Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 131 - 143 2019-09-23

Models of Coexistence Based on Public Administration Practices in the Cases of Switzerland, Spain, Canada and Malaysia
İsviçre, İspanya, Kanada ve Malezya Örneklerinde Kamu Yönetimi Pratikleri Eksenli Birlikte Yaşama Modelleri

Barış AYDIN [1] , Fatih Fuat TUNCER [2]


The efforts of multicultural states to promote political and legal changes in the field of public administration and services in order to create the conditions for a qualified common life, reveal the necessity of a democratic political space to be supported by a public reform based on pluralist and participatory democracy, and the experience in such states provide valuable benefits to states with similar problems. This study observes how, in Switzerland, Spain, Canada, and Malaysia, the differences in the role that federal public administration, public policy, and bureaucratic representation play in building a common life, and the representation and common public participation conventions of the political community shaped by social, cultural and economic diversity in structuring two or more constituents are tied in terms of the the policy-making process.
Çok toplumlu devletlerin nitelikli bir ortak yaşamın koşullarını oluşturmak maksatlı siyasal ve yasal değişiklikleri kamu yönetimi ve hizmetleri alanında da tedavüle sokma yönündeki çabaları, demokratik bir siyasal alanın çoğulcu ve katılımcı demokrasi eksenli bir kamu reformuyla da desteklenmesi gerekliliğini ortaya koyduğu gibi buradaki deneyimler, benzer sıkıntılarla malul devletler açısından da oldukça kıymetli faydaları haizdir. Bu çalışma, İsviçre, İspanya, Kanada ve Malezya’da federal kamu yönetimi, kamu siyaseti ve bürokratik temsil gibi meselelerin müşterek yaşamı inşa etmede oynadıkları roldeki ülkeden ülkeye değişiklik gösteren farklılıkların, iki ya da daha çok unsurun yapılandırılmasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik farkların biçimlendirdiği siyasal topluluğun temsil ve müşterek kamu iştiraki konvansiyonlarının, her ülkenin politika oluşturma sürecine nasıl aktarıldığında düğümlendiğini gözlemlemiştir.
 • DEİK. (2014). Malezya Ülke Raporu. https://www.deik.org.tr/uploads/malezya-ulke-bulteni-2014.pdf. Erişim Tarihi: 31.05.2018.
 • Demir, F. (2011). Bürokrasi-Demokrasi İlişkisi ve Bürokratların Seçilmişlerce Kontrolü Sorunu. Yönetim ve Ekonomi (18/2). 63-84.
 • Doru, G. (2015). Yarım Asırlık Sıla Türküsü Almanya’ya Göç. Parlamento (21). 22-29.
 • Doytcheva, M. (2009). Çokkültürlülük. Çev. T. Akıncılar-Onmuş. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Esman, M. J. (1999). Public Administration and Conflict Management in Plural Societes: The Case for Representative Bureaucracy. Public Administration and Development (21). 353-366.
 • Göksoy, İ. H. (2003). Malezya. Diyanet İslam Ansiklopedisi (Cilt 28). 486-493.
 • Göktolga, O. (2017). İsviçre’de Yerel Yönetim Yapısı ve Komünler. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (6/2). 68-79.
 • Gülsün, R. (2016). İsviçre Hükümet Sistemi. International Journal of Legal Progress (2/2). 127-153.
 • Güneş, M. (2013). Kamu Hizmetlerinde Çoğulculuğun Kimlikle İnşası. Akademik İncelemeler Dergisi (8/2). 95-116.
 • Güven, G. (1995). Ortaklaşmacı Demokrasi ve Güney Afrika Cumhuriyeti. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi SBE.
 • Hameş, Ö. (2016). Yerel Yönetimlerde Çokkültürlülük. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SBE.
 • Ismail, S. H. S. (2011). Role and Transition of Public Service in Malaysia: An Effective Governance Perspective. African Journal of Business Management (5/5). 1963-1974.
 • Kalaycı, H. (2008). Referandumla Ayrılma Konusunda Yüksek Mahkemenin Tutumu: Kanada-Quebec Örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi (63/1). 151-174.
 • Kalaycı, H. (2006-7). Batılı Demokrasilerde Ayrılıkçı Milliyetçilik: Quebec Milliyetçiliği. Doğu Batı (39). 9-30.
 • Kalaycıoğlu, E. (vd.) (2012). Karşılaştırmalı Siyasi Sistemler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Karapınar, S. (2002). İspanya'da Yerel Örgütlenme. Türk İdare Dergisi (437). 211-228.
 • Kymlicka, W. (1998). Çokkültürlü Yurttaşlık. Çev. A. Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Modood, T. (2014). Çokkültürcülük. Çev. İ. Yılmaz. Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Moreno, L. (2007). Federalization in Multinational Spain. içinde M. Burgess, J. Pinder (Ed.) Multinational Federations. (86-107). London: Routledge.
 • Muriel, D. & Gatti, G. (2014). The management of Otherness Beyond the State: Integration Policies and Inclusive Citizenship as a Government Paradigm in the Basque Country. Ethnic and Racial Studies (37/9). 1646-1663.
 • Özay, M. (2013). Malezya’da Din-Devlet İlişkisine Kısa Bir Bakış: Dr. Mahathir Mohamad Dönemi İslamlaştırma Politikaları ve Yansımaları. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (2/1). 106-128.
 • Özensel, E. (2013). Doğu Toplumlarında ve Türkiye’de Birlikte Yaşama Arayışı: Çokkültürlülük mü? Yoksa Yeni Bir Model mi?. Akademik İncelemeler Dergisi (8/3). 1-17.
 • Özensel, E. (2012). Çokkültürlülük Uygulaması Olarak Kanada Çokkültürlülüğü. Akademik İncelemeler Dergisi (7/1). 55-69.
 • Peters, B. G. (2001). The Politics of Bureaucracy. London: Routledge.
 • Taylor, C. (vd.) (1996). Çokkültürcülük. Çev. Y. Salman (vd.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı. Malezya’nın Siyasi Görünümü. http://www.mfa.gov.tr/malezya-siyasi-gorunumu.tr.mfa. Erişim Tarihi: 31.05.2018.
 • Toksöz, F. (vd.) (2009). Yerel Yönetim Sistemleri. İstanbul: TESEV Yayınları.
 • Turgeon, L. & Gagnon, A. G. (2013): The Politics of Representative Bureaucracy in Multilingual States: A Comparison of Belgium, Canada and Switzerland. Regional and Federal Studies (23/4). 1-19.
 • Türk, O. (2013). Küreselleşme ve Çokkültürlülük. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Haliç Üniversitesi SBE.
 • Türkeri, Z. (2007). Bask Meselesi. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Wilson, V. S. & Mullins, W. A. (1978). Representative Bureaucracy: Linguistic/Ethnic Aspects in Canadian Public Policy. Canadian Public Administration (21). 513-538.
 • Yıldız, M. (2011). İspanya Yönetim Sistemindeki Tekçilik ve Federalizm Tartışmalarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi (29/2). 175-191.
 • Zackaria, I. (2015). The Influence of Universal Human Rights on Citizenship Concept in the Islamic World: The Case Study of Malaysia. Unpublished Master Thesis. İstanbul: Fatih University ISS.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Barış AYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Fatih Fuat TUNCER
Kurum: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

APA Aydın, B , Tuncer, F . (2019). İsviçre, İspanya, Kanada ve Malezya Örneklerinde Kamu Yönetimi Pratikleri Eksenli Birlikte Yaşama Modelleri . Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 131-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/48895/558327