Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 186 - 198 2021-04-15

Contribution of Ordu Metropolitan Municipality Twitter Platform to the Corporate Image of the Municipality
Ordu Büyükşehir Belediyesi Twitter Platformunun Belediyenin Kurumsal İmajına Katkısı

Hasan Basri ZAVALSIZ [1]


The rapid development of technology brings along some innovations in the internet field. The internet world, which is experiencing an innovative change day by day, has become an important communication element of institutions and organizations as well as individuals. Institutions and organizations that want to reach their activities to target audiences in the internet environment, give importance to image studies in their bodies and make efforts for this. In this sense, institutions and organizations try to preserve their corporate image in the long term through image management. Municipalities, which are a branch of local governments, are also in an effort to improve their corporate image studies. Today, municipalities deliver their work to their target audiences on social media platforms as well as traditional media tools. In our study, the posts made by Ordu Metropolitan Municipality between 01.09.2019 - 30.09.2019 on Twitter, which is an important social media platform of today, were tried to be analyzed using the content analysis method. As a result of the study; It is understood that the relevant platform is actively used by the fact that the posts made on the Ordu Metropolitan Municipality Twitter platform between the aforementioned dates were included in both the national press and local media organs. Shares were handled in the category of announcement, news, service, celebration, promotion and visit and it has been observed that most of the shares were made with the aim of informing the target audience.However, while some of the posts contribute to the institutional image of the municipality, it is also thought that some of them damage the institutional image.
Teknolojin hızla gelişmesi internet alanında da bir takım yenilikleri beraberinde getirmektedir. Her geçen gün inovasyonel bir değişim yaşayan internet dünyası, sürekli gelişerek bireylerin olduğu kadar kurum ve kuruluşların da önemli bir iletişim unsuru haline gelmiştir. Faaliyetlerini internet ortamında hedef kitlelerine ulaştırmak isteyen kurum ve kuruluşlar, bünyelerinde imaj çalışmalarına önem vererek buna yönelik çabalar içerisinde olmaktadırlar. Bu manada kurum ve kuruluşlar oluşturdukları kurumsal imajlarını, imaj yönetimi marifetiyle uzun vadede korumaya çalışmaktadırlar. Yerel yönetimlerin bir kolu olan belediyeler de oluşturmuş olduğu kurumsal imaj çalışmalarını geliştirme çabası içindedir. Günümüzde belediyeler yapmış oldukları çalışmaları geleneksel medya araçlarının yanı sıra sosyal medya platformlarında da hedef kitlelerine ulaştırmaktadırlar. Çalışmamızda, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 01.09.2019 – 30.09.2019 tarihleri arasında günümüzün önemli bir sosyal medya platformu olan Twitter ortamında yapmış olduğu paylaşımlar içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda; Ordu Büyükşehir Belediyesi Twitter platformu üzerinden bahse konu tarihler arasında yapmış olduğu paylaşımların hem ulusal basında hem de yerel medya organlarında yer almasından, ilgili platformun aktif bir biçimde kullandığı anlaşılmaktadır. Yapılan paylaşımlar; duyuru, haber, hizmet, kutlama, tanıtım ve ziyaret kategorisinde ele alınmış olup; büyük bir kısmında hedef kitlenin bilgilendirilmesine yönelik paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Ancak yapılan paylaşımlardan bazıları belediyenin kurumsal imajına katkı sağlarken bazı paylaşımlarında ise kurumsal imaja zarar verdiği düşünülmektedir.
 • Aydın, M. P., Belediyelerde Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Büyükşehir Belediyelerinin Twitter Hesapları Üzerine Bir İnceleme, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018.
 • Canöz, N., Hizmet Sektöründe Kurumsal İmaj Algısı: Türk Hava Yolları Örneği, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2015.
 • Chun, S. A., Shulman, S., Sandoval, R. ve Hovy, E., (2010). “Government 2.0: Making Connections Between Citizens, Data and Government”, Information Polity, 15, 1-9.
 • Çavuş, S., Yeni İletişim Teknolojilerinde İnternet Ve Halkla İlişkilerdeki Yerinin İncelenmesi: Talas Belediyesi Örneği, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 2011.
 • Demirkol, N., Belediyelerde Kurumsal İmaj Algısı Kırıkkale Belediyesi’nin Dış Hedef Kitleler Gözündeki İmajı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2017.
 • Doğan, T., Yeni Reklam Araçları Ve Kurum İmajı Oluşturma Sürecine Katkıları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2006. Duvan, Y., Karadeniz Bölgesindeki Belediyelerin Kurumsal İletişiminde Sosyal Medya, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu, 2019.
 • Kaygısız, Ü., Sarı, S., Belediyelerin Sosyal Medya Kullanımı: Burdur Belediyesi ve Burdur İlçe Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma, International Journal of Social Sciences and Education Research,1 (2), 2015, 309-317. Doi: 10.24289/ijsser.106417
 • Ordu Olay Gazetesi, Yeni Stadın Eksikleri Giderilecek, S.8394, s.8, 06.09.2019.
 • Ordu Olay Gazetesi, Enerjiyi Güneşten Alacağız!, S.8419, s.3, 01.10.2019.
 • Öztel, H., Kamu Kuruluşlarında Sosyal Medya Kullanımının Kurumsal İmaj Açısından Rolü: Anadolu Üniversitesi Örneği, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2018.
 • Sayımer, İ., (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Tarhan, A. (2012). Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya Uygulamalarına Halkla İlişkiler Modellerinden Bakmak. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 35, 79-101. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423903284.pdf
 • Tokatlı, M., Sosyal Medya’da İtibar Yönetimi: Üniversiteler Üzerine Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2015.
 • Yavuz, C., Duvan, Y., Doğu Laradeniz Üniversitelerinin Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Kullanım Alışkınlığı, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, C. 6, S.2, 2018, s.1329 – 1350.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Yayınlanma Tarihi Bahar 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1242-6933
Yazar: Hasan Basri ZAVALSIZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2021

APA Zavalsız, H . (2021). Ordu Büyükşehir Belediyesi Twitter Platformunun Belediyenin Kurumsal İmajına Katkısı . Kent Akademisi , 14 (1) , 186-198 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/61369/780955