Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DETERMINING THE DIFFERENCES OF IMPULSE BUYING BEHAVIOUR OF CUSTOMER GROUPS FORMED BY STORE ATMOSPHERE PERCEPTIONS

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 97 - 110, 16.11.2017

Öz

Objectives:  The aim of this study is to group the customers according to store atmosphere perceptions and to examine the differences in impulse buying behavior of these customers groups. Finding out the differences in socio-demographic characteristics of these groups are also aimed.

Methods:  Data was collected by questionnaire from 908 customers in İzmir. The sampling method is quota sampling. Cluster analysis was used to group the customers according to their store atmosphere perceptions. Differences in impulse buying behavior and socio-demographic characteristics of customers were examined by using ANOVA and chi-square test.

Results: According to the results, customers are formed by three groups namely high, middle and low according to their store atmosphere perceptions. Impulse buying behavior and education levels of these groups differentiate from each other. 

Kaynakça

 • Akat, Ö., Taşkın, Ç., Özdemir, A. (2006). Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi, 2.
 • Arslan, B. (2013). Mağaza Atmosferi Unsurlarının Anlık Satın Almaya Etkisi: Fiziksel ve Sanal Mağaza Karşılaştırması. Yayımlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Arslan, M. (2011). Mağazacılıkta Atmosfer (2. b.). İstanbul: Beta Yayınları. Bakırtaş, H. (2013, Aralık). S-O-R Paradigması Ekseninde Mağaza Atmosferi ve Duyguların Pazarlamadaki Önemi: Bir Literatür İncelemesi. KMÜ Sosyal ve Akademik Araştırmalar Dergisi, 15(25), 47-55.
 • Bayley, G., Nancarrow, C. (1998). Impulse Purchasing: a Qualitative Exploration of the Phenomenon. Qualitative Market Research: An International Journal, 1(2), 99-114.
 • Bellenger, D. N., Robertson, D. H., Hirschman, C. E. (1978, December). Impulse Buying Varies by Product. Journal of Advertising Research, 18, 15-18.
 • Cinjarevic, M., Tatic, K., Petric, S. (2011). See it, like it, buy it! Hedonic shopping motivations and impulse buying, economic review. Journal of Economics and Business, 9(1), 3-15.
 • Clover, V. T. (1950, July). Relative Importance of Impulse-Buying in Retail Stores. The Journal of Marketing, 15(1), 66-70.
 • Han, Y. K., Morgan, G. A., Kotsiopulos, A., Kang-Park, J. (1991). Impulse Buying Behavior of Apparel Purchasers. Clothing And Textiles Research Journal, 9(3), 15-21.
 • Kaltcheva, V. D., Weitz, B. A. (2006, January). When Should a Retailer Create an Exciting Store Enviroment. Journal of Marketing, 70(1), 107-118.
 • Kotler , P. (1974). Atmospherics as a Marketing Tool. Journal of Retailing, 49(4), 48-64.

MAĞAZA ATMOSFERİ ALGILARI İTİBARİYLE OLUŞAN TÜKETİCİ GRUPLARININ ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDAKİ FARKLILIKLARIN BELİRLENMESİ

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 97 - 110, 16.11.2017

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı tüketicileri mağaza atmosferi algılarına göre gruplandırmak ve mağaza atmosferi algıları itibariyle oluşan tüketici gruplarının anlık satın alma davranışlarındaki farklılıkları incelemektir. Mağaza atmosferi algılarına göre oluşan tüketici gruplarının sosyo-demografik özellikleri itibariyle farklılıklarının belirlenmesi de amaçlanmaktadır.

Yöntem: Araştırmanın verileri 908 tüketiciden anket yöntemi ile toplanmıştır. Örnekleme yöntemi kota örneklemesidir. Mağaza atmosferi algılarına göre tüketicilerin gruplandırılması amacıyla kümeleme analizi kullanılmıştır. Tüketici gruplarının anlık satın alma davranışlarındaki ve sosyo-demografik özelliklerindeki farklılıklar ANOVA ve ki-kare testi ile incelenmiştir. 

Bulgular: Analiz sonuçlarına göre mağaza atmosferi algıları itibariyle mağaza atmosferi algıları yüksek, orta ve düşük olmak üzere üç tüketici grubu saptanmıştır. Mağaza atmosferi algıları itibariyle oluşan grupların anlık satın alma davranışları ve eğitim düzeyleri farklılık göstermektedir.

Kaynakça

 • Akat, Ö., Taşkın, Ç., Özdemir, A. (2006). Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi, 2.
 • Arslan, B. (2013). Mağaza Atmosferi Unsurlarının Anlık Satın Almaya Etkisi: Fiziksel ve Sanal Mağaza Karşılaştırması. Yayımlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Arslan, M. (2011). Mağazacılıkta Atmosfer (2. b.). İstanbul: Beta Yayınları. Bakırtaş, H. (2013, Aralık). S-O-R Paradigması Ekseninde Mağaza Atmosferi ve Duyguların Pazarlamadaki Önemi: Bir Literatür İncelemesi. KMÜ Sosyal ve Akademik Araştırmalar Dergisi, 15(25), 47-55.
 • Bayley, G., Nancarrow, C. (1998). Impulse Purchasing: a Qualitative Exploration of the Phenomenon. Qualitative Market Research: An International Journal, 1(2), 99-114.
 • Bellenger, D. N., Robertson, D. H., Hirschman, C. E. (1978, December). Impulse Buying Varies by Product. Journal of Advertising Research, 18, 15-18.
 • Cinjarevic, M., Tatic, K., Petric, S. (2011). See it, like it, buy it! Hedonic shopping motivations and impulse buying, economic review. Journal of Economics and Business, 9(1), 3-15.
 • Clover, V. T. (1950, July). Relative Importance of Impulse-Buying in Retail Stores. The Journal of Marketing, 15(1), 66-70.
 • Han, Y. K., Morgan, G. A., Kotsiopulos, A., Kang-Park, J. (1991). Impulse Buying Behavior of Apparel Purchasers. Clothing And Textiles Research Journal, 9(3), 15-21.
 • Kaltcheva, V. D., Weitz, B. A. (2006, January). When Should a Retailer Create an Exciting Store Enviroment. Journal of Marketing, 70(1), 107-118.
 • Kotler , P. (1974). Atmospherics as a Marketing Tool. Journal of Retailing, 49(4), 48-64.

Ayrıntılar

Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlkay KAŞ>


Zehra BOZBAY>

Yayımlanma Tarihi 16 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kaş, İ. & Bozbay, Z. (2017). MAĞAZA ATMOSFERİ ALGILARI İTİBARİYLE OLUŞAN TÜKETİCİ GRUPLARININ ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDAKİ FARKLILIKLARIN BELİRLENMESİ . Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Pazarlamada Yeni Trendler ve Güncel Uygulamalar Özel Sayısı , 97-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/32028/354370