Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 188 - 205 2019-09-23

Öznel İyi Oluş Halinin İşe Tutkunluğa Etkisi: Sinop İli Tekstil Sektörü Örneği
The Effect of Subjective Well-Being On Working Passion: Sinop Province Textile Sector

Gaye ATİLLA [1] , Gizem YILDIRIM [2]


Bu çalışmanın amacı, tekstil çalışanların öznel iyi oluşlarının işe tutkunluk üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu doğrultuda çalışmada öznel iyi ve işe tutkunluk kavramları ilgili literatür çerçevesinde araştırılmış, ardından ilişkilere yönelik hipotezler geliştirilmiştir. Çalışmada ele alınan kavramlar, Sinop ilinde bir tekstil fabrikasında çalışan işgörenler örnekleminde araştırma değişkenleri olarak kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre; öznel iyi oluş boyutu ile en kuvvetli ilişkiye sahip boyutun yoğunlaşma olduğunu göstermektedir. Öznel iyi oluş boyutunun korelasyon katsayısı incelendiğinde dinçlik ve adanmışlık ile olumlu yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu görülmektedir. Diğer bir açıdan regresyon analizi sonucunda öznel iyi oluş yoğunlaşma, dinçlik ve adanmışlık üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. 

The aim of this study is to investigate the effects of subjective well-being of textile workers on job engagement. In this direction, the concepts of subjective well-being and work-passion are researched in the context of related literature, and then hypotheses for relations have been developed. The concepts discussed in the study were used as research variables in the sample of employees working in a textile factory in Sinop province. According to the correlation analysis results; have the strongest relationship with the topic well-formed size. When the correlation coefficient of subjective well-being dimension is examined, it is seen that there is a significant positive relationship with vigor and devotion. On the other hand, subjective well-being as a result of regression analysis has a positive effect on concentration, vigor and devotion.

 • Acaray, A. (2018). Öz Kendilik Değerlendirmesinin Presenteeism Üzerinde Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracılık Rolü, ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended Wıth Socıal Scıences, 27-35.
 • Armstrong, M. (2008). Human Resource Management Practice, Typeset by Graphicraft Limited, Hong Kong Print production managed by Jellyfish Printed and bound in the UK by Ashford Colour press Ltd.
 • Başoda, A. (2017). İşe Tutkunluk: Kavramsal Açıdan Bir İnceleme, Tarihin Peşinde-Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi-, (17), 71-98.
 • Bektaş, M. & Karagöz, Ş. (2018). İzlenim Yönetimi Davranışının İşe Tutkunluğa Etkisinde Sosyal Görünüş Kaygısının Aracılık Rolü, Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 4(6), 275-299.
 • Caymaz, E. & Erenel, F. & Gürer, B. (2013). Liderlik Karizması, Adanmışlık Ve Gruba Aidiyetin Gönüllü Çalışma Performansına Etkileri: AKUT Arama Kurtarma Derneği Örneği, International Journal of Human Sciences, 10(1), 129-147.
 • Çakıl, E. (2011). Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Asistanlarda Mobbing’in İşe Gönülden Adanma Üzerindeki Etkisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak.
 • Çankır, B. & Semiz Çelik, D. (2018). Çalışan Performansı ve Mali Performans: Pozitif Ses Çıkarma, Psikolojik İyi-Oluş ve Çalışmaya Tutkunluk ile İlişkileri ve Otel İşletmeleri Örneği, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 54-67.
 • Deneve, K. M. & COOPER, H. (1998). The Happy Personality: A Meta-Analysis of 137 Personality Traits and Sujective Well-Being, Psychological Bulletin, 124(2), 197-229.Diener, E. (1984). Subjective Weil-Being, Psychological Bulletin, 95, 542-575.
 • Diener, E. (2000). Sujective Well-Being, The Science of Happiness and a Proposal for a National Index, American Psychologist, 55(1), 34-43.
 • Dıener, E. & Suh, E. M. & Lucas, R. E. & Smith, H. L. (1999). Subjective Weil-Being: Three Decades of Progress, Pyschological Bulletin, 125(2), 276-302.
 • Diener, E. & Oishi, S. & Lucas, R. E. (2003). Personality, Culture, And Subjective Well-Being: Emotional And Cognitive Evalutions ff Life, Annual Review Of Psychology, 54, 403-425.
 • Gomez, V. & Krings, F. & Bangerter, A. & Grob, A. (2009). The İnfluence Of Personality And Life Events On Subjective Well-Being From A Life Span Perspective, Journal of Research in Personality, 43(3), 345-354.
 • Harter, J. K. & Schmidt, F. L. & Hayes, T. L. (2002). Business-Unit-Level Relationship Between Employee Satisfaction, Employee Engagement, and Business Outcomes: A Meta-Analysis, Journal of Applied Psychology, 87(2), 268-279.
 • Headey, B. ve Wearing, A. (1989). Personality, Life Events, and Subjective Well-Being: Toward a Dynamic Equilibrium Model, Journal of Personality and Social Psychology, 57, 731-739.
 • Hybron, D. M. (2000). Two Phılosophıcal Problems In The Study Of Happıness, Journal of Happiness Studies, 1, 207-225.
 • Kahn, W. A. (1990). Psychologoical Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.
 • Kayri, M. (2009). Araştırmalarda Gruplar Arası Farkın Belirlenmesine Yönelik Çoklu Karşılaştırma (Post-Hoc) Teknikleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 51-64.
 • Myers, D. G. & Diener, E. (2010). Who Is Happy?, Psychological Science, 6(1), 10-19.
 • Nel, T. & Stander, M. W. & Latif, J. (2015). Investigating Positive Leadership, Psychological Empowerment, Work Engagement And Satisfaction With Life in A Chemical İndustry, SA Journal Of Industrial Psychology, 41(1), 1-13.
 • Nur Şahin, G. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma, Öznel İyi Oluş ve Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin Karşılaştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Yüksek Lisans Tezi, 1-133.
 • Örücü, E. ve HATİPOĞLU, S. (2018). Psikolojik Güçlendirmenin Çalışmaya Tutkunluk Üzerindeki Etkisi: Sağlık Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Araştırma Dergisi, 16(4), 98-115.
 • Saks, A. M. (2006). Antecedents and Consequences of Employee Engagement, Journal of Managerial Psychology, 21(7), 601-619.
 • Saygın, Y. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek, Benlik Saygısı ve Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 1-81.
 • Schaufeli, W. B. (2013). What is Engagement?, Employee Engagement in Theory and Practice. London: Routledge, 1-37.
 • Schaufeli, W. B. & Salanova, M. & Gonzalez-Roma, V. & Bakker, A. B. (2002). The Measurement Of Engagement And Burnout: A Two Sample Confırmatory Factor Analytıc Approach, Journal of Happiness Studies, 3, 71-92.
 • Turgut, T. (2011). Çalışmaya Tutkunluk: İş Yükü, Esnek Çalışma Saatleri, Yönetici Desteği Ve İş-Aile Çatışması İle İlişkileri, 25(3-4), 155-179.
 • Tuzgöl Dost, M. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1-478.
 • Tuzgöl Dost, M. (2010). Güney Afrika ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Öznel İyi Oluş ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi, Eğitim ve Bilim, 35(158), 76-89.
 • Yetim, Ü. (2001). Toplumdan Bireye Mutluluk Resimleri, İstanbul: Bağlam Yayınları.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1421-917X
Yazar: Gaye ATİLLA
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0601-7036
Yazar: Gizem YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

APA Ati̇lla, G , Yıldırım, G . (2019). Öznel İyi Oluş Halinin İşe Tutkunluğa Etkisi: Sinop İli Tekstil Sektörü Örneği . Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 188-205 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/48895/584323