Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 293 - 304 2020-07-15

Ankara Night Clubs As A Simülation Space
Simülasyon Mekânı Olarak Ankara Pavyonları

Oğuzhan AKTAŞ [1]


The increase in the number of both night club spaces and the individuals who go to these spaces in Ankara was considered as a result of the created simulation process while analyzing the concepts of simulation, simulacra and hyper-reality by looking at the “simulation theory” of Baudrillard. This study was built on the empirical and theoretical examination of the facts that men have integrated into the simulation world created in the night club space and that this situation has become permanent. Within the context of this aim, it was conducted semi-structured interviews with male individuals from different parts of Ankara who have different occupations and income levels, and it was asked the pars pro toto impressions of men who participate the simulation created in the night club. Phenomenological method and interviewing (face to face meeting) are the prominent methodical approaches in the study. It is seen that the fact that the participation of male individuals over 18 age in the simulation created in the night club space in Ankara is influenced firstly by the environmental factors. It is also seen that the men are in a quite vigorous struggle for participating in the simulation process in which their economic status are quite important. The reasons for participating the simulation created in the night club are culture, a desire for entertaining, familial problems, social problems, and a positive consolidation of masculine emotions and egos.
Baudrillard’ın “simülasyon teorisi”nden yola çıkarak, simülasyon, simülakr, hipergerçeklik kavramları incelenmekle birlikte Ankara’da yer alan pavyon mekanlarının sayılarının artması ve bu mekanlara giden bireylerin sayılarının artması yaratılan simülasyon sürecinin bir sonucu olarak kabul gördüğü değerlendirilmiştir. Bu çalışma erkeklerin pavyon mekanı içerisinde yaratılan simülasyon dünyasına eklemlenmesinin ve bu durumun kalıcı bir hale gelmesinin ampirik ve teorik incelemesi üzerine inşa edilmiştir. Bu amaç kapsamında Ankara’nın farklı bölgelerinden, farklı meslek ve gelir düzeyine sahip erkek bireyler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve pavyon içerisinde yaratılan simülasyona katılan erkeklerin pars pro toto niteliğindeki izlenimlerine başvurulmuştur. Olgu bilim ve mülakat (yüz yüze görüşme) çalışmada öne çıkan yöntemsel yaklaşımlardır. 18 yaşını geçmiş erkek bireylerin Ankara’da pavyon mekânı içerisinde oluşturulmuş simülasyona katılmalarının ilk başta çevresel faktörlerden etkilendiği görülmektedir. Ekonomik durumlarının önemi oldukça önem arz eden bu simülasyon sürecinde katılımın sağlanması noktasında erkeklerin oldukça gayretli çabalar içerisine girdikleri görülmüştür. Pavyon içerisinde yaratılan simülasyona, bir kültür, eğlenme isteği, ailevi sorunlar, sosyal sorunlar, erkeklik duygularının ve egolarının olumlu yönde pekiştirilmesi katılımın sebepleridir.
 • Anık, M. (2016). “Aykırı Bir Düşünür Olarak J. Baudrillard ve Gösteriş Amaçlı Tüketim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (47), 441-453.
 • Baudrillard J. (1998) Simülakrlar ve Simülasyon, Oğuz Adanır (çev), Dokuz Eylül Yayınları, İzmir.
 • Baudrillard, J. (2001). The Vital İllusion, Julia Witwer (Ed). USA: Columbia University Press.
 • Baudrillard, J., & Adanır, O. (2002). Çaresiz Stratejiler. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Baudrillard, J. (2005). Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği. Doğu Batı Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon. Çev. Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları, Ankara.
 • Dağ, A. (2017). Jean Baudrillard’da Simülatif Düzene Bir Başkaldırı Eylemi Olarak Terörizim.
 • Goffman, E. (1963), Stigma: Notes On The Management of Spoiled Identity, ABD: Prentice-Hall, Inc
 • Karakuş, H. (2016). Delik Boru: Türkiye’deki Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Analiz.
 • Neuman, W. L. (2012). Toplumsal Araştırma Yöntemleri (Cilt I). S. Özge, Çev.). Ankara: Yayınodası.
 • Teber, B., Şaşmaz, M. & Taygan, A (2017). “Pavyonları Bir de Bizden Dinleyin”. https://medium.com/comd434/pavyonlar%C4%B1-bir-de-bizden-dinleyin-44934ad5d7cb. Erişim Tarihi: 06.06.2019
 • Yıldırım, Ali & Şimşek, Hasan (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 8. Basım.
Birincil Dil tr
Konular Sosyoloji
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0796-7604
Yazar: Oğuzhan AKTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Teşekkür Çalışmanın olgunlaştırılmasına katkılarından dolayı Doç. Dr. Armağan Öztürk’e teşekkür ederim.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2020

APA Aktaş, O . (2020). Simülasyon Mekânı Olarak Ankara Pavyonları . Kent Akademisi , 13 (2) , 293-304 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/56363/698402