Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Role of Tax Policies to Fight Against Poverty

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2, 292 - 312, 30.09.2021
https://doi.org/10.53306/klujfeas.976450

Öz

In this study, it is aimed to evaluate the tax regulations used in the fight against the problem of poverty. Poverty, which is considered one of today's critical problems in a wide range of countries with different development levels, is a multi-dimensional concept with social, political, and psychological aspects and the economic one. It has taken its place among social policies with the establishment of the welfare state understanding. In social welfare states, it is seen that the problem of poverty is struggled with policy tools such as public expenditures and taxes, by directly intervening in the economy. Taxation systems are shaped in line with the social purpose of fiscal policy, taking into account different practices such as indirect-direct taxes, flat- progressive- regressive rate taxation regulations, and subjective and objective factors with the aim of ensuring economic and political stability, achieving growth and development goals and ensuring justice in income distribution. Thus, important steps are taken to eliminate the problem of poverty with the social purposes of taxes in order to achieve policy goals.

Kaynakça

 • Ağdemir, Z. (2021). Otomasyon, Bilişsel Kapitalizm, Pandemi ve Devlet Maliyesi: Vatandaşlık Geliri Tartışmaları. Ş. Karabulut içinde, Maliye Biliminde Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşım ve Gelişmeler: Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe (s. 129-148). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Akdoğan, A. (2016). Kamu Maliyesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Alcock, P. (2008). Social Policy in Britain. New York: Palgrave Macmillan.
 • Atherton, C. R. (1992). A Pragmatic Approach to the Problem of Poverty. Social Work, 37(3), 197-201.
 • Aydın, M., Türgay, T. (2011). Yoksullukla Mücadelde Vergi Politikası ve Türkiye. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 249-274.
 • Bhagwati, J. N. (1988). Poverty and Public Policy. World Development, 16(5), 539-555.
 • Bourguignon, F. (2004). The Poverty-Growth-Inequality Triangle. The World Bank.
 • Briggs, A. (1961). The Welfare State in Historical Perspective. European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches Archiv für Soziologie, 2, 221-258.
 • Buğra, A. (2008). Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Cano-Hila, A. B. (2020). Urban Poverty. Oxford Bibliographies.
 • Cardoso, E., Helwege, A. (1992). Below the line: Poverty in Latin America. World Development, 20(1), 19-37.
 • Drakakis-Smith, D. (1996). Third World Cities: Sustainable Urban Development II—Population, Labour and Poverty. Urban Studies, 33(4-5), 673-701.
 • Edizdoğan, N., Çetinkaya, Ö., Gümüş, E. (2013). Kamu Maliyesi. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Flora, P., Heidenheimer, A. J. (2009). Modernization, Democratization and the Development of Welfare States in Western Europe. P. Flora, & A. J. Heidenheimer içinde, The Development of Welfare States in Europe and America (s. 37-80). New Jersey: The State University.
 • Friedman, M. (2008). Kapitalizm ve Özgürlük. İstanbul: Plato Film Yayınları.
 • Grown, C. (2010). Taxation and Gender Equity A Conceptual Framework. C. Grown, & I. Valodia içinde, Taxation and Gender Equity A Comparative Analysis of Direct and Indirect Taxes in Developing and Developed Countries (s. 1-22). London and New York: Routledge, IDRC.
 • Häusermann, S. (2012). The Politics of Old and New Social Policies. Zurich Open Repository and Archive. University of Zurich.
 • Headey, B., Goodin, R. E., Muffels, R., Dirven, H.-J. (1999). Real Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge University Press.
 • Helgason, K. S. (2020). The Economic and Political Costs of Population Displacement and Their Impact on the SDGs and Multilateralism. DESA Working Paper No. 167, ST/ESA/2020/DWP/167. United Nations Economic and Social Affairs.
 • Horejsi, C. J., Sheafor, B. W. (2015). Sosyal Hizmet Uygulaması. Ankara: Nika Yayınevi.
 • Huber, E., Stephens, J. D. (2006). Combating Old and New Social Risks. K. Armingeon, & G. Bonoli içinde, The Politics of Post-Industrial Welfare States: Adapting Post-War Social Policies to New Social Risks (s. 143-168). London: Routledge.
 • ILO. (2008). Promotion of rural employment for poverty reduction. Geneva: International Labour Office.
 • Ivanov, S. (2017). Robonomics-Principles, Benefits, Challenges,Solutions. Yearbook of Varna University of Management, 10, 283-293.
 • Karabacak, Y. (2012). Sosyal Politika Aracı Olarak Vergilemenin İşlevleri: Türkiye Örneği. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 62(2), 223-252.
 • Lipton, M. (1997). Defining and Measuring Poverty: Conceptual Issues. New York: UNDP Human Development Paper.
 • Musgrave, R. (1959). The Theory of Public Finance. New York: McGraw-Hill.
 • Mutluer, K., Kuzeyli Dayanç, N. N. (2019). Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • OHCHR. (2004). Human Rights and Poverty Reduction. A Conceptual Framework. New York and Geneva: United Nations.
 • Rosen, H. S., Gayer, T. (2008). Public Finance. Singapore: McGraw Hill Internationa Edition.
 • Rowntree, B. S. (1901). Poverty: A Study of Town Life. New York: Macmillan and Co.
 • Saraceno, C. (2002). Social Assistance Dynamics in Europe: International and Local Poverty Regimes. Bristol, UK: Policy Press.
 • Sen, A. K. (2002). Rationality and Freedom. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
 • Seyyar, A. (2002). Sosyal Siyaset Terimleri (Ansiklopedik Sözlük). İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Sinn, H.-W. (1994). A theroy of welfare state. NBER Working Paper Series Working Paper No. 4856. National Breau of Economic Research.
 • Stiglitz, J. E., Rosengard, J. K. (2015). Economcics of the Public Sector. New York, London: W. W. Norton& Compnay Inc.
 • Şen, H., Sağbaş, İ. (2016). Vergi Teorisi ve Politikası. Ankara: Kalkan Matbaacılık San. Tic. ve Ltd. Şti.
 • Şenses, F. (2014). KüreselleĢmenin Öteki Yüzü Yoksulluk. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Topgül, S. (2013). Türkiye'de Yoksulluk ve Yoksulluğun Kadınlaşması. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14, 277-296.
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu .
 • TÜSİAD. (2012). Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Türk Mali Sistemi İçerisindeki Yeri: Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Sonuçlar. TÜSİAD.
 • UNDP. (1997). Human Development Report 1997. New York: Oxford University Press.
 • UNDP. (1998). Human Development Report 1998. New York: Oxford University Press.
 • United Nations. (2020). The Sustainable Development Goals Report 2020.
 • United Nations. (2021a). The Sustainable Development Goals Report 2021. United Nations.
 • United Nations. (2021b). Sustainable Development Goals Progress Chart 2021. United Nations.
 • World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.
 • Yıldız, Y. (2019). Robot Vergisi: Yeni Nesil Bir Maliye Politikası Aracı. Maliye Dergisi, 177, 299-329.
 • Zastrow, C. (2015). Sosyal Hizmete Giriş. Ankara: Nika Yayınevi.

Yoksulluk ile Mücadelede Vergi Politikalarının Rolü

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2, 292 - 312, 30.09.2021
https://doi.org/10.53306/klujfeas.976450

Öz

Bu çalışmada yoksulluk sorunu ile mücadelede kullanılan vergi düzenlemelerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Günümüz toplumlarının önemli sorunlarından biri olarak gösterilen yoksulluk ekonomik boyutunun yanı sıra sosyal, siyasal ve psikolojik boyutları olan çok yönlü bir kavramdır. Farklı gelişmişlik düzeylerinde bulunan ülkelerde önemli sorunlar arasında yer alan yoksulluk, bazı ülkelerde refah devleti anlayışının yerleşmesi ile birlikte sosyal politikalar arasında yer edinmiştir. Sosyal refah devlet anlayışının benimsendiği devletlerde, özellikle ekonomi alanına doğrudan müdahale edilerek kamu harcamaları ve vergiler gibi politika araçları kullanılarak yoksulluk sorunu ile mücadele edildiği görülmektedir. Ekonomik ve siyasal istikrarın sağlanması, büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşılması ve gelir dağılımında adaletin sağlanması amaçları ile dolaylı-dolaysız vergiler, düz oranlı- artan oranlı- azalan oranlı vergi düzenlemeleri gibi farklı uygulamalar ile sübjektif ve objektif unsurlar dikkate alınarak maliye politikasının sosyal amacı doğrultusunda vergi sistemleri şekillendirilmektedir. Böylece belirlenen politika hedeflerine ulaşmak amacıyla vergilerin sosyal amaçları ile yoksulluk sorununun ortadan kaldırılması için önemli adımlar atılmaktadır.

Kaynakça

 • Ağdemir, Z. (2021). Otomasyon, Bilişsel Kapitalizm, Pandemi ve Devlet Maliyesi: Vatandaşlık Geliri Tartışmaları. Ş. Karabulut içinde, Maliye Biliminde Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşım ve Gelişmeler: Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe (s. 129-148). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Akdoğan, A. (2016). Kamu Maliyesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Alcock, P. (2008). Social Policy in Britain. New York: Palgrave Macmillan.
 • Atherton, C. R. (1992). A Pragmatic Approach to the Problem of Poverty. Social Work, 37(3), 197-201.
 • Aydın, M., Türgay, T. (2011). Yoksullukla Mücadelde Vergi Politikası ve Türkiye. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 249-274.
 • Bhagwati, J. N. (1988). Poverty and Public Policy. World Development, 16(5), 539-555.
 • Bourguignon, F. (2004). The Poverty-Growth-Inequality Triangle. The World Bank.
 • Briggs, A. (1961). The Welfare State in Historical Perspective. European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches Archiv für Soziologie, 2, 221-258.
 • Buğra, A. (2008). Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Cano-Hila, A. B. (2020). Urban Poverty. Oxford Bibliographies.
 • Cardoso, E., Helwege, A. (1992). Below the line: Poverty in Latin America. World Development, 20(1), 19-37.
 • Drakakis-Smith, D. (1996). Third World Cities: Sustainable Urban Development II—Population, Labour and Poverty. Urban Studies, 33(4-5), 673-701.
 • Edizdoğan, N., Çetinkaya, Ö., Gümüş, E. (2013). Kamu Maliyesi. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Flora, P., Heidenheimer, A. J. (2009). Modernization, Democratization and the Development of Welfare States in Western Europe. P. Flora, & A. J. Heidenheimer içinde, The Development of Welfare States in Europe and America (s. 37-80). New Jersey: The State University.
 • Friedman, M. (2008). Kapitalizm ve Özgürlük. İstanbul: Plato Film Yayınları.
 • Grown, C. (2010). Taxation and Gender Equity A Conceptual Framework. C. Grown, & I. Valodia içinde, Taxation and Gender Equity A Comparative Analysis of Direct and Indirect Taxes in Developing and Developed Countries (s. 1-22). London and New York: Routledge, IDRC.
 • Häusermann, S. (2012). The Politics of Old and New Social Policies. Zurich Open Repository and Archive. University of Zurich.
 • Headey, B., Goodin, R. E., Muffels, R., Dirven, H.-J. (1999). Real Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge University Press.
 • Helgason, K. S. (2020). The Economic and Political Costs of Population Displacement and Their Impact on the SDGs and Multilateralism. DESA Working Paper No. 167, ST/ESA/2020/DWP/167. United Nations Economic and Social Affairs.
 • Horejsi, C. J., Sheafor, B. W. (2015). Sosyal Hizmet Uygulaması. Ankara: Nika Yayınevi.
 • Huber, E., Stephens, J. D. (2006). Combating Old and New Social Risks. K. Armingeon, & G. Bonoli içinde, The Politics of Post-Industrial Welfare States: Adapting Post-War Social Policies to New Social Risks (s. 143-168). London: Routledge.
 • ILO. (2008). Promotion of rural employment for poverty reduction. Geneva: International Labour Office.
 • Ivanov, S. (2017). Robonomics-Principles, Benefits, Challenges,Solutions. Yearbook of Varna University of Management, 10, 283-293.
 • Karabacak, Y. (2012). Sosyal Politika Aracı Olarak Vergilemenin İşlevleri: Türkiye Örneği. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 62(2), 223-252.
 • Lipton, M. (1997). Defining and Measuring Poverty: Conceptual Issues. New York: UNDP Human Development Paper.
 • Musgrave, R. (1959). The Theory of Public Finance. New York: McGraw-Hill.
 • Mutluer, K., Kuzeyli Dayanç, N. N. (2019). Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • OHCHR. (2004). Human Rights and Poverty Reduction. A Conceptual Framework. New York and Geneva: United Nations.
 • Rosen, H. S., Gayer, T. (2008). Public Finance. Singapore: McGraw Hill Internationa Edition.
 • Rowntree, B. S. (1901). Poverty: A Study of Town Life. New York: Macmillan and Co.
 • Saraceno, C. (2002). Social Assistance Dynamics in Europe: International and Local Poverty Regimes. Bristol, UK: Policy Press.
 • Sen, A. K. (2002). Rationality and Freedom. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
 • Seyyar, A. (2002). Sosyal Siyaset Terimleri (Ansiklopedik Sözlük). İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Sinn, H.-W. (1994). A theroy of welfare state. NBER Working Paper Series Working Paper No. 4856. National Breau of Economic Research.
 • Stiglitz, J. E., Rosengard, J. K. (2015). Economcics of the Public Sector. New York, London: W. W. Norton& Compnay Inc.
 • Şen, H., Sağbaş, İ. (2016). Vergi Teorisi ve Politikası. Ankara: Kalkan Matbaacılık San. Tic. ve Ltd. Şti.
 • Şenses, F. (2014). KüreselleĢmenin Öteki Yüzü Yoksulluk. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Topgül, S. (2013). Türkiye'de Yoksulluk ve Yoksulluğun Kadınlaşması. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14, 277-296.
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu .
 • TÜSİAD. (2012). Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Türk Mali Sistemi İçerisindeki Yeri: Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Sonuçlar. TÜSİAD.
 • UNDP. (1997). Human Development Report 1997. New York: Oxford University Press.
 • UNDP. (1998). Human Development Report 1998. New York: Oxford University Press.
 • United Nations. (2020). The Sustainable Development Goals Report 2020.
 • United Nations. (2021a). The Sustainable Development Goals Report 2021. United Nations.
 • United Nations. (2021b). Sustainable Development Goals Progress Chart 2021. United Nations.
 • World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.
 • Yıldız, Y. (2019). Robot Vergisi: Yeni Nesil Bir Maliye Politikası Aracı. Maliye Dergisi, 177, 299-329.
 • Zastrow, C. (2015). Sosyal Hizmete Giriş. Ankara: Nika Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İrem DİDİNMEZ (Sorumlu Yazar)
HACETTEPE UNIVERSITY
0000-0002-1931-0688
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Didinmez, İ. (2021). Yoksulluk ile Mücadelede Vergi Politikalarının Rolü . Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (2) , 292-312 . DOI: 10.53306/klujfeas.976450