Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

An Investigation on Determination of Noise Exposure Levels of Welding Workers

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 95 - 108, 31.08.2023
https://doi.org/10.33720/kisgd.1261026

Öz

In this study, personal noise exposure, which is one of the physical factors of occupational hygiene, was measured in order to determine the occupational health and safety conditions in 15 different workplaces operating in the metal sector and working with gas, submerged and / or covered electrode arc welding in the province of Ankara. Measurements were made with devices that were calibrated and carried out by a laboratory authorized and accredited within the scope of the relevant legislation. The measurement criteria specified in the national legislation and international standards were complied with, and the data obtained as a result of the measurement were analyzed in line with these criteria. In addition, the source workers in the workplaces were asked about their discomfort in terms of noise exposure, and the obtained employee statements and measurement results were evaluated together. In order to facilitate the evaluation of noise measurement results and employee statements of workplaces, workplaces of similar size are grouped. Thus, workplaces were divided into four different categories as large, medium, small and micro classes, and the evaluations were made within the scope of this classification. In the study; The causes and levels of noise exposure in the welding work and metal sector, the measures to reduce and prevent this exposure, the methods of making the measurements, the situations before, during and after the measurements, the measurement results and the general evaluation of these results are presented.

Kaynakça

 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği, T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete, 28509, 2012.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete, 28339, 2012.
 • Gorny, “The OHS Management in a development of small enterprises (For example of welding factory),” Advances in Ergonomics in Design, Advances in Intelligent Systems and Computing, no. 485, pp. 161-171, 2016.
 • Ö. K. Karadağ, “Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği,” Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, cilt. 2, no. 8, pp. 27-32, 2001.
 • O. Y. Tagurum, D. M. Gwomson, M. P. Yakubu, A. J. Igbita, P. M. Chingle, and O. O Chirdan, “Awareness of occupational hazards and utilization of PPE amongst welders in Jos metropolis, Nigeria,” International Journal of Research in Medical Sciences, vol. 6, no. 7, pp. 2227-2233, 2018.
 • İzgi, “Kaynak endüstrisinde çalışanların genel profili ve iş Kazaları üzerine bir inceleme,” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • S. Tadesse, K. Bezabih, B. Destaw, and A. Yalemzewod, “Awareness of occupational hazards and associated factors among welders in Lideta Sub-City, Addis Ababa, Ethiopia,” Journal of Occupational Medicine and Toxicology, vol. 11, no. 15, 2016
 • Turan, “Kaynak işlerinde iş güvenliği,” IX. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi Bildiriler Kitabı, MMO (649), s. 411-422, 2015.
 • N. Joseph, V. Venkatesh, S. K. Akash. S. Hegde, E. Moras and N. P. Shenoy, “Occupation hazards – pattern, awareness and preventive measures among welders from an unorganized sector in India,” Journal of Clinical and Diagnostic Research, vol. 11, no. 5, pp. 23-28, 2017.
 • E. Yurtsever ve G. Özdemir, “Kaynak tekniği uygulamalarında iş güvenliği,” Mühendis ve Makina, vol. 50, no. 592, pp. 2-9, 2009.
 • Ö. Kaymaz, “Kaynak işlerinde iş Kazası ve işe bağlı sağlık problemlerine neden olan faktörler ve KKD kullanımının bu faktörlere etkileri üzerine çevresel ve teknik araştırma,” İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara, 2014.
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. “Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına İlişkin Uygulama Rehberi,” Ankara, 7-86, 2018.
 • TS EN ISO 9612:2009, “Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün belirlenmesi – Mühendislik Yöntemi,” 2009.
 • “Dozimetrik gürültü ölçüm cihazı,” URL: https://novel.com.tr/tsi-edge5-cevre-gurultu-ses-olcum-ve-maruziyet-cihazi.html, Son Erişim Tarihi: 18.02.2023.
 • Özmen, “Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik hükümlerinin örneklerle ve saha uygulamalarıyla açıklanması,” İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 2014.
 • “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik,” T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete, 28709, 2013.
 • TS EN 458, “İşitme Koruyucuları - Seçimi, Kullanımı, Korunması ve Bakımı için Tavsiyeler – Kılavuz,” 2016.

Kaynak Çalışanlarının Gürültü Maruziyet Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir İnceleme

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 95 - 108, 31.08.2023
https://doi.org/10.33720/kisgd.1261026

Öz

Bu çalışmada Ankara ilinde metal sektöründe faaliyet gösteren ve gaz altı, toz altı ve/veya örtülü elektrot ark kaynak işi ile çalışma yürüten 15 farklı işyerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının belirlenmesi adına iş hijyeni fiziksel etkenlerinden kişisel gürültü maruziyeti ölçülmüştür. Ölçümler, ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilmiş ve akredite edilmiş bir laboratuvar tarafından gerçekleştirilmiş ve kalibrasyonu yapılmış olan cihazlarla yapılmıştır. Ulusal mevzuatta ve uluslararası standartlarda belirtilen ölçüm kriterlerine uyulmuş, ölçüm sonucunda elde edilen veriler yine bu kriterler doğrultusunda analiz edilmiştir. İşyerlerinde kaynak çalışanlarına yönelik olarak ayrıca gürültü maruziyetleri konusunda rahatsızlık durumları da sorulmuş, elde edilen çalışan beyanları ile ölçüm sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi sağlanmıştır. İşyerlerinin gürültü ölçüm sonuçlarının ve çalışan beyanlarının değerlendirmesini kolaylaştırmak adına benzer büyüklükteki işyerleri gruplandırılmıştır. Böylece işyerleri büyük, orta, küçük ve mikro sınıf olmak üzere dört farklı kategoriye bölünmüş ve yapılan değerlendirmeler bu sınıflandırma kapsamında gerçekleşmiştir. Yapılan çalışmada; kaynak işi ve metal sektöründe ortaya çıkan gürültü maruziyetinin nedenleri ve düzeyleri, bu maruziyetin azaltılması ve önlenmesine yönelik tedbirler, ölçümlerin yapılış yöntemleri, ölçümlerin öncesi, sırası ve sonrasında ortaya çıkan durumlar ile ölçüm sonuçları ve bu sonuçların genel değerlendirmesi ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği, T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete, 28509, 2012.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete, 28339, 2012.
 • Gorny, “The OHS Management in a development of small enterprises (For example of welding factory),” Advances in Ergonomics in Design, Advances in Intelligent Systems and Computing, no. 485, pp. 161-171, 2016.
 • Ö. K. Karadağ, “Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği,” Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, cilt. 2, no. 8, pp. 27-32, 2001.
 • O. Y. Tagurum, D. M. Gwomson, M. P. Yakubu, A. J. Igbita, P. M. Chingle, and O. O Chirdan, “Awareness of occupational hazards and utilization of PPE amongst welders in Jos metropolis, Nigeria,” International Journal of Research in Medical Sciences, vol. 6, no. 7, pp. 2227-2233, 2018.
 • İzgi, “Kaynak endüstrisinde çalışanların genel profili ve iş Kazaları üzerine bir inceleme,” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • S. Tadesse, K. Bezabih, B. Destaw, and A. Yalemzewod, “Awareness of occupational hazards and associated factors among welders in Lideta Sub-City, Addis Ababa, Ethiopia,” Journal of Occupational Medicine and Toxicology, vol. 11, no. 15, 2016
 • Turan, “Kaynak işlerinde iş güvenliği,” IX. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi Bildiriler Kitabı, MMO (649), s. 411-422, 2015.
 • N. Joseph, V. Venkatesh, S. K. Akash. S. Hegde, E. Moras and N. P. Shenoy, “Occupation hazards – pattern, awareness and preventive measures among welders from an unorganized sector in India,” Journal of Clinical and Diagnostic Research, vol. 11, no. 5, pp. 23-28, 2017.
 • E. Yurtsever ve G. Özdemir, “Kaynak tekniği uygulamalarında iş güvenliği,” Mühendis ve Makina, vol. 50, no. 592, pp. 2-9, 2009.
 • Ö. Kaymaz, “Kaynak işlerinde iş Kazası ve işe bağlı sağlık problemlerine neden olan faktörler ve KKD kullanımının bu faktörlere etkileri üzerine çevresel ve teknik araştırma,” İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara, 2014.
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. “Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına İlişkin Uygulama Rehberi,” Ankara, 7-86, 2018.
 • TS EN ISO 9612:2009, “Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün belirlenmesi – Mühendislik Yöntemi,” 2009.
 • “Dozimetrik gürültü ölçüm cihazı,” URL: https://novel.com.tr/tsi-edge5-cevre-gurultu-ses-olcum-ve-maruziyet-cihazi.html, Son Erişim Tarihi: 18.02.2023.
 • Özmen, “Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik hükümlerinin örneklerle ve saha uygulamalarıyla açıklanması,” İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 2014.
 • “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik,” T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete, 28709, 2013.
 • TS EN 458, “İşitme Koruyucuları - Seçimi, Kullanımı, Korunması ve Bakımı için Tavsiyeler – Kılavuz,” 2016.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Malzeme Üretim Teknolojileri
Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği
Yazarlar

Uğur BAYAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
0000-0001-7746-6552
Türkiye


Uğur ARABACI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KAZALARIN ÇEVRESEL VE TEKNİK ARAŞTIRMASI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI), KAZALARIN ÇEVRESEL VE TEKNİK ARAŞTIRMASI (DR)
0000-0003-4850-3275
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2023
Gönderilme Tarihi 6 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

IEEE
U. BAYAR ve U. ARABACI, “Kaynak Çalışanlarının Gürültü Maruziyet Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir İnceleme”, kisgd, c. 7, sy. 2, ss. 95–108, 2023, doi: 10.33720/kisgd.1261026.