Yıl 2015, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 17 2015-12-31

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Emel BURAK [1] , Saadet ÖZTAŞ [2]


Rekabetin işletmelerin hayat seyrini hızla düşürdüğü günümüzde, işletmeler yaşamlarını uzun kılabilmek adına çeşitli yönetim biçimlerini benimsemektedirler. Bu doğrultuda işletmeler etkinlik ve verimliliklerini artırmak için belirli ilke ve kurallara uygun hareket etmelidirler. Bu gereklilik kurumsal yönetim kavramının ortaya çıkmasına temel oluşturmaktadır. Kurumsal yönetim, işletmelerin yönetimi açısından radikal ve sürdürülebilir değişikliği ön gören dinamik bir süreçtir. Bu değişimden etkilenecek olan birimlerin başında muhasebe alanı gelmektedir. Muhasebe uygulamaları, muhasebenin temel kavramları etrafında örgütlenmektedir. Bu sebeple muhasebenin temel kavramları muhasebe uygulamalarının temel yapısını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, işletmenin etkin ve verimliliğinin sürdürülebilir bir üstünlük haline getirilebilmesi adına kurumsal yönetim ilkeleri ile muhasebenin temel kavramları arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Bu amaçla, öncelikle kurumsal yönetim ilkelerinin içeriği ve önemi üzerinde durulmuştur. Ardından muhasebenin temel kavramları detaylandırılarak kurumsal yönetim ilkeleri ile olan ilişkisi ele alınmaktadır. 

Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Muhasebe, Muhasebenin Temel Kavramları
  • Abdioğlu, H. (2007). İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı Kapsamında İç Denetimin Rolü ve İMKB-100 Örneği, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Akdoğan, N. - Aydın, H. (1987). Muhasebe Teorileri, Gazi Üniversitesi, Yayın No. 98, Ankara.
  • Akdoğan, N. – Sevilengül, O. (1994). Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne Göre Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları, Ankara.
  • Akdoğan, N. – Tenker, N. (2001). Mali Tablo Analizi. Gazi Yayınevi, Ankara.
  • Akgül, B. (2009). Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyarınca Banka Yönetim Kurulunun
  • Yapısı ve İşleyişi, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Arsoy, A.P. (2008). Kurumsal Şeffaflık ve Muhasebe Standartları, Afyon Kocatepe
  • Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 9 (2), 17-35.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emel BURAK

Yazar: Saadet ÖZTAŞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2015

APA BURAK, E , ÖZTAŞ, S . (2015). KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/26887/283304