Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Çalışanın Çalışmaktan Kaçınma Hakkı ve Koronavirüs Salgını

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 125 - 136, 31.12.2020
https://doi.org/10.33720/kisgd.722722

Öz

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, istisnalar dışında hem kamu hem de özel sektördeki çalışanların tümünü kapsama dahil etmiştir. Buna bağlı olarak da işverenler ve çalışanlar birçok yükümlülük altına girmiştir. İşverenlere de işyerinde yükümlülüklere uygun hareket görevi yüklenmiştir. Kanun, çalışanlara da işverenlerin bu yükümlülüğü uygun hal ve davranışta bulunmaması halinde diğer şartlarında gerçekleşmesiyle çalışmaktan kaçınma hakkı tanımıştır. Eğer işveren iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almaz, birçok riskin ortaya çıkmasına neden olursa, çalışanın riskli bir ortamda çalışma hususunda zorlayamaz. Bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri yerine getirilmemesinden kaynaklı riskler ortaya çıkmışsa işçiler iş sözleşmesini feshedebileceği gibi şartların gerçekleşmesi halinde geçici süreli de olsa çalışmaktan kaçınabilecektir. Koronavirüs salgının çalışma hayatını etkilediği bu dönemde çalışanın çalışmaktan kaçınma hakkının çerçevesi hakkında bilgi sahibi olunması da büyük önem arz etmektedir.

Kaynakça

 • Aydınlı, İ.,(2005), “İşverenin İşyerinde Çalışan İşçilerin İş Görmekten Kaçınma Hakkı”, Çimento İşveren Dergisi, Cilt:19, sayı:4, 16-17.
 • Göktaş, S.,(2008), Türk İş Hukukunda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, Yekin Yayınları, 2008, Ankara, 228-230.
 • Balık, D.,(2010), İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Tehlike Sebebiyle İş görmekten Kaçınma Hakkı, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, s.27, 1007.
 • Sur, M.,(2005),“İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı”, A.Can Tuncay’a Armağan, İstanbul, 395.
 • Özdemir, E.(2014), İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 423.
 • Kılıç, L.,(2006),İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlama Yükümlülüğü ve Sorumluluğu, Yetkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 132.
 • Bostancı, Y.,(2004), İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Ve Yaptırımları, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 1-2, 81.
 • Mollamahmutoğlu, H., Astarlı, M., Baysal, U.,(2014), İş Hukuku, Turhan Kitapevi, 6. Baskı, Ankara, 1376.
 • Sarıbay Öztürk, G.,(2015), İş Sağlığı Ve Güvenliği Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesinin Hukuki, İdari ve Cezai Sorumlulukları, Beta Yayıncılık, İstanbul, 80,154.
 • Süzek, S.(2019), İş Hukuku, Beta Yayınevi, 18. Baskı, İstanbul, 913-916.
 • Oğuz, Ö.,(2011), AB Direktifleri Ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı Ve Güvenliğinde İşverenin Yükümlülükleri ve İşçilerin Hakları, Legal Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul, 143-146.
 • Gümrükçüoğlu, Y.,(2012), İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Önlemlerin Alınmaması Sebebiyle İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı, Fasikül Hukuk Dergisi, Cilt:4, Sayı:30, s.23-38.
 • Güner, R.,(2015), 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İşin Durdurulması Yaptırımı, Terazi Dergisi, 2015, Cilt:10, Sayı:103, 66.
 • Süzek, S.,(2005), İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Hakları ve Yükümlülükleri, Legal İSGHD, 2005, Sayı:6, 618-621.
 • Soyer, M. P.,(2011), İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı, Sarper Süzek’e Armağan, C. I, Beta Yayınevi, İstanbul, 2011, 682.
 • Sevimli, K. Ahmet: Türk Borçlar Kanunu M. 417 Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Işığında Genel Olarak İşçinin Kişiliğinin Korunması, Çalışma Ve Toplum Dergisi, S. 36, 2013/1
 • Topuz, M.(2007), 4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:2, 2007, 483.
 • Akın, L.,(2013), İş Sağlığı ve Güvenliği ve Alt İşverenlik, Yetkin Yayınları, Ankara, 244.
 • Odaman, S.,(2006), İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Tarafların Önemli Hak ve Yükümlülükleri İle Uluslararası Standart, Legal İHSGHD, s. 11, 884-887.
 • Erdoğan, C., (2017), Geçici İş İlişkisinde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alma Yükümlülüğü, YBHD, Sayı: 2017/2, 127–15.
 • Baycık, G.,(2013), Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni Düzenlemeler, Ankara Barosu Dergisi, 118.
 • Tiftik, M., Adıgüzel, A.,(2016), İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’na Göre Genel Hizmet Sözleşmesinde İşverenin İşçiyi Koruma Borcu, YHBD, 340.
 • İşyerlerinde Koronavirüse (Covıd-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler https://www.ailevecalisma.gov.tr
 • İ. Subaşı Et Al. , "Covid-19 Küresel Salgınının İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Meydana Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri," In Tüba Covid-19 Küresel Salgını , Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2020, pp.95-110.
 • Akın, L. (2020), Covid-19’un İş İlişkilerine Olası Etkileri, Çimento İşveren, C.34, S.3, 15-72.
 • Centel, T. (2020), Covid-19 Salgını ve Türk Çalışma Yaşamı, Sicil Dergisi, Sayı:43, 11-29.
 • Yürekli, S.(2020), Çalışma Hayatında Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Etkileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (38) , 34-61.

6331 Occupational Health and Safety Law: Employee's Right to Avoid Working and Covid-19 Outbreak

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 125 - 136, 31.12.2020
https://doi.org/10.33720/kisgd.722722

Öz

The Occupational Health and Safety Law No. 6331 includes all public and private sector employees with the exceptions. Accordingly, both employers and employees have many obligations. Employers are also obliged to provide occupational health and safety in the workplace. In case the employers do not fulfill this obligation, the right to refrain from working when the conditions are fulfilled is enforced. If the employer does not take occupational health and safety measures and causes many risks, it cannot make it compulsory for the employee to work in a risky environment. If risks arise from the failure to meet occupational health and safety obligations in a workplace, workers may terminate the employment contract and, if conditions are met, may temporarily refrain from working. It is also of great importance for the employee to know about the framework of the right to refrain from working in this period when the corona virus epidemic affects the working life.

Kaynakça

 • Aydınlı, İ.,(2005), “İşverenin İşyerinde Çalışan İşçilerin İş Görmekten Kaçınma Hakkı”, Çimento İşveren Dergisi, Cilt:19, sayı:4, 16-17.
 • Göktaş, S.,(2008), Türk İş Hukukunda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, Yekin Yayınları, 2008, Ankara, 228-230.
 • Balık, D.,(2010), İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Tehlike Sebebiyle İş görmekten Kaçınma Hakkı, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, s.27, 1007.
 • Sur, M.,(2005),“İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı”, A.Can Tuncay’a Armağan, İstanbul, 395.
 • Özdemir, E.(2014), İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 423.
 • Kılıç, L.,(2006),İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlama Yükümlülüğü ve Sorumluluğu, Yetkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 132.
 • Bostancı, Y.,(2004), İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Ve Yaptırımları, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 1-2, 81.
 • Mollamahmutoğlu, H., Astarlı, M., Baysal, U.,(2014), İş Hukuku, Turhan Kitapevi, 6. Baskı, Ankara, 1376.
 • Sarıbay Öztürk, G.,(2015), İş Sağlığı Ve Güvenliği Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesinin Hukuki, İdari ve Cezai Sorumlulukları, Beta Yayıncılık, İstanbul, 80,154.
 • Süzek, S.(2019), İş Hukuku, Beta Yayınevi, 18. Baskı, İstanbul, 913-916.
 • Oğuz, Ö.,(2011), AB Direktifleri Ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı Ve Güvenliğinde İşverenin Yükümlülükleri ve İşçilerin Hakları, Legal Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul, 143-146.
 • Gümrükçüoğlu, Y.,(2012), İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Önlemlerin Alınmaması Sebebiyle İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı, Fasikül Hukuk Dergisi, Cilt:4, Sayı:30, s.23-38.
 • Güner, R.,(2015), 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İşin Durdurulması Yaptırımı, Terazi Dergisi, 2015, Cilt:10, Sayı:103, 66.
 • Süzek, S.,(2005), İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Hakları ve Yükümlülükleri, Legal İSGHD, 2005, Sayı:6, 618-621.
 • Soyer, M. P.,(2011), İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı, Sarper Süzek’e Armağan, C. I, Beta Yayınevi, İstanbul, 2011, 682.
 • Sevimli, K. Ahmet: Türk Borçlar Kanunu M. 417 Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Işığında Genel Olarak İşçinin Kişiliğinin Korunması, Çalışma Ve Toplum Dergisi, S. 36, 2013/1
 • Topuz, M.(2007), 4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:2, 2007, 483.
 • Akın, L.,(2013), İş Sağlığı ve Güvenliği ve Alt İşverenlik, Yetkin Yayınları, Ankara, 244.
 • Odaman, S.,(2006), İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Tarafların Önemli Hak ve Yükümlülükleri İle Uluslararası Standart, Legal İHSGHD, s. 11, 884-887.
 • Erdoğan, C., (2017), Geçici İş İlişkisinde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alma Yükümlülüğü, YBHD, Sayı: 2017/2, 127–15.
 • Baycık, G.,(2013), Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni Düzenlemeler, Ankara Barosu Dergisi, 118.
 • Tiftik, M., Adıgüzel, A.,(2016), İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’na Göre Genel Hizmet Sözleşmesinde İşverenin İşçiyi Koruma Borcu, YHBD, 340.
 • İşyerlerinde Koronavirüse (Covıd-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler https://www.ailevecalisma.gov.tr
 • İ. Subaşı Et Al. , "Covid-19 Küresel Salgınının İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Meydana Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri," In Tüba Covid-19 Küresel Salgını , Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2020, pp.95-110.
 • Akın, L. (2020), Covid-19’un İş İlişkilerine Olası Etkileri, Çimento İşveren, C.34, S.3, 15-72.
 • Centel, T. (2020), Covid-19 Salgını ve Türk Çalışma Yaşamı, Sicil Dergisi, Sayı:43, 11-29.
 • Yürekli, S.(2020), Çalışma Hayatında Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Etkileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (38) , 34-61.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk, Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği
Yazarlar

Metin PEHLİVAN> (Sorumlu Yazar)
kırklareli üniversitesi
0000-0002-7214-9563
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 18 Nisan 2020
Kabul Tarihi 20 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

IEEE M. Pehlivan , "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Çalışanın Çalışmaktan Kaçınma Hakkı ve Koronavirüs Salgını", Karaelmas Journal of Occupational Health and Safety, c. 4, sayı. 2, ss. 125-136, Ara. 2020, doi:10.33720/kisgd.722722