Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 161 - 177 2019-09-23

Determination of The Factors Affecting The Consumption Preferences of Individuals: Sample of Sivas
Bireylerin Tüketim Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Sivas İli Örneği

Şükran KARACA [1] , İbrahim YEMEZ [2]


This study was carried out to determine the factors affecting the consumption preferences of individuals living in the city center of Sivas. The sample of the study consisted of 388 people living in the city center of Sivas and determined easily by sampling method. Data were collected by face to face survey method. Frequency Analysis and Cross Table Analysis were applied to the data obtained in the study. At the end of the study, it was seen that individuals looked at the country of origin when they were buying, avoided buying Chinese goods, bought the product because they were useful and functional, they bought more clothes from the internet, they made their online purchases by smart phone and they mostly used credit cards as a means of payment.

Bu çalışma Sivas ili şehir merkezinde yaşayan bireylerin tüketim tercihlerinde etkili olan faktörlerin neler olduklarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Sivas ili şehir merkezinde yaşayan ve kolayda örnekleme metoduyla belirlenen 388 kişi oluşturmaktadır. Veriler yüz yüze anket metoduyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilere Frekans Analizi ve Çapraz Tablolar Analizi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda bireylerin ürün alırken menşei ülkeye baktıkları, Çin mallarını almaktan kaçındıkları, ürünü kullanışlı ve işlevsel olması nedeniyle satın aldıkları, internetten daha çok kıyafet aldıkları, online alışverişlerini akıllı telefon ile yaptıkları ve ödeme aracı olarak en çok kredi kartlarını kullandıkları görülmüştür.
 • Azizağaoğlu, A. ve Altunışık, R. (2012). Postmodernizm, Sembolik Tüketim ve Marka, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 33-50.
 • Babaoğul, M., Şener, A., ve Buğday, E. B. (2016). Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırması, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı.
 • Baş, M., Şahin, Ş., (2013). Yabancı Marka İsimlerinin İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Teknolojik Ürünler Üzerine Bir Araştırma, İnternet Uygulamaları ve Yönetim Dergisi, 4(2), 21-47.
 • Bettman, J. R. ve Zins, M. A. (1977). Constructive Processes in Consumer Choice, Journal of Consumer Research, 4, 75–85.
 • Birol, M. (2014). Tüketim Alışkanlıkları Çerçevesinde Kadınların Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 21, 81-92.
 • Ceyhan, Ç. (2017). Sosyal Medyanın Tüketim Gücü, Yeni Medya Elektronik Dergi – Ejnm, 1(3), 221-226.
 • Coşar, N. (2012).Osmanlı’dan Cumhuriyete Tüketim Alışkanlıkları, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Esnaf ve Ticaret, Publisher: Tarih Vakfı, Editors: Fatmagül Demirel
 • Çakır, M., Çakır, F. ve Usta, G. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 87-94.
 • Çınar, R. ve Çubukçu, İ. (2009). Tüketim Toplumunun Şekillenmesi ve Tüketici Davranışları - Karşılaştırmalı Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (1), 277-300.
 • Ehrenberg, A. S. C. (1991). New Brands and The Existing Market. Journal of The Market Research Society, 33, 285–299.
 • Ersoy, E. (2017), Tüketicilerin Değişen Alışveriş Alışkanlıkları (Online Alışveriş), İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 3(1), 87-129.
 • Gültaş, P., Yıldırım, Y., (2016), “İnternetten Alıverişte Tüketici Davranışını Etkileyen Demografik Faktörler, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(10), 32-50.
 • Hacıoğlu Deniz, M. (2011). Markalı Ürün Tercihlerinin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 61(2), 243-268.
 • Harwey, D. (1997). Postmodernliğin Durumu. Sungur Savran (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Ji, M. F.ve Wood, W. (2007). Purchase and Consumption Habits: Not Necessarily What You Intend, Journal of Consumer Psychology, 17(4), 261–276.
 • Mengü, S. (2005). Tüketimle Edinilen Yanılsanmış Seçkinlik, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 21(21),155-160.
 • Nart, S. (2008). Menşe Ülke Etkisinin Tüketici Algılamaları ve Davranışlarına Yansımaları İngiltere Pazarında Türk ve Alman Markalarının Karşılaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 153– 177.
 • Quinn, J. M., ve Wood, W. (2005). Habits and Social Roles in a Community Sample, Unpublished Manuscript, Duke University.
 • Tayfun, A. ve Yıldırım, M. (2010). Turistlerin Tüketim Davranışları Kültüre/Milliyete Göre Farklılık Gösterir mi? Alman ve Rus Turistler Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi,2(2),43-64.
 • Torlak, Ö. (2000). Tüketim: Bireysel Eylemin Toplumsal Dönüşümü, İstanbul: Inkilab Yayınları.
 • Turan, A. (2011). İnternet Alıverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Planlı Davranış Teorisi (TPB) İle Ampirik Bir Test, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(1), 128- 143.
 • Wenjie Xu, A (2010). Empirical Study on Influencing Factors to College Students’ Online Shopping, IEEE, 5, 612-615.
 • Wood, W., Quinn, J. M., ve Kashy, D. A. (2002). Habits in Everyday Life: Thought, Emotion, and Action, Journal of Personality and Social Psychology, 83, 1281–1297.
 • InvestCo Corparate Finance, Tüketici Alışkanlıkları Anketi, Hazır Giyim (Ağustos, 2006).
 • Özbay, Ö. (2008). Çapraz Tablo Analizi Nasıl Yapılır?:Pratik Bir Açıklama. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt: Güz, Sayı:9, 459-470.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0268-1810
Yazar: Şükran KARACA
Kurum: TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3176-6394
Yazar: İbrahim YEMEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

APA Karaca, Ş , Yemez, İ . (2019). Bireylerin Tüketim Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Sivas İli Örneği . Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 161-177 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/48895/567748