Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 125 - 143 2020-03-27

Üniversite Çalışanlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İş Tatmini Ve İş Performansı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Organizational Citizenship Behavior, Job Satisfaction And Job Performance Of University Employees

Aysun BOZER [1] , Aygül YANIK [2]


Bu araştırma, üniversite çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışı, iş tatmini ve iş performansı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Kırklareli Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanları ve idari personel ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi, SPSS 22.0 for Windows paket programında yapılmıştır. Katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş tatmini yüksek, iş performansı çok yüksek düzeyde bulunmuştur. Bazı demografik özelliklere göre, katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışı, iş tatmini ve iş performansı arasında anlamlı fark saptanmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışı, iş tatmini ve iş performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. 

This research was conducted to determine the relationship between organizational citizenship behavior, job satisfaction and job performance of university employees. The research was carried out with the teaching staff and administrative staff of Kırklareli University. Data were collected by questionnaire form. Data were analyzed by SPSS 22.0 for Windows. Organizational citizenship behavior and job satisfaction of the participants were high and job performance was very high. According to some demographic characteristics, it was found a significant difference between the participants' organizational citizenship behavior, job satisfaction and job performance. As a result, it was found a positive correlation between the participants' organizational citizenship behavior, job satisfaction and job performance.

 • Acar, A. Z. (2006). Örgütsel Yurttaşlık Davranışı: Kavramsal Gelişimi ile Kişisel ve Örgütsel Etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(1), 1-14.
 • Akkoç, İ., Çalışkan, A. ve Turunç, Ö. (2012). Örgütlerde Gelişim Kültürü ve Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini ve İş Performansına Etkisi: Güvenin Aracılık Rolü. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 105-135.
 • Alanyalı, L. K. (2006). Örgütsel Stres Kaynaklarının İş Tatminine Olan Etkilerinin Tükenmişlik ve Dinçlik (Coşku) Etkileri Bağlamında İncelenmesi (Uygulamalı Bir Araştırma), Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Tez No. 187319).
 • Alpkan, İ., Dilek, A. ve Bozlağan, Ö. (2005). Liderlik Tarzlarının Güven ve Adalet Algısı Yoluyla Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkileri. Savunma Bilimleri Dergisi, 4(1), 44-69.
 • Altaş, S. S. ve Çekmecelioğlu, H. G. (2007). İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İş Performansı Üzerindeki Etkileri: Bir Araştırma. Öneri Dergisi, 7(28), 47-57.
 • Aslan, Ş. (2008). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Bağlılık ve Mesleğe Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(2), 163-178.
 • Aydemir, P. ve Erdoğan, E. (2013). İş Görenlerin Ücret Tatmini, İş Tatmini ve Performans Algısı. Kamu-İş Dergisi, 13(2), 127-153.
 • Basım, H.N. ve Şeşen, H. (2006). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği Uyarlama ve Karşılaştırma Çalışması. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 61(4), 83-101.
 • Bateman, T. S. ve Organ, D. W. (1983). Job Satisfaction and the Good Soldier: The Relationship Between Affect and Employee “Citizenship”. Academy of Management Journal, 26(4), 587-595.
 • Borman, W. ve Motowidlo, S. (1997). Task Performance and Contextual Performance: The Meaning for Personal Selection Research. Human Performance, 10(2), 99-109.
 • Büte, M. (2011). Etik İklim, Örgütsel Güven ve Bireysel Performans Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(1), 171-192.
 • Ceylan, A. ve Ulutürk, Y.H. (2006). Rol Belirsizliği, Rol Çatışması, İş Tatmini ve Performans Arasındaki İlişkiler. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(1), 48-58.
 • Çelik, M. ve Çıra, A. (2013). Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Aşırı İş Yükünün Aracılık Rolü. Ege Akademik Bakış Dergisi, 13(1), 11-20.
 • Çelen, Ö., Demir, C., Teke, A., Karadağ, M. ve Abuhanoğlu, H. (2010). Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi’nde Görev Yapan Sağlık Teknisyenlerinin/Teknikerlerinin İş Tatmini Düzeyinin İncelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(2), 143-154.
 • Demirel, Y. ve Özçınar, M. F. (2009). Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Farklı Sektörlere Yönelik Bir Araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(1), 129-145.
 • Demirel, Y., Seçkin, Z. ve Özçınar, M. F. (2011). Örgütsel İletişim İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 33-48.
 • Eğinli, A. T. (2009). Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(3), 35-52.
 • Erdoğdu, F.B. ve Sökmen, A. (2019). Örgütsel Bağlılık ile İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracılık Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (1), 244-64.
 • Gül, H., Oktay, E. ve Gökçe, H. (2008). İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve Performans Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Bakış Dergisi, (15), 1-11.
 • Gürbüz, S. ve Yüksel, M. (2008). Çalışma Ortamında Duygusal Zeka: İş Performansı, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik Özelliklerle İlişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(2), 174-190.
 • Graham, J.W., ve Van Dyne, L. (2006). Gathering İnformation and Exercising İnfluence: Two Forms of Civic Virtue Organizational Citizenship Behavior. Employee Responsibilities and Rights Journal, 18, 89-109.
 • Hafeez, U. ve Akbar, W. (2015). Impact of Training on Employees Performance (Evidence from Pharmaceutical Companies in Karachi, Pakistan). Business Management and Strategy, 6(1), 49-64.
 • Janssen, O. ve Van Yperen, N.W. (2004). Employees’ Goal Orientations, The Quality of Leader-Member Exchange, and The Outcomes of Job Performance and Job Satisfaction. Academy of Management Journal, 47(3), 368-384.
 • Karcıoğlu, F., Timuroğlu, M. K. ve Çınar, O. (2009). Örgütsel İletişim ve İş Tatmini İlişkisi — Bir Uygulama —. Yönetim Dergisi, 63, 59-76.
 • Köse, S., Kartal, B. ve Kayalı, N. (2003). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Tutuma İlişkin Faktörlerle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20, 1-19.
 • Latif, M.S., Ahmad, M., Qasim, M., Mushtaq, M., Ferdoos, A. ve Naeem, H. (2013). Impact of Employee’s Job Satisfaction On Organizational Performance. European Journal of Business and Management, 5(5), 166-171.
 • Mert, İ. S. (2010). İş Tatmini Alt Boyutlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Savunma Bilimleri Dergisi, 9(2), 117-143.
 • Milet, M. ve Yanık, A. (2017). Hastanelerde İş Tatmini Ve Sağlık Çalışanlarına Karşı Şiddet Davranışları Algısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(48), 15-26.
 • Okutan, M. ve Tengilimoğlu, D. (2002). İş Ortamında Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri: Bir Alan Uygulaması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(3), 15-42.
 • Özyer, K., Orhan, U. ve Dönmez Orhan, D. (2012). Demografik Özelliklerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Alt Boyutları İle İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1), 181-204.
 • Özdevecioğlu, M. ve Akın, M. (2013). Yöneticilerin Örgüt Kültürü ve Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışları Algılamaları. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 112-131.
 • Perera, G.D.N., Khatibi, A., Navaratna, N. ve Chinna, K. (2014). Job Satisfaction and Job Performance Among Factory Employees In Apparel Sector. Asian Journal of Management Sciences & Education, 3(1), 96-104.
 • Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Paine J.B. ve Bachrach, D.G. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal of Management, 26(3), 513-563.
 • Poyraz, K., Kara, H. ve Çetin, S. A. (2009). Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 71-91.
 • Salihoğlu, G. H. (2013). Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki (Çorum İlinde Hastane Çalışanlarına Anket Uygulaması). Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 300-310.
 • Sani Supriyanto, A. (2013). Role of Procedural Justice, Organizational Commitment and Job Satisfaction on Job Performance: The Mediating Effects of Organizational Citizenship Behavior. International Journal of Business and Management, 8(15), 57-67.
 • Soysal, A. ve Tan, M. (2013). İş Tatminini Etkileyen Faktörlerle İlgili Hizmet Sektöründe Yapılan Bir Araştırma: Kilis İli Kamu ve Özel Banka Personeli Örneği. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 45-63.
 • Shmailan, A. (2016). The Relationship Between Job Satisfaction, Job Performance and Employee Engagement: An Explorative Study. Issues in Businnes Management and Economics, 4(1), 1-8.
 • Tao, H., Ellenbecker, C. H., Wang, Y. Ve Li, Y. (2015). Examining Perception of Job Satisfaction and Intention to Leave among ICU Nurses in China. International Journal of Nursing Sciences, 2, 140-148.
 • Taşlıyan, M., Harbalıoğlu, M. ve Hırlak, B. (2015). Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 313-334.
 • Tokel, C.M. (2017). İş Tatmini ve Örgütsel Vadandaşlık Davranışı. Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi, 1(2), 145-157.
 • Yazıcıoğlu, İ. (2010). Örgütlerde İş Tatmini ve İşgören Performansı İlişkisi: Türkiye ve Kazakistan Karşılaştırması. Bilig, 55, 243- 64.
 • Yeşilyurt, H. ve Koçak, N. (2014). İş Doyumu ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Otel İşletmeleri Açısından İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 303-324.
 • Yıldız, S. (2014). Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde İş Tatmininin Aracı Rolü. Ege Akademik Bakış Dergisi, 14(2), 199-210.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3236-4576
Yazar: Aysun BOZER
Kurum: KIRKLARELI UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6736-0391
Yazar: Aygül YANIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür Yazarlar, Kırklareli Üniversitesi öğretim elemanları ve idari çalışanlarına teşekkür ederler.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Mart 2020

APA BOZER, A , YANIK, A . (2020). Üniversite Çalışanlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İş Tatmini Ve İş Performansı Arasındaki İlişki. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 125-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/53391/673793