Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 338 - 354 2020-07-15

Metropoliten Türbülans: Yerel Seçimler ve Tıkanan Muhafazakâr Siyasetin Arka Planındaki Sosyolojik Dinamikler
Metropolitan Turbulence: Local Elections and the Sociological Dynamics on the Background of the Conservative Political Policy

İrfan ÖZET [1]


Bu araştırma, 2019 yerel seçimlerinde metropol ortamlarına yansıyan tablonun siyasal iktidara dönük boyutlarına odaklanır. Muhalif bloğun metropollerde elde ettiği başarı, muhafazakar tabanın da anlamlı bir parçasını oluşturduğu geniş bir toplumsal hareketliliğe yaslanmakta. Ortaya konan itiraz dilinin muhafazakâr kitledeki tezahürleri orta sınıflaşma, kentleşme, bireyselleşme vb. dinamiklerin tetiklediği rasyonel eğilimlerdir. Artan rasyonalite, siyasal performansı kimlik merkezli kutuplaşma cereyanının ötesinde, sosyal ve ekonomik tablonun vadettiği gelecek ihtimallerinden hareketle değerlendirir. Diğer taraftan ekonomi-politik dinamiklerin tetiklediği fay hattı, metropollerin çok farklı kimlik hatlarını da bütünleştiren bir referans halinde. Bu kapsamda ilk olarak, göçmen/mülteci kitlelerin gündelik yaşamın parçası haline gelişi karşısında duyulan hoşnutsuzluğun adresi halindeki “şehirli milliyetçilik” refleksi öne çıkar. Benzer refleks, kamuda patronaj ilişkilerinin yaygınlaşması ve kurumsallaşma geleneğinin ortadan kalkmasıyla da ivme kazanmakta. Son olarak muhalif halkaya, istihdam alanlarının güvencesizleşmesi ve istikrarsızlaşmasıyla metropollerde giderek kabaran eğitimli-prekaryan kitle de eklemlenmekte.
This research focuses on the picture reflected in the metropolitan environments regarding the political power in the 2019 local elections. The success of the opposition bloc in the metropolitan areas rests on a wide social mobility that includes a significant part of the conservative base. The reflection of the emerging protest discourse in the conservative mass is a rational tendency triggered by urbanization, individualization, and rising middle class etc. Increasing rationality evaluates political performance, beyond the identity-centered polarization, based on the future possibilities promised by the social and economic picture. On the other hand, the fault line triggered by the economic-political dynamics is a conduit that integrates many different identity lines of the metropolises. In this context, the “urban nationalism” reflex, due to the growing dissatisfaction with the immigrant / refugee masses becoming part of daily life, comes to the fore. Similar reflexes are gaining momentum with the spread of patronage relations in the public and the disappearance of the institutionalization tradition. Finally, an educated-precariat mass is added to the opposition circles, which is increasingly growing in metropolitan areas due to the employment instability.
  • Akdoğan, Y. (2000). Siyasal İslam, İstanbul: Şehir Yayınları. Akdoğan,Y. (2004). AK Parti ve Muhafazakar Demokrasi, İstanbul. Alfa Yayınları. Akın, M. H. (2013). “Yabancıda Aranan Yerlilik”, Sosyoloji Divanı, Sayı:1. Aktay, Y. (2011). Karizma Zamanları, İstanbul. Timaş Yayınları. Alpman, P. S. (2016), “Harikalar Diyarından Muhafazakâr Masallar”, Öteki Muhafazakârlık, Ed. A. Çağlar Deniz, Ankara: Phoenix Yayınları. Aslan, A. (2017). “Yerli ve Milli Siyaset”, Kuruluşundan Bugüne AK Parti, Çağlar İ. & Alan, A. (Der.), İstanbul: Seta Kitapları. Ulrich, B. (2005). Risk Society, London: Sage Publication. Bilici, M. (2004). “Küreselleşme ve Postmodernizmin İslâmcılık Üzerindeki Etkileri”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce:İslâmcılık, Cilt:6, İstanbul: İletişim Yayınları. Çelenk, A. T. (2017). Türk Sağının Düşünce Atlası, İstanbul: Mahfil Yayınları. Çelik, C. (2013). “Taşranın Değişen Sosyolojisi”, Taşra Fragmanları, Sosyoloji Divanı Dergisi, Sayı:1. Çınar, M. (2010). “AKP ve İslami Hareketler: Defansif ve Dağıtıcı İktidar Kardeşliği”, AKP Kitabı, Uzgel, İ. & Duru, B. (Der.), Ankara: Phoneix Yayınları. Kartal B. & Manço U. (2018). Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği, Londra: Transnational Press London. Küçükyılmaz, M. (2009). Türkiye’de Siyasal Katılım, İstanbul: Birey Yayıncılık. Özdalga, E. (2006). İslamcılığın Türkiye Seyri, Çev: Gamze Türkoğlu, İstanbul: İletişim Yayınları. Özet, İ. (2019). Fatih-Başakşehir: Muhafazakâr Mahallede İktidar ve Dönüşen Habitus, İletişim Yayınları. Öztürk, A. (2019). Siyaseti Düşünmek, İstanbul: Doruk Yayınları. Sarıbay, A.Y. (1998). Siyaset, Demokrasi ve Kimlik, Bursa: Asa Kitabevi. Schmitt, C. (2018). Siyasal Kavramı, ( Göztepe, E. Çev.), İsanbul: Metis Yayınları. Sennett, R. (2016). Karakter Aşınması, (Yıldırım, B. Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Standing, G. (2019). Prekarya, (Bulut,E. Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları. Taggart, P. (2004). Popülizm, (Yıldırım, B. Çev.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Tokdoğan, N. (2018). Yeni Osmanlıcılık, İstanbul: İletişim Yayınları. Tosun, T. & Tosun G.E. (2019), “31 Mart’tan 23 Haziran’a Türkiye ve İstanbul’da Yerel Seçimler”, Özgürlük Araştırmaları, Sayı:11. Tukel Paker, İ. B. (2017) Yeni Muhafazakâr Gençlik Kültürü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İzmir: Ege Üniversitesi. Uzgel, İ. (2010). “AKP: Neoliberal Dönüşümün Yeni Aktörü”, AKP Kitabı, Uzgel, İ..& Duru, B. (Der.), Ankara: Phoneix Yayınları. Yaraşır,V. & Aygün T. (2002). Siyasal İslam ve AKP, İstanbul: Akyüz Yayın Grubu. Yavuz, M. H. (2010). AK Parti: Toplumsal Değişimin Yeni Aktörleri, Yavuz, M. H. (Ed.), İstanbul: Kitap Yayınevi. Yavuz, M. H. (2011). Laiklik, Demokrasi, Kürt Sorunu ve İslam, (Adalı, L. Çev.), İstanbul: Kitap Yayınevi. Yavuz, M. H. (2005). Modernleşen Müslümanlar, (Yıldız. A. Çev.), İstanbul: Kitap Yayınevi. Yılmaz, C. (2013). “Orta Sınıfların Üzerine Düşünmek: İstanbul’da Orta Sınıfların Ajandasına Risk Yazmak”, İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, Çavdar, A. & Tan, P. (Der.), İstanbul: Sel Yayınları.
  • İnternet Kaynakça https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49416431. İstanbul'daki Suriyeliler - Financial Times: Türk hükümeti kayıt dışı göçmenlere yönelik kısıtlamaları artırdı. Erişim Tarihi: 04.04.2020
  • http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kpss-birinciligi-atanmasina-yetmedi-1723600.KPSS birinciliği atanmasına yetmedi. Erişim Tarihi: 15.03.2020. https://www.haberler.com/kpss-turkiye-birincisi-mulakatta-elendi-11730185-haberi/KPSS Türkiye Birincisi, Mülakatta Elendi. Erişim Tarihi: 15.03.2020. Yüksel Taşkın, “31 Mart-23 Haziran Seçimleri Türkiye Sağı Açısından Ne Anlama Geliyor?”, https://www.birikimdergisi.com/haftalik/9605/31-mart-23-haziran-secimleri-turkiye-sagi-acisindan-ne-anlama-geliyor#.XeaP5-gzbIU. Erişim Tarihi: 07.02.2020.
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler, Sosyoloji
Yayınlanma Tarihi Summer
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4612-2305
Yazar: İrfan ÖZET (Sorumlu Yazar)
Kurum: Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2020

APA Özet, İ . (2020). Metropoliten Türbülans: Yerel Seçimler ve Tıkanan Muhafazakâr Siyasetin Arka Planındaki Sosyolojik Dinamikler . Kent Akademisi , 13 (2) , 338-354 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/56363/733610