Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 20, Sayfalar 135 - 151 2019-05-29

A RESEARCH ON THE REASONS WHY FORMER EMPLOYEES LEFT ISLAMIC BANKS
KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARININ İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Muhammet Fatih CANBAZ [1]


It is assumed that employees working in participation (Islamic) banks have religious sensibilities and it is commonly thought that employees are leaving their jobs because of mentioned sensibilities. Purposes of this study are as follows: to ascertain reasons for the leaving of former employees in Islamic banks, to determine the key factors affecting their leavings, and to analyze whether religious attitudes are important factors to leave or not. For this purpose, a survey was conducted to former employees from different cities of Turkey. The data obtained was analyzed through Frequency Analysis, Factor Analysis, and Chi-Square analysis in SPSS. As a result of Factor Analysis, the study showed us key factors which affected their leaving decisions. The key factors are as follows: the lack of employee personal rights, reasons related to managers, reasons related to social environment, religious reasons, expectations about future, work related reasons,  job satisfaction, personal reasons and other reasons. The results of Chi-square analysis showed that the former employees of participating (Islamic) banks have very high level of religiosity but this religiosity is not related to the decision to leave.

Katılım bankalarında çalışan personelin geleneksel bankacılık personeline kıyasla dini duyarlılığının yüksek olduğu varsayılmakta ve kamuoyunda bu bankalarda çalışarak ayrılanların dini hassasiyetler nedeniyle ayrıldığı gibi bir kanaat gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, katılım bankalarında çalışmış ve ayrılmış personelin ayrılma nedenlerini tespit etmek, ayrılmalarını etkileyen temel faktörleri belirlemek ve dini tutum düzeylerinin ayrılma kararı üzerinde etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla, farklı şehirlerden katılım bankası eski çalışanlarına yönelik anket ile veri toplanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda ayrılmayı etkileyen temel faktörlerin; özlük haklarının yetersizliği, yöneticilerden kaynaklanan nedenler, sosyal çevre kaynaklı nedenler, İslami hassasiyet, gelecekle ilgili beklentiler, iş ile ilgili nedenler, iş tatmini, kişisel nedenler ve diğer nedenler olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda katılım bankası eski çalışanlarınını dini tutum düzeyinin yüksek olduğu ancak bu tutumun ayrılma kararıyla ilişkili olmadığı tespit edilmiştir.

 • AKTEPE, İ.E. (2013). Sorularla Katılım Bankacılığı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yayınları, İstanbul.
 • ALTUNOĞLU, A.E., ÇATALOĞLU, B. ve OKURSOY, A. (2008). “Çalışan Morali Ve İşten Ayrılma İsteği: Muhasebecilik Mesleği Üzerine Bir Araştırma”. Muhasebe ve Denetime Bakış, 8 (26). 71-84.
 • ALTUNTUĞ, N. (2009). “Rekabet Üstünlüğünün Sürdürülmesinde Yeteneklerin Rolü: Yetenek Yönetim Yaklaşımı”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (3). 445-460.
 • ARDIÇ, K. ve DÖVEN, M. (2004). “Türkiyede İnsan Kaynakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Amasya İli Çevresinde Bir Uygulama)”. Journal of Administration Sciences, Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (2). 80-99.
 • ASLAN, Z. ve ETYEMEZ, S. (2015). “İşgörenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Hatay’daki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7 (3). 482-507.
 • BAKIRTAŞ, İ. ve BAKIRTAŞ, H. (2006). “Firmaların Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Bir Kaynağı Olarak Temel Yetenek: Genel Bir Değerlendirme”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, 19. 101-119.
 • BDDK, (2016) BDDK Kurul Kararları, https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/BDDK_Kurul_Kararlari/BDDK_Kurul_Kararlari.aspx?ID=1, Ankara,BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2002). “Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi”, Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi, 32. 470-484
 • CANBAZ, M. (2016). Katılım Bankacılığı, Beta Beta Basım Yayım, İstanbul.
 • CANBAZ, M.F. (2013). Katılım Bankacılığının Türk Bankacılık Sistemindeki Yeri, Çalışma Şekli, Enstrümanları Ve Performans Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri, Kırklareli ve İstanbul.
 • DUYGULU, S. ve KORKMAZ, F. (2008). “Hemşirelerin Örgüte Bağlılığı, İş Doyumları Ve İşten Ayrılma Nedenleri”. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12 (2). 9-20
 • EREN, A. ve SARAÇOĞLU, B. (2011). “Gönüllü İşten Ayrılmalar Üzerine Ekonometrik Bir Yaklaşım”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1). 1-15
 • GEYLAN , R., TAŞÇI, D., TONUS, H.Z., BENLİGİRAY, S. ve OKTAL, Ö. (2013). Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • HAN, K., TRİNKOFF, A.M. ve GURSES, A.P. (2005). “Work-Related Factors, Job Satisfaction and İntent To Leave The Current Job Among United States Nurses”, Journal of Clinical Nursing, 24. 21-22.
 • İSDB, (2013). Islamic Development Bank Group. Islamic Development Bank Group In Brıef 2013, http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/IDBGroupBrief2013.pdf, Suudi Arabistan
 • KORKMAZ, M., BAYKARA, S. ve AKMAN, G. (2012). “İşletmelerde Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü İçin Pazarlama Ve Satış Stratejilerinin Geliştirilmesi”, Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 28. s. 1-16
 • MORRELL, K., LOAN-CLARKE J. and WİLKİNSON A. (2004). “Organisational Change and Employee Turnover”. Personnel Review, 33, 161-173.
 • OK, Ü. (2011). “Dini Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Geçerlik Çalışması”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2). 528-549
 • ŞAHİN, Ş. (2012). Kısıtlar Teorisine Göre Sanayi İşletmelerinde Çalışanların Motivasyonu ve İşletme Başarısına Etkisi: Pvc Üretim İşletmesi Üzerine Bir Uygulama, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • TKBB, (2018). Katılım Bankaları 2017, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yayınları, İstanbul
 • TUNCER, M. (2014). “Otel Çalışanlarının İşten Ayrılma Eğilimi: Sayfiye ve Şehir Otellerinde Bir Uygulama”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (3). 419-430
 • YAZIR, H. (2006). Muhatasar Hak Dini Kuran Dili Meal-Tefsir, (Der.) ÖZALP, E., İşaret Yayınları, İstanbul
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4711-3489
Yazar: Muhammet Fatih CANBAZ
Kurum: AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik452952, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {}, publisher = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {135 - 151}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.452952}, title = {KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARININ İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Canbaz, Muhammet Fatih} }
APA Canbaz, M . (2019). KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARININ İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 11 (20) , 135-151 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.452952
MLA Canbaz, M . "KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARININ İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019 ): 135-151 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilisiibfakademik/issue/45504/452952>
Chicago Canbaz, M . "KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARININ İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019 ): 135-151
RIS TY - JOUR T1 - KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARININ İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Muhammet Fatih Canbaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.452952 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.452952 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 151 VL - 11 IS - 20 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.452952 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.452952 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARININ İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Muhammet Fatih Canbaz %T KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARININ İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 11 %N 20 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.452952 %U 10.20990/kilisiibfakademik.452952
ISNAD Canbaz, Muhammet Fatih . "KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARININ İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 / 20 (Mayıs 2019): 135-151 . https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.452952
AMA Canbaz M . KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARININ İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2019; 11(20): 135-151.
Vancouver Canbaz M . KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARININ İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2019; 11(20): 135-151.