Yıl 2020, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 1 - 15 2020-12-24

An Alternative Perspective on the Relationship of the Consumption Culture in the Digitalized World: The Semiotic Analysis of the Huawei P Smart Advertising Film
Dijitalleşen Dünyada Tüketim Kültürünün Teknolojiyle Var Olan İlişkisine Yönelik Farklı Bir Bakış: Huawei P Smart Reklam Filminin Göstergebilimsel Çözümlenmesi

Mustafa ÖCAL [1]


The introduction of the Internet and its innovations has transformed the social structure, and the impact of technology and digitalization processes on this social structure has increased day by day. Considering the change in the process of communication, the Huawei’s advertising film titled “Just in your mood” was analyzed based on the semiotic analysis method. The data obtained were presented through the descriptive method. The Film was released in February 2019, with 46 footages. The aim of this study is to express the transformations that are experienced in the daily practices of young people, who are the target audience of this study, as they are using the new communication techniques, since the traditional communication opportunities have become out-of-date. At the same time, it was attempted to reveal the relationship between the demonstrator and the demonstrated and the association between denotation/connotation in the film. The film is significant in that it is the first commercial film of this particular brand in Turkey, all of the characters were preferred from young people and consumption habits were displayed on digital platforms through the change of traditional practices. As a result of the research, the effect of technology consumption on the habits of young people was described as the impression created around virtual reality, the friendship bond established by closing the long distances, and demonstrator/demonstrated elements in general. As per the subjects indicated as connotations, certain facts were manifested such as young people should adapt to new communication tools based on the perception that traditional communication paths have lost their importance or are differentiated in the context of digital processes. Furthermore, the fact that the film was prepared with certain reference to various historical and natural beauties of Turkey indicates the combination of local elements and global values
İnternet ve beraberinde getirdiği yeniliklerin hayatımıza girmesiyle dönüşüme uğrayan toplumsal yapıda teknoloji ve dijitalleşme süreçlerinin etkisi gün geçtikçe artmıştır. İletişim sürecinde yaşanan değişim göz önüne alındığında bu makalede, Huawei markasının “Seninle Aynı Modda” başlığını taşıyan reklam filmi, göstergebilimsel analiz yöntemi temel alınarak çözümlenmiştir. Elde edilen veriler ise betimsel yol izlenerek sunulmuştur. Film, Şubat 2019 yılında yayınlanmış ve 46 görüntü kesiti planlanarak hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, geleneksel iletişim olanaklarının bir kenara bırakılmasıyla hedef kitle olarak seçilen gençlerin yeni haberleşme tekniklerini kullanarak gündelik deneyimlerinde yaşanan dönüşümlerin neler olduğunu ifade etmektir. Aynı zamanda filmde gösteren-gösterilen ilişkisi ve düzanlam/yananlam bağıntısı ortaya çıkarılmak istenmiştir. Ele alınan film, markanın Türkiye’de çektiği ilk reklam filmi olması, karakterlerin tamamının gençlerden seçilmesi ve geleneksel pratiklerin kabuk değiştirmesiyle tüketim alışkanlıklarının dijital platformlarda sergilenmesi anlamında önem arz etmektedir. Araştırma sonucunda teknoloji tüketiminin gençlerin alışkanlıkları üzerinde bıraktığı etki, sanal gerçeklik etrafında oluşturulan izlenim, uzağı yakın etme ilişkisi çerçevesinde meydana getirilen arkadaşlık bağı, genel anlamda gösteren/gösterilen unsurlar şeklinde betimlenmiştir. Yananlam olarak işaret edilenler ise geleneksel haberleşme yollarının önemini kaybettiği ya da dijital süreçler bağlamında farklılaştığı algısından hareketle gençlerin yeni iletişim araçlarına uyum sağlamaları gerektiği düşüncesidir. Bununla birlikte filmin Türkiye’nin çeşitli tarihi ve doğal güzelliklerine atıfta bulunularak çekilmesi yerel unsurların küresel değerlerle bir araya getirilmesi durumunu gözler önüne sermektedir
 • Aksoy, Aybala Demirci, (2014). “Tüketimin Dijitalleşmesi”, Müberra Babaoğul, Arzu. Şener ve Esna. B. Buğday (Yay. haz.), Tüketici Yazıları IV, Ankara: Eryılmaz Ofset Matbaacılık, s. 46-64.
 • Akyazı, Ayşenur, (2019). İletişimde Dijitalleşme ve Yeni Nesil Habercilik. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Barthes, Roland, (1999). Göstergebilimsel Serüven. (Çev. Mehmet Rifat, Sema Rifat). İstanbul: Kaf Yayıncılık.
 • Baudrillard, Jean, (2008). Tüketim Toplumu. (Çev. Hazal Deliceçaylı ve Ferda Keskin) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Erkman-Akerson, Fatma, (2005). Göstergebilime Giriş. İstanbul: Multilingual.
 • Ertike, Aybike Serttaş, (2009). Reklam (Temel Kavramlar, Teknik Bilgiler, Örnekler). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Featherstone, Mike, (2005). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, (Çev. Mehmet Küçük). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Fisk, John, (2014). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev. Süleyman İrvan). İstanbul: Pharmakon Yayınevi.
 • Gottdiener, Mark, (2005). Postmodern Göstergeler. (Çev. Erdal Cengiz, Hakan Gür ve Arhan Nur). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • İşman, A. ve B. Buluş (2018). “Yeni Medya ve Geleneksel Medya Bağlamında Yakınsama (Convergance) Kültür Oluşumu”, Aydın Ziya Özgür, Aytekin İşman (Yay. haz.), İletişim Çalışmaları, Sakarya Üniversitesi Yayınları, s. 62-72.
 • Miller, Geoffrey, (2012). Tüketimin Evrimi (Cinsiyet, Statü ve Tüketim), (Çev. Gülçin Vardar) İstanbul: Alfa Bilim Yayıncılık.
 • Odabaşı, Yavuz. (2019). Tüketim Kültürü: Yetinen Toplumdan Üreten Topluma. İstanbul: Aura Yayıncılık.
 • Özdemir, Ş ve F. Yaman (2015). Türkiye’de Reklam Ahlakı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul: İlke Yayınları.
 • Parsa, S. ve A. F. Parsa. (2012). Göstergebilim Çözümlemeleri. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
 • Saussure, Ferdinand D. (1998). Genel Dilbilim Dersleri. (Çev. Berke Vardar). İstanbul: Multilingual. İnternet Kaynakları
 • Aktuğlu Işıl, Karpat. (2006). “Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği” Küresel İletişi Dergisi, Sayı 2, s. 1-19. https://globalmediajournaltr. yeditepe. edu. tr/sites/default/files/06_isil_karpat_aktuglu.pdf (Erişim Tarihi: Haziran, 2020).
 • Arslan, Eylem. (2014). “Türkiye’de Reklam Sloganlarının Gündelik Dil Pratikleri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: Ege Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma” Marmara İletişim Dergisi, Sayı 21, s. 57-72. DOİ:https://10.17829/midr. 20142110298(Erişim Tarihi: Haziran, 2020).
 • Batı, Uğur. (2010). “Hedef Kitle Davranışını Etkileyen Bir Unsur Olarak Reklamlarda Müzik Kullanımı Konusundaki Yazının İncelenmesi” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 2. 778-808. https://core.ac.uk/download/pdf/2680723 89.pdf (Erişim Tarihi: Haziran 2020).
 • Bayhan, Vehbi. (2011). “Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu: “Tüketiyorum Öyleyse Varım”. Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı. 43, 221-248. https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/C91D796DE2494E93ADB7 5C4B4E10D F22?doi= (Erişim Adresi: Haziran 2020).
 • Dijital. (2020). Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük İçinde. https:// sozluk .gov.tr/ (Erişim Tarihi: Haziran 2020).
 • Engin, Hande B. (2016). “Markalaşma Kavramı Çerçevesinde Marka Ederi” Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 12, Sayı 46, s. 277- 294, Erişim adresi: Doi: 10.14783/od.v12i46.1000010015 (Erişim Tarihi: Haziran, 2020).
 • Karataş, Zeki. (2017). “Sosyal Bilim Araştırmalarında Paradigma Değişimi: Nitel Yaklaşımın Yükselişi” Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, cilt 1, Sayı 1, 67-88. http://aves.erdogan.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=1822&N O=29 (Erişim Tarihi: Haziran 2020.
 • Medin, Burak. (2018). “Dijital Kültür, Dijital Yerliler ve Günümüzdeki Yeni Film Seyir Deneyimleri” Erciyes İletişim Dergisi Akademia, Cilt 5, Sayı 3, 142-158. http:// static.dergipark.org.tr:8080/articledownload/2a8b/9041/dac3/ (Erişim Tarihi: Haziran 2020). 5a72ee0f15784.pdf?
 • Mengü, Mehmet M. (2006). “Reklam Sloganları ve Tüketici Zihni” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 25, 109-121. https://dergipark.org.tr/en/ download/article-file/212246 (Erişim Tarihi: Haziran 2020).
 • Nar, Mehmet Ş. (2015). “Küreselleşmenin Tüketim Kültürü Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Tüketimi” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt 8, sayı 37, 941-954. https://sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi37_pdf/6isletme_iktisat_kamu_iletisim/nar_ sukrumehmet.pdf
 • Tüketim. (2020). Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük içinde. https://sozluk. gov.tr/ (Erişim Tarihi: Haziran 2020).
 • Yazıcı, Fikret. (2019). “Dijimodern Çağda Yalnızlaşan Birey Eleştirisi: Lipton Reklam Filmi Üzerine Bir İnceleme” Erciyes İletişim Dergisi, 6 (2), 863-880. DOİ: https://doi.org/ 10.17680/erciyesiletisim.572321 (Erişim Tarihi: Haziran, 2020).
 • Yeni Huawei P Smart Reklam Filmi (2019). https://www.youtube.com/watch?v=1 TlGAzPN480 (Erişim Tarihi: Haziran 2020).
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Mustafa ÖCAL
Kurum: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2020

APA Öcal, M . (2020). Dijitalleşen Dünyada Tüketim Kültürünün Teknolojiyle Var Olan İlişkisine Yönelik Farklı Bir Bakış: Huawei P Smart Reklam Filminin Göstergebilimsel Çözümlenmesi . Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi , (5) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kiad/issue/61064/906569