Yıl 2015, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 72 - 93 2015-12-31

TÜKENMİŞLİK SENDROMU: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Ahmet CAN [1] , Ramazan TİYEK [2]


Tükenmişlik sendromu bireysel ve örgütsel anlamda yıkıcı etkileri olan ve özellikle hizmet sektöründe çalışanların verimliliğini olumsuz anlamda etkileyen bir olgudur. Hizmet sektöründe daha sık görülmesinde, çalışanların işlerini yaparken strese daha çok maruz kalmaları etkili olmaktadır. Bir eğitim sektörü olan üniversitelerde görev yapan akademisyenler de hizmet sektöründe çalışan bireyler oldukları için tükenmişlik sendromuna maruz kalabilmektedirler. Bu çalışmada, Kırklareli Üniversitesi’nde görev yapan akademik personelin yaşadığı tükenmişlik düzeylerini belirlemek, bazı değişkenler ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi tespit etmek ve tükenme sorununun kaynağını tespit ederek, tükenme sorununa çözüm önerileri getirmek amaçlanmıştır. 

Tükenmişlik Sendromu, Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma, Kişisel Başarı
  • Ardıç, K. - Polatcı, S. (2008). Tükenmişlik Sendromu Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama (GOÜ Örneği), Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), 69-96.
  • Cherniss, C. (1992). Long-Term Consequences of Burnout: An Exploratory Study, Journal of Organizational Behavior, 13, 1-11.
  • Demir, N. (2010). Küçülmeye Giden İşletmelerde Geri Kalanların Yaşadıkları Tükenme Sendromunun Örgüte Bağlılık Üzerindeki Etkisi, Öneri Dergisi, 9 (33), 185-198.
  • Eğrilmez, A. (2011). Tüketim Toplumunun Tükenen İnsanı, Psikeart Dergisi, 15, 6-7.
  • Ertürk, E. - Keçecioğlu, T. (2012). Çalışanların İş Doyumları İle Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler: Öğretmenler Üzerine Örnek Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış, 12 (1), 41-54.
  • Farber, B.A. (1984). Stress and Burnout in Suburban Teachers, Journal of Educational Research, 77 (6), 325- 331.
  • Friedman, I.A. - Farber, B.A. (1992). Professional Self-Concept as a Predictor of Teacher Burnout, Journal of Educational Research, 86 (1), 28-35.
  • Girgin, G. (2010). Öğretmenlerde Tükenmişliğe Etki Eden Faktörlerin Araştırılması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (32), 32-48.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet CAN

Yazar: Ramazan TİYEK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2015

APA CAN, A , TİYEK, R . (2015). TÜKENMİŞLİK SENDROMU: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 72-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/26887/283308