Yıl 2020, Cilt 21 , Sayı 1, Sayfalar 30 - 34 2020-01-16

INVESTIGATION OF PLEOMORPHIC ADENOMAS IN SALIVARY GLAND, CORRELATION BETWEEN TISSUE BIOPSY AND FINE NEEDLE ASPIRATION CYTOLOGY
TÜKÜRÜK BEZİNDE PLEOMORFİK ADENOMLARIN İNCELENMESİ, İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN DOKU BİYOPSİSİ İLE KORELASYONU

Figen Aslan [1] , Ülkü Küçük [2]


OBJECTIVE: Pleomorphic adenoma is the most com-mon tumor of the salivary gland but there are very few studies that reflect the characteristics of the tumor. Our aim is to investigate the histopathological and clinico-pathological features of this tumor and to investigate the characteristics of fine needle aspiration cytology and its compatibility with tissue biopsy.

MATERIAL AND METHODS: 85 cases with pleomorphic adenoma were evaluated. The demographic characteris-tics, clinicopathological features and operative data of the patients were recorded retrospectively. The results of fine needle aspiration biopsy (FNAB) before the ope-ration were documented and the compliance of FNAB results with tissue biopsy was evaluated.

RESULTS: The male to female ratio in our patients was 1/1.96 and the mean age was 44.45 (11-87). Most of our cases were in the 40-59 age range (41.57%). The tumor was seen in the parotid gland in the majority (59%) and in the minor salivary glands in the 2nd order (18%). The mean tumor diameter was 3.23 cm (1-9 cm) and the tu-mor diameter was most frequent (57.30%) in the range of 2-4 cm. The classical type was the most common (94.4%) histological type. Recurrence was seen in only 1 (1.40%) of benign cases. Malignant transformation in the tumor was present in 5 (5.61%) cases. The diagnosis of pleo-morphic adenoma was as high as 80.32% with preope-rative FNAB.

CONCLUSIONS: Pleomorphic adenoma is most often seen in the parotid gland and is usually located in the su-perficial lobe. It is more frequent in the 4th to 5th decade and in the female gender. Tumor diameter is more in the range of 2-4 cm. The tumor has a low rate of recurrence and malignant transformation. Preoperative FNAB has a high diagnostic accuracy and FNAB is very important for the correct treatment approach.

AMAÇ: Pleomorfik adenom, tükürük bezinin en sık görülen tümörüdür fakat  tümörün özelliklerini yansıtan çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Amacımız bu tümörün histopatolojik ve klinikopatolojik özelliklerini incelemek ayrıca ince iğne aspirasyon sitolojisinin özelliklerini ve doku biopsisi ile uyumunu araştırmak.

GEREÇ VE YÖNTEM: Pleomorfik adenom tanısı alan 85 olgu incelendi. Olguların demografik özellikleri, klinikopatolojik özellikleri ve operatif verileri retrospektif olarak kaydedildi. Operasyondan önceki  İİAB sonuçları dökümante edildi ve İİAB sonuçlarının doku biopsisi ile uyumu değerlendirildi.

BULGULAR: Olgularımızda erkek-kadın oranı: 1/1.96 ve yaş ortalaması 44.45 idi (11-87). Olgularımızın çoğu 40-59 yaş aralığındaydı (%41.57). Tümör en fazla (%59) parotis bezinde, 2. sıklıkta (%18) minör tükürük bezlerinde görüldü. Ortalama tümör çapı 3.23 cm idi (1-9 cm) ve tümör çapı en sık (%57.30) 2-4 cm aralığındaydı. Klasik tip en fazla görülen (%94.4) histolojik tipti. Rekürrens benign olguların sadece 1’inde (%1.40) görüldü. Tümörde malign transformasyon olgularımızın 5’inde (% 5.61) vardı. Operasyondan önce yapılan İİAB ile %80.32 gibi yüksek oranda PA tanısı verilmişti.

SONUÇ: Pleomorfik adenom en fazla parotis bezinde görülür ve burada da çoğunlukla yüzeyel  lobda yerleşir. 4.-5. dekadlarda ve kadın cinsiyette daha sıktır. Tümör çapı 2-4 cm aralığında daha fazla görülür. Tümörün düşük oranda nüks ve  malign transformasyon olasılığı vardır. Preoperatif İİAB’nin tanısal doğruluğu oldukça yüksektir ve İİAB yapılması doğru tedavi yaklaşımı açısından çok önemlidir.

ANAHTAR KELİMELER: pleomorfik adenom, tükürük bezi, tümör, İİAB

 

ABSTRACT

OBJECTIVE: Pleomorphic adenoma is the most common tumor of the salivary gland but there are very few studies that reflect the characteristics of the tumor. Our aim is to investigate the histopathological and clinicopathological features of this tumor and to investigate the characteristics of fine needle aspiration cytology and its compatibility with tissue biopsy.

MATERIAL AND METHODS: 85 cases with pleomorphic adenoma were evaluated. The demographic characteristics, clinicopathological features and operative data of the patients were recorded retrospectively. The results of FNAB before the operation were documented and the compliance of FNAB results with tissue biopsy was evaluated.

RESULTS: The male to female ratio in our patients was 1/1.96 and the mean age was 44.45 (11-87). Most of our cases were in the 40-59 age range (41.57%). The tumor was seen in the parotid gland in the majority (59%) and in the minor salivary glands in the 2nd order (18%). The mean tumor diameter was 3.23 cm (1-9 cm) and the tumor diameter was most frequent (57.30%) in the range of 2-4 cm. The classical type was the most common (94.4%) histological type. Recurrence was seen in only 1 (1.40%) of benign cases. Malignant transformation in the tumor was present in 5 (5.61%) cases. The diagnosis of PA was as high as 80.32% with preoperative FNAB.

CONCLUSIONS: Pleomorphic adenoma is most often seen in the parotid gland and is usually located in the superficial lobe. It is more frequent in the 4th to 5th decade and in the female gender. Tumor diameter is more in the range of 2-4 cm. The tumor has a low rate of recurrence and malignant transformation. Preoperative FNAB has a high diagnostic accuracy and FNAB is very important for the correct treatment approach.

KEYWORDS: Pleomorphic adenoma, salivary gland, tumor, FNAB

 
 • Gurung U, Shrestha BL, Sinha BK, et al. Pleomorphic adenoma of salivary glands: An experience at TUTH. Nepalese Journal of ENT Head and Neck Surgery 2010; 1(1): 8-11.
 • Mendenhall WM, Mendenhall CM, Werning JW, et al. Salivary gland pleomorphic adenoma. American journal of clinical oncology 2008; 31(1): 95-9.
 • Al-Khtoum N, Qubilat AR, Al-Zaidaneen S, et al. Clinical characteristics of pleomorphic adenoma of salivary glands among Jordanian patients. J Pak Med Assoc 2013; 63(3): 358-60.
 • Gahine R, Sudarshan V, Hussain N, et al. Pleomorphic adenoma: A diagnostic pitfall in the diagnosis of salivary gland lesions on FNAC: Case reports with review of the literature. Cytojournal 2010; 7.
 • Sathyaki DC, Gayathri R, Roy MS, et al. Pleomorphic Adenoma: An Observational Study. International Journal of Scientific Study 2016; 4(9): 115-8.
 • Valstar M, de Ridder M, van den Broek EC, et al. Salivary gland pleomorphic adenoma in the Netherlands: A nationwide observational study of primary tumor incidence, malignant transformation, recurrence, and risk factors for recurrence. Oral Oncology 2017; 66 :93-9.
 • Ito FA, Jorge J, Vargas PA, Lopes, MA. Histopathological findings of pleomorphic adenomas of the salivary glands. Medicina Oral Patologia Oral Y Cirugia Bucal 2009;14(2): 57-61.
 • Fonseca FP, de Vasconcelos Carvalho M, de Almeida OP, et al. Clinicopathologic analysis of 493 cases of salivary gland tumors in a Southern Brazilian population. Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology 2012; 114(2): 230-9.
 • Fu H, Wang J, Wang L, Zhang Z, He Y. Pleomorphic adenoma of the salivary glands in children and adolescents. Journal of pediatric surgery 2012; 47(4): 715-9.
 • Nezhad MJ, Moghadam SA, Mokhtari S, et al. Different Histolopathologic Features of Pleomorphic Adenoma in Salivary Glands. International Journal of Oral & Maxillofacial Pathology 2013; 4(2): 07-11.
 • Satpathy Y, Spadigam AE, Dhupar A, et al. Epithelial and stromal patterns of pleomorphic adenoma of minor salivary glands: A histopathological and histochemical study. Journal of oral and maxillofacial pathology: JOMFP 2014; 18(3): 379.
 • De Silva MN, Kosgoda KMS, Tilakaratne WM, et al. A case of giant pleomorphic adenoma of the parotid gland. Oral Oncology Extra 2004; 40(3): 43-5.
 • Abu‐Ghanem Y, Mizrachi A, Popovtzer A, et al. Recurrent pleomorphic adenoma of the parotid gland: institutional experience and review of the literature. Journal of surgical oncology 2016; 114(6): 714-8.
 • Bradley PJ. Recurrent salivary gland pleomorphic adenoma: etiology, management, and results. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery 2001; 9(2): 100-8.
 • Heaton CM, Chazen JL, Van Zante A, et al. Pleomorphic adenoma of the major salivary glands: diagnostic utility of FNAB and MRI. The Laryngoscope 2013; 123(12): 3056-3060.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi OCAK 2020
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4817-1904
Yazar: Figen Aslan (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2916-0123
Yazar: Ülkü Küçük
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İZMİR TEPECİK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { kocatepetip482856, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {30 - 34}, doi = {10.18229/kocatepetip.482856}, title = {TÜKÜRÜK BEZİNDE PLEOMORFİK ADENOMLARIN İNCELENMESİ, İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN DOKU BİYOPSİSİ İLE KORELASYONU}, key = {cite}, author = {Aslan, Figen and Küçük, Ülkü} }
APA Aslan, F , Küçük, Ü . (2020). TÜKÜRÜK BEZİNDE PLEOMORFİK ADENOMLARIN İNCELENMESİ, İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN DOKU BİYOPSİSİ İLE KORELASYONU. Kocatepe Tıp Dergisi , 21 (1) , 30-34 . DOI: 10.18229/kocatepetip.482856
MLA Aslan, F , Küçük, Ü . "TÜKÜRÜK BEZİNDE PLEOMORFİK ADENOMLARIN İNCELENMESİ, İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN DOKU BİYOPSİSİ İLE KORELASYONU". Kocatepe Tıp Dergisi 21 (2020 ): 30-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/51790/482856>
Chicago Aslan, F , Küçük, Ü . "TÜKÜRÜK BEZİNDE PLEOMORFİK ADENOMLARIN İNCELENMESİ, İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN DOKU BİYOPSİSİ İLE KORELASYONU". Kocatepe Tıp Dergisi 21 (2020 ): 30-34
RIS TY - JOUR T1 - TÜKÜRÜK BEZİNDE PLEOMORFİK ADENOMLARIN İNCELENMESİ, İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN DOKU BİYOPSİSİ İLE KORELASYONU AU - Figen Aslan , Ülkü Küçük Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.482856 DO - 10.18229/kocatepetip.482856 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 34 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.482856 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.482856 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi TÜKÜRÜK BEZİNDE PLEOMORFİK ADENOMLARIN İNCELENMESİ, İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN DOKU BİYOPSİSİ İLE KORELASYONU %A Figen Aslan , Ülkü Küçük %T TÜKÜRÜK BEZİNDE PLEOMORFİK ADENOMLARIN İNCELENMESİ, İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN DOKU BİYOPSİSİ İLE KORELASYONU %D 2020 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 21 %N 1 %R doi: 10.18229/kocatepetip.482856 %U 10.18229/kocatepetip.482856
ISNAD Aslan, Figen , Küçük, Ülkü . "TÜKÜRÜK BEZİNDE PLEOMORFİK ADENOMLARIN İNCELENMESİ, İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN DOKU BİYOPSİSİ İLE KORELASYONU". Kocatepe Tıp Dergisi 21 / 1 (Ocak 2020): 30-34 . https://doi.org/10.18229/kocatepetip.482856
AMA Aslan F , Küçük Ü . TÜKÜRÜK BEZİNDE PLEOMORFİK ADENOMLARIN İNCELENMESİ, İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN DOKU BİYOPSİSİ İLE KORELASYONU. KTD. 2020; 21(1): 30-34.
Vancouver Aslan F , Küçük Ü . TÜKÜRÜK BEZİNDE PLEOMORFİK ADENOMLARIN İNCELENMESİ, İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN DOKU BİYOPSİSİ İLE KORELASYONU. Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 34-30.