı ve iletişim hızıyla yakalanan eş zamanlı bilgi paylaşımının takip edildiği dijital platformdur. Birçok insanın mobil ve

 

çevrimiçi olduğu dijital çağda paylaşım ve iletişim sınırı olmadan özgür ve özgün tartışma zemini yaratan sosyal medya, kişi ve birey iletişiminin yanında yiyecek içecek alanının yayılmasında ve yeme içme kültürünün yeniden şekillenmesi açısından da son derece önemlidir. Bu çalışmada sosyal medya ünlülerinin yeme içme kültürünün yeniden şekillenmesindeki etkisi ve günlük hayat pratiklerinin dönüşümü üzerine bir analiz amaçlanmıştır. Sosyal medya yemek ünlüleri, sadece yemek kültürünün yayılmasını sağlamıyor, aynı zamanda gastronominin mutfak sanatları olarak ifade edilen kısmının da gelişmesini sağlıyor. Bu çalışmada yaptığım araştırmanın da sonuçlarına dayanarak, sosyal medyanın yeme içme kültürünün yeniden üretilmesindeki katkısını ele alacağız. Araştırma alanı olarak Gaziantep ili seçilmiş ve burada ikamet eden 400 kadınla görüşülmüştür. Çıkan sonuçlar SPSS 23.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anket verilerinden faydalanılıp bazı demografik değişkenlere ait bilgiler toplanarak kişiye ait demografik özelliklerle sosyal medya kullanımına ilişkin veriler arasında ilişki gözlemlenmiştir.

General definition of Social Media is useful new generation web Technologies for users and following simultaneous communication of

 

information sharing on digital platforms. For many people, mobile and online digital sharing platform of Social Media is very important for taking reshape of food culture beside of personal communication because many different food culture and cooking styles sharing in digital platforms by many people. The purposes of this study are analysing the action of reflections on daily life. Food celebrities of social media, not only cause to happening spread of food culture, at the same time it helps improving kitchen part of gastronomy. Based on results researches on this study, we going to talk about Social Media’s good effects of food culture. Gaziantep had been chosen for research area and then had been interviewed about 400 women. Results analysed by using SPSS 23.0 program. Some demographic data’s of variables, personal characteristic of demographic specialities and usage of Social Media information’s observed, which collect by using poll results

 

Key Words:

  • ABDURREZZAK, A. O. (2014). İŞLEVSEL TEORİ BAĞLAMINDA YEMEK KÜLTÜRÜNÜN İLETİŞİMSEL YÖNÜ. Electronic Turkish Studies, ss.9(11). AKCA, E. B. (2014). Dijital Bölünme Kavramı Bağlamında Türkiye’de Ortaokul Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Ağ Kullanımları: Gaziantep İli Örneği1. ss.6 Güler, S. (2008). Türk mutfak kültürü ve yeme içme alışkanlıkları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(26), 182-196. Güzelbey, C. C. (1982). Gaziantep’e Özgü Yemekler’. Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri, 31, 87-103 KAHRAMAN, M. (2014). Sosyal Medya 101 2.0 , Media Cat Kitapları, İstanbul, ss.17-26 KARA, T. (2013). Sosyal Medya Endüstrisi , Beta Basım, İstanbul ss.28-73 Karaca, O. Karacaoğlu, S. (2016). Kültür, Din ve Yemek Etkileşimi Çerçevesinde Arap Mutfağının Kavramsal Olarak İncelenmesi: Adana İli Örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2). Ss.11 SABBAĞ, Ç. (2015). GAZİANTEP YEME İÇME KÜLTÜRÜ. FIRAT’TAN VOLGA’YA, 199-200 Sü Eröz, S., Doğdubay, M. (2012). TURİSTİK ÜRÜN TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ VE ETİK İLİŞKİSİ, İİBF Dergisi, 27 (1), 133-158 ŞAVKAY, T. (1998). Gaziantep Mutfağı, Gaziantep, ss.24 TELLİ YAMAMOTO, G. KARAMANLI ŞEKEROĞLU Ö. (2014). Sosyal Medya ve Blog. Kriter Yayınları, İstanbul, ss.7-11 VURAL, Z. BATb, M. (2010) "YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, İzmir, ss.3349 Türk, H., Şahin, K. (2004). Antakya Geleneksel Yemek Kültürü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2).
Konular Sosyal, Beslenme ve Diyetetik, Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Yayınlanma Tarihi Haziran 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Zeynep TUÇ
Ülke: Turkey


Yazar: Oya ÖZKANLI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2017

APA Tuç, Z , Özkanlı, O . (2017). Yeme İçme Kültürünün Sosyal Medya Aracılığıyla Yeniden Üretimi Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep İli Örneği . Kent Akademisi , 10 (30) , 216-239 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/34451/314729